(9.50 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 136, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 34 přihlášeno 183 poslanců, pro 177, proti nula. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Další je bod

121.
Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů
/sněmovní tisk 138/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 26. října na 20. schůzi Poslanecké sněmovny, rozprava byla ukončena a bod byl přerušen v průběhu hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodaj garančního výboru, ústavněprávního výboru, poslanec Marek Benda. Máte zájem o vystoupení? Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 138/12 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 138/13.

Nyní prosím zpravodaje garančního výboru, ústavněprávního výboru, poslance Marka Bendu, aby nám zrekapituloval, kam jsme v hlasování o pozměňovacích návrzích v pátek 26. 10. dospěli. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, jestli mě mé poznámky neklamou, tak poslední hlasování, které proběhlo, bylo hlasování o bodu K3, návrhu pana poslance Leo Luzara na sídlo v Ostravě, který nebyl přijat.

Zbývají nám poslední tři hlasování, a to o bodech K4 a K5 společně jedním hlasováním, o bodu L a pak návrh zákona jako celek. Jestli nemá Sněmovna žádné výhrady, tak bychom mohli přistoupit k hlasování o těchto jednotlivých bodech. Čili navrhuji, abychom nejprve hlasovali o bodech K4 a K5 jedním hlasováním. Stanovisko ústavněprávního výboru jako garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 35 přihlášeno 183 poslanců, pro nula, proti 173. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Poslední hlasování o pozměňovacích návrzích je hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem L mé maličkosti. Jedná se o monokratičnost či demokratičnost, resp. kolektivní vedení úřadu. Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 36 přihlášeno 183 poslanců, pro 41, proti 121. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, které byly podány k tomuto návrhu zákona, a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Ústavněprávní výbor doporučil návrh zákona jako celek přijmout.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr?

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já jsem předkládal, takže souhlasím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zpracování osobních údajů podle sněmovního tisku 138, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 37 přihlášeno 183 poslanců, pro 144, proti 12, zdrželo se 27. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Mám tady přihlášené ve faktických poznámkách pana poslance Adamce a pana poslance Blažka. Předpokládám, že to byl nějaký renonc.

 

Dalším bodem je

122.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
/sněmovní tisk 139/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali místopředseda vlády a pan ministr Jan Hamáček a pan poslanec Marek Benda, což učinili. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 139/11, který byl doručen dne 21. září 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 139/12.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych velmi stručně představil návrh změnového zákona k zákonu o zpracování osobních údajů. Tento návrh byl zpracován Ministerstvem vnitra ve spolupráci s řadou ministerstev, zejména ministerstvy dopravy, spravedlnosti a financí a tímto návrhem plníme úkol, který nedokončily minulé vlády, protože do přípravy zákona vstoupily volby. Přípravu zákona pojala vláda zodpovědně a doplňuje jej o úpravy zákonů v gesci dalších resortů, aby byl právní řád náležitě a jednoznačně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Tento zákon upravuje obecné výjimky z obecného nařízení, resp. předchozí zákon upravil obecné výjimky z obecného nařízení a změnový zákon naproti tomu obsahuje řadu novel, kterými se provádějí dílčí a cílené výjimky z obecného nařízení v rámci specifických předpisů. Tím je dosaženo větší právní jistoty a více vyvážené ochrany osobních údajů v konkrétních oblastech, které to potřebují. Změnový zákon také obsahuje novely, které zavádějí některé části směrnice o ochraně osobních údajů v trestněprávní oblasti. Jde o ty části, které nelze řešit společně pro všechny příslušné spravující orgány, protože tyto orgány se mezi sebou liší v povaze, úkolech, struktuře nebo postupech. To se týká zejména novel zákonů o bezpečnostních složkách a předpisů v trestněprávní oblasti. A v neposlední řadě tento zákon implementuje do zákona o policii a zákona o civilním letectví evropskou směrnici o využívání údajů jmenné evidence cestujících v letecké dopravě, takzvané PNR, za účelem boje proti terorismu.

Tento zákon projednalo šest výborů a já samozřejmě řeknu jednotlivá stanoviska k příslušným návrhům, ale obecně se dá říci, že zejména jsem připraven akceptovat návrhy výboru ústavněprávního a výboru pro zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže poprosím... Obecná rozprava, pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, domnívám se, že jsme ve třetím čtení, to znamená, nerozlišujeme obecnou a podrobnou rozpravu.

Já bych jenom v rozpravě chtěl upozornit na dvě věci, které se lehoulince mění vzhledem k tomu, co jsme schválili v tom předchozím tisku 38. Za prvé, k návrhům pana poslance Michálka pod body H4 a H5 ústavněprávní výbor nepřijal žádné stanovisko, protože vzhledem k tomu, jakým způsobem doporučil hlasovat v tom předchozím bodě, předpokládám, že nebudou projednávány. Abych to pak neříkal mimo rozpravu, kde už nemá šanci nikdo zareagovat, tak jenom teď za sebe říkám, že doporučuji, přestože jsem nesouhlasil se změnou, která proběhla v tisku 138, ale v okamžiku, kdy proběhla, tak je rozumné, aby i tady byly schváleny body H4, H5, které jsou provedením onoho informačního příkazu, který jsme udělali ve sněmovním tisku 138.

A současně navrhuji, abychom na začátek hlasování hlasovali o stažení mého návrhu pod písmenem L1, který navazoval na to, jestli bude přijat v předchozím tisku o ochraně osobních údajů - postavení inspektorů. V okamžiku, kdy jsme neschválili inspektory, nedává smysl hlasovat o tomto návrhu a já navrhuji, aby Sněmovna souhlasila s tím, že návrh pod písmenem L1 bude stažen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dále v rozpravě není nikdo přihlášen ani z místa, ani elektronicky. Končím rozpravu. Poprosím o případná závěrečná slova navrhovatele nebo zpravodajů. Nikdo nemá zájem.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane předsedo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP