(10.30 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o platebním styku podle sněmovního tisku 1059, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 79, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 118, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je zákon, který souvisí se zákonem, který jsme právě přijali, a je to

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
/sněmovní tisk 1060/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů si ponechají jak pan ministr financí Ivan Pilný, tak zpravodaj garančního rozpočtového výboru poslanec Adam Rykala. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1060/3, který byl doručen dne 12. července 2017. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 1060/4.

Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ano.) Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jenom detail k předchozímu zákonu. Přijetím pozměňovacího návrhu B jsme porušili rozhodnutí Evropského soudního dvora a klientům jsme to opravdu příliš nevylepšili. To je jenom důsledek té změny, která tam byla tím, že jsme přijali pozměňovací návrh B. Moc jsme klientům opravdu nepomohli a budeme mít problémy, pokud se někdo obrátí k Evropskému soudnímu dvoru, který už ve věci Bawag k tomu vydal rozhodnutí.

A nyní k zákonu, který předkládám. Dovolte mi jenom připomenout, že obsahem nyní projednávaného zákona jsou terminologické změny, které jsou vyvolány novým zákonem o platebním styku, který jsme právě před chvílí přijali. K pozměňovacímu návrhu B máme negativní stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám děkuji, pane ministře, a otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, a je to pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Nebudu dlouho zdržovat. Já jsem podal pozměňovací návrhy pod písmenem B - B1, B2 a po diskuzi v rozpočtovém výboru si dovoluji navrhnout stáhnutí těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě, když se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se na závěrečné slovo navrhovatele, zda si chce vzít pan navrhovatel závěrečné slovo. Není tomu tak. Případně zpravodaje - pan poslanec Rykala, pan poslanec Benda? Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. Tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor na 59. schůzi dne 30. srpna. Protože pan poslanec Skopeček stáhl pozměňovací návrhy pod písmenem B, tak nám zbývá hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, což je pozměňovací návrh, který vzešel z rozpočtového výboru jako garančního výboru ze dne 17. května, a poté bychom hlasovali o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí a zeptám se, zda má někdo návrh na změnu procedury. Žádný návrh nevidím. V tom případě dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem procedury, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 80, přihlášeno je 131 poslankyň a poslanců, pro návrh 105, proti nikdo.

 

S procedurou byl vysloven souhlas a já vás prosím, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním. Prosím.

 

Poslanec Adam Rykala: Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A a garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana... Já se omlouvám, hlásí se předseda poslaneckého klubu Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jen abychom se drželi přesně jednacího řádu. Pokud pan poslanec Skopeček stáhl nebo navrhuje stahovat svoje pozměňovací návrhy až nyní, tak by Sněmovna i o tom stažení měla hlasovat podle mého názoru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Z toho důvodu toto hlasování prohlašuji za zmatečné, vrátíme se do bodu toho, že jsme schválili proceduru, a nyní budeme hlasovat o tom, že se stahuje pozměňovací návrh pod písmenem B.

 

Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby se pozměňovací návrhy pod písmenem B stáhly před hlasováním. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 81, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro návrh 103, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas a pozměňovací návrhy pod písmenem B jsme stáhli.

 

Raději pro pořádek ještě nechám schválit proceduru, kterou navrhuji tak, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A a poté o návrhu jako celku. Táži se, zda je námitka proti tomuto návrhu postupu. Nevidím.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s navrženou procedurou hlasování, tak jak jsem ji přednesl, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 82, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro návrh 109, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy, pane zpravodaji, vás požádám, abyste dal hlasovat o jednotlivých bodech.

 

Poslanec Adam Rykala: Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, ještě jednou poprosím o stanovisko. (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 83, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 109, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Adam Rykala: Protože byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, tak se bude hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, podle sněmovního tisku 1060, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 84, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 111, proti nikdo. A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

A otevírám další bod dnešního jednání a tím je

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 1071/ - třetí čtení

I tento bod bude zahajovat ministr financí Ivan Pilný a poprosím zpravodaje garančního výboru pana poslance Václava Votavu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1071/3, který byl doručen dne 12. července 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1071/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, jak již zaznělo při prvním a druhém čtení, podle názoru odborníků na správní řád je poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu výkonem veřejné moci, a proto je tato činnost podřízena správnímu řádu. Ke stejnému závěru došel i Nejvyšší správní soud. To i přes fakt, že rozpočtová pravidla dosud obsahují právní úpravu, která použití správního řádu vylučuje a vylučuje i soudní přezkum.***
Přihlásit/registrovat se do ISP