(15.00 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Pokud jde o návrh trasy vedení pro zpracování územního plánu velkého územního celku na umístění vedení 2 x 110 kV Slavičín - Slušovice, byl započat v roce 1990 a posléze zapracován do územního plánu vyššího územního celku zlínské aglomerace, který byl schválen následně vládou v březnu roku 1994. Původní záměr byl po zvážení všech dopadů a s přihlédnutím k minimalizaci zásahů do reliéfu terénu a minimalizaci požadavků na omezení funkce lesa opuštěn a uvažuje se s výstavbou pouze jednoduchého vedení 1 x 110 kV. Na společném jednání se zástupci starostů dotčených obcí byl jasně deklarován záměr využít stožáry, jejichž výška bude na samotné hraně technické realizovatelnosti a v rámci projednávání trasy se starosty obcí bylo umístění venkovního vedení 110 kV několikrát měněno v rámci daného koridoru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, musím vás přerušit. Vím, že to dneska vyčerpáme, máme času dost, ale pravidla jsou pravidla. Pan kolega Hovorka se chystá k doplňující otázce, budete mít další dvě minuty, jistě doplníte svoji odpověď. Prosím, pane poslanče, máte slovo k doplňující otázce.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo a děkuji, pane ministře, i za tu odpověď, která ještě bude určitě doplněna. Přesto, i když jsem si vědom potřebnosti bezpečného zásobování elektrickou energií, tak přesto je skutečně na zvážení, jestli jenom konkrétní jedna trasa a zvolené místo, odkud má být přivedeno vedení ze Slušovic, je jediné možné, protože E.ON Distribuce má v dané lokalitě ještě možnost napojení z Otrokovic a další možnost je napojení ze Střelné. Ale tam je ČEZ Distribuce, to by muselo být od jiného operátora, ale v zásadě by se minimalizovaly zásahy na krajinu v okolí poutního místa. Tak se chci zeptat na případné přesměrování, i kdyby zůstala původní podoba, jestli je možné nějakým způsobem obejít konkrétní poutní místo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan ministr má ještě dvě minuty. Kolega Hovorka vyčerpal svou minutu. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Omlouvám se, že se mi nepodařilo dokončit odpověď v první části. Chápu obavy, které tady pan poslanec zmínil. Chtěl bych jenom doplnit. Další změny, které jsou spojené s výstavbou, se uvažují i v oblasti poutního místa v katastrálním území Provodova, kde podle našich informací, tak jak je máme k dispozici, stávající venkovní vedení vysokého napětí budou přeložena, uložena do země v koridoru nově budovaného venkovního vedení 110 kV, které bude umístěno v maximální vzdálenosti od poutního místa. Právě v této lokalitě plánuje distributor nově využít stožáry s minimální výškou.

V současné době, to je doplnění této informace, E.ON zpracovává novou projektovou dokumentaci pro územní řízení a součástí této dokumentace by měl být i proces EIA, tedy posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

Pokud budete chtít, pokusíme se získat v této věci ještě další doplňující informace, zejména ve vztahu k poutnímu místu, které jste zmínil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Havlíčkovi a pokračujeme sedmou interpelací, interpelací paní poslankyně Gabriely Peckové na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré odpoledne, pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře. Dnes mě sem přivádí osobní zkušenost. Já si v omezené míře udržuji ordinaci, protože ošetřím pacienty, udržím si odbornost a zároveň mám skvělou zpětnou vazbu pro svoji práci poslance.

Předesílám, že fandím elektronizaci zdravotnictví a od 1. ledna 2018 budu povinna vystavovat elektronické recepty. Protože jsem disciplinovaná, obula jsem pohodlnou obuv a vyrazila na tour Česká pošta. Česká pošta je totiž ten orgán, který má nám lékařům zajistit tzv. bezpečný klíč k elektronickému podpisu, který je základní podmínkou pro elektronický recept. Na všech poštách, které jsem obešla, možná trošku jiná formulace, ale vždy jsem slyšela: No to je naše noční můra. Sem nechoďte, tady není nikdo, kdo by to uměl. Nebyli jsme proškoleni, neumíme, podívejte se na webovky. To jsem všechno sice absolvovala, ale bezúspěšně. Takže jsem se obrátila na Ministerstvo zdravotnictví, kde první otázka byla, jestli jsem novinář. Když jsem to popřela, řekli mi, tak nám pošlete mail, my vám odpovíme. Skutečně po týdnu odpověděli, že jich se to netýká a že v kompetenci je to Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který spravuje úložiště.

Přece jen si myslím, že to odpovědnost Ministerstva zdravotnictví je a že ten projekt, jakkoli dobře myšlený, a v podstatě to není projekt včerejší, ale už je tady delší dobu, je v tuto chvíli velmi nepřipravený, a to jak technicky, tak legislativně, protože nemáme ani prováděcí vyhlášku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, uplynuly dvě minuty, tak se přihlásíte k doplňující otázce. Pan ministr zdravotnictví jistě, ač nemá v resortu Českou poštu, bude s tím mít určitě nějakou zkušenost. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, musím se omluvit za to, jakým způsobem s vámi jednali na Ministerstvu zdravotnictví, to skutečně vyšetřím, to se mi nelíbí. Nicméně musím říct jednu věc. Vy jste žádala o elektronický podpis, předpokládám. (Ne.) A o co? Omlouvám se, protože jsem pochopil. Podmínkou pro to, abyste mohla fungovat, je elektronický podpis na tzv. tokenu. Pokud nejde o tohle, omlouvám se, to jsem asi nepochopil.

Jestli vám jde o komunikaci mezi vámi a SÚKL? Tak teď jsem legislativně trošku na rozpacích, protože já moc nevím, pane předsedající, co teď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Udělám to tak, že sice budete mít potom jenom dvě minuty, pane ministře, ale já budu tolerantní, protože paní poslankyně asi doplní otázku v té minutě, kterou má. Já jsem tolerance sama dneska. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Abychom se lépe pochopili. Lékaři nemusí, nepotřebují elektronický podpis, ale něco, co se skutečně jmenuje bezpečný klíč k elektronickému podpisu. Tuto informaci jsme my lékaři získali. Když přijdeme na poštu, tak oni řeknou ano, my vám nemusíme dělat elektronický podpis, vy potřebujete ten klíč, ale to my neumíme.

Možná právě ta prováděcí vyhláška, která chybí, by nám umožnila se v tom zorientovat a opatřit si to, co skutečně budeme od 1. ledna moci využívat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan ministr odpoví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Už jsem to pochopil. To je totiž vyšší zabezpečení elektronického podpisu. To jsou tzv. tokeny, které vám opravdu musí vydat na CzechPointu nebo České poště. To fakt nejde za námi. Je to vyšší forma elektronické komunikace právě proto, aby došlo k bezpečnějšímu přenosu těch dat mezi vámi. To není normální elektronický podpis, ale je to vyšší forma elektronického podpisu, která se nahrává na tzv. tokeny. To znamená, že o ten musíte specificky požádat.

Trošku se obávám, že došlo k nepochopení komunikace na poště, protože když půjdete na CzechPoint, a protože vím, že PostSignum i první certifikační už to vydávají, znám to z Motola, vždycky se musím vrátit k vykonávání praxe, tak tam to je. Vy musíte požádat o to, co jste správně nazvala, ale musíte požádat asi ne na České poště, ale u První certifikační nebo u PostSignum a ještě jedna, ale jsou to všechno věci přes Českou poštu. Takže upřímně řečeno, možná trošku na pana kolegu Chovance. Omlouvám se, ale je to čistě o zabezpečení.

Jinak ještě myslím, že tam je ještě jedna vaše interpelace na podobné téma. (Byla zrušena.) Dobře. Je to vyšší forma zabezpečení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak jsme si asi porozuměli. V tuto chvíli by byla lepší interpelace na ministra vnitra, ten je nepřítomen. Nevím, jestli bude na vaši interpelaci reagovat. Leda by o to pan ministr zdravotnictví požádal pana ministra vnitra, ale to už nechám na nich.

Nyní tedy přecházíme k interpelaci číslo 8 a tou je interpelace paní poslankyně Olgy Havlové na ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka. Paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP