(9.10 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Jednací ani volební řád nestanovuje způsob této volby. Je ustáleným zvykem, že změny v orgánech provádíme veřejným hlasováním, takže já po rozpravě k navrženým kandidátům za volební komisi navrhnu, tak jak je zvykem, nejdřív en bloc jedním hlasováním konstatování rezignací poslanců a poté druhým hlasováním potvrzení těch nominací.

Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste k tomuto bodu otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já tak učiním a rozpravu otevírám. Měl jsem přihlášku pana předsedy klubu sociální demokracie. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl upozornit, my jsme se v rámci toho velkého balíku dohod, který jsme učinili s ostatními stranami zastoupenými ve Sněmovně, dohodli na tom, že na místo předsedkyně stálé komise pro Ústavu budeme nominovat svého člověka z klubu ČSSD. V rámci nějakého administrativního pochybení bohužel k tomu nedošlo, nebo resp. nebylo toto předáno na volební výbor. To znamená, já poprosím pana předsedu volební komise, kdyby na toto mohl nějak reflektovat a případně vyhlásit nějaký dodatečný, co nejbližší termín. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dále do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se pana předsedy, zda si přeje závěrečné slovo, možná vysvětlit.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano. Abychom dodrželi proceduru v rámci rozpravy, využiji právo závěrečného slova a budu reagovat na pana předsedu Chvojku, resp. klub sociální demokracie. Počítám s tím. Potvrzuji tu dohodu a my jako volební komise, operativně vyhlásíme lhůtu dnes do 14 hodin formou per rollam usnesení, ten návrh, nominaci hned přijmeme, takže pokud bude vůle Sněmovny, tak v úterý odpoledne ve velmi kratičké době před třetím čtením rozpočtu můžeme tuto dodatečnou nominaci provést. Vše bude připraveno.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To bylo závěrečné slovo. A prosím, abyste nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tady bude hlasování velmi jednoduché. Nejdřív prosím vás, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o rezignaci poslanců v orgánech Poslanecké sněmovny en bloc, tak jak je navrženo v usnesení číslo 26 volební komise.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Budeme tedy hlasovat o rezignacích podle předloženého usnesení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 36, přihlášeno je 172, pro 164, proti 1. Tento návrh byl přijat. Můžeme dál.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. A nyní prosím o druhé hlasování, které potvrdí nominace, tedy návrhy na nové obsazení orgánů Sněmovny. Opět en bloc, tak jak je navrženo v usnesení číslo 26 volební komise.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 37, přihlášeno je 174, pro 171, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Mám za to, že jsme se tím vypořádali s bodem číslo 10. Bod číslo 10 končím a otevřu bod 33, což je

33.
Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD

Usnesení volební komise číslo 29 vám bylo rozdáno na lavice a prosím pana předsedu volební komise, aby pokračoval.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. V tomto bodě konstatuji, že Sněmovna se rozhodla svým usnesením číslo 58 ustavit tuto komisi a naplnit ji v počtu devíti členů, tedy paritním způsobem po jednom zástupci. Z každého poslaneckého klubu byl navržen většinový způsob volby. My jako volební komise jsme ty návrhy včera 14. prosince projednali, přijali jsme zmíněné usnesení číslo 29, které poslanci také mají k dispozici, takže pokud souhlasíte, já ho nebudu číst a opakovat. Volební komise v tomto případě také navrhuje provést volbu členů komise veřejně pomocí hlasovacího zařízení. A tady jen chci připomenout, je to stejný případ jako v úterý, správně podle volebního řádu bychom měli jednotlivě hlasovat o každém navrženém členovi, ale pokud v rozpravě nebude dán jiný návrh a pokud s tím, kolegyně, kolegové, budete souhlasit, tak i tady bych navrhl, abychom naplnění této komise provedli jedním hlasováním.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže rozpravu končím a beru to tak, že nikdo nic nenamítá proti hlasování en bloc. Je tomu tak. Námitky nejsou, můžeme tedy hlasovat en bloc. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže já to také tak beru, že žádná námitka není, a prosím v tuto chvíli o hlasování en bloc o naplnění devíti členů vyšetřovací komise k OKD podle usnesení číslo 29 volební komise.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 38, přihlášených je 175, pro 173, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali i bod 33. Je tomu tak, pane předsedo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Je tomu tak. Děkuji. V jedné větě jenom řeknu, že tato komise nemá v tuto chvíli svého předsedu. Předběžně, pokud bude vůle předsedů poslaneckých klubů, tak i tady bychom jako volební komise vyhlásili operativně lhůtu dnes do 14 hodin. To usnesení bychom mohli přijmout a byla by volba předsedy připravena na úterý jako první nebo druhý bod ještě před zahájením třetího čtení rozpočtu, ale tam si tu informaci budu chtít ještě ověřit, jestli je politická vůle. Takže děkuji a jinak tento bod je ukončen.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já ho ukončím a budeme pokračovat bodem 22, což je

22.
Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Pardon. Pan předseda Kalousek s přednostním právem. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom procesní. Moc se omlouvám, že zdržuji.

Dámy a pánové, v předchozím hlasování jsem se zdržel, na sjetině mám ano. Zajisté nezpochybňuji hlasování, jenom to uvádím pro zvukový záznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Bude to uvedeno ve stenozáznamu. A můžeme pokračovat v bodě 22. Usnesení volební komise číslo 27 ze dne 14. prosince vám bylo rozdáno na lavice a opět prosím pana předsedu volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já v tomto případě své vystoupení omezím na minimum. Číslo usnesení bylo zmíněno, je to 27. Máte ho k dispozici. Máme návrhy do všech komisí, které Poslanecká sněmovna ustavila v minulém týdnu, kromě jedné nominace a to je nominace sociální demokracie. Už jsme to před chvílí diskutovali a ta bude doplněna na příští týden. Pokud jde o způsob volby, jedná se v souladu s volebním řádem o volbu tajnou. Ve Státních aktech je vše připraveno a já nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Otevírám rozpravu. Mám dvě písemné přihlášky. Takže slovo má pan poslanec Rakušan a připraví se pan poslanec Veselý.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené členky a členové vlády České republiky, kolegyně a kolegové, dovolte mi prosím z tohoto místa prostřednictvím pana předsedajícího vyzvat klub Komunistické strany Čech a Moravy, aby ještě jednou důkladně zvážil, zda skutečně Zdeněk Ondráček se má stát šéfem komise, která má kontrolovat práci GIBS. Dámy a pánové, já jistě nezpochybňuji odbornou erudici pana Zdeňka Ondráčka. Já opravdu nezpochybňuji, že je to policista s velkou zkušeností a jistě i profesními výsledky. Ale jsme v roce 2017, jsme tady 28 let po sametové revoluci a myslím si, že stále ještě nenazrála doba na to, aby se předsedou takovéto důležité komise stal člověk, který s obuškem v ruce vystupoval v roce 1989 proti demonstrantům.

Prosím, uvědomme si, že jsme za celou dobu diskuse o Zdeňku Ondráčkovi ani tady ve Sněmovně, ani v mediálním prostoru nezaregistrovali jediné slovo sebereflexe. Jediná věta, kterou jsme slyšeli, byla snad ta, že pan kolega Ondráček byl mladým policistou a dostal rozkaz. Ale už jsme neslyšeli nikde ten dovětek, že ho to mrzí, že tu situaci považuje za životní chybu, že být v řadách totalitní policie, která vystupuje s obuškem v ruce proti lidem, kteří chtějí projevit svobodně svůj názor, tak prostě takový moment považuje i ve svých 19 letech za něco, co se stát nemělo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP