(10.40 hodin)
(pokračuje Filip)

O návrhu usnesení rozhodneme v hlasování číslo 836, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 836 z přítomných 123 pro 108, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Děkuji zpravodaji, děkuji panu Kováčikovi a končím tento bod. Ještě mimo body s přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovoluji si jménem poslaneckého klubu KSČM, ale i jménem těch občanů České republiky, kteří právem poukazují na to, že v tom období, o kterém byla řeč, se děly obrovské nespravedlnosti, zločiny, zašantročení, děkuji vám všem, že poprvé v historii Poslanecká sněmovna vzala svým hlasováním na vědomí, že se vůbec něco takového dělo.

Je to okamžik, který se dá hodnotit jako světélko na konci tunelu, a teď dojde zcela určitě, aspoň já jsem o tom přesvědčen, k onomu naplnění bodu dvě, kdy vláda ČR bude také činit takové kroky v legislativní oblasti, aby to období nezůstalo zapomenuto a zasuto v dějinách a aby ti, kteří se loupeží, zlodějnou obohatili, tak aby nemohli nadále svých plodů užívat. Aby lid České republiky alespoň částečně mohl to, co mu bylo ukradeno, dostat zpátky vráceno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji Pavlu Kováčikovi. A budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
/sněmovní tisk 256/ - druhé čtení

Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi, že už je připraven. Požádám o stejnou přípravu pana poslance Jakuba Michálka jako zpravodaje a stejně Ondřeje Profanta, který je zpravodajem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. (V sále je hluk.)

Ještě než dám slovo panu místopředsedovi vlády, požádám sněmovnu o klid. Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych velmi stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Cílem návrhu je novelizace některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Ten byl schválen v roce 2016 a jeho cílem je elektronizace a celková zásadní modernizace procesu tvorby a vyhlašování právních předpisů. Návrh přináší především nezbytné změny jednacích řádů Poslanecké sněmovny a Senátu a zákona o Ústavním soudu, dále provádí technické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv do jedné sbírky a současně se tímto zákonem stanoví nové datum účinnosti celé právní úpravy, a to na 1. leden 2021. (Trvalý silný hluk v sále.)

Připomněl bych, že obdobný návrh byl již v minulém volebním období schválen vládou i Poslaneckou sněmovnou. Stal se součástí zadání technického řešení projektů eSbírka a eLegislativa. Původní návrh však dosud nebyl projednán Senátem, a není tedy z důvodu mezitímních změn právního řádu použitelný. S ohledem na tuto skutečnost je tedy nezbytné schválit nový návrh změnového zákona k zákonu o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Závěrem mi dovolte poděkovat za vstřícný přístup k projednávání návrhu na schůzích výborů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás přeruším a požádám sněmovnu ještě jednou o klid! Pokud vedete jinou debatu, než je zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, prosím v předsálí, ať vás nemusí pan místopředseda překřikovat, ať stenografky alespoň mohou odvést svou práci, protože ji jim velmi ztěžujete. Děkuji, pokračujte.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já už jsem chtěl jenom poděkovat za vstřícný přístup k projednávání návrhu na schůzích výborů a podvýborů. To je celé. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády Janu Hamáčkovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 256/1 až 4. Nyní žádám tedy zpravodaje ústavněprávního výboru poslance Jakuba Michálka, aby nás informoval o jednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, stanovisko o projednávání ústavněprávního výboru vám bylo rozesláno jako sněmovní tisk 256/4, ve kterém jsou také pozměňovací návrhy, které přijal ústavněprávní výbor. Ústavněprávní výbor rozhodoval na základě doporučení podvýboru pro elektronickou Sbírku zákonů a digitalizaci justice. Ty návrhy, které tam jsou, jsou uvedeny pod body 1 až tuším 12, a já velmi stručně je odůvodním.

Velkou část z toho je možné prohlásit za legislativní změny. Je tam pozměňovací návrh pana poslance Pikala, který shlukuje ustanovení, která byla rozeseta po celém jednacím řádu. Jsou tam ustanovení, která se týkají režimu, kdy nebude možné fungovat v plně v elektronické podobě, v té online podobě, kdy probíhá propojení přímo na Sbírku zákonů, tak jak bude ten elektronický systém na Ministerstvu vnitra, tak abychom v tom záložním režimu fungovali elektronicky, offline, a teprve pokud toto nebude možné, tak aby se přešlo do listinné podoby.

To, co považuji - já nebudu tady rekapitulovat všechny ty legislativně technické návrhy, řeknu to, co považuji za nejvýznamnější, a to, že jsme navrhli na základě jednání s Ministerstvem vnitra a na základě požadavků Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu prodloužit účinnost toho zákona na rok 2022 a dostali jsme závazek od Ministerstva vnitra, že ten systém bude v testovacím režimu od 1. 7. 2020. Takže od té doby bude možnost testovat ten systém. Systém bude testován jednak na vládě v rámci vládní legislativy a jednak čekám, že provedeme několik testovacích běhů tady v Poslanecké sněmovně na zákonech, které si vybereme, a ty proběhnou paralelně i v té elektronické podobě v eSbírce, tak abychom v okamžiku, kdy zákon nabude účinnosti, tak potom v jedenapůlročním testovacím režimu měli vychytány všechny mouchy a opravdu nehrozilo žádné riziko tedy v legislativním procesu. Současně si myslím, že to je moudré řešení i z toho důvodu, že ten systém začne plně fungovat s novou Poslaneckou sněmovnou, po volbách v roce 2021. To znamená ti z vás, kteří se nebudou chtít učit s tím novým systémem, nebo vaši asistenti se s ním nebudou chtít učit, s tím novým systémem, tak nebudou nuceni do toho, aby se toto učili. Bude to fungovat až od nového volebního období.

Součástí těch doporučených návrhů ústavněprávního výboru je také sporná otázka, kterou se nám podařilo velmi úspěšně vyřešit s Ministerstvem vnitra, která se týká toho, aby bylo zaručeno, že poslanec bude rozhodovat o zveřejnění svých pozměňovacích návrhů, že to nebude tak, že si by si je připravoval v tom informačním systému Ministerstva vnitra a někdo by k nim měl neoprávněný přístup. Ale skutečně bude možnost zpracovávat si je offline. Samozřejmě i s využitím nějakých návrhů od zájmových skupin. A záležitosti, které se týkají transparence, tak budou řešeny v rámci zákona o lobbingu, který má za úkol předložit vláda.

Další pozměňovací návrh, který předkládá ústavněprávní výbor, se týká toho, aby data, která jsou obsažena ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, byla dostupná jako otevřená data ve smyslu zvláštního právního předpisu, čili zákona o svobodném přístupu k informacím, což je v souladu v podstatě s tou politikou a s obecními ustanoveními zákona o svobodném přístupu k informacím.

Takže myslím, že jsem ty zásadní záležitosti odůvodnil, a teď by bylo žádoucí, abych stručně okomentoval i tu obecnou politiku, jakým způsobem řešit stav, kdy tady máme platný zákon o Sbírce zákonů. Máme tady novelu souvisejících zákonů, která ovšem podle předběžných rozhovorů nemá podporu v Senátu. (Poslanec se odmlčel kvůli silnému hluku v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP