(15.10 hodin)

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, vy jste ještě nebyl ministrem Ministerstva průmyslu a obchodu, když Úsvit bojoval za nezávislého regulátora. Přesto Sněmovna prosadila Radu ERÚ. Proto si vás dovoluji upozornit, že jste navrhl do Rady Energetického regulačního úřadu pana Ing. Rostislava Krejcara, který byl mimo jiné zodpovědný za oddělení podpory obnovitelných zdrojů na ERÚ. Toto oddělení stanovovalo výkupní ceny z fotovoltaických elektráren v letech 2009 a 2010. Za hrubé porušení zákoníku práce byl s Ing. Krejcarem v roce 2012 s okamžitou platností rozvázán v ERÚ pracovní poměr. Podmínky pro podpory obnovitelných zdrojů pod jeho vedením vedly k následnému boomu těchto elektráren a vysoké výkupní ceny způsobily fatální dopad na hospodářství, ekonomiku a následně životní úroveň našich občanů.

Jak je možné, že právě tento člověk byl dosazen do nově vzniklé rady nezávislého regulátora? Dokládá to neoddiskutovatelnou skutečnost, že obsazování významných postů je obsazováno politicky. Z těchto důvodů se ptám, zda zvažujete jako zodpovědný ministr za energetiku zjednat nápravu při jmenování i odvolávání členů Rady ERÚ. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k interpelaci. Pan ministr je připraven. Interpelace byla jasná. Kompetence ministra průmyslu a obchodu je taky jasná. Pan ministr má svých pět minut.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, paní poslankyně Havlová, vy ve své interpelaci vycházíte z vyjádření bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu paní Aleny Vitáskové, která v této věci poslala mně i panu premiérovi dopis, na který budeme samozřejmě reagovat. Nicméně dovolte mi připomenout, že podle energetického zákona je v čele Energetického regulačního úřadu od 1. srpna letošního roku Rada Energetického regulačního úřadu, která má pět členů. Jedním z členů rady je předseda, který řídí její činnost. Do tohoto termínu Energetický regulační úřad vedla předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Členy rady vláda jmenovala na návrh ministra průmyslu a obchodu ke dni 1. srpna, a to tak, že jednoho člena jmenovala na funkční období jednoho roku, dalšího člena na období dvou let a tak dále, posledního člena na období pěti let. Předseda rady je jmenován na nejvýše tři roky.

Chtěl bych připomenout, že zákon stanoví jasně pravidla a podmínky pro jmenování členů rady, a chtěl bych podotknout, že tyto podmínky jsou poměrně přísné, minimálně pokud jde o odbornou praxi v oblasti energetiky, tak také je tady spousta dalších omezujících podmínek. Návrh na výběr členů rady skutečně nebyla triviální záležitost, a to vzhledem k úloze a působnosti Energetického regulačního úřadu v energetických odvětvích a zodpovědnosti jejího vedení. Proto jsem veřejně a s dostatečným předstihem vyhlásil možnost pro zájemce, aby podali své životopisy, abych měl dostatečně a transparentním způsobem zaručený okruh kandidátů, ze kterých mohu vybírat. Chtěl bych zmínit, že do tohoto výběru se přihlásilo celkem 23 zájemců, z čehož čtyři nesplnili podmínky, které jsou dané zákonem. Na můj návrh vláda jmenovala těchto pět členů rady včetně předsedy a všichni jmenovaní členové splňují kritéria, která jsou dána energetickým zákonem v plném rozsahu a beze zbytku.

Upřímně řečeno, dalo se očekávat, že ti, kteří proti radě a rozsahu její působnosti brojili před nabytím účinnosti energetického zákona, budou pokračovat jak před jmenováním rady, tak i po něm. Myslím, že je nutné si uvědomit, že Rada Energetického regulačního úřadu není politickým orgánem, ale uskupením odborníků v oblasti energetiky, a to v celé její šíři. Myslím, že není možné neustále atakovat a zpochybňovat jak činnost rady jako celku, tak i její jednotlivé členy. Podle informací, které mám k dispozici, se nová rada ujala aktivně a intenzivně svých funkcí a je veřejností a odbornou veřejností vnímána pozitivně. Myslím, že má před sebou velmi náročnou práci, a myslím, že bychom měli spíše Radě Energetického regulačního úřadu popřát hodně štěstí a úspěchů, aby se jí v tomto nelehkém úkolu dařilo.

Pokud jde o vámi zmíněného člena rady pana Ing. Rostislava Krejcara, chtěl bych připomenout, že pan Rostislav Krejcar je uznávaným odborníkem v oblasti energetiky. Dříve působil jako vedoucí oddělení v rámci odboru elektroenergetiky, to jste zde zmínila. Na Energetickém regulačním úřadu působil už od roku 2002. V současné době působí částečně jako konzultant v energetických odvětvích, ale zároveň také učí na vysoké škole, a to konkrétně ČVUT, Fakultě elektrotechnické.

Myslím, že není úkolem politiků, aby zpochybňovali odbornou zdatnost jednotlivých členů rady, a myslím, že v tuto chvíli ani nemá smysl reagovat na politická prohlášení bývalé předsedkyně paní kolegyně Vitáskové. Já samozřejmě v uvedeném termínu na ten dopis, který mi zaslala, odpovím. Nicméně pan Rostislav Krejcar splnil veškeré podmínky, které jsou dány zákonem, je uznávaným expertem a myslím, že bychom měli činnost rady jako celku hodnotit v delším časovém horizontu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi i za dodržení času k odpovědi. Paní kolegyně Havlová má právo doplňující otázky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Pane ministře, já jsem vůbec nezpochybnila jeho odbornou zdatnost. Mě ale o to více zaráží, že bylo 18 možností, koho vybrat, a vybrali jste zrovna člověka, který udělal ty ceny, za které dneska trpí všichni občané naší republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď se ptám pana ministra, jestli chce doplňující odpověď. Ne, nevyužije své dvě minuty a interpelace končí.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Jiří Holeček, který interpeluje pana ministra školství Stanislava Štecha ve věci priorit v oblasti sportu. Tak to bude velmi zajímavé. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře, dne 1. 1. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o podpoře sportu. V § 1a této novely jsou vymezeny hlavní priority v oblasti sportu. Mezi tyto hlavní priority zákonodárce zařadil podporu sportu dětí a mládeže, včetně jejich trenérů. Vy a vámi řízené ministerstvo v tomto roce z necelých 6 miliard korun určených pro podporu sportu rozhodlo, že sport dětí a mládeže a jejich trenérů ve sportovních klubech podpoří pouze částkou 811 milionů korun, to je tedy jen 14 % z celku.

Ptám se vás tedy, proč vy a vaše Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nectíte a nedodržujete platný zákon. Jak ještě dlouho budou muset rodiče v naší zemi nést hlavní finanční spoluúčast při sportování svých dětí? Proč jste letos rozhodl, že z veřejných finančních prostředků jde na platy sportovních funkcionářů více peněz nežli na sportovní činnost dětí ve sportovních klubech?

Děkuji za pozornost. Těším se na vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Holečkovi a podle jednacího řádu odpověď od pana ministra dostanete do 30 dnů. Bude to jistě zajímavé, bude to krátce před volbami, tak to bude jistě velmi interesantní nejen pro vás.

Pokračujeme poslancem Jiřím Štětinou, který interpeluje pana ministra Martina Stropnického, ale pan kolega Štětina tady není, takže jeho přihláška propadá. Budeme pokračovat další interpelací, což je interpelace paní poslankyně Zuzany Šánové na místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka ve věci podpory výzkumu a vývoje. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP