(9.40 hodin)

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěla zmínit ještě o jednom svém pozměňovacím návrhu, kterým mířím právě na složení rady modernizačního fondu stejně tak, jako předřečník kolega Schiller. V současném návrhu je, že rada modernizačního fondu je složena z pěti lidí, kteří jsou zástupci Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Já v návrhu, který podávám, v tom pozměňovacím návrhu, uvádím, že by bylo vhodné, aby tuto radu jmenovala vláda, a to na základě transparentnosti a přiměřenosti a potřeb, které takový orgán, který bude rozhodovat o desítkách miliard do českého průmyslu, aby byl stanoven takto širší a bohatší, tak jak je tomu u jiných orgánů, které i o menších penězích takto rozhodují ve větším kolektivu.

Opravdu to, že by pouze tři resorty rozhodovaly o tolika penězích, si myslím, že je problematické, protože vlastně moc by byla v tuto chvíli zúžena pouze na tři ministerstva. A všichni vnímáme, že peníze, které by měly jít na transformaci české ekonomiky a průmysl, se netýkají pouze životního prostředí, netýkají se pouze průmyslu, týkají se také dopravy, týkají se i zdravotnictví, týkají se i sociální problematiky, takže si myslím, že by ta komise, ta rada měla být mnohem širší, aby se tam všechny ty potřeby a všechny požadavky, které společnost bude mít, mohly uplatnit a byly tam reflektovány. Takže proto jsem vlastně navrhla ten pozměňovací návrh, ve kterém chci, aby radu jmenovala až vláda a nebyla takto pevně stanovena v zákoně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím pana poslance Zahradníka, který je přihlášen do rozpravy, připraví se pan poslanec Čižinský. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem vystupoval k tomuto zákonu již v prvním čtení. Zmínil jsem tehdy věc, která tady zatím nezazněla, a proto bych ji chtěl připomenout, a to je cena povolenky a její nárůst, který jsme zaznamenali v minulém období vlastně na pětinásobek, a významně to ovlivnilo celý ten systém. Dokonce jsme museli sáhnout i do změny daňových zákonů, měnili jsme zákon o dani z přidané hodnoty.

Zmínil jsem také věc, která je, řekněme, spíše obecnějšího charakteru, a to je to, co obsahovala ta důvodová zpráva, odkaz na výzkum Stanford University, který říká, že vlastně při situaci, kdy by došlo k předpovídané klimatické změně a očekávanému, byť tedy limitovanému nárůstu teploty do roku 2100, tak by se hrubý domácí produkt u nás na hlavu zvýšil od 102 procent, tedy teď to vezmu velmi nekorektně, ale jako by to oteplení bylo v jiném ohledu prospěšné. Ale na druhou stranu proti tomuto názoru máme jiné názory.

Teď se rozšířila ta debata o klimatické změně právě probíhajícím klimatickým summitem v New Yorku a projevem Grety Thunbergové. A v naší televizi jsem zaznamenal, že jedna z očekávaných možností je také to, že by se úplně změnil charakter proudění v Atlantickém oceánu a projevilo by se to vlastně omezením účinku Golfského proudu, který otepluje, nebo vlastně udržuje charakter klimatu, který známe po staletí a tisíciletí u nás, a pravděpodobnost tohoto jevu ten dotyčný vědec, který tam vstupoval, uvedl jako padesát na padesát. Čili byla by u nás zima. Museli bychom hledat cesty, jak se ohřát, a ne jak se ochladit.

Ještě bych chtěl zmínit jednu věc a to je, že je potřeba podle mého názoru se zabývat novými technologiemi. Ale na to prostředky stržené za dražby emisních povolenek myslí. Technický rozvoj, technologický pokrok je tam z toho financován. My zatím pořád jenom vyrábíme elektrickou energii tím, že ohříváme vodu v kotli, ať už uhlím, nebo plynem, nebo jadernou reakcí, a to proháníme turbínou, kromě tedy větru, vody a solární energie. Takže tady by podpora možných nových, možná i zásadně nových způsobů získávání energie z hmoty byla namístě.

Jedním z takových způsobů výroby tepla, energie, který je ohleduplný ke klimatu, který podporuje centralizaci, je teplárenství. My máme u nás 1,5 milionu obyvatel napojených na centrální zásobování teplem, 40 procent domácností, je to 1,5 milionu domácností, tedy 4,5 milionu obyvatel odhadem, a dvě třetiny produkce těch tepláren souvisí s kogenerací, takže kogenerace je postup, který by zasloužil podporu.

Umožnil by samozřejmě zabránit případnému rozpadu centrální soustavy zásobování teplem. Pokud by k rozpadu té soustavy vlivem nějakých ekonomických důvodů, třeba mimochodem zdražením povolenek, kterému teplárny čelily asi před dvěma lety, došlo, tak ty vzniklé menší zdroje by vypadly ze systému EU ETS a spadly by do systému sdíleného úsilí, kam patří 60 procent všech emisí, a musím říci, že tam pak by ty jednotlivé malé zdroje nepřispívaly příliš dobře k plnění těch ambiciózních klimatických cílů, ke kterým jsme Evropskou unií, ale i světovým klimatickým alarmismem tlačeni.

Takže můj návrh spočívá v tom, že bych chtěl, abychom podpořili možnost podpory kogenerace, kogenerační výroby tepla našimi teplárnami.

Nyní, jak to chci udělat. V paragrafu 7 odstavec 4 po té změně jsou vypočteny aktivity, které je možno financovat z výnosů dražeb, a jsou tam uvedeny různé položky, na které je účelově vázán tento výnos. Já navrhuji, aby se do toho seznamu také zavedla podpora kogenerační výroby elektřiny a tepla, tedy konkrétně, že by se v paragrafu 7 odstavec 4 za slova "zásobování tepelnou energií" vložila slova "podpora kogenerační výroby elektřiny a tepla", co by podle mého názoru pomohlo udržet konkurenceschopnou soustavu centrálního zásobování teplem v naší republice, která má tak obrovský význam.

Pak se v podrobné rozpravě ke svému návrhu přihlásím. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Další je přihlášen pan poslanec Čižinský, připraví se paní poslankyně Mračková. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Hezký den, děkuji za slovo. Já bych možná zareagoval na předřečníka. Ten průzkum ze Stanfordské univerzity, to je jenom protažení křivky růstu HDP a je tam také křivka, jak se naše Země otepluje, to znamená, když se to protáhne dál, tak samozřejmě z toho nelze vyvodit, že oteplování je nějaký jev, který je pozitivní. Co se týče HDP, tam prostě oni jenom protáhli tu křivku, co se zvyšuje, a koreluje to s křivkou, jak se planeta otepluje. Ale myslím, že skutečně to nejde vykládat, jako že se máme těšit na to, že se nejvíc oteplí, a pak tady budeme mít největší ráj ekonomiky a HDP bude nejlepší. Tak to skutečně není a vlastně jsme se i o tom ve výboru bavili.

Druhá věc je, že samozřejmě pokud měníme ovzduší, a v současné době oproti době před sto lety je o čtvrtinu více uhlíku, tak si prostě také otravujeme svůj vlastní vzduch, který dýcháme, a je otázka, jak je to zdravé pro člověka dýchat jiný vzduch, než lidstvo kdy zažilo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP