(9.20 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Pokud jde o ten nález Ústavního soudu, který jste tady citoval, podle něhož by Finanční správa měla v rámci kontroly nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty zadržovat jen tu jeho část, která je prověřována, prostě není ho možné v tuto chvíli akceptovat. Máme zpracovanou analýzu právní, pracovali na ní experti Ministerstva financí, Finanční správy, prostě legislativa současná to neumožňuje. Není to prostě možné. Proto musíme vyčkat jednoznačně, až tato Poslanecká sněmovna přijme úpravu, která je teď v meziresortním připomínkovém řízení, o které se povedou debaty. Prostě v tuto chvíli v konkrétní kauze tedy postup samozřejmě je respektován, ale není možné - v této konkrétní kauze to bude respektováno samozřejmě, protože to je konkrétní věc, konkrétní kauza, ale není to možné prostě plošně, v tuto chvíli. Nemáme k tomu legislativu. Ta legislativa to neumožňuje. Není možné částečně vracet. Myslím samozřejmě účinný daňový řád, který máme, který k této aplikaci slouží. K tomu, aby se právními názory použitými v rámci argumentace Ústavního soudu mohl jakýkoliv orgán veřejné moci řídit, je zapotřebí, aby byly jasné, jednoznačné a souladné s dalšími pravidly vyvěrajícími z ústavního pořádku. To platí tedy zejména pro zásadu zákonnosti, což je obecná zásada právní, ale je to i jedna ze zásad daňového řádu, podle níž lze státní moc uplatňovat jen v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

Vedle toho řešení, které ve věci vracení části nadměrných odpočtů zvolil Ústavní soud, je, promiňte mi ten výraz, dosti nešťastné, a to jak z hlediska kvality a komplexnosti použité argumentace, tak i z hlediska zvolené praktické cesty prostřednictvím dílčího stanovení daně, které tuzemská právní úprava neobsahuje. Prostě my neumíme dnes částečně stanovit daň. Dokud nepřijmeme tuto novou právní úpravu, kterou jsme poslali do legislativního procesu, tak to prostě není možné aplikovat v praxi plošně.

Cíl, k němuž zmíněný nález Ústavního soudu a snahy Ministerstva financí směřují, je nicméně stejný. Způsob jeho dosažení by ovšem neměl být nepromyšlený, neboť by mohl v konečném důsledku negativně dopadnout na všechny daňové subjekty. Protože jak jsem uvedla ve své odpovědi na písemnou interpelaci, Finanční správa stojí nyní před nelehkým úkolem popasovat se s právními názory, které jsou obsaženy ve zmiňovaném nálezu Ústavního soudu, a pokusit se na jejich základě sestavit smysluplný metodický návod, jak postupovat, ale přitom neporušit daňový řád. Práce na tomto řešení aktuálně probíhají a předmětná problematika je diskutována na různých platformách, a to za účasti odborné veřejnosti, zástupců ministerstev, soudů, advokátů, daňových poradců, akademiků, veřejné ochránkyně práv a dalších. A z posledního období ještě si dovolím uvést odbornou debatu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, která byla 16. dubna 2019, kde bylo téma diskutováno, zejména odborníky na ústavní právo, nebo seminář Aktuální výzvy pro správu daní, který ve dnech 4. a 5. června 2019 pořádala Finanční správa za účasti zejména soudců Nejvyššího správního soudu.

Samozřejmě nabízím vám opakovaně, já na půdě této Poslanecké sněmovny jsem to opakovaně nabízela, nabízím vám i spolupráci na toto téma. Klidně se do této diskuse zapojte a přispějte svou odborností a svými znalostmi, a myslím to úplně vážně, do této nelehké diskuse. Samozřejmě to se týká všech poslanců této Sněmovny napříč politickým spektrem. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Mám zde několik čerstvých omluv. Omlouvá se pan poslanec Martin Kolovratník po celý jednací den z rodinných důvodů, omlouvá se pan poslanec Vít Kaňkovský mezi 9. a 11. hodinou z rodinných důvodů, omlouvá se pan poslanec Martin Jiránek mezi 9.00 až 9.30 bez udání důvodu, omlouvá se paní poslankyně Barbora Kořanová mezi 14.30 až 22.00 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Květa Matušovská mezi 9.00 až 10.30 z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Pavel Plzák od 9 do 13 hodin z rodinných důvodů.

Tak, ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Pan poslanec Munzar, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, paní ministryně, za vaši odpověď. Mě tam zaujalo několik věcí. Vy jste ve svém vystoupení zopakovala některé věci, které jste měla v té písemné odpovědi. Nicméně jste tady zopakovala větu, která mně přijde velice zajímavá, a to je, že není možné akceptovat rozhodnutí Ústavního soudu plošně, že se bude postupovat pouze k této konkrétní kauze. No, já jsem tady na začátku ve svém vystoupení ocitoval ten závěr Ústavního soudu, který ale se netýká, respektive týká se této konkrétní kauzy, ale není zaměřen pouze na tuto kauzu. Jsou to obecné argumenty. A já je znovu přečtu: "Ústavní soud závěrem shrnuje, že chybějící zákonný základ pro zásah do vlastnického práva chráněného článkem 11 Listiny nelze nahradit konstatováním orgánu veřejné moci, že zákon neposkytuje konkrétní procesní postup, jak se tohoto zásahu do práv nedopustit." Vy jste, paní ministryně, tady říkala, právě že neexistuje konkrétní procesní postup. To znamená, není možné akceptovat rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavní soud ale i svým závěrem i svým projednáváním i svými výstupy toto popírá.

Já vám přečtu z toho Ústavního soudu ještě jednu argumentaci: "Daňový řád sice výslovně neumožňuje nakládat s nespornou částkou odděleně od částky sporné, rovněž však daňový řád v žádném svém ustanovení neumožňuje zadržovat nespornou částku společně s částkou spornou... Neplyne tento závěr z daňového řádu o nic víc než možnost vrácení nesporné částky daňovému subjektu." Jinými slovy, Finanční správa si nějak vykládá daňový řád, říká, že nemá procesní postup. Ústavní soud říká, že musí maximálně chránit Finanční správa práva daňového subjektu, minimalizovat své zásahy, mít přiměřený postup k daňovým subjektům. A takto Finanční správa nečiní.

Vy mi tady, paní ministryně, říkáte v odpovědi na interpelaci, že se to netýká všech daňových subjektů, že se to týká pouze jenom konkrétní kauzy, že se to vyřeší až novelou daňového zákona. Ale mezitím, než bude schválen daňový zákon, tak se tady začínají množit další žaloby firem na Finanční správu, jsou zde žaloby o nečinnosti. A já jsem se vás ptal, paní ministryně, jaké vidíte riziko toho vašeho přístupu, že nechcete akceptovat rozhodnutí Ústavního soudu. A vy jste mi odpověděla, že to riziko vracet ty odpočty je větší než respektování Ústavního soudu. Tak já jsem se ptal na ta rizika, proč je vidíte větší, zda se nebojíte nějakých nákladů spojených s aktuálními žalobami a jakým způsobem se tedy bude postupovat, pokud to bude stát daňové poplatníky finanční prostředky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Omlouvám se, mám zde, jestli je to správně - faktická poznámka, pan poslanec Bělobrádek? (Poslanec Bělobrádek dává přednost paní ministryni.) Tak dá prostor paní ministryni reagovat.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: No, tak já se pokusím znova. Zásada zákonnosti říká, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Takže Finanční správa samozřejmě v konkrétní věci, a to je obecný právní princip, je vázána rozhodnutím Ústavního soudu a v té konkrétní věci bude konat. Obecně musí ale naplňovat zásadu zákonnosti. A vy jste tady citoval z rozhodnutí Ústavního soudu, které samo o sobě právě ten rozpor konstatovalo. Ono řeklo: neexistuje, ano, daňový řád nezná způsob částečného stanovení daně, to jste řekl. Já jsem se daňovému řádu a správě daní věnovala 25 let, takže já teď se trošku cítím být doma. Říká na jedné straně: nelze vracet částečně, ale na druhé straně říká: nemělo by to být pro vás důvodem. A já k tomu říkám, ještě je tady zásada zákonnosti, takže ani obutá, ani bosá trošku. Tak to vidím já, chytrá horákyně. To říká ten Ústavní soud. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP