(15.10 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Samozřejmě že v tuhle chvíli máme málo špatných úvěrů zejména v oblasti hypoték, ale i dalších. Prosím pěkně, v Irsku asi několik týdnů před totálním krachem bankovního sektoru neměli téměř žádné špatné úvěry včetně hypoték, všechno bylo OK, protože realitní trh vypadal skvěle. Všechny ty ceny, které říkáte, že jsou naopak podhodnocené, taky vypadaly skvěle. Ale ono když potom dojde k realitnímu pádu, tak všechno to je pouze teorie a prach, realita je prostě jinde. Realita jsou ty peníze, ten kapitál, a proto tlačíme na tu obezřetnost. My nechceme, aby se ten krásně vypadající stav prodlužoval donekonečna, protože víme, že ta rizika tam jsou vždycky skryta a mohou se objevit kdykoliv.

My se taky na debatu těšíme, určitě ano. A pokud jste tady narážel na transparenci, tak mimo jiné v této novele zákona o ČNB je další krok k transparenci, kdy navrhujeme, aby se zveřejňovaly nejenom platy Bankovní rady, ty už jsou dávno veřejné, jsou v této zprávě, ale také platy B minus 1, to znamená všech sekčních ředitelů, samozřejmě jmenovitě. Takže myslím, že na nás neplatí to, o čem se tady hovořilo.

A to, že je nějaká evropská regulace, která přichází, to prosím už opravdu ČNB může těžko ovlivnit. Chápu, že jsme asi v tuto chvíli jaksi zajímavý terč, ale opravdu všechno v této zemi neřídíme, neovládáme a děláme svoji práci. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Bohužel máme ukončenou i podrobnou rozpravu, takže v tuto chvíli vám nemohu dát slovo. (Někteří poslanci z pravé části sálu chtěli vystoupit.) Ještě by měl možnost závěrečného slova pan zpravodaj. Nemá zájem. Přivolám tedy kolegy z předsálí. (Gong.)

 

Budeme hlasovat o usnesení, které nám zde v podrobné rozpravě přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 943 přihlášeno 181, pro 132, proti 1. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl tedy schválen.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem č. 20, který končím, a děkuji panu guvernérovi za účast na dnešním jednání.

 

Dalším bodem je

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 203/10/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 203/11. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Já mezi námi vítám pana senátora Jiřího Dienstbiera, který už zaujal svoje místo o stolku zpravodajů.

Poprosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil nejprve místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane předsedo, vážený pane senátore, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych se velmi stručně vyjádřil k pozměňovacímu návrhu Senátu k návrhu novely zákona o pobytu cizinců.

Návrh Senátu se týká pobytu cizinců za účelem studia. Již dnes se vyžaduje, aby cizinec ze třetí země měl pro pobyt na území České republiky aspoň takové množství peněžních prostředků, aby se nestal zátěží pro náš sociální systém. Ministerstvo vnitra proto prověřuje, zda cizinec bude mít z čeho hradit alespoň ty nejnutnější náklady, které jsou spojené s jeho pobytem. Dnes má budoucí student možnost argumentovat úhradou nákladů ze strany zvoucí instituce, svým budoucím příjmem na území, nebo vlastnictvím dostatečného množství peněžních prostředků na bankovním účtu. My jsme jako Ministerstvo vnitra neměli zájem na této praxi v návrhu zákona cokoliv měnit, nicméně jsme byli upozorněni odborem kompatibility Úřadu vlády na skutečnost, že příslušná směrnice Evropské unie klade důraz na úhradu nákladů zvoucí institucí a na výši budoucích příjmů cizince. Naopak argumentace aktuální výše peněžních prostředků na bankovním účtu cizince zcela neodpovídá textu této směrnice. Z tohoto důvodu Ministerstvo vnitra ve vládním návrhu již tuto třetí možnost neuvedlo.

Vzhledem k výše uvedenému jsem k pozměňovacímu návrhu, který by tuto třetí možnost v zákoně ponechal, zaujal při projednávání návrhu zákona na plénu Senátu neutrální stanovisko a neutrální stanovisko jsem zaujal i v rámci třetího čtení k totožnému návrhu pana poslance Kopřivy. Jakkoliv respektuji názor odboru kompatibility Úřadu vlády, nedomnívám se, že verze navržená Senátem by odporovala příslušné směrnici natolik, aby kvůli tomu Česká republika čelila řízení pro nesprávnou transpozici práva Evropské unie. Zachování současného stavu, jak tedy Senát navrhuje, bude ve svém důsledku výhodnější pro zahraniční studenty a v zájmu hladkého přijetí návrhu zákona jsem ochoten podpořit schválení zákona ve znění, jak byl upraven v Senátu, to znamená ve znění pozměňovacího návrhu Senátu. Pokud by samozřejmě neprošla senátní verze, tak bych požádal o schválení verze sněmovní, protože tento zákon pokládám za naprosto klíčový pro Českou republiku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poprosím, aby se slova ujal pan senátor Jiří Dienstbier. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Jiří Dienstbier: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pan ministr Hamáček už tady v zásadě popsal podstatu pozměňovacího návrhu Senátu. Jeho podstatou je vlastně jediná věc, a to, že ulehčuje život studentům. Doteď mohli prokazovat podle doposud platné právní úpravy dostatečné peněžní prostředky například tím, že je mají na účtě. Ta změna tak, jak prošla Sněmovnou, tuto možnost rušila a nahrazovala to prokazováním úhrnného měsíčního příjmu, což může být výhodné pro ty, kteří prostředky nemají, ale jsou schopni si je průběžně vydělat. Senátní pozměňovací návrh vlastně zachovává jak stávající možnost, tak i nově navrhovanou. Tedy, jak už tady zaznělo, je to pro studenty, kteří žádají o dlouhodobý pobyt za účelem studia, výhodnější. Myslím si, že požadavek směrnice bylo doplnit úhrnný příjem. To, že se pozice studentů zlepšuje, by z podstaty věci nemělo být v rozporu se směrnicí, respektive se sekundární evropskou legislativou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, jestli se k předloženým pozměňovacím návrhům nechce vyjádřit někdo ze zpravodajů z výborů, které dříve tento tisk projednávaly. Zpravodajem garančního výboru byl pan poslanec Radovan Vích. Zda má zájem o vystoupení? (Ne.) Zpravodaj zahraničního výboru byl pan poslanec Rakušan a zpravodaj hospodářského výboru byl pan poslanec Pustějovský. Nevidím nikoho, že by se chtěl k pozměňovacím návrhům vyjádřit. Otevírám tedy k tomuto bodu rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. (Gong.)

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Už jsem před hlasováním přivolal naše kolegy. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 203/10, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 203/11."

Zachytil jsem žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl, a poprosím vás, abyste se všichni znovu přihlásili svými kartami. V tuto chvíli je přihlášeno 154 poslanců. Zdá se, že se ten počet už ustálil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP