(17.20 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Již to tady bylo vzpomenuto, pan poslanec Novotný zde mluvil o otázce postavení, kompetence hodnotitelů, schvalovatelů a ověřovatelů. Skutečně - a to považuji za kardinální otázku - mají tito lidé například v případě samospráv zkoumat takzvanou účelnost, efektivnost výdajové operace nezávisle na rozhodnutí toho příslušného orgánu nebo legitimitu učiněných rozhodnutí z pohledu kompetencí a schváleného rozpočtu? To je totiž zásadní otázka, jestli ten ověřovatel nebo ta paní účetní může nějak změnit rozhodnutí příslušného orgánu, ať je to rada, nebo zastupitelstvo.

Na půdě Svazu měst a obcí skutečně tomuto stěžejnímu tématu byla věnována velká pozornost a po obsáhlé diskusi s náměstkem ministra financí panem Vyhnánkem do té věci nebylo vneseno jasno. Rozumím tomu, že pan náměstek, a už taky to tady bylo vzpomenuto, byť ne osobně se klonil spíše k volnějšímu výkladu, ale ten nemusí obstát ve srovnání s textem návrhu zákona. Já zde nechci skutečně jít do podrobností. Pouze ta původní ambiciózní představa, že tento zákon odstraní kontrolní duplicity, se nenaplnila a možná ani naplnit nemohla. Spíše jsem tak vnímal ten zákon jako beranidlo, které bylo používáno k prosazení rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Nechci skutečně jít do těch podrobností. Výsledný tvar tohoto zákona i po té několikaleté přípravě - a já si vážím, řekněme, práce těch zaměstnanců i Ministerstva financí, ale ten tvar není uspokojivý. Textově je ten zákon určitě daleko komplikovanější než stávající zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, nehledě na dopady, které by přinesl i v oblasti personální, větší účetní jednotky budou v tuto chvíli složitě hledat auditory s předepsaným vzděláním a praxí.

Ukazuje se, že ambice předložit zcela nový zákon byla ambicí velmi vysokou. Spíše bylo podle mého soudu lépe provést jednodušší novelu stávajícího kontrolního zákona. Z tohoto důvodu i navzdory tomu, že Sněmovna schválila pozměňovací návrhy, které jsem ve třetím čtení předkládal, tak z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, podpořím stanovisko Senátu na zamítnutí návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. V případě, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova - pana senátora? Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, ctěné poslankyně a ctění poslanci, já na závěr chci jenom zopakovat, že jsem tady tlumočil naprosto většinové stanovisko Senátu, s tím, že vás chci požádat, možná i poprosit, abyste skutečně vzali v úvahu, že zákon obsahuje velké množství nedostatků, ať se to týká nesprávnosti nebo neúplnosti definice cílů finanční kontroly a řízení veřejných financí, nebo interního auditu, tak evokuje a vyvolal by další nárůst byrokracie a velmi by znepřehlednil již zaběhnuté systémy, neboť kolikrát velmi nelogicky nebo nesmyslně mění i zaběhnuté názvy. Já souhlasím s tím, že zákon současný z roku 2001 o finanční kontrole není dokonalý a rovněž působí problémy, ale nemyslím si, že by bylo správné, abychom ho nahradili zákonem ještě horším. Tolik ode mne.

Prosím tedy, nebo dovoluji si vás vyzvat, abyste podpořili návrh Senátu na zamítnutí tohoto zákona, a děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi. Ptám se ještě na závěrečná slova pánů zpravodajů - pana poslance Koníčka, Laudáta či Klána. Není zájem.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Přivolám naše kolegy z předsálí. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslance. Prosím, aby byl nastaven potřebný počet hlasů.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí podle sněmovního tisku 1001/7."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 19. Přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 39. Návrh nebyl přijat.

 

Děkuji panu senátorovi i pánům zpravodajům a končím projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Dalším návrhem zákona je

6.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
/sněmovní tisk 1002/7/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 1002/8. Vítám znovu pana senátora pana Miloše Vystrčila.

Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona promluvil pan ministr financí Ivan Pilný. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsme před chvílí schválili zamítnutí podstaty toho zákona, tak nemá smysl se tímhletím vůbec zabývat. Já tedy úplně nevím, jak legislativně z toho teď vykličkovat, ale hlasovat o tomhle nemá smysl. A kdybychom náhodou ten senátní návrh zamítli a přijali, tak tohle by asi byla veliká rozkoš. Takže myslím, že pan předsedající poradí, jak z toho ven, protože o tom nemá smysl jednat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jiná možnost není, než o tom skutečně hlasovat, pane ministře, a věřit v moudrost Poslanecké sněmovny.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Ano. Já doufám, že nepřehlasujeme Senát v tomto případě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli se k usnesení Senátu chtějí vyjádřit zpravodajové příslušných výborů, ať už je to garanční výbor, pan poslanec Koníček zpravodaj, nebo zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Laudát, nebo zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Klán. Není tomu tak, proto otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo do rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele případně pánů zpravodajů. Není zájem.

Přistoupíme taktéž k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslance. Potřebný počet hlasů byl nastaven.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí, podle sněmovního tisku 1002/7."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 20. Přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro 26, proti 40. Návrh zákona nebyl přijat.

 

Pane ministře, moudrost Poslanecké sněmovny se opět ukázala v plné kráse. Děkuji panu senátorovi i pánům zpravodajům a panu ministrovi.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážené poslankyně, vážení poslanci, já vám chci poděkovat - většině z vás chci poděkovat za osvícený přístup. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane senátore.

 

Dalším bodem našeho jednání je

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1064/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/, ve znění pozdějších předpisů. Předložený návrh zákona má jediný cíl, a sice v lesním zákoně zakotvit výslovnou nezcizitelnost státních lesů. Důvodem předložení tohoto návrhu je mimo jiné závazek vyplývající z koaliční smlouvy. ***

 
Přihlásit/registrovat se do ISP