(18.20 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Já jsem přesvědčen o tom, že navzdory tomu, že budou volby, že bude trvat nějakou dobu, než se povolební situace ustálí natolik, že bude třeba možné vyslovit důvěru nové vládě, že nová vláda bude mít nějaký čas na to, aby si zvykla ve svých funkcích, v křeslech, ale také v povinnostech a úkolech, takže dosavadní vláda až do toho okamžiku bude mimo jiné velmi intenzivně pracovat na toto tématu. Z toho projevu pana ministra zemědělství jsem měl pocit, že to vláda myslí vážně. Můžeme se tady bavit - a ta čísla dojdou teprve, myslím konkrétní čísla o konkrétních škodách, konkrétních podnicích, konkrétních úrovních srážek, tak aby nedocházelo k nějakým nejasnostem nebo snad i zneužitím té situace, tak se můžeme bavit o tom, jestli uvažovaná částka, o které se hovoří a kterou je snad možná i ochoten pan ministr financí, pravda, se skřípěním zubů uvolnit, je dostatečná, nebo ne.

V minulých dobách, když docházelo k podobným kompenzacím, nikdy nedošlo ke stoprocentní úhradě újmy, ale mějme na paměti to, že zemědělec ať už velký, střední, nebo malý je dnes téměř ohroženým druhem a že navzdory tomu, že ekonomická situace v tomto státě je zatím - aspoň se to tvrdí - poměrně solidní, jsme ve fázi, kdy je růst, tak toho zemědělství se to příliš netýká.

Také bych rád vyvrátil určité domněnky neznalé veřejností nebo málo informované některé veřejnosti, že zemědělství v České republice je pouze Agrofert a že ty věci, o kterých teď hovoříme, ta kompenzace, ty pomoci, které by měla vláda, potažmo Ministerstvo zemědělství naordinovat na úhradu té újmy nebo alespoň částečnou úhradu té újmy, pobere hlavně Agrofert. Není to žádná pravda. Tak jak kdo prokáže konkrétní škodu, ať už to bude velký, střední, nebo malý zemědělec, takovým způsobem ministerstvo tu věc - věříme - zúřaduje.

Budeme navzdory tomu, že je předvolební období a že budeme rozběhnutí po svých regionech a budeme, jak se říká, vést onu horkou fázi kampaně, budeme také velmi pečlivě sledovat, jestli vláda tu záležitost bere vážně, jestli finanční prostředky, které budou uvolněny, budou uvolněny dostatečně rychle, aby těm, kteří jsou nejpostiženější, těm podnikům, které jsou nejpostiženější, pomohla se založením nové úrody a s nákupem případně i objemných či jadrných krmiv pro živočišnou výrobu, tak aby nadcházející zimní krmné období ty podniky přežily bez vážnější úhony. Nejhorší by bylo, kdyby právě v živočišné výrobě, která se, zdá se, začíná nadechovat k určitému rozvoji, tak právě tato situace způsobila, že se vrátíme o několik roků nazpět a že by znovu došlo k rušení chovů, k likvidaci stád zejména hovězího dobytka neboli skotu, kde to znovunastartování je daleko obtížnější.

V této chvíli si dovolím nenavrhovat žádné usnesení, protože z řeči pana ministra je patrné, že bere tu věc velmi vážně, a rád bych tedy, abychom maximálně - protože máme zemědělský výbor svolaný i na toto téma vedle tématu rozdílné kvality na příští týden do Kraje Vysočina, do Jihlavy, tak abychom v té Jihlavě jako výbor, který to bude zcela určitě projednávat, dostali už možná nějaké konkrétnější údaje nebo informace o vývoji v té situaci.

Děkuji vládě České republiky, že vzala moji výzvu vážně, a těším se na to, že tentokrát to nebude od zemědělců kvitováno pouze stesky, že bylo mnoho povyku pro nic, ale že pocítí spolu s nimi i spotřebitel, že se situaci pomohlo. Nepomůžeme-li jim, můžou ty ceny, které poslední doby rostou poměrně velmi rychle, růst ještě více. Výkyv počasí, který způsobuje tyto trable, není jenom v České republice. Je v určité části Evropy nebo i jiných kontinentů. Je dneska nad slunce jasnější, že se to zapíše do cen. A prosím pěkně, nebude-li pomoženo, nebude-li ta ingerence státu, může se stát, že máslo nebude pouze v uvozovkách za padesát korun. V tom smyslu hovořím o spotřebitelích, o zákazníkovi.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic nalevo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a požádám vás, abyste zaujal místo zpravodaje. S faktickou poznámkou se hlásí pan ministr financí Ivan Pilný. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, já mám všechny zuby. Kdybych jako ministr financí měl skřípat zuby při každém požadavku na státní rozpočet, tak už mám jenom dásně. (Smích a zatleskání.)

Já naprosto uznávám oprávněné požadavky zemědělců, stejně tak jako uznávám oprávněné požadavky dalších subjektů, které žádají o zbytky státního rozpočtu na rok 2017, případně na rok 2018. Musím jenom zdůraznit, že teď je na rozhodnutí vlády, jestli budeme dělat věci, které vyžaduje jedna koaliční strana, a to přidávat plošně od 1. listopadu, anebo jestli budeme kompenzovat ty lidi, kteří se dostali do neštěstí třeba díky klimatickým podmínkám. Je to rozhodnutí vlády, ministr financí se podle něj bude řídit. Prostředků v letošním rozpočtu je málo, v příštím rozpočtu záleží na tom, na co je rozpustíme. Já jsem tady od toho, abych zúřadoval rozhodnutí vlády, takže závisí na rozhodnutí vlády. Požadavek není konkretizován, nevím, kolik to bude, ale tuším, že se bude muset vláda rozhodnout, jaká je priorita. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Dámy a pánové, já bych tady k tomu tématu uvedl spíše pár technických záležitostí. Potvrdil bych to, co tady říkal místopředseda zemědělského výboru Pavel Kováčik, že se chceme touto věcí zabývat na zemědělském výboru příští čtvrtek 14. září. Mám nyní nějaké konkrétní informace přímo od zemědělců, kdy v současné době se de facto - a už to tady říkal pan ministr Jurečka - sčítají škody. Ty zatím nejsou přesně vyčíslené, nicméně pokud bychom našli nějaké peníze na pomoc zemědělcům v rámci toho katastrofálního sucha, tak už máme notifikovaný rozhodčí titul v rámci národních dotací, je notifikován v Bruselu, čili s tím problém není. Už se z něho vyplácely kompenzace na sucho za rok 2015 a dvakrát nějaké drobné kompenzace u mrazů u ovoce. Ten titul byl notifikován až do výše 12,5 miliardy korun, a vyčerpány jsou zhruba 2 miliardy, čili tam je poměrně velký prostor. Pokud by ty zdroje byly k dispozici, jak hovořil pan ministr financí, že to v podstatě můžeme udělat bez nějakého konfliktu s Evropskou unií.

Ten princip je takový, že musí být v každém podniku na dané plodině ztráta vyšší než 30 % v porovnání s pětiletým průměrem. Je snaha samozřejmě, aby se objektivně podle srážek a výnosů stanovily katastry, kde tato ztráta byla způsobena nebo realizována. V roce 2015, jenom pro oživení, se objektivně spočítal ten objem na 1,2 miliardy. Ale tady upozorňuji, že tehdy tím katastrofálním suchem byly postiženy pouze krmné plodiny a kukuřice, protože to přišlo pozdě, a tráva, kdežto v letošním roce bohužel to mělo dopad i na obiloviny, řepku, brambory. Takže odhad zemědělců podle aktuálních informací, které mám já, se pohybuje někde mezi třemi až čtyřmi miliardami korun. A půjde o to opravdu, aby ve vládě byla vedena debata, co je prioritou ještě v letošním roce, jestli pomoc zemědělcům tady s touto záležitostí, anebo řešit nějaké jiné věci.

Pokud se týká zdrojů, tak samozřejmě resort zemědělství nějaké zdroje má. Mám na mysli odvod do státního rozpočtu ze zisku Lesů České republiky a z Budvaru, ale tím nechci samozřejmě navádět pana ministra zemědělství. To je jeho kompetence. Já jenom spíš apeluji na to a budu tak činit na zemědělském výboru a věřím, že to získá většinu na zemědělském výboru napříč politickým spektrem, abychom zemědělcům něco na škody suchem v letošním roce dali.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Kučera řádně přihlášený do rozpravy. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP