(16.40 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Každopádně, chtěl bych se tedy přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu. Jedná se o sněmovní dokument číslo 1039. A o co jde, stručné odůvodnění, které je i v tom návrhu, nicméně jde o vyškrtnutí té části, která umožňuje vládě převádět peníze ze zvláštních fondů privatizace jako běžný příjem státního rozpočtu. Tento paragraf se vypouští tím pozměňovacím návrhem. Jeho cílem je zajistit, aby v tom fondu zůstal dostatek prostředků na sanaci ekologických škod.

Děkuji za podporu tohoto návrhu ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě jednou přednostní právo pro pana předsedu Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Také jsem chtěl zdvořile nesouhlasit s paní ministryní v tom, že to nemá s důchody nic společného. Ano, peníze jistě nemají mašličky, nicméně při prudkém navýšení důchodů, které vysoko překračuje povinný valorizační vzorec, bude pro vyrovnanou bilanci důchodového účtu chybět 21 mld. korun. A 22 mld. korun si vláda chce vzít z toho privatizačního účtu. To jsou velmi jednoduché počty. Miliardu pak bude moci zapojit třeba na tu slevu na jízdném nebo na něco jiného. Já vím, že to je přirovnání, které kulhá. Protože znovu opakuji: peníze nemají mašličky. Ale prostě pro tu vyrovnanou bilanci důchodového účtu je potřeba 21 mld. korun, nebo by se ty peníze musely vzít někde jinde, tzn. v rozmařilých výdajích jednotlivých kapitol by se musely ušetřit. Popřípadě by musel být vyšší deficit. Proto vláda ty peníze tak strašně chce. A má to přímou souvislost s důchody. Ne že nemá.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Do podrobné rozpravy už žádnou přihlášku nemám, takže ji končím. Zeptám se na závěrečná slova. Paní ministryně? Potom pan zpravodaj.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Bylo toho tady řečeno hodně, tak já to vezmu postupně, nebudu nikoho oslovovat, protože si přesně nepamatuji, kdo co řekl.

Takže možná pan poslanec Skopeček by mohl vysvětlit, jak chce převést peníze na penze. To zrovna nevím, to zrovna právě teď nejde. A naopak já bych ho prosila, aby nešířil poplašné zprávy. Protože jestliže - a znovu to opakuji, a budu to opakovat donekonečna - jestliže strukturální saldo je v přebytku, tak máme zdravé finance. Znovu opakuji: plus 1,1 % HDP. A jiný ukazatel pro to není. Je to ukazatel, který je sledován Evropskou komisí, který v podstatě vyplývá z paktu stability, ze zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. A to strukturální saldo je očištěné od vlivu ekonomického růstu. Na důchodovém účtu nic nechybí, naopak, je v přebytku. I v roce 2019 neustále bude v mírném přebytku. A existuje celá řada titulů, kam tyto peníze lze posílat. Třeba do SFDI. Takže nesvazujme to s důchody, není to ten účel! Chceme ty peníze zapojit a využít je v cash flow státu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj.

 

Poslanec Petr Vrána: Ještě jednou dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové. Dovolte, abych zrekapituloval pozměňovací návrhy a návrhy na zamítnutí. Doposud byl podán pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 1039 a byl rovněž podán návrh na zamítnutí ve třetím čtení od kolegy Skopečka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To znamená, že v této fázi nemáme o čem hlasovat a já končím druhé čtení tohoto tisku. Děkuji jak paní ministryni, tak panu zpravodaji.

 

A budeme pokračovat bodem číslo

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb.,
o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně
zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv
z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 168/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento tisk uvedou postupně pan ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a potom i pan ministr spravedlnosti. Ale toho tady nevidím, tak zatím dám slovo panu ministrovi průmyslu a uvidíme, jak to dopadne. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl hlavní body vládního návrh zákona, kterým se z důvodu především transpozice dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady mění zákon o ochranných známkách, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a zákon o správních poplatcích.

K hlavním změnám dosavadní právní úpravy ochranných známek patří zejména umožnění přihlašování netradičních ochranných známek, jako je např. zvukových, zavedení certifikačních ochranných známek či posílení postavení vlastníka ochranné známky při prosazování svých práv k ochranným známkám. Předložený návrh ve smyslu směrnice Evropské unie 2015/2436 slaďuje správu ochranných známek v České republice s jejich správou v celé EU a se systémem ochranné známky EU upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady z roku 2017 pod číslem 1001, které v České republice je rovněž také využíváno.

Změna zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví spočívá v zavedení možnosti vlastníků obchodního tajemství domáhat se soudní cestou peněžité náhrady škody, která jim byla způsobena neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním jejich obchodního tajemství, tak, jak to vyžaduje směrnice EU 2016/943. Změnou zákona o správních poplatcích se pouze převádí ustanovení upravující správní poplatky ze zákona o ochranných známkách do zákona o správních poplatcích.

Návrh zákona byl projednán na schůzi hospodářského výboru, na které nebyly předloženy žádné věcné pozměňovací návrhy. Se dvěma legislativně technickými doporučeními sněmovní administrativy vyslovil předkladatel souhlas. Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně návrh zákona projednat a schválit.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto vás prosím a žádám o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já jsem mezitím zjistil, že pan ministr Pelikán je omluven, takže nemůže vystoupit. My jsme tento tisk přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako tisky 168/1 a 168/2. A mám zde poznámku, že za omluveného pana poslance Juříčka vystoupí pan poslanec Pustějovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru ze 13. schůze ze dne 20. června 2018 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů /zákon o soudech a soudcích/, ve znění pozdějších předpisů, /zákon o ochranných známkách/, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví /zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví/, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 168.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Josefa Kratochvíla a zpravodajské zprávě poslance Pavla Juříčka a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 168 ve znění schválených legislativně technických úprav.

Bod 1. V článku I se v bodě 115 v § 44 odst. 6 na konci textu písm. f) doplňuje text "odstavec 1".

A bod 2. V článku I se v bodě 120 v § 47 odst. 1 odkaz na poznámku pod čarou číslo 3 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou číslo 1. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP