(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále je tu návrh pana poslance Kaňkovského, abychom zařadili nový bod s názvem Postoj vlády k problémům financování sociálních služeb.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 219, přihlášeno je 163 poslanců, pro 88, proti nikdo. Nový bod byl zařazen, návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o jeho pevném zařazení. Nejprve, aby byl zařazen v pátek 15. 3. za bod 5, tisk 204, který jsme si odhlasovali jako třetí pevně zařazený bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení na pátek 15. 3. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 220, přihlášeno je 164 poslanců, pro 73, proti 4. Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme tedy hlasovat o alternativním návrhu, aby tento bod byl zařazen ve variabilním týdnu ve středu 27. 3. ve 14.30 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 221, přihlášeno je 165 poslanců, pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat. Bod jsme tedy pevně zařadili na středu 27. 3.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které tu dnes zazněly, a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.

 

Otevírám bod

102.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 203/ - třetí čtení

Pan ministr je už přítomen a pan zpravodaj Radovan Vích taktéž. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 203/8, který byl doručen dne 13. února 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 203/9.

Před otevřením rozpravy má pan ministr zájem o vystoupení. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vládní návrh novely zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů vám byl podrobněji představen již v předcházejících fázích jeho projednávání, nicméně mi dovolte velmi krátce připomenout hlavní změny, které návrh přináší.

Hlavním impulsem k přípravě této novely byla povinnost transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků cizích zemí za účelem výzkumu a studia. Náš právní řád je s většinou požadavků této směrnice již v souladu. I tak návrh usnadní situaci cizinců, kteří zde pobývají za účelem vědeckého výzkumu nebo studia.

Vláda tímto návrhem dále reaguje na současnou situaci v oblasti migrace za účelem výkonu ekonomické činnosti. Snahou vlády je usměrňovat a zejména odpovědně řídit migraci za účelem výkonu ekonomické činnosti, a to i v závislosti na očekávaném vývoji ekonomického cyklu v konkrétních podobách a potřebách trhu práce a rovněž v závislosti na zemi původu cizinců. Návrh obsahuje nástroje, jak tohoto cíle může vláda dosáhnout.

Vláda si je současně vědoma potřeby integrovat nově příchozí cizince do české společnosti. Proto navrhuje pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat déle než rok, novou povinnost absolvovat adaptační integrační kurs.

Ministerstvo vnitra podrobně analyzovalo uplatněné pozměňovací návrhy. U všech klíčových změn je pozice Ministerstva vnitra shodná s pozicí garančního výboru a stanoviska samozřejmě sdělím během hlasování.

Dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval všem třem výborům za spolupráci a za jejich podporu vládnímu návrhu jako celku. Domnívám se, že novela zákona o pobytu cizinců bude pro Českou republiku velkým přínosem. Proto si vás dovoluji požádat o její podporu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Otevírám rozpravu, do které je v tuto chvíli přihlášen jako první pan poslanec Holomčík, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto je krabice, a já nevím, jestli si vzpomínáte, když jsme tady minule projednávali tenhle bod, tak tady byla taková rozjitřená až bouřlivá atmosféra a v reakci na ni vážený pan kolega Španěl prostřednictvím pana předsedajícího napsal na sociální sítě a poté to převzala i některá média, že se tady bál, že se někteří poslanci, a zejména tím mířil na pirátské poslance, chovali jako zvěř a že vlastně přemýšlí, že by chtěl mít tady v jednacím sále helmu s plexisklem. Takhle to napsal.

My si tedy myslíme, že to není úplně pravda, jednak průběh té rozpravy, ani to, že je potřeba se pirátů bát, ale chceme udělat takové gesto určité solidarity a sounáležitosti, tak jsme mu takovou helmu s plexisklem pořídili. Rád bych mu ji předal.

(Poslanec Holomčík předává krabici s helmou poslanci Španělovi, přítomní tleskají.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je to konec vystoupení? (Hlásí se poslanec Španěl.) S faktickou poznámkou? Pan poslanec se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Dámy a pánové, já pirátům strašně děkuji za tu helmu. To, jak jsem se bál, byla samozřejmě nadsázka. Napsal jsem pouze, že bušili do lavic jako šílení, což tedy pravda byla. Ale přesto helmu oceňuji. Mohla být svářečská a bylo by to také dobré. Děkuji moc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za krátkou faktickou poznámku. Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Hezký den, pane předsedo. Vážený pane ministře, ministři, kolegyně a kolegové, po prvním vystoupení bych chtěl vaši pozornost opět věnovat zpátky do sněmovního tisku číslo 203 a chtěl bych před závěrečným hlasováním upozornit na určitou věc, která nastala v průběhu projednávání tohoto bodu, kterou jsem konzultoval s některými lidmi, a nechce se mi věřit, k jakému může dojít obratu, a nechci věřit tomu, co někdo říká, že peníze nesmrdí a jakýkoliv hlas si tady lze koupit.

Řeknu vám, o co konkrétně jde. Když se podíváte do tohoto sněmovního tisku a do pozměňovacích návrhů, tak výbor pro bezpečnost na své 15. schůzi dne 22. listopadu přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout některé pozměňovací návrhy, které výbor pro bezpečnost na své tehdejší schůzi 22. listopadu 2018 schválil. Já konkrétně jsem byl předkladatelem materiálu, který byl označen jako pozměňovací návrh poslance Ondráčka, při současné proceduře hlasování ho máte uvedený jako body A, A4 až A7 a A8 až A9. To jsou pozměňovací návrhy, které jsem předkládal já, protože ty áčkové pozměňovací návrhy, o kterých zde budeme dnes hovořit a hlasovat, jsou pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost. (V sále je hlučno.)

Materiál, který jsem předložil poslancům a poslankyním výboru pro bezpečnost a který byl právě toho 22. listopadu hlasován, a řeknu, že byl hlasován v poměru 10 pro, nikdo proti a jeden poslanec se zdržel, tak tento -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším, pane poslanče. Poprosím o klid v sále! Máte-li něco k projednání, prosím, běžte do předsálí.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Tak tento materiál vznikl ve spolupráci Služby cizinecké policie Policie České republiky a odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Na první schůzi měl podporu zástupců Ministerstva vnitra. Tento pozměňovací návrh i na základě požadavků bezpečnostních složek států České republiky zavádí nový § 102a, který mluví o povinnosti vlastníka internetových zprostředkovatelských služeb. Vlastník internetových zprostředkovatelských služeb je orgánu uvedenému v § 163 povinen oznámit vlastní osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, data narození atd., později i následující pracovní den po zaregistrování jako ubytovatele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP