(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa? Nehlásí. Mohu tedy rozpravu ukončit. Ptám se na závěrečná slova - pane ministře? (Ne.) Pan zpravodaj? (Ne.) Také žádné závěrečné slovo.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu postupem podle § 90 odst. 2. Přednesu návrh usnesení. Nejdříve zagonguji, protože jsem požádal kolegy a kolegyně, aby vedli diskuze v předsálí, tak aby mohl každý dojít, kdo má zájem o hlasování.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 369, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Rozhodneme v hlasování číslo 31, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování číslo 31. Z přítomných 179, pro 98, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy pokračovat. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Konstatuji, že v podrobné rozpravě nelze podat pozměňovací nebo jiné návrhy, lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a jeho legislativně technických, gramatických, písemných, nebo tiskových chyb. Tak, nikoho do podrobné rozpravy nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. (Ministr: Ne. Zpravodaj: Ne.) Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 369."

Zahájil jsem hlasování číslo 32. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování číslo 32. Z přítomných 180, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi Kněžínkovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod.

 

Pokračovat budeme dalším bodem našeho jednání a je to

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 410/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Vláda navrhuje, abychom postupovali podle § 90 odst. 2, tedy abychom schválili tento návrh zákona již v prvém čtení. Pan místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček je připraven. Pan kolega zpravodaj Zdeněk Ondráček je také připraven. A jakmile bude klid na projednávání, panu místopředsedovi vlády, ministru vnitra, udělím slovo. Prosím o klid, kolegyně a kolegové. Děkuji. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro předložení tohoto návrhu je nález Ústavního soudu, kterým dochází s účinností ke 30. červnu tohoto roku ke zrušení § 48 odst. 2 tohoto zákona. Cílem předloženého návrhu je stanovení podmínek a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti příslušníků přímo v zákoně. Doposud jsou tyto podmínky a omezení upraveny vnitřními předpisy, což shledal Ústavní soud neústavním.

Příslušník bezpečnostního sboru bude moci se souhlasem služebního funkcionáře vykonávat jinou výdělečnou činnost za předpokladu, že tato činnost nepovede ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu služby. Zjistí-li služební funkcionář, že došlo ke změně okolností, za kterých byl souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti vydán, bude mít povinnost tento souhlas zrušit.

Návrh rovněž vymezuje okruh činností, které bude moci příslušník vykonávat ze zákona, tedy bez výše uvedeného souhlasu služebního funkcionáře. Jedná se především o činnosti, které je možné vykonávat bez souhlasu i v rámci jiných zaměstnaneckých vztahů - správa vlastního majetku, činnost vědecká a pedagogická, literární a umělecká a tak dále.

Závěrem bych rád zdůraznil, že nebude-li do konce června tohoto roku schválena právní úprava stanovující podmínky pro výkon jiné výdělečné činnosti příslušníků, budou moci příslušníci vykonávat jakoukoliv jinou výdělečnou činnost bez omezení, což může vést ke značnému riziku střetu zájmů a potenciálně rovněž k riziku bezpečnostnímu. Návrh je nadto výsledkem kompromisu, který vzešel z činnosti pracovní skupiny složené ze zástupců bezpečnostních sborů, odborových organizací a Ministerstva vnitra. Také proto si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o schválení tohoto návrhu v prvém čtení podle § 90 odst. 2.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi. Požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Zdeňka Ondráčka, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je reakcí na nález Ústavního soudu z 11. září 2018, spisová značka Plénum Ústavního soudu 24/17, který zrušil s účinností k 30. červnu 2019 ustanovení § 48 odst. 2 zákona.

Zde bych chtěl zmínit, že přestože je nález Ústavního soudu už z poloviny září, je tento materiál předkládán až teď, v podstatě po pěti měsících, a do nabytí účinnosti nálezu Ústavního soudu nám zbývají necelé čtyři měsíce. Proto tedy existuje požadavek, jak zmínil pan ministr, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem již v prvním čtení, a to podle § 90 odst. 2 jednacího řádu.

O co konkrétně jde a co bylo důvodem pro vydání nálezu Ústavního soudu, vám v úvodním slově řekl pan ministr. Je tedy zbytečné to opakovat.

Tolik stručná zpravodajská zpráva a dovolím si, pane předsedající, přihlásit se i do obecné rozpravy, kde položím panu ministrovi některé doplňující otázky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu. Otevírám rozpravu. Mám do ní přihlášku paní poslankyně Jany Černochové, eviduji přihlášku pana zpravodaje do rozpravy jako poslance. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (V sále je hlučno.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych na úvod -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás ještě přeruším. Znovu požádám sněmovnu o klid. Je tady nesmírný hluk a byl bych rád, abychom projednávali tyto věci v atmosféře, která odpovídá nárokům na zákon, který chceme schválit hned v prvém čtení. Prosím, debaty, které se netýkají zákona, zásadně v předsálí. Nenuťte mě, abych jmenoval ty, kteří nedodržují patřičné paragrafy zákona o jednacím řádu. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych hned v úvodu vznesla jménem klubu ODS a klubu TOP 09 námitku proti projednávání podle § 90. Co mě k tomu vede. Vede mě k tomu to, že bohužel Ministerstvo vnitra namísto toho, aby zajistili příslušníkům bezpečnostních sborů důstojnější podmínky, tak touto normou vlastně motivují příslušníky bezpečnostních sborů a zejména policisty k tomu, aby pracovali na vedlejšáky, aby si mohli melouchařit. Rozumím tomu, že u pedagogické činnosti, činnosti, která je spojena s publikační, vědeckou činností nebo se správou majetku, tak k tomu odůvodnění je. Ale v tomto návrhu, který nám ještě předkladatelé chtějí vnutit, abychom ho odhlasovali jedním hlasováním v rámci devadesátky, vůbec není žádný taxativní výčet toho, co ti policisté budou moci na ten vedlejšák dělat a co ne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP