(14.50 hodin)
(pokračuje Ťok)

Takže se tím budu chtít zabývat a vůbec se zeptám, zdali v investiční politice Českých drah je vůbec myšlenka do regionálních vlaků objednávat jedničku. To je přece... nechci se dopustit tedy... (se smíchem) vyslovení nevhodného slova. Takže myslím si, že je to hloupost, kterou je potřeba rychle vyřešit. A budu se snažit působit na České dráhy, ať to vyřeší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Právo na doplňující otázku, paní poslankyně, využije. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Já bych vám chtěla, pane ministře, poděkovat za váš přístup. Já se samozřejmě obrátím i na kolegy na kraji, ale myslím si, že by bylo dobré, abychom společnými silami tu situaci zlepšili. Abychom co nejvíce lidí motivovali, aby využívali naše vlaky, protože si myslím jinak, že ten komfort je tam velký, frekvence častá. Tady to je naprosto zbytečná věc, která ty lidi rozčiluje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A protože je trošičku času a pan ministr nebude tedy doplňovat odpověď, přečtu ještě omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Paní poslankyně Lorencová a pan poslanec Ivan Gabal.

Pokračovat tedy můžeme dál interpelací pana poslance Antonína Sedi na ministra zemědělství Mariana Jurečku ve smyslu nesmyslných nájmů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, obracím se na vás s problémem, který má Moravský rybářský svaz, a zřejmě nejenom on.

Moravský rybářský svaz sdružuje více jak 72 tis. členů a zajišťuje rybářské právo, jež je národním majetkem. Moravský rybářský svaz se potýká s tím, že mu v současné době správci toku - státní podnik Lesy ČR a státní podnik Povodí Moravy - účtují nesmyslné nájmy za volné vody, které v minulosti rybářské svazy jako nevýdělečné a neziskové organizace nikdy neplatily. A chci dodat, že Moravský rybářský svaz zajišťuje do našich revírů násadové ryby v hodnotě cca 60 mil. korun a formou brigád svých členů zlepšuje stav revírů za cca 30 mil.

Vážený pane ministře, ptám se, proč se rybářům účtují tyto nesmyslné nájmy, kdy bezplatné užívání rybářských revírů je dané zákonem o rybářství a toto užívání je podmíněno povinnostmi Moravského rybářského svazu k zarybňování rybářských revírů a k péči o ně. Ptám se proto, protože rybáři nejsou závislí na dotacích státu, ale hospodaří se svěřenými prostředky svých členů. Pane ministře, jak hodláte řešit tento problém, který narušil korektní partnerství mezi správci toků a uživateli revírů? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Antonínu Seďovi. Pan ministr je omluven. Do třiceti dnů tedy dodá odpověď. Ta bude zajímat jistě nejen kolegu Seďu, ale mnoho dalších.

Nyní tedy přejdeme k šesté interpelaci. A tady je interpelace Ludvíka Hovorky na přítomného pana ministra Jiřího Havlíčka ve věci vedení VVN Slušovice - Slavičín. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře. Já si dovoluji požádat o podání informací o připravované výstavbě vedení velmi vysokého napětí - 2 x 110 kV ze Slušovic do Slavičína. Má se jednat o vedení společnosti E.ON a důvodem je posílení sítě v oblasti Slavičína a Luhačovic. Vedení má být trasováno přes významné poutní místo Maleniska v katastru obce Provodov. Vedení má být trasováno v těsné blízkosti kostela, křížové cesty a kaple. V místě je i velmi cenný zdroj kvalitní pitné vody, pro kterou dojíždí velmi mnoho lidí ze širokého okolí. Samotné vedení a příslušné ochranné pásmo by přineslo významné odlesnění lesa se staletým listnatým porostem, narušení piety posvátného místa a znehodnocení nádherné krajiny v bezprostřední blízkosti poutního místa.

Místní občané se již 20 let snaží o přesměrování trasy vedení a zpochybňují potřebu elektrické energie ve Slavičíně a okolí, zejména poté, co byla přerušena, ukončena výroba v největším regionálním průmyslovém podniku Vlárské strojírny Slavičín. Kromě možného posílení ze Slušovic je možné napojení Slavičína z obce Střelná - to je ale zdroj ČEZu -, případně z Otrokovic, kde se jedná o vedení E.ON. Tyto trasy by se poutnímu místu vyhnuly. Další možností je posílení sítě ze zdroje, který bude v budoucnu napájet železniční trať Staré Město - Bylnice, s odbočkou do Luhačovic.

Vážený pane ministře, můžete prosím prověřit, proč společnost E.ON tvrdošíjně trvá právě na trase Slušovice - Slavičín a odmítá napojení z obce Střelná, případně z Otrokovic? Jsou jiné možnosti napojení Slavičína, aby poutí místo Maleniska v obci Provodov bylo uchráněno před rozsáhlým zásahem do krajiny a před trvalým poškozením poutního místa? Neměla by vedení VVN 110 kV být systémově vlastněna a koordinována státem, tedy ČEPS? Děkuji za případnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan ministr má svých pět minut. Případné dotazy můžeme dát i v doplňující otázce. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, poslanci, na úvod mi dovolte se obecně vyjádřit k elektroenergetické distribuční soustavě, která je jedním ze základních pilířů infrastruktury České republiky, která zajišťuje spolehlivé, bezpečné nepřetržité zásobování jak hospodářského sektoru, tak i domácností elektřinou.

Nejprve bych vás chtěl informovat, že původní záměr výstavby dvojitého vedení se změnil na záměr výstavby pouze jednoduchého vedení - 110 kV. Hlavní důvody pro výstavbu vedení VVN Slušovice - Slavičín lze shrnout takto:

Tím prvním důvodem je zajištění povinností distributora elektřiny vyplývajících z našich právních předpisů, a to konkrétně z energetického zákona, a dále pak zájmy občanů v daném území. V současné době existuje velké nebezpečí, že v případě poruchy napájecího vedení 110 kV, které napájí rozvodnu Slavičín, dojde s velkou pravděpodobností v zimním období k přerušení dodávky elektřiny, která si vyžádá vyhlášení stavu nouze pro oblast Slavičína a Slušovic. To by znamenalo dlouhodobé, v délce hodin, až možná desítek hodin, omezení dodávky elektřiny řádově pro tisíce odběratelů. Reálné riziko pro napájení elektřinou východní části Zlínského kraje představuje rozvodna Slavičín. Její životnost již byla vyčerpána. S tím souvisí i zabezpečení dvoustranného napájení stávající transformovny Slavičín včetně budoucí transformovny 110/22 kV Pozlovice, která bude pokrývat další předpokládaný nárůst zatížení v oblasti měst Slavičína a Luhačovic. Jak jste zmínil, investorem výstavby vedení je E.ON Distribuce, a. s., která dlouhodobě spolupracuje s orgány státní správy Zlínského kraje.

Dokumenty, které jednoznačně a nezpochybnitelně potvrzují nutnost zajištění rozvoje distribuční soustavy, která následně umožní zvýšení dodávky elektřiny pro Zlínský kraj v požadované kvalitě a výši jsou tyto: územní energetická koncepce, koncepce podpory zaměstnanosti, program zlepšování ovzduší, strategie využití brownfields, základy územního rozvoje kraje, územní plány obcí. Tyto závazné dokumenty jednoznačně potvrzují nutnost zvýšení dodávky elektrické energie ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a zároveň potřebu zajistit technické předpoklady pro možnost navýšení distribuovaného množství a kapacity elektrické energie pro tento region, a tím umožnit naplnění cílů stanovených Zlínským krajem.

Provozovatel distribuční soustavy E.ON Distribuce na základě výpočtů, analýz a vyhodnocení možných reálných provozních rizik a s respektováním priorit Zlínského kraje, které jsou definovány v těch dokumentech, jak jsem je zmínil, plánuje výstavbu venkovního vedení spojující rozvodny R 110/22 kV Slavičín - Slušovice a následnou výstavbu rozvodny R 110/22 kV v oblasti Pozlovice.

Znovu zdůrazňuji, že prioritním důvodem pro realizaci této akce je zabezpečení spolehlivého zásobování elektrickou energií v oblasti. Nedostatky pociťují zejména obce Slavičín, Luhačovice a Petrůvka. S ohledem na stávající konfiguraci sítě v napájecí transformaci Otrokovice je oblast Slavičína jedna z mála, ve které není v současné době možné uplatnit spolehlivostní kritérium tzv. N-1. To znamená, že v případě výpadku jakéhokoliv prvku distribuční soustavy by neměla být přerušena dodávka elektřiny koncovému zákazníkovi, což nelze v současné době zaručit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP