(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr životního prostředí a místopředseda vlády Richard Brabec je připraven k odpovědi. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji, pane předsedající. Já děkuji za ten dotaz. Já bych jenom drobně opravil. Pane kolego, vy jste se ptal, vaším prostřednictvím, pane předsedající, zda má Ministerstvo zdravotnictví tu dokumentaci. To nevím, to by musel říct pan kolega Ludvík. (S úsměvem.) Ale za Ministerstvo životního prostředí se k tomu určitě rád vyjádřím. Ale vy už jste dneska interpeloval pana ministra zdravotnictví opakovaně, tak vám to tam asi zůstalo.

Já bych jenom krátce komentoval, už to tady dneska padalo, takže budu opravdu velmi stručný. Chtěl bych říct, že Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v rámci předchozího projednávání opakovaně vydávala k trase, tedy k vedení VVN na území CHKO, nesouhlasné stanovisko - to byla EIA už v roce 2000, což asi víte - a i k rozhodnutí o umístění stavby z roku 2004 z toho důvodu, že nebyla prověřována žádná alternativní varianta, která by řešila zachování krajinného rázu. Takže my jsme se tím zabývali už před sedmnácti lety poprvé, přičemž tam pak padlo několik odvolání. Znovu to bylo prověřováno na odboru výkonu státní správy v Olomouci jako v odvolacím orgánu. Ten vrátil k novému projednání, k doplnění dokumentace. Opět tedy bylo znovu nesouhlasné stanovisko Správy CHKO Bílé Karpaty, tentokrát 30. srpna 2005, a opět se to vracelo do toho kolečka.

Aktuální stav je dnes takový. V současné době není platné stanovisko, původní stanovisko EIA pro předmětnou akci. V roce 2016 začal zástupce investora zpracovávat novou dokumentaci. V létě roku 2016 proto zažádal investor Správu chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a dotčené obce o předběžná vyjádření k trase vedení jako podkladu pro zpracování dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., tedy zákona EIA. Zatím posledním vyjádřením Správa CHKO Bílé Karpaty, to bylo z 15. srpna 2016, opět upozorňovala na nevhodné trasování přes krajinářsky cenné lokality a neexistenci variantních řešení a požadovala rozšíření dokumentace o alespoň jednu skutečně alternativní variantu, která by řešila zachování krajinného rázu na těch pohledově exponovaných místech. Teprve po skončení procesu EIA budou vydávána závazná stanoviska ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

V srpnu 2016 a dále v březnu a červnu letošního roku bylo odboru posuzování vlivů a integrované prevence Ministerstva životního prostředí předloženo oznámení záměru vedení elektrické energie 2 x 110 kV Slavičín - Slušovice, které bylo opakovaně vráceno zpět oznamovateli k doplnění. Momentálně nemáme informaci na Ministerstvu životního prostředí, že by byla předložena žádost o zahájení zjišťovacího řízení ani oznámení záměru. V rámci zjišťovacího řízení, resp. v rámci vyjádření k oznámení záměru, popř. dalších dokumentů potom bude mít každý možnost se k záměru vyjádřit podle zákona č. 100/2001 Sb. ve stanovených lhůtách a ve svém vyjádření uplatnit různé připomínky. To je vlastně, pane kolego, i jak jsme se na to včera dívali, a vy jste vlastně v seznamu ten záměr nenašel. A nenašel jste ho tam z toho důvodu, že opravdu on se do toho systému ještě vůbec nedostal.

Takže momentálně situace je taková, že ten proces musí začít úplně odznovu. Investor bude muset vlastně projít poměrně složitou cestou a všechny připomínky obcí a dalších subjektů tam budou muset být zohledněny v rámci procesu EIA. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k odpovědi. Pan kolega Ludvík Hovorka se hlásí k doplňující otázce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, já moc děkuji za tu celkem vyčerpávající odpověď. Přesto bych chtěl poprosit, kdyby to Ministerstvo životního prostředí na základě vlastně už toho postupu správy chráněné krajinné oblasti při rozhodování mělo na paměti, že se skutečně jedná o velmi cennou lokalitu. Aby skutečně, pokud by to bylo možné, se řešila změna trasy, protože možnosti napájení Slavičína určitě jsou i z jiných míst, např. ze Střelné nebo z Otrokovic. A minimálně si myslím, že je varianta vyhnout se tomu nejcennějšímu místu na Maleniskách v katastrálním území Provodov.

Takže já budu moc rád, když se tím, pane ministře, budete zabývat a ministerstvo se k tomu vyjádří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nemá zájem.) V pořádku. Tato interpelace končí a budeme se zabývat interpelací číslo 24. Pan poslanec Ludvík Hovorka interpeluje pana ministra zdravotnictví ve věci povinného e-receptu. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, já bych se chtěl jenom dotknout povinnosti předepisovat veškeré léčivé přípravky povinně pouze v elektronické podobě.

Do současné doby ještě není k dispozici prováděcí vyhláška k zákonu o léčivech a nervozita mezi praktickými lékaři, praktickými lékaři pro děti a dorost, ale i třeba u ambulantních specialistů je velmi vysoká. Poukazují také na to, že spousta lékařů v těchto odbornostech je už velmi vysokého věku a minimálně 15 % lékařů nevede dokumentaci v elektronické podobě, což znamená, že pokud bude ministerstvo v prováděcím předpisu trvat výhradně na předepisování v elektronické podobě, tak ti lékaři jednoduše skončí a nastane výpadek těch starších lékařů v terénu, kteří nebudou moci pracovat, protože nebudou mít elektronickou dokumentaci, nebudou předepisovat elektronické recepty.

Já jsem slyšel o nějaké motivaci v úhradové vyhlášce, asi 1,60 Kč za položku na receptu, ale přesto ti lékaři upozorňují na praktické problémy a na možné výpadky sítě a upozorňují také na to, že vlastně se jim neustále zvyšuje administrativa a že se jim komplikuje jejich práce. Říkají, že by mělo být zavedeno nějaké přechodné období, tak jak to bylo třeba na Slovensku, aby elektronický recept nabíhal postupně. Takže to jsou výhrady, které zazněly velmi silně, zazněly i na výboru pro zdravotnictví, a 21. září na posledním výboru pro zdravotnictví se tím chceme zabývat a doufám, že už dostaneme návrh - (předsedající odkazuje na doplňující otázku) - už hotový návrh prováděcí vyhlášky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Prosím, pan ministr má slovo. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji, pane poslanče. Je jich 10 %, protože praktičtí lékaři byli včera na ministerstvu, hlásili 10 %.

Já jsem k tomuhle taky mimo jiné přišel jak slepý k houslím. Protože pokud vím, tak debata zrovna na téma, jestli to přerušit, nebo nepřerušit nebo nějakým způsobem odložit, probíhala na zdravotním výboru tuším tak před dvěma lety, to jsem ještě ministrem nebyl. Výsledkem bylo, že nepřerušit nebo nezměnit.

Nicméně. Elektronický recept se v podstatě legislativně probírá od roku 2009 a od roku 2013 je v zákoně. Není povinný, je jakoby vlastně dobrovolný a náběhová křivka je pět let. Počet lékařů, kteří se k tomu připojili, je mizivý. Takže já trošku musím polemizovat, jestli je, nebo není přechodné období. Je. Pět let. To je první věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP