Neautorizováno !


(14.00 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Trvám na tom, že memorandum není smlouva ani dohoda. Z uzavřeného memoranda nevyplývají žádná práva, žádné závazky ani povinnosti. Memorandum obsahuje pouze proklamace a úmysly svých účastníků. Obsahuje typické nezávazné formulace, jako například "bere na vědomí", "má v úmyslu", "je ochoten", "sdílí přesvědčení" a podobně. Naproti tomu neobsahuje typické znaky smlouvy, jako je například platnost, lhůty, způsob řešení sporů nebo typický smluvní jazyk. V preambuli onoho memoranda se konstatuje pouze existující právní rámec, tedy právní řád České republiky, včetně smluv o podpoře a ochraně investic a smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Existence memoranda na faktu, že tyto smlouvy existují a Česká republika je jimi vázána, nic nemění.

Jsem rád, že Česká televize ve středečních Událostech odvysílala vyjádření vysokoškolských pedagogů z našich univerzit v Praze, Brně a Olomouci, kteří všichni shodně a na kameru české veřejnosti sdělili, že tento dokument není pro Českou republiku právně závazný. A já v tomto ohledu jednoznačně věřím respektovaným odborníkům z kateder mezinárodního práva právnických fakult našich univerzit. Jsem si jistý, že řada z vás tady bude chtít prezentovat jiné takzvané právní posudky, které se nás budou snažit přesvědčit o opaku. Ty jsou ale zpracovány na politickou objednávku a já s těmito posudky nechci mít nic společného. Pro mne je rozhodující vyjádření respektovaných a hlavně nezávislých vysokoškolských pedagogů.

A jenom pro vaši informaci doplňuji, že samozřejmě memorandum připravovali naši právníci specialisté na mezinárodní právo a celý průběh přípravy tohoto memoranda byl konzultován s experty Ministerstva financí, a to konkrétně z odboru mezinárodní právní služby, oddělení mezinárodní arbitráže a ochrana investic.

Proč nebylo toto memorandum projednáno ve vládě? Odpověď je jednoduchá. Protože se jedná typicky o resortní memorandum, které navíc nespadá pod směrnici vlády o sjednávání mezinárodních smluv. Resortní charakter memoranda koneckonců potvrzuje ve svém dopise také pan ministr Brabec, který mi 26. září napsal - cituji: "Text se týká především těžby a zpracování nerostů a následné průmyslové výroby, tedy kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu. Proto se nedomnívám, že by MŽP mělo být signatářem tohoto memoranda." Toto jsou slova Richarda Brabce, které mi, jak dnes tvrdí, nikdy nenapsal. Vlastní úsudek nechť si udělá každý sám.

V tomto klíčovém dopise nenajdete jediné slovo, jedinou zmínku o tom, že bych tento dokument neměl podepisovat. Nenajdete v něm ani jedinou zmínku o tom, že by mě pan první místopředseda vlády a ministr životního prostředí, zároveň místopředseda hnutí ANO vyzýval k tomu, aby memorandum schvalovala vláda. A už vůbec tam nenajdete nic o tom, co tvrdí pan Babiš ve svém přípisu, že se jedná o skandální a pro Českou republiku naprosto nevýhodné memorandum. Pokrytectví, pokrytectví, lži. O ničem jiném tato kauza opravdu není.

Proč nebylo podobné memorandum uzavřeno i s ostatními držiteli průzkumných licencí? To je také jedna z otázek, které se ve veřejném prostoru objevují, aby prokázaly zločinnost ministra Havlíčka. Tak jak to tedy je? Je to jednoduché. Kdyby se pan Babiš zajímal o problematiku skutečně věcně a ne jen politicky, věděl by, nebo ho mohl případně pan ministr Brabec poučit, že ostatní ložiska, která jsou v této lokalitě, nebo ve Slavkovském lese, jsou z hlediska obsahu lithia malá, a tedy s velmi malým nebo téměř žádným národohospodářským významem. Projekt pana Janečka Cínovecké deponie si navíc už prošel celým povolovacím procesem a má vydáno právoplatné povolení k těžbě. Stát se tak v této fázi může domáhat vstupu do jejich projektu, jen stěží.

Oproti tomu ložisko Cínovec, na kterém probíhá již řadu let intenzivní geologický průzkum, může být z hlediska státu velmi významné pro českou ekonomiku. To je přeci ten důvod, proč je nutné, abychom s držiteli průzkumných licencí na tomto ložisku jednali, když už v minulosti stát připustil jejich vydání soukromému subjektu. Jestli bude samotná těžba rentabilní a jestli se projekt skutečně do této fáze někdy dostane, ale ukáže až finální studie proveditelnosti, kterou držitel průzkumných licencí bude mít hotovou až za rok.

Abych to shrnul. Uzavření memoranda je, slovy pana ministra Brabce, která sice nikdy neřekl, ale napsal mi je, správným krokem, jak stát znovu vrátit do hry. Jakou formou a kdy, to je samozřejmě na budoucí vládě nebo vládách. Na vládách, které přijdou po ní. Toto memorandum nás však k ničemu nezavazuje. A to chci znovu zdůraznit. O tom, že všechny moje dosavadní kroky směřují k posílení role státu v oblasti průzkumu a těžby strategických a dalších pro stát potenciálně zajímavých surovin, svědčí i materiál, který vláda jednomyslně schválila na svém zasedání minulou středu. Tento materiál, který jsem připravoval se svými kolegy několik měsíců, přináší po 27 letech nezájmu státu zcela revoluční změnu jeho přístupu ke svému vlastnímu nerostnému bohatství a dává mu prostor, aby si detailně zmapoval své strategické a perspektivní suroviny, zhodnotil jejich ekonomický potenciál a následně se mohl svobodně rozhodnout, zda je bude získávat sám, nebo tuto práci přenechá soukromým firmám. Takovýto krok tady v minulosti nikdo neudělal. A jednoznačně prokazuje, že od samého počátku hájím zájmy státu, a ne žádné soukromé firmy.

Dámy a pánové, pokusil jsem se ve svém vystoupení detailně popsat všechny okolnosti, které souvisí s případnou těžbou lithia na Cínovci. Znovu opakuji, že klíčová jsou fakta celého příběhu, ne uměle vykonstruovaný balast, který chce někdo využít těsně před volbami.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení občané České republiky, děkuji vám za vaši pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana ministra zahraničních věcí, po něm pan ministr vnitra, po něm pan místopředseda Filip.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové, poslankyně, vážení poslanci. Chtěl bych reagovat. Pan poslanec Kováčik ve svém vystoupení řekl, že se memorandem převádějí pozemky. Tak dovolte, abych na začátku řekl, že memorandem, které bylo podepsáno mezi Ministerstvem průmyslu a firmou Australian (European?) Metals Holdings, se žádné pozemky nepřevádějí. A to vám říkám s naprostou jistotou. Skoro si kladu otázku, kde se podobné soudy rodí, které jsou nepřesné, když to řeknu jemně. Pravděpodobně tuším, protože vím, že existuje analytický materiál Ministerstva průmyslu, ve kterém se zvažovaly všechny možné postupy státu a výhody a nevýhody, které to má, pokud se stát bude snažit zapojit do zpracování a dalších akcí kolem lithia. Takže pravděpodobně se dostal panu Kováčikovi někde do rukou tento materiál, který nikdy nebyl schvalován a který jenom zpracovával jednotlivé možnosti. Nic víc.

Říkám to, protože si kladu otázku, kde se to bere. A je to naprosto zásadní věc, protože pan poslanec Kováčik tady řekne: memorandem se převádějí pozemky... (Reakce předsedy Kováčika, který sedí vedle řečnického pultu u stolku zpravodajů jako předkladatel: To jsem neřekl, pane ministře.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana zpravodaje, aby se zdržel poznámek.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek A pak řekne, že by si přál, aby memorandum bylo nulitní. Taková argumentace připomíná mnichovskou smlouvu. Memorandum je třeba učinit nulitním. A já se ho ptám: Čeho tím vlastně dosáhneme? Jestliže memorandum bylo podepsáno proto, abychom dohnali čas a chtělo se, aby stát vytvořil podmínky pro to, aby zpracování lithia a výrobní řetězec zůstal v České republice, tak co vlastně tou nulitností získáme? Na to se ptám.

Podívejte, kdo se chtěl zajímat o lithium - protože mám pocit, že 14 dní od tohoto dne už lithium nebude nikoho zajímat - ale kdo se chtěl zajímat o lithium, tak se jím mohl zajímat 14. června, kdy se projednávala surovinová koncepce na vládě. A kdo se speciálně zajímal o lithium, ten měl možnost 17. července, kdy se konala tripartita, které se účastnili zástupci vlády, zaměstnavatelé, zaměstnanci. A tam bylo lithium na programu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP