(17.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Zahajujeme projednávání bodu

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
/sněmovní tisk 139/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já bych velmi stručně představil tento tisk. Víte, že zákon o zpracování osobních údajů upravuje obecné výjimky z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a další upřesnění. Změnový zákon naproti tomu obsahuje řadu novel, kterými se provádějí dílčí a cílené výjimky z obecného nařízení v rámci specifických předpisů. Tím je dosaženo větší právní jistoty a více vyvážené ochrany osobních údajů v konkrétních oblastech, které to potřebují.

Změnový zákon také obsahuje novely implementující některé části směrnice o ochraně osobních údajů v trestněprávní oblasti. Jde o ty části, které nelze řešit společně pro všechny příslušné spravující orgány, protože tyto orgány se mezi sebou liší v povaze, úkolech, struktuře nebo postupech. To se týká zejména novel zákonů o bezpečnostních složkách a předpisů z trestněprávní oblasti. A v neposlední řadě změnový zákon implementuje do zákona o policii a zákona o civilním letectví evropskou směrnici o využívání údajů jmenné evidence cestujících v letecké dopravě, tzv. PNR, za účelem boje proti terorismu.

Tolik úvodem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále tisk projednával petiční výbor, výbor pro zdravotnictví, hospodářský výbor, volební výbor, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výborů nám byla doručena jako sněmovní tisky 139/1 až 7, dále 9 a 10. A volební výbor předložil záznam jako sněmovní tisk 139/8.

Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru, tedy garančního výboru, pan poslanec Marek Benda a informoval nás o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, tady budu poměrně stručný. Přestože témat byla jak na výborech, tak na ústavněprávním výboru otevřeno celá řada v těch prováděcích zákonech a v celé řadě případů jsme se domnívali, aspoň někteří z nás, že by některé věci mohly vypadat jinak, tak ve výsledku ústavněprávní výbor schválil vlastně jedinou změnu, a to změnu části 37. - změnu zákona o evidenci obyvatel a možnost používat i nadále rodná čísla jako rozhodující identifikátor. Ve všech ostatních případech, a proto se obávám, že těch změn bude navrženo ještě celá řada, v rámci druhého čtení ústavněprávní výbor nedospěl k žádné většině a doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila jako celek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní poprosím zpravodaje dalších výborů, aby nás případně seznámili s tím, jak projednali návrh ve výboru, popř. s pozměňovacími návrhy. Petiční výbor - pan poslanec Luzar by měl být zpravodajem. Výbor pro zdravotnictví - pan poslanec Běhounek. Ano, pan poslanec Běhounek nás seznámí s projednáním ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, 67. usnesení výboru pro zdravotnictví k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon v souvislosti s přijetím zákon o zpracování osobních údajů, sněmovní tisk 139.

Po úvodním slovu JUDr. Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, a zpravodajské zprávě poslance Jiřího Běhounka a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, již zmíněný sněmovní tisk 139, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které vám byly doručeny jako sněmovní tisk 139/5, a zmocňuje zpravodaje výboru poslance Jiřího Běhounka, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny případně navrhl i další nezbytné úpravy zákona podle § 95 odst. 2, a zmocňuje zpravodaje výboru poslance Jiřího Běhounka, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byl výbor pro zdravotnictví. Nyní tedy se vrátíme k tomu, jak zákon projednal petiční výbor. Pan zpravodaj, pan poslanec Luzar má slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením petičního výboru z jeho 9. schůze ze dne 5. června 2018.

Petiční výbor po úvodním slově náměstka Jiřího Nováčka a zpravodajské zprávě Leo Luzara a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zpracování osobních údajů, sněmovní tisk 139, ve znění..." Omlouvám se. Tady je akorát v tom usnesení spojena 138 a 139. To se omlouvám i zpracovateli. Čili petiční výbor přijal návrh schválit sněmovní tisk 139 beze změn. Ty změny se týkají sněmovního tisku 138. Toť v krátkosti vše.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Se stanoviskem hospodářského výboru by nás měl seznámit pan poslanec Jiří Bláha, kterého tady nevidím. Volební výbor zastupuje pan zpravodaj Tomáš Martínek. Ano, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Takže znovu dobrý den. Já bych chtěl jako zpravodaj volebního výboru se vyjádřit. My jsme to na volebním výboru diskutovali. Proběhla podrobná rozprava. Padaly v ní argumenty, že je nutné zvážit množství pozměňovacích návrhů. V jejich přijetí především tento zákon může např. omezit práci novinářů s ohledem na to, že omezuje možnosti výkonu práce s ohledem na zákon 106 o svobodném přístupu k informacím.

Proto po odůvodnění náměstka ministra vnitra pro legislativu a archivnictví Petra Mlsny a zpravodajské zprávě poslance Tomáše Martínka a po rozpravě volební výbor projednal vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, a návrh usnesení nebyl v závěrečném hlasování přijat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. A za hospodářský výbor by nás se stanoviskem seznámil pan poslanec Luzar, který je členem hospodářského výboru, pokud nikdo nenamítá, že zde není přítomen zpravodaj. Ale takovou námitku nevidím, takže pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dovolte, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru k sněmovnímu tisku 139.

Na své 13. schůzi hospodářský výbor dne 20. června 2018 tento tisk projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně schválit a projednat sněmovní tisk 139 ve znění předloženém vládou. Zmocňuje zpravodaje, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním výborem kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu změn legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Pověřuje zpravodaje přednést tuto zprávu a pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Luzarovi. A výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - jeho zpravodajem je pan poslanec Martin Kupka, který tu také není. Nicméně usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj máte k dispozici jako sněmovní tisk 139/7. Já konstatuji, že výbor doporučil Poslanecké sněmovně tisk 139 projednat a schválit v předloženém znění a zmocnil zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Pokud není námitka proti tomuto mému postupu a tomu, že jsem vás já seznámil s usnesením výboru, tak bych si dovolil pokračovat v projednávání tohoto bodu. Žádnou námitku nevidím, takže můžeme postupovat dál.

Já otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Profant. Po něm vystoupí pan poslanec Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP