(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další přihlášky nemám, takže budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 13. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 15, přihlášeno 186, pro 94, proti 34. Tento návrh byl přijat.

 

Zaznamenal jsem, že je zájem o kontrolu hlasování, takže vyčkáme. Pan poslanec Martínek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážení kolegové, chtěl bych zpochybnit hlasování, protože jsem hlasoval proti, ale přitom v záznamu mám pro.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je námitka proti záznamu o hlasování. Zahajuji hlasování, ve kterém... Pardon, hlasování prohlašuji za zmatečné. Všechny vás odhlásím a prosím o novou registraci.

 

Nejprve rozhodneme o námitce proti záznamu o hlasování.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Martínka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 17, přihlášeno je 171, pro 166, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování. Upozorňuji, že je to hlasování o celém návrhu pořadu 13. schůze, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 18, přihlášeno je 171, pro 92, proti 38. Tento návrh byl přijat.

 

Ještě přečtu omluvu pana poslance Kalouska mezi 15.48 a 17. hodinou. Pan ministr Stropnický se omlouvá mezi 16. hodinou a koncem jednacího dne z pracovních důvodů.

 

My tedy můžeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Prvním bodem bude

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb.,
o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně
zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv
z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 168/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím pana ministra průmyslu a obchodu, aby z pověření vlády materiál uvedl. Po něm vystoupí pan ministr spravedlnosti. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - (K mikrofonu přistoupil také ministr spravedlnosti.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já jsem říkal - nejprve pan ministr průmyslu a obchodu a po něm vystoupí pan ministr spravedlnosti. Máme tady dva předkladatele. Omlouvám se, pane ministře. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, který byl zpracován v souvislosti s plněním legislativních závazků České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii a kterým se mění dva zákony upravující ochranu průmyslového vlastnictví, a to zákon o ochranných známkách a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a dále pak zákon o správních poplatcích.

Předloženým návrhem je do zákona o ochranných známkách transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2436, jejímž cílem je zjednodušit zápis a správu ochranných známek v celé Evropské unii, sblížit hlavní procesní předpisy v jednotlivých členských státech a zajistit, aby zapsané ochranné známky požívaly stejné ochrany podle právních řádů všech členských států Evropské unie. Návrh změny zákona o ochranných známkách zajistí České republice v zásadě stejné podmínky pro nabytí a udržení práva o ochranné známce, jaké obsahuje úprava ochranné známky celé Evropské unie. To přispěje k posílení právní jistoty vlastníků ochranných známek a jiných dotčených subjektů, a tím i k větší konkurenceschopnosti a obchodnímu růstu jednotlivých podniků.

K hlavním změnám navrhované úpravy patří především zavedení přihlašování netradičních ochranných známek, například zvukových, posílení postavení vlastníka při prosazování práv k jeho ochranným známkám, zavedení certifikační ochrany známek, upřesnění náležitostí přihlášky ochranné známky a stanovení povinnosti Úřadu průmyslového vlastnictví před uplynutím doby platnosti ochranné známky informovat jejího vlastníka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP