Pátek 8. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

41.
Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka,
Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1089/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů poslanec Zbyněk Stanjura a zpravodaj garančního výboru poslanec Martin Kolovratník. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1089/3, který byl doručen dne 12. července 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1089/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a jako první se hlásí pan navrhovatel. Prosím, máte slovo.

Jinak vás, kolegyně a kolegové, opět žádám, abyste v případě, že máte něco důležitého, o čem potřebujete diskutovat, šli diskutovat do předsálí. A nerušte ty, kteří zde vystupují u mikrofonu.

Prosím, pane navrhovateli.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Návrh zákona je jednou z mála příležitostí, jak můžeme pomoci těm, kteří podnikají, a zejména těm malým a drobným, kteří za sebou nemají velké právní oddělení a musí se v té změti legislativy orientovat sami.

Já jsem se ovšem přihlásil do rozpravy, abych v souladu s jednacím řádem načetl legislativně technické úpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, a teď bych je, pane místopředsedo, nejprve přečetl.

Za prvé: Navrhuje se zrušit části a ponechat jen články.

Odůvodnění: Návrh zákona se člení na části jen... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zapisuji to, že podáváte legislativně technické úpravy a požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Návrh zákona se člení na části jen v případě, obsahuje-li vícero zákonů. V případě, že se novelizuje jen jeden zákon, jako je v tomto případě, novela se na články nečlení. Novela se člení na články, ne na části.

Druhý bod, druhá legislativně technická úprava, návětí bodu 2 zní: § 21 včetně poznámek pod čarou číslo 6 a 7 zní:

Třetí legislativně technická úprava: Návětí bodu 3 zní...

(Předsedající: Prosím, pokračujte.) No až se ztiší poslankyně. Z hnutí ANO, abych byl přesný, a omlouvám se kolegyním z jiných klubů.

Bod 3, návětí bodu 3 zní: Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně poznámek pod čarou číslo 8 a 9 zní:

Čtvrtá část legislativně technické úpravy, body 4 a 5 se zrušují.

Odůvodnění k těmto bodům 2 až 4: Základním pravidlem legislativní techniky je pravidlo, že vložením nových paragrafů se stávající paragrafy nepřečíslují, jak je tomu u části odstavců, dílů atd. Je to článek 58 odst. 2 písm. a) a b). Navrhuje se proto upravit návětí bodu 2 a 3 tak, aby odpovídalo pravidlům legislativní techniky, což je zároveň důvodem pro zrušení bodů 4 a 5, které budou v důsledku navržené technické úpravy nadbytečné.

V zásadě se jedná jenom o legislativně technickou čistotu, aby ten zákon byl přesně v souladu s legislativní technikou, žádným způsobem se nemění obsah návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan ministr Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že ten zákon je jeden z nejhorších zákonů, které jsme tady za toto funkční období měli, a za chviličku řeknu, proč si to myslím a jaké mám důvody pro to si to myslet. Mrzí mě, že tu není pan ministr Pelikán, ministr spravedlnosti, který má, a někdy se neshodneme, někdy ano, a v tomto případě jsme se shodli, naprosto stejný názor jako já.

Pan kolega Stanjura, předseda klubu, říkal, že někteří podnikatelé, malí či střední, nemají za sebou aparát právníků, kteří by měli radit těmto podnikatelům s tím, jak se vyznat ve standardním právním prostředí České republiky. Ale tady je potřeba říci jednu důležitou věc: On to nemá normální běžný občan taky. Jako co? Jaký běžný občan tady má za sebou armádu právníků, kteří mu mají vykládat, jak vypadá právní řád a jaké jsou jeho povinnosti a práva? Prostě neznalost práva neomlouvá, jak říká stará právní poučka. Práva náležejí bdělým a tak to má být.

My jsme měli, tuším, že tento zákon byl na vládě na konci dubna, o tomto zákoně docela zásadní diskusi, navrhoval jsem jako předseda Legislativní rady vlády negativní stanovisko, bohužel nebylo přijato a tisk dostal stanovisko neutrální Ale když se podíváte do toho stanoviska vlády, které má nějakých šest stran, tak vidíte, že ten zákon je prostě na zamítnutí. Snad jen krátce pár bodů ze stanoviska vlády přečtu, abyste věděli, aspoň v těch základech, co je na tom návrhu zákona špatně.

Vláda upozorňuje, že navrhovaná právní úprava představuje podstatný zásah do principu demokratického právního státu a v mnoha ohledech vyvolává pochybnosti o souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Dále, jedním ze základních principů demokratického právního státu je rovnost všech před zákonem. Předložený návrh zákona neodůvodněně zvýhodňuje vybranou skupinu adresátů právních norem - jak jsem říkal - vybranou skupinu adresátů právních norem tím, že jí poskytuje komfortnější přístup k jejím právním povinnostem, a to pomocí přehledu právních povinností uvedených v přílohách právních předpisů nového informačního systému. Tento přístup je diskriminační.

Návrh zákona zakládá tedy pochybnosti a princip, který je zdůrazněn v navrhovaném paragrafu 20 odst. 4, podle kterého by toto rozlišování na podnikající a nepodnikající subjekty mělo mít dokonce důsledky v oblasti vymáhání práva, je podle mého názoru silně protiústavní. Prostě my tady nemůžeme mít nějakou skupinu zákonů, které budou mít přílohu, kde budou ještě práva a povinnosti. Když ta příloha bude jedno právo neobsahovat, či povinnosti, tak nebude vymahatelné. To je prostě nesmysl.

Dále, v souvislosti s předloženým návrhem je třeba upozornit na článek 52 Ústavy, který stanoví, že k platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen. V souladu s vůlí Parlamentu pak zákon nabývá účinnosti a vyvolává veškeré zákonodárcem smýšlené důsledky, resp. se uplatňují veškeré vlastnosti právních norem v takovém zákoně obsažených.

Z hlediska výše uvedené rovnosti je třeba zdůraznit, že v tomto ohledu působí každá právní norma v mezích své osobní působnosti vůči všem adresátům bez rozdílů, a nelze tedy stanovit odlišná právní pravidla pro účinnost, resp. faktickou použitelnost norem vůči různým skupinám adresátů - podnikajícím či nepodnikajícím osobám - natožpak vůči různým skupinám podnikatelů. Tento přístup by byl naprosto v právním státě nepřijatelný.

Předložený poslanecký návrh dále popírá dělbu moci, která je nastavena v čl. 2 odst. 1 Ústavy i vymezení okruhu orgánů, které jsou nadány normotvornou pravomocí. Pokud by tedy podle navrhované právní úpravy příloha s přehledem povinností podnikatelů mohla být i v případě zákona vydána nařízením vlády, znamenalo by to vážné narušení svrchovanosti Parlamentu jako zákonodárného sboru.

Přátelé, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já věřím, že jenom tento drobný výčet, tato drobná část argumentů proti tomuto zákonu - protože těch bodů je tady ještě 12 - vás přesvědčí o tom, že nebudete hlasovat pro tento zákon. Já rozumím, rozumím těm důvodům a omlouvám se i Hospodářské komoře za to, že takto vystupuji. A rozumím těm důvodům, které Hospodářskou komoru vedou k tomu, aby lobbovala a předložila tento zákon, ale opakuji, z hlediska základních právních principů právního státu je tento zákon nepřijatelný. Zakládá na nerovnost adresátů právní normy, rozlišuje mezi běžnými občany, malými podnikateli, velkými podnikateli. To je prostě nepřípustné. Prosím, nedovolte, aby takovýto právní paskvil prošel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Přečtu omluvy, než předám řízení schůze. Od 12 hodin se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Adam a dále od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Jana Hnyková.

Eviduji faktické poznámky. První s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Zavadil. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, můj kolega pan ministr tady ty podstatné argumenty z oblasti ústavněprávní shrnul. Mě navštívilo vedení Hospodářské komory a nechala jsem si věc dosti detailně vysvětlit, protože jsem poslední, která by nevěděla, jak komplikované je vyznat se a orientovat v právních předpisech a jak těžkou a složitou situaci mají podnikatelé a že jakékoliv usnadnění pochopitelně je pro ně velmi přínosné.

Na druhé straně v tom vidím do jisté míry nepřípustné omezení kompetencí Parlamentu, který jediný by měl mít ve své pravomoci strukturu právních předpisů včetně předkládacích zpráv, včetně příloh. A myslím si, že tímto bychom pootevřeli pomyslně takovou Pandořinu skříňku. Protože já si docela dobře dovedu představit, co my jako vysokoškolští, středoškolští učitelé bychom rádi měli v právních předpisech speciálně zvlášť, abychom nemuseli pročítat celou tu nepřehlednou houštinu všech různých norem a orientovat se v ní. A to mám výhodu, že jsem právník. Takže z těchto důvodů, nikoliv z těch důvodů, že bych si nemyslela, že jakékoliv usnadnění není namístě, ale myslím, že musíme hledat i s Hospodářskou a Agrární komorou jiná řešení nebo jinou zákonnou podobu, návrh jiného zákona. Ale ten, který je tady předkládán, musím souhlasit s kolegou panem ministrem, že opravdu by měl ty rysy protiústavnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce paní poslankyni Heleně Válkové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zavadil a potom dále přihlášený pan kolega Stanjura a Kolovratník. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já vám děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já snad na rozdíl od svého předpředřečníka si nemyslím, já jsem přesvědčen, že tento zákon je špatný. A že pokud bychom měli tento zákon pustit a schválit, tak dáme Hospodářské komoře něco, co jí absolutně nepřísluší! Tečka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Zbyněk Stanjura k řádné přihlášce, tedy bez limitu na čas.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Když jsem onehdy hodnotil činnost pana ministra Chvojky a jeho předchůdce, tak jsem řekl, že byli úplně zbyteční, nic nedělali. Tady měli šanci, aby něco dělali. Lekli se toho, byla by to práce, takže jsou proti. Zatím nevím, že by o ústavnosti zákona rozhodoval pan ministr Chvojka nebo paní bývalá ministryně spravedlnosti. Vy můžete říkat: Já se domnívám, že je to protiústavní. A ne, jak tady říkal pan ministr Chvojka: To je protiústavní. Navíc s tak směšnými argumenty.

Pane ministře, vy jste tady lhal. Jaký je tam rozdíl mezi malými a velkými? V tom textu zákona? Vy jste říkal, že ten návrh zákona přináší rozdílný přístup k malým a velkým podnikatelům. Tak mi prosím odpovězte, ve kterém paragrafu, ve které větě, anebo tu větu vezměte zpět. Nic takového tam není.

A teď ta jakoby opravdu absurdní konstrukce. Zkusme používat logiku. A právníci používají logiku poměrně často. Je to protiústavní, protože podnikatel dostane informace o svých povinnostech a nepodnikatel nedostane informace o tom, jaké povinnosti mají podnikatelé. K čemu by to bylo? Já bych očekával, například, pane ministře, předsedo Legislativní rady vlády, že byste si řekl: Tak tady je iniciativa šesti politických stran. To není návrh jedné politické strany. Předkladatelé jsou Andrej Babiš z ANO, Martin Plíšek z TOP 09, Petr Gazdík, STAN, Pavel Bělobrádek, Roman Sklenák z ČSSD, Pavel Kováčik, KSČM. V době, kdy to projednávala vláda, tak pod tím návrhem zákonů byli podepsáni dva místopředsedové vaší vlády. Asi vás vaši kolegové neberou vážně ve vládě, že jste nepřesvědčil je, že je to protiústavní. Že jste nepřesvědčil své kolegy, pana tehdejšího ministra financí nebo pana vicepremiéra pro vědu, výzkum, aby stáhli své podpisy pod protiústavním návrhem zákona. Jak byste hodnotil vy jako ten, který dbá na čistotu chování vicepremiérů české vlády, kteří podle vás se podepisují pod protiústavní zákon? Proč jste nezasáhl? Protože vás neberou vážně.

Vezměte si tu logiku: Vláda má neutrální stanovisko, ale z textu si přece dovodíte, že je to pro zamítnutí. No úplně stejně si můžu říct, že když vláda dala neutrální stanovisko, tak je to blízko ke kladnému vyjádření, ne? Co to je za logiku? Proč to vůbec používáte? Nebyl jste schopen přesvědčit vlastní vládu a teď tady děsíte poslankyně a poslance, že je to protiústavní. Zkuste mi pak odpovědět, pane ministře, co vám řekli vaši kolegové ve vládě a proč tedy není odmítavé stanovisko vlády! To by mě tedy zajímalo. Přesvědčil jste Romana Sklenáka, předsedu svého klubu, aby stáhl podpis pod svým protiústavním zákonem? Aby stáhl svůj slib, který dal, že ten zákon podpoří?

Aspoň vidíte, kdo slovo drží. Nebo uvidíme. Možná se pletu a pan předseda Sklenák mě překvapí a bude pro. Protože nehlasovat pro svůj vlastní návrh je poměrně komické. Já vím, že každý se může rozhodnout, jak chce, a je logické, když člověk odmítá návrhy jiných. Ale říct... Už jsme to tady zažili... Vidím pana kolegu. Nechci ho jmenovat na mikrofon. (S úsměvem.) Že já něco navrhnu, a pak jsem proti. Mně to připadá pokrytecké. Stejně tak mi připadá pokrytecké říci vláda sice dává neutrální stanovisko, ale ten návrh zákona je na zamítnutí.

Očekával bych, že např. pan ministr Chvojka, ministr bez práce - to zdědil, to bez práce, to se netýkalo pouze pana ministra Dienstbiera - si mohl např. říct: Tady je x poslanců včetně dvou vicepremiérů mé vlády a ti chtějí dát do přílohy zákona povinnosti pro podnikatele. Co kdybychom my, nebo já jako člen vlády připravil obdobný materiál, který by ke každému návrhu zákona dal povinnosti pro všechny? Když už se vám zdá, že to diskriminuje někoho. Ale protože je to ministerstvo bez práce, tak si přece nevymyslí nějakou práci, kterou by mohli dělat.

To, co říkala bývalá paní ministryně. Já jsem vůbec nerozuměl - že Parlament má právo tvořit. Kdo ty zákony má schvalovat? Já vím, že to je řečnická otázka, že poslanci a poslankyně by mohli vědět odpověď, že Poslanecká sněmovna a Senát. Tak jak by se mohlo stát, že poslanci vlastně neschválí zákon ve tvaru, ve kterém chtějí? To právo jim nemůže nikdo odebrat.

Já rozumím tomu, kdyby někdo řekl: Mně se to nelíbí, je to zbytečné, proč bychom těm podnikatelům pomáhali, stejně po nich čtyři roky jdeme, jsou všichni podezřelí, ti, kteří dávají malé mzdy, jsou darebáci, živnostníci jsou parazité atd. Tomu všemu rozumím, i když s tím nesouhlasím. Ale pak vytvářet rádoby složité, nejen rádoby, složité právní konstrukce a říkat: My, právníci, v tom vidíme ústavní problém... Tak hlasujte pro, podejte návrh Ústavnímu soudu, a pokud ten bude konstatovat, že to je protiústavní, já říkám za zástupce předkladatelů, že to budeme plně respektovat.

Mohl bych se ptát paní bývalé ministryně Válkové, proč nepřesvědčila svého předsedu Andreje Babiše, který návrh zákona podepsal se mnou. Přesvědčila jste ho, aby stáhl podpis pod návrhem zákona, který je podle vašeho názoru protiústavní? Zkusila jste to aspoň ho přesvědčit? A co vám na to řekl? Zatím ho nestáhl. Já vím, že tady stojím já, ale mohl bych vyzvat všech pět kolegů, kteří to podepsali se mnou, aby tady byli. A vím, jak ta jednání probíhala, vědí to oni, všichni slíbili, že to nejen podepíšou, ale budou podporovat. Možná na rozdíl od ostatních já jsem si ten návrh zákona přečetl, než jsem ho podepsal. Tak pokud někdo přijde a řekne: Já jsem to podepsal a neviděl jsem to, teď to za mě přečetl Chvojka, už to vím, že je to špatně, omlouvám se... Tak dobře. To je nějaké přiznání k tomu, že někdo podepisuje něco lehkou rukou, že neví, co podepisuje, přitom to podepíše. Jinak mi to přijde jako jedna výmluva za druhou. Nejvíc se toho bojí úředníci, že, pane ministře? (K ministru Chvojkovi.) Ne?

Proklamace. Vy jste četl z telefonu, já jsem si to vytiskl, ale máme stejný zdroj - sněmovní tisk číslo xy. Vláda upozorňuje, že navrhovaná právní úprava představuje podstatný zásah do principu demokratického právního státu a v mnoha ohledech vyvolává pochybnosti o souladu s ústavním pořádkem... Velmi silná věta. (Poslanec Stanjura se odmlčuje a dívá se vpravo směrem k ministru Chvojkovi.) Ne, já počkám, aby mě pan ministr Chvojka poslouchal, já nikam nespěchám. (Ministr Chvojka namítá, že poslouchá.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych prosil, aby byl klid a hovořil ten, komu bylo uděleno slovo. Prosím, nepokřikujte po sobě. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Poměrně silná slova - v mnoha ohledech vyvolává pochybnosti. Zkuste vyjmenovat aspoň pět. To je obecná proklamace. Ta věta nijak nepokračuje, např. článek 3 by mohl být v rozporu s tímto článkem Ústavy, nebo šestá věta článku 2 odst. 2 by mohla být v rozporu. Obecně mohu říct o každém návrhu zákona, a má na to každý právo to říct, mám pochybnosti, zda tento zákon je v souladu s ústavním pořádkem. To není nic mimořádného. To je naprosto legitimní věta. Ale na základě této silné věty vláda dá neutrální stanovisko. Připadá vám normální, aby demokratická vláda řekla "tento návrh zákona zásadním způsobem narušuje demokratický pořádek a nám je to jedno"? Protože neutrální stanovisko vlastně říká "nám je to jedno". Anebo to bylo tak, že vy si myslíte, že je to celé špatně, to vám vůbec neberu, váš úřad si to myslí, že je to celé špatně, to taky neberu, pak jste se lekl předkladatelů z koalice, z opozice určitě ne, a řekl "no tak já to přece tomu Babišovi a Bělobrádkovi neudělám"?

No ne, tak pan ministr Chvojka se tak směje, ale nic neprosadil. Má tady silné vyjádření o protiústavnosti a tam, kde nemá opozici, kde má klid, kde má většinu 100 procent koaličních hlasů, není schopen svůj názor prosadit. Připadá mu to úsměvné. A pak přijde sem a říká: Pozor, pozor, to je protiústavní. Já nejsem právník, ale říct, že když podnikatel najde v zákoně své povinnosti, že je to protiústavní... Poslouchejte tu větu ještě jednou. Když podnikatel v příloze zákona najde výčet svých povinností, tak je to protiústavní. Tak chceme těm podnikatelům pomáhat vytvářet prostředí, nebo je chceme chytat s tím poměrně arogantním: Milý pane podnikateli, milý živnostníku, neznalost zákona neomlouvá, mně je úplně jedno, že děláš čtrnáct hodin denně a nemáš čas číst zákony, mně je úplně jedno, že nemáš peníze, aby sis kupoval nějaké odborné služby, ale podle staré dobré právní zásady... A já s tím v zásadě souhlasím, abych ji nenapadal. My se snažíme jim pomoci. Ale to je podle zákona podezřelé. To je divné, ne, někomu říct, co má dělat, přehledně, v tabulce. Ať si přečte 100 paragrafů a zjistí, že tam jsou čtyři povinnosti v § 8, 27, 37, 47, když tak podniká. Mně to připadá, nezlobte se na mě, pane ministře, nepřátelské stanovisko k těm, kteří podnikají. Nepřátelské stanovisko.

Tak jste to mohli vylepšit. Ten zákon tady leží poměrně dlouho. Kolik připravil např. Úřad vlády, nebo jak se jmenuje tam ta vaše skupinka, Legislativní rada vlády apod., kolik jste připravili pozměňujících návrhů k tomu návrhu zákona? Nula! Nic neudělali. Nechtějí pomáhat podnikatelům. Protože pomáhat podnikatelům je protiústavní. Ale možná byste mohli vymyslet, to by bylo přesně v souladu s vaším programem, dotační titul pro poskytování právních služeb podnikatelům, kteří se těžce orientují ve změti zákonů, které jsme přijali. Na to byste mohli přijmout tak 100 úředníků, vytvořit pravidla, komise, počkat, kolik podnikatelů se o to přihlásí, pak moudře zasednout, říct, to je hezké, máme 1 600 žádostí po 20 000 korunách, bohužel ale dotační titul má pouze 2 miliony, takže my jsme to nějak seřadili, abecedně, politicky, regionálně, jakkoli a prvních 836 podnikatelů z těch 20 000 na to, aby si koupili právní služby, které by jim řekly, jaké mají povinnosti, dostane dotaci a těch ostatních 628 ne. Pak by se napsalo 836 dotačních smluv, které by pak několik desítek úředníků mnoho let kontrolovalo. A protože náš kontrolní systém je poměrně komplikovaný, tak by první kontrola mohla přijít z ministerstva, které poskytuje tuto dotaci, druhá kontrola by mohla přijít z finančního úřadu, pak nesmíme zapomenout na Nejvyšší kontrolní úřad, který by mohl posuzovat efektivitu, dopady a přínosy konkrétního dotačního titulu, to už je třetí, takže, já nevím, tak 500 lidí by se tím mohlo živit několik let. To je jiná forma pomoci. Nákladná, byrokratická, výběrová jen pro někoho. Když chceme pomoct všem, malým i velkým. Já jsem jenom říkal, že velcí to mají jednodušší v tom, že mají třeba ta právní oddělení, která si ti malí nemohou dovolit z mnoha důvodů. Ten návrh nerozlišuje mezi malými a velkými. Samozřejmě může, pokud mají podle zákona jiné povinnosti. Vy chcete dělat progresivní zdanění např. firem podle obratu, tzn. jedni by měli povinnost odvést např. 20 % daně a jiní by měli povinnost odvést 25 % daně a bylo by to asi v příloze. To je jediný rozdíl. Ale tu informaci, kdy a kolik, by mohli dostat nebo dostali by oba dva stejně.

Mohl bych reagovat, ale já nemusím. Já myslím, že všichni členové Poslanecké sněmovny dostali argumentář i reakci na jednotlivé výtky, které jsou opravdu některé komické, například že se vytváří duplicita k aktivitám Ministerstva vnitra. Pravděpodobně Ministerstvo vnitra promýšlí nějakou aktivitu, jak by pomohlo podnikatelům. Já nevím. Možná jste mohli navrhnout, když vám to připadá duplicitní, aby to dělalo pouze Ministerstvo vnitra. Mně by to přišlo divné, ale proč ne, a tím by se ta údajná duplicita mohla odstranit. Nic takového opět nezaznělo.

A mohl bych opravdu pokračovat, ale nechci zdržovat. Já bych chtěl, abychom to podrobili hlasování, aby se jasně ukázalo, kdo drží své politické sliby a kdo je ochoten cokoliv podepsat a pak za pár týdnů říct promiňte, já jsem proti, mně se to tedy fakt nezdá, ten obsah je nějaký divný a podezřelý.

Chci jenom připomenout, že tam vlastně v tom návrhu zákona je, aby náběh povinností byl postupný. Je tam vyjmenováno 13 základních povinností, které by se měly zpracovat jako první, resp. 13 základních zákonů, které se dotýkají vlastně všech podnikatelů - daňové zákony, sociální a zdravotní pojištění, zákoník práce. To jsou ty, se kterými se potkávají úplně všichni. A mohlo by se ukázat, že ten zákon má nějaké nedostatky, že potřebuje změnit, upravit, vylepšit, to samozřejmě ano. Právě proto je tam poměrně dlouhý časový interval na samotný náběh. Když jsme změnili tady pravidla, že například pozměňovací návrh musí mít důvodovou zprávu, také jsme změnili techniku legislativy. Já myslím, že správně. A nějak jsme se s tím vypořádali.

Takže pokud bychom to schválili a přílohou návrhu zákona by měl být seznam povinností pro podnikatele, tak by se s tím musela vypořádat jak ministerstva, resp. vláda jako celek, tak jednotliví předkladatelé poslaneckých návrhů zákona, což je podle mě správné. Na tomto případu chci říct, že se umíme adaptovat na změny. Fakt nerozumím té snaze. Říct jako obvykle - velmi často a používají to možná všichni, abych nebyl útočný - říct: v zásadě tuto myšlenku vítám. Správná snaha něco takového připravit a prosadit! Ale můj politický mentor mi před lety říkal: Poslouchej až tu druhou větu, která přijde za slůvkem ale. Tam se dozvíš, jaký je názor toho člověka, který říká: V zásadě vítám, že tato problematika by měla být řešena, a v zásadě vítám, že tento návrh zákona je připraven. Něco podobného na konci svého vystoupení řekl i pan ministr Chvojka - že tomu rozumí a že to je v zásadě dobrá snaha, ale přece jim nebudeme pomáhat! To je věc, kterou jsem si takhle interpretoval, protože kdyby jim pan ministr Chvojka chtěl pomáhat, tak ten zákon vylepšil ať už jako ministr, nebo poslanec, přesvědčoval by nás o svém pohledu. Řekl by: tohle bychom mohli, místo roku dejme dva roky na prvních 13 zákonů, ukáže se, jestli jsme schopni vymyslet nějakou logickou strukturu. U ostatních místo tři dejme čtyři. To všechno se mohlo stát, nic z toho se nestalo. Je mi to líto, ale přesto věřím, že pan ministr, tak jak nepřesvědčil vládu, a to je pro koaliční poslance, vaše ministry nepřesvědčil, tak se nenechejte přesvědčit ani vy. Ministři byli pevní, neústupní a nevyslyšeli pana ministra Chvojku. Buďte stejní a podpořte nás. Já myslím, že pan zpravodaj to také podporuje, a to je vládní poslanec, já jsem opoziční. Toto je společný návrh šesti politických stran zastoupených v této Sněmovně včetně poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické. Buďte pevní a podpořte ten návrh! Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ještě než se dostane ke slovu řádně přihlášený pan kolega Kolovratník, eviduji faktické poznámky. První je Roman Sklenák, poté pan kolega Kudela, poté pan kolega Kalousek, Válková a pan ministr Chvojka, kterého se ptám, jestli chce přednostní právo, nebo faktickou. S přednostním právem, ale po faktických poznámkách. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, pan předseda Stanjura tady dnes používá silná slova. V předchozím tisku říkal, že to naše hlasování bylo alibistické, teď avizuje, že naše hlasování bude zbabělé, že někdo nechce dodržet své slovo a politický slib. A pak také je nepřesný, protože pod ten návrh se nepodepsal poslanecký klub sociální demokracie, ale jeho předseda.

A problém není v tom, že bych třeba já změnil názor. Já si myslím stále, že ta idea, kterou nese tento návrh, je správná, ale také nejsem hluchý. Samozřejmě poté, kdy se o tom návrhu začalo diskutovat, tak se vůči němu velmi silně řada osobností vymezovala, včetně členů vlády - pan ministr Pelikán, pan ministr Chvojka, včetně senátorů. Také nezapomínejme, že máme druhou komoru Parlamentu. Já jsem s nimi tu věc konzultoval a mám velké obavy, jestli je podpora v horní komoře pro tento návrh. A také výhrady měly i instituce. Připomenu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

A já vám něco řeknu. Já totiž mám pocit, že tohle je podobný případ jako registr smluv. Prostě jsou zákony, které by měly být vládní z toho důvodu, aby prošly připomínkovým řízením, aby se jimi zabývala Legislativní rada vlády. Samozřejmě zákonodárnou iniciativu máme i my a další, ale upřímně já jsem přesvědčen, že poslanecké návrhy by měly být spíše drobnější záležitostí, a to není tento případ. A vzpomínám si a je to pro mě memento, když jsme nechali projednávat poslanecký návrh zákona o registru smluv. V určité chvíli jsme všichni viděli, že to je špatně, že to měl být vládní návrh, že tam mělo být to připomínkové řízení, ale nezastavili jsme to, a v podstatě důsledek byl ten, že jsme se registrem smluv zabývali čtyři roky, celé volební období. A já mám pocit, že tohle může být podobný případ.

Takže nezměnil jsem názor, ale vnímám to, co říkají ostatní!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Kudely. Pan kolega Stanjura je zatím poslední s faktickými poznámkami, po něm s přednostním právem ministr Chvojka, poté s řádnou přihláškou pan kolega Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přeji vám pěkný den. Vystoupení pana poslance Stanjury bylo tak dlouhé, že jsem si svoji poznámečku musel napsat pár body.

Situaci beru vážně. Tady bylo řečeno, že někdo někoho nebere vážně. Je mi jedno, kdo je pod návrhem podepsán. Není mi jedno, co by se mělo schvalovat. Tento návrh není dobrý. Chybí v něm například provázanost na jednací řád Poslanecké sněmovny, protože vedle návrhu zákona a důvodové zprávy se ještě bude schvalovat výčet povinností pro podnikatele. Tato provázanost na jednací řád Poslanecké sněmovny například chybí. Já jsem ve druhém čtení předložil pozměňovací návrhy a tyto jsem řádně odůvodnil, zatímco musím konstatovat, že pozměňovací návrhy poslance Stanjury mají důvodovou zprávu, teď ji nebudu citovat přesně, poněvadž to nemám před sebou, v tomto smyslu toto je potřeba schválit.

Upozorňuji na to, že tento návrh zákona vytváří duplicitu, protože zhruba před rokem jsme schválili tady na tomto místě novelu zákona o Sbírce zákonů, kdy se ukládá Ministerstvu vnitra, aby připravilo elektronický systém evidence zákonů, ve kterém by byla dohledatelnost předchozích verzí a jakási elektronická stopa. Pokud Hospodářská komora chce vytvořit systém pro podnikatele, měla na to 20 let nebo více, případně může se aplikovat na systém, který bude připraven Ministerstvem vnitra a který má také termín, tuším, do roku 2020.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, uplynul vám čas k faktické poznámce. Nemohu být na vás méně přísný než na předsedu klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Petr Kudela: Děkuji, já jsem vyčerpal svoje poznámky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Kalousek také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Ve smyslu jednacího řádu reaguji na projev pana předsedy Stanjury. Já souhlasím s jeho věcnými argumenty. Podporuji předložený návrh zákona, ale chci se zastat pana ministra Chvojky proti rčení, že je ministr bez práce.

Pan ministr Chvojka je předseda Legislativní rady. Legislativní rada je docela důležitý průřezový orgán vlády a standardně je to vždy uspořádáno tak, že buď je samostatný ministr předseda Legislativní rady, anebo Legislativní radě je předseda ministr spravedlnosti. A teď si představte, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, že tím předsedou Legislativní rady by byl Pelikán. Ne každá změna nutně musí být k lepšímu. Já si velmi vážím toho, že je pan ministr Chvojka předsedou Legislativní rady vlády. Je to něco jako s tou Evropskou unií. Tu si také neidealizujeme, ale dobře víme, že v Kremlu by nám bylo hůře.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana předsedy Romana Sklenáka, který na nás všechny apeloval: Nedělejte ty poslanecké návrhy ty složité. Nedělejte je. Jenom ty jednoduché. To není dobře.

Pane předsedo Sklenáku prostřednictví pana místopředsedy, nevzpomenete si, který poslanec předložil jako poslanecký návrh návrh služebního zákona? Já si vzpomínám, že tam bylo i vaše jméno. A ten nám dal tedy práci. Zkuste začít u sebe, pane předsedo. Pak apelujte na nás. Já jsem na to čekal a bylo to přesně, jak jsem popsal. Pan předseda Sklenák říká: Podporuji tuto ideu, jsem pro, jsem pro, jsem pro - a pak přišlo, ale nejsem hluchý. Tomu já rozumím. Takže jste proti tomu, co jste podepsal, protože nejste hluchý. To jako... Já vím, že je to taková mediální zkratka, nebo možná že když se absolutně uplatní logika, tak pak vyjde z toho, co říkal pan ministr Chvojka. Máme neutrální stanovisko, ale je třeba to zamítnout. Je to protiústavní. Tak to je úplně stejná logika, když já řeknu, že pan předseda Sklenák je pro, ale byl pro a teď už je proti, protože není hluchý. To má stejnou logiku a stejnou váhu.

Já vás nechci fakt zdržovat. Už jsem říkal, že bych chtěl, abychom o tom hlasovali, aby se jasně ukázalo, jaká jsou stanoviska. Tak vám chci říct, nebojte se toho, vy, kteří si myslíte, že důležitou součástí naší společnosti jsou podnikatelé. Vy, kteří si to nemyslíte, se toho obávejte a klaďte jim další a další překážky v té víře, že se jich možná zbavíte, protože oni jsou nezávislí na státu. Nic nechtějí a to je v očích mnohých opravdu podezřelé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také vy, pane předsedo, jste se přihlásil k faktické poznámce, takže čas vypršel. (Posl. Stanjura: Děkuji za informaci.) Tak, děkuji.

Nyní pan kolega Gabal ještě s faktickou poznámkou a ještě faktická poznámka pana předsedy Sklenáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Dovolte mi jenom, abych dokumentoval naší elektronickou zaostalost. Dneska končí termín, do kterého se všichni čeští občané žijící v zahraničí musí zaregistrovat, aby mohli 21. října volit v zahraničí. V době, kdy máme datové schránky, elektronickou komunikaci ověřenou, bankovní transfery a všechno. Před čtyřmi lety byla dohoda koalice, že s tím něco uděláme. Nemáme to. Kdybychom byli tehdy mohli pověřit nějakou hospodářskou komoru, aby nám udělala elektronický hlasovací systém, tak bychom asi dneska měli elektronické volby. Já bych přinejmenším to podpořil, protože to je páka na to, abychom se z toho pravěku konečně vymanili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana předsedy Romana Sklenáka. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Poté přednostní právo pana ministra Chvojky. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jenom nechci odbíhat od tématu, ale jenom chci připomenout panu předsedovi Stanjurovi, jak to bylo tehdy s tím služebním zákonem. Skutečně si myslím, že i takový zákon by měl být vládní, že to nebylo šťastné, že byl předkládán jako poslanecký. Ale když si na to vzpomenete, ono to tehdy dost dobře jinak nešlo, protože pan prezident republiky řekl, že bude jmenovat vládu, až projde služební zákon prvním čtením. Takže v tu chvíli nebyla vláda, která by takový zákon předložila. A já jsem ho někde dopisoval, okolo Vánoc a předkládal, aby právě vláda mohla vzniknout. Takže doufám, že to byla skutečně výjimečná situace. Jsem rád, že potom i klub ODS nám pomohl s tím zákonem a společně jsme jej tady schválili s dalšími. A souhlasím s tím, že takovéto zákony by skutečně měly být vládní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Romanu Sklenákovi. Nyní tedy s přednostním právem pan ministr Chvojka. Připraví se pan kolega Kolovratník, poté pan kolega Plíšek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já budu reagovat výhradně na pana předsedu Stanjuru. Ta jeho řeč byla docela dlouhá. Já jsem mluvil dvě minuty, on dvacet, tak snad to nebude násobně stejné, případná jeho reakce.

Já bych chtěl - a on to už zmínil pan předseda Kalousek. Já bych se chtěl zeptat pana předsedy Stanjury. Nebo takhle. Začnu jinak. Mě vždycky uráželo to, co říkal mému předchůdci Jiřímu Dienstbierovi, byť nemám úplně stejný pohled na svět jako můj předchůdce. Vždycky mě uráželo na klubu ODS, že mu říkali ministr bez práce. Já jako ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a předseda LRV té práce mám docela dost, byť přiznávám, že jí tam možná je o něco méně než třeba na vnitru nebo na financích, ale té práce je opravdu dost.

Podíval jsem se do přehledu, kdy byl ve vládě buď pan Stanjura, nebo ODS, tam na měla funkční období. Měli jste tam předsedkyni LRV Karolínu Peake. Tu snad odborně hodnotit nechci. Potom docenta, nebo doktora PhDr. Petra Mlsnu. Samostatný předseda vlády, pardon. Samostatný předseda Legislativní rady vlády. Ze zákona musí být předseda Legislativní rady vlády člen vlády. Takže jste měli ministra bez práce. Měli jste za dob vaší vlády dva ministry bez práce, jestli tomu dobře rozumím. To není úplně dobrá vizitka. Já si myslím, že došlo k nějakému pomýlení, a kdybyste si tam sedl, kdybyste byl právník, protože bez právnického vzdělání to dělat nemůžete, že byste zjistil, že té práce je docela dost.

Dále se budu vracet k funkčním obdobím minulým. Vám se to přece nikdy nestalo? Já si pamatuji, že když jsem byl v opozici, že jste měli neutrální stanovisko vlády, ale když si to člověk přečetl, tak to tam bylo úplně stejné. To tak prostě někdy je, že prostě některý kolega nepřesvědčí ty své ostatní třeba z negativního názoru, že je to negativní, ale z různých politických okolností. Z různých politických důvodů. Ne snad ani odborných, ale z politických důvodů se dá prostě neutrální stanovisko. Takže to je naprosto lichý argument.

A co mi na tom ale nejvíce vadí? Je to samozřejmě inspirace. Já tomu rozumím, ale ano... Rozumím, že chceme pomoct podnikatelům. Vy jste říkal, oni nemají za sebou ten aparát, někteří, těch velkých právníků. Ale to ten občan, na kterého dopadá např. za vašeho ministra spravedlnosti Pospíšila kodex, s prominutím, jako prase, přes tři tisíce paragrafů - občanský zákoník. Kde je nějaká příloha práv a povinností? Je tam nějaká příloha? Kodex, který má tři tisíce osmdesát paragrafů? Jak to, že to nikoho nenapadlo? Vy můžete říct, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana místopředsedy, tak udělejme tedy přílohy u všech zákonů. Udělejme přílohy práv a povinností nejenom u těch zákonů, které dopadají na podnikatele, ale i na ty běžné občany, kteří nepodnikají například. No tak pak tedy dělejme zákony rejstříkovou přílohovou formou, ne jako klasickým právním standardním textem - § 1, odst. 1, 2, 3, 4, 5. Ale udělejme z toho vždycky jako seznam práv a povinností, které platí. Nebudou tam možná takové ty věty, které běžní občané neradi čtou. Takové ty právnické obezličky. Ale udělejme z toho prostě, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest... Jenom takovou přílohu. Nemusíme tady tvořit žádné zákony. Tvořme přílohy. To mi na tom vadí. Já si myslím, že to je legislativně špatně.

Opakuji, že můj názor - to není nějaký výrok autoritativní nějakého orgánu. Já k tomu samozřejmě nemám pravomoc. To musí rozhodnout Ústavní soud, pokud se tam tato norma - a já doufám, že schválená nebude - dostane. Ale ten zákon je prostě špatný. Nemůžeme tady mít zákony jednoho druhu, které musí mít nějakou přílohu. A když v té příloze, nedej bože, někdo zapomene udat nebo dodat jednu povinnost, tak byť v tom samotném zákoně, v tom těle samotného zákona ta povinnost je, a když v příloze není, tak ta povinnost nemůže být vymáhána. Vždyť to je úplný nesmysl! Já jsem jako neviděl větší hloupost. Takhle to prostě nemůže být! Děkuji a už se vyjadřovat nebudu! Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní, ještě než dám slovo panu poslanci Kolovratníkovi, přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Omlouvá se pan kolega Jan Farský do konce jednacího dne, od 12 hodin pan poslanec Martin Sedlář, dále se omlouvá pan ministr Stropnický do konce jednacího dne a dále se omlouvá ještě pan poslanec Josef Nekl.

Nyní pan poslanec Kolovratník, připraví se pan poslanec Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Já jsem trpělivě čekal řádně přihlášený, kolegyně, kolegové, jsem zpravodajem tohoto zákona a jsem také jeho podporovatelem, budu vystupovat k podpoře přijetí tohoto zákona. Jsem rád, že jsem si trpělivě počkal jako řádně přihlášený. Alespoň jsem mohl slyšet vaše argumenty a teď na ně nějak reagovat. Podotýkám, nebudu tak konfrontační jako pan poslanec Stanjura, ale v některých argumentech se s ním budu shodovat a zkusím je trochu rozvést.

Než se do té argumentace dám -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás na chviličku přeruším. Rád bych dodržel jednací řád a požádám předsedy vládních poslaneckých klubů, aby zajistili účast alespoň jednoho ministra. Můžete zatím pokračovat, pokud to nebude někdo požadovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já jsem se chtěl zeptat, jestli mám počkat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, můžete pokračovat, pokud to někdo nenazve tak, že já porušuji jednací řád. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobře, děkuji. Budu pokračovat.

Než se pustím do těch argumentů, tak mi to nedá a nemohu nereagovat na vystoupení pana předsedy Sklenáka, který bohužel není přítomen. No ale ta argumentace - já jsem to podepsal, já jsem autorem, nebo spoluautorem tohoto zákona, ale teď poslouchám a nejsem hluchý a už si za tím vlastně nestojím - a pak ještě doplněno: ale přesto si stále myslím, že je to správně. No promiňte, zkuste se nad tím, kolegyně a kolegové, zamyslet: já jsem to podepsal, ale nejsem hluchý. Chtěl jsem se zeptat pana kolegy, jestli četl nebo ví, co podepisuje, jestli o tom nějak argumentoval.

Tím navazuji plynule - říká se tomu oslí můstek - na ten svůj první argument a otázku, kolegyně a kolegové, proč tedy máme legislativní proces, co tady děláme, jak tady pracujeme.

Tenhle zákon, pod kterým jsou podepsáni, už to bylo řečeno, zástupci poslaneckých klubů Stanjura, Babiš, Plíšek, Gazdík, Bělobrádek, Sklenák a Kováčik, tenhle zákon sem přišel v dubnu letošního roku. V současné době jsem předsedou hospodářského výboru, někteří kolegové, členové, tady jsou, tak snad moje slova potvrdí, řádně jsme ho na garančním hospodářském výboru dvakrát měli, dvakrát jsme ho projednali. Nikdo z těch oponentů, včetně váhajícího pana předsedy Sklenáka, se na hospodářský výbor nedostavil, nic k tomu neřekl. I kolegové ze sociální demokracie, kteří jsou členy toho výboru, nemluvili a nevystupovali proti němu a vyjádřili s ním souhlas. Tím vlastně mohu své vystoupení zkrátit. Garanční hospodářský výbor doporučuje kladným stanoviskem přijetí tohoto návrhu.

Jediný, kdo v té argumentaci vystoupil, a to tady férově a otevřeně říkám, byl kolega poslanec Petr Kudela, který přišel s negativní argumentací, vystupoval proti zákonu, řádně své argumenty zdůvodnil, padaly protiargumenty a nakonec tedy ve finálním hlasování před třetím čtením - bylo to v létě - garanční hospodářský výbor, znovu opakuji, hlasoval a doporučuje přijetí tohoto zákona.

Já musím říci, že jsem v šoku a jsem velmi překvapený, že teď, v tuto chvíli, ve třetím čtení, kdy se máme - a vy to víte - vyjádřit k legislativně technickým úpravám, se najednou spustí takhle zásadní debata. Ale cítím a respektuji tu náladu ve Sněmovně, tuším, že možná někteří z vás se rozhodnete trochu emotivně nebo podle argumentů, které tady uslyšíte, tak pro vás laiky, kteří jste u toho nebyli, kteří jste nebyli na hospodářském výboru, o čem se vlastně bavíme.

Ten návrh, pěkně prosím - a bohužel pan ministr Chvojka mě také neposlouchá, je to vzkaz jemu, nevím, jak hodně si ten návrh pročítal dříve než dnes, jak se mu věnoval - ten nedává žádné nové dramatické právo Hospodářské a Agrární komoře, on nepovyšuje tyto dva spolky nebo tyto subjekty na úroveň legislativního nebo zákonodárného procesu. Stávají se pouze jakýmsi správcem databáze, správcem IT, správcem programu.

Víte, když jsem se stal zpravodajem, já jsem si tu práci dal, objednal jsem se na Hospodářskou komoru, šel jsem se na to podívat. Viděl jsem demoverzi, seděl jsem u počítače, pracoval jsem s tím programem a viděl jsem, jak by to mělo fungovat, jak by to mělo vypadat. A prosím, tohle je asi to klíčové, co byste měli slyšet. Není to nic víc ani nic méně než obyčejná tabulka, obyčejná databáze, do které se vyznačí - tu tabulku tedy spravuje Hospodářská komora, to vyznačení by v případě přijetí prováděli buď jednotliví poslanci, nebo vláda, ti, kteří dávají nové návrhy zákonů - tak se prostě do té databáze jednotnou standardizovanou formou vyznačí změny, který paragraf se ruší, který se mění. Tečka. A takhle to funguje. Takhle jednoduché, kolegyně a kolegové, to v tom návrhu je.

A ještě jeden bonus, který ten systém nabízí. Uživatelé ho budou mít propojený i se svým kalendářem, takže díky tomu se jim v jejich google kalendářích nebo v těch aplikacích objeví, kdy přichází další povinnost ať už daňová, hlášení, ale třeba i hlášení směrem ke statistikům, k dalším kontrolním úřadům.

A teď ruku na srdce. Jsem vládní poslanec, tak snad mi bude odpuštěno, že budu trochu kritický a dám vlastně za pravdu kolegům z opozice. My opravdu ten život podnikatelům nezjednodušujeme. Během tohoto volebního období jsme na ně uvalili spoustu povinností a spoustu regulací. Tohle je možnost, jak to můžeme trochu napravit a jak jim můžeme pomoci.

Takže první argument - je to opravdu jednoduchá tabulka. Ještě podotýkám odpověď panu ministrovi Chvojkovi. Hospodářská komora nevymýšlí, jak ona má vypadat. Je to technická norma, nebo ta konstrukce je taková, že to bude technické doplnění, technická vyhláška, a vláda jako nejvyšší orgán České republikou svou vyhláškou stanoví a řekne, jak přesně by ta tabulka, ten materiál měl vypadat. Takže opravdu jednoduchá technická věc.

Další reakce, opět na nepřítomného kolegu ministra Chvojku. On řekl - a slyšel jsem to od více kolegů, tuším, že ze sociální demokracie, ale bohužel i od svých kolegů - my zvýhodňujeme jednu skupinu občanů, obyvatel, proti druhé. Podnikatelé to budou mít a obyčejní lidé ne. Pěkně prosím, a teď jsem opět kritický jako koaliční poslanec ke své vládě, ke svým kolegům. Jak tohle můžete říci? Přece jestli jste zjistili, jestli tušíte, že někoho zvýhodňujeme a že někdo druhý nebude mít takovou výhodu, tak proč jste se nezasadili o to, aby tu výhodu měl i ten druhý, ten z vašeho pohledu znevýhodněný? Promiňte mi ten volný příměr, ale to bychom pomalu mohli říci, že obchodní řetězec Makro umožňuje, aby v něm nakupovali pouze živnostníci s IČO a s kartou a ne obyčejní lidé, tak zakážeme Makro nebo nařídíme novým zákonem nebo vyhláškou Makru, aby obsluhovalo i obyčejné občany. Omlouvám se, ale to je opravdu argumentace, se kterou nemohu souhlasit.

Ve třetím argumentu se obracím prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Zavadila, který velmi stručně řekl, že je to špatně. Víte, pane kolego, mně přijde, že vy máte toho ideového nepřítele, tu Hospodářskou komoru, že ti podnikatelé, ať už malí, nebo velcí, jsou ti nepřátelé, ti zlí. Ale přece prosím, podívejte se na to jinou optikou. Ti zaměstnavatelé, ti byznysmeni, podnikatelé, zaměstnávají lidi, dávají práci lidem a občanům. Vždyť je to jednoduchá paralela. Když my jim usnadníme život, když připravíme nástroj, který pro ně bude znamenat méně energie, méně starostí, méně nákladů na účetní, právníky atd., tak podnikatelům usnadníme život a oni mohou více rozvíjet své firmy, mohou investovat do rozvoje, do vzdělání a do svých lidí. Takže i argumentace pana poslance Zavadila mě hodně překvapila, protože jsem přesvědčen, že tenhle nástroj může v konečném důsledku pomoci i tomu, aby se lépe vedlo obyčejným zaměstnancům a obyčejným pracovníkům, za které on bojuje. Nerozporuji to, myslím si, že je to správně.

Poslední věta, poslední dvě věty ode mne. Znovu opakuji to, co jsem řekl na začátku. Apeluji, kolegyně a kolegové, na váš zdravý rozum. Ten návrh je podle mě připraven kvalitně, vláda dala neutrální stanovisko - neutrální, to znamená, tuším z toho, z té rozpravy, že někdo byl pro, někdo proti. Nakonec je stanovisko neutrální, podepsáni jsou pod tím všichni předsedové poslaneckých klubů nebo zástupci jednotlivých stran.

Jak jsem řekl, já jako zpravodaj jsem si dal tu práci, viděl jsem to. Je to obyčejná tabulka, databáze, s kterou bude zákonodárný proces pracovat.

Možná ještě jedno doplnění. Nebude to revoluce ze dne na den. Ten návrh je konstruován tak, že zákony se do té databáze budou postupně naplňovat a postupně doplňovat během několika let. Tuším, že je to do roku 2022 nebo 2023, takže je dlouhý čas, vlastně přes další volební období, kdy se to bude naplňovat. Teoreticky, pokud budoucí vláda nebo Sněmovna zjistí technické problémy, myslím, že není problém najít politickou shodu třeba k drobné úpravě a vyladění toho systému. Je to prostě přechod ke zlepšení zákonodárného procesu. Obyčejná, jednoduchá, ale velmi důležitá a sloužící databáze, nástroj pro podnikatele a pro zlehčení jejich života.

Prosím, vezměte rozum do hrsti a zkuste tento rozumný návrh podpořit. Naposled opakuji, garanční hospodářský výbor, kde toto vše bylo několikrát projednáno i s kolegy ze sociální demokracie a kteří tam nebyli proti, tak garanční výbor po pečlivé a odborné debatě přijetí tohoto zákona doporučuje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Nyní faktické poznámky. Kolegu Plíška požádám o strpení. Pan poslanec Zavadil s faktickou poznámkou, potom druhá faktická poznámka kolegy Kudely. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já vám děkuji, pane předsedající. V první řadě bych se chtěl vaším prostřednictvím vyhranit proti slovu "nepřítel". Já nenávidím tohle slovo! Já jsem s nikým ideově nepřátelsky nejednal. Za celou tu dobu, co jednám ve Sněmovně, v odborech, jsem vždycky měl zaměstnavatele jako za partnera. To je první poznámka. Takže vyhradím si tohleto. Nebo si to pak můžeme vyřídit někde jinde. Já neznám tahle slova! Dokonce je vyčítám našim nebo vašim. Já taková slova neznám.

Druhá poznámka. Já jsem kupodivu nejednal s nikým jiným než se zaměstnavateli. S oběma zaměstnavatelskými svazy. Ať už to byly svazy průmyslu, svazy konfederační. S nimi jsem hlavně jednal. A ony byly právě pro to, aby se tento zákon neschvaloval. Takže já nevím, v čem je chyba. Jestliže mě přesvědčily argumenty, že není dobře, aby se takový zákon schvaloval, já jsem ty argumenty vzal. Já se dokonce domnívám, že vy zavádíte do právního systému velkou nejistotu, protože jestliže jeden zákon bude stanovovat povinnosti, teď přichází druhý, který je bude nějakým způsobem doplňovat a nedoplní je úplně, dojdeme k situaci, a jsem o tom přesvědčený, že z toho bude pěkný chaos. Pěkný chaos. A myslete si o tom, co chcete.

A úplně na závěr. Já na rozdíl od vás zase vyzývám všechny kolegy, aby vzali rozum do hrsti a aby postupovali tak - protože už kdysi Winston Churchill řekl, a já se tady teď neomlouvám Romanovi Sklenákovi, ale řekl: jenom blbec nemění své názory! Prosím vás, kdo jste měl jiný názor na to, tak ho klidně změňte. A používám tohoto výrazu, který není z mé hlavy. Děkuji.

A omlouvám se za trošku emocí, ale já jsem tím známý, když mě někdo takhle napadne, tak se okamžitě ozvu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Měl jste štěstí, že jste byl přihlášen k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Kudely. A pana ministra se zeptám, jestli chce faktickou poznámku, nebo přednostní právo. Dobře. Po kolegu Kolovratníkovi, protože ten je přihlášen ještě po kolegovi Kudelovi k faktické poznámce. Pan poslanec Kudela, faktická poznámka.

 

Poslanec Petr Kudela: Děkuji. Pěkné odpoledne ještě jednou. V hospodářském výboru byl tento materiál mezi prvním a druhým čtením projednán jen jedenkrát k mému velkému údivu. Možná že kdyby byl jako obvykle projednán na dvou zasedáních, mohl být tento materiál předkladatelem lépe dopracován a nemusel teď načítat tak složité legislativně technické opravy. To jenom potvrzuje moje stanovisko, že tento materiál není dobře zpracován. Ten návrh zákona není dobře zpracován.

Za druhé. Mnozí jistě znáte systémy jako je ASPI, zákony pro lidi a podobně. To, o čem tady hovořil před chviličkou pan kolega Kolovratník, na základě našeho usnesení této Sněmovny připravuje Ministerstvo vnitra. Samozřejmě nebude tam výčet povinností pro podnikatele. To se domnívám, lze napasovat na ten systém, který připravuje Ministerstvo vnitra, mimochodem zhruba ve stejných termínech dokončení, jako se tady předkládá.

A další moje připomínka. Pokud si pozorně přečtete důvodovou zprávu, tak se v ní hovoří o tom, že tento návrh zákona je rozpočtově neutrální, nicméně když tu důvodovou zprávu přečtete dál, tak uvidíte, kolik bude stát set milionů korun. Já přeji podnikatelům všechno, nicméně na to jsou jiné nástroje a instrumenty. Nejde mi o tu podporu - nepodporu podnikání, ale o tu nesrovnatelnost. V celém materiálu jedna věc nepasuje na druhou, případně důvodová zpráva si odporuje atd.

Já jsem dal návrh na zamítnutí a pod tímto návrhem se dál podepisuji a trvám na něm. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Kolovratníka, potom pana ministra Chvojky. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, ctím zásady džentlmenské debaty. Myslím, že to je to, o co bychom se měli tady ve Sněmovně snažit. Proto se omlouvám panu poslanci Zavadilovi. Beru jeho emotivní připomínku a omlouvám se za ten výraz. Tohle jsem chtěl říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan ministr Chvojka k faktické poznámce. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Já už snad naposledy budu reagovat na pana kolegu Kolovratníka, jak říkal: no tak když se vám to nelíbí, že je to jenom pro podnikatele, tak máte přemýšlet nad tím, abyste to udělali pro všechny. Tak já se zeptám: Opravdu to znamená to, že například občanský zákoník, kde jsou samozřejmě práva a povinnosti pro běžné občany, je to základní kodex soukromého práva, že uděláme to, že k tomu třítisícovému paragrafovanému kodexu uděláme ještě pro jistotu tlustou přílohu, kde bude tabulka, kde budou práva a povinnosti, a tím to bude vyřešené? A takhle to uděláme ke všem zákonům, které dopadají? On je ten běžný občan něco míň než podnikatel, nebo jak to vidí pan Kolovratník? Já si myslím, že ne. Tak buď to zaveďte u všeho - ale já si myslím, že to je principiálně nesmysl, že prostě máme nějaký právní text, kde jsou práva a povinnosti, neznalost práva neomlouvá, práva náleží bdělým, to se učíme na právnické fakultě -, anebo prostě tvořme zákony jako přílohy a tak to bude stačit. Já apeluji na všechny právníky ve všech poslaneckých klubech, kteří projevují vždycky zdravý rozum na ústavněprávním výboru nebo jinde, u komunistů na pana místopředsedu Filipa, u ODS na Marka Bendu, koneckonců paní profesorka poslankyně Válková taky se vyjádřila, že ten zákon není dobrý. Ministr Pelikán tady bohužel není, ten by řekl to stejné. Kolega Plíšek to podporuje, nechápu proč.

Prostě ten zákon je právní paskvil. Rozrušuje tady různé adresáty právních norem podle toho, jestli je někdo podnikatel, nebo ne. Je to nepřijatelné, je to inovativní, je to nesmyslné. Jsem zásadně proti. Děkuji. A už vystupovat nebudu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Kolovratníka a pak řádně přihlášený kolega Plíšek.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já se omlouvám, ale na to nelze nereagovat. Ve středu byl ministr Pelikán antikrist se svým vystupováním a dneska je to ten nejlepší odborník. To jen taková krátká reakce.

Ale pan ministr Chvojka se teď ptal, jestli je občan méně než podnikatel. Samozřejmě není. Proto vyzývám, pokud kolegové mají ve vládě pocit, že občané teď budou ochuzeni o ten nástroj, prosím, tak jste mohli přijít s nápadem nebo návrhem, jak podobný nástroj zpřístupnit i občanům. Opakuji, je to databáze, jednoduchá tabulka, nic jiného, nic strašného.

A zapomněl jsem říct jednu věc. Také to v té argumentaci negativní bylo řečeno. Není to pouze pro nějakou vymezenou skupinu osob, podnikatelských osob, je to pro členy i nečleny Hospodářské komory. Opravdu, kterýkoliv, každý živnostník nebo firma, a je jedno, čeho jsou členy nebo kde jsou přihlášeni, budou mít k tomuto přístup.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Omlouvá se do konce jednacího dne pan poslanec Milan Šarapatka a pan předseda klubu KDU-ČSL Jiří Mihola.

Nyní pan poslanec Plíšek, připraví se pan kolega Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, protože jsem jeden z předkladatelů tohoto návrhu zákona, musím se vyjádřit. A jsem v šoku, jak někteří poslanci, kteří podepsali zřejmě tento návrh, najednou mění názory. My jsme s Hospodářskou komorou na tomto návrhu spolupracovali poměrně dlouhou dobu. Byl nejdřív zveřejněn věcný záměr, potom se tvořily paragrafy. Ta doba je skutečně velmi dlouhá a já bych čekal, že tu konkrétní debatu povedeme v prvním, hlavně ve druhém čtení. A že teď ve třetím čtení tady někdo bude vznášet - a to už je reakce na pana ministra Chvojku prostřednictvím pana předsedajícího - ve třetím čtení že tady bude někdo vznášet úvahy o neústavnosti návrhu, tak to pokládám za velmi nešťastné.

Pane ministře, o ústavnosti či neústavnosti v této zemi nerozhodujete vy, ale rozhoduje Ústavní soud.

A ještě k té vaší argumentaci, že údajně se tady tvoří nějaké dvě kategorie občanů. To musím velmi odmítnout. Naopak ten návrh dopadá na všechny podnikatele bez výjimky. Tam mezi podnikateli žádné rozdíly neděláme. Ale jestli tady tahle vláda dělá rozdíly i mezi samotnými podnikateli, tak vy jste, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, členem vlády, která například prosadila elektronickou evidenci tržeb. A ten zákon skutečně stanovuje některé výjimky, na některé podnikatele se tento zákon nevztahuje, na některé podnikatele se vztahoval zakrátko, na některé později a na některé až po nějaké době. Takže tam já vidím tu nerovnost.

Vy jste členem vlády, která skutečně zvyšuje enormně byrokratickou administrativní zátěž pro podnikatele, zejména pro malé a střední podnikatele. Vy jste hájil zákon o elektronické evidenci tržeb, který je stále ještě u Ústavního soudu a kde já tu nerovnost vidím a je docela zřejmá. To je zajímavé, že toto jste nenamítal a tento zákon jste podpořil. A v tomto případě, kdy zákon skutečně říká, že pro všechny podnikatele v určitém náběhovém čase, když už je stát obtěžuje novými regulacemi, dovolím si často říci buzeracemi, tak jim naopak dá určitou službu v tom, že v právním předpisu, v jeho příloze řekne, jaké povinnosti vůči tomu státu mají. Já jsem té zásady, že když stát na kohokoliv, ale i na podnikatele převádí nějakou povinnost nebo mu dává nějakou zátěž, tak by ho měl o té zátěži informovat.

Mimochodem, pane ministře, když jsme připravovali tento zákon, tak se debatovalo i s některými úředníky některých ministerstev. A z té debaty vyplynulo, že samotní úředníci některých ministerstev, kteří mají působnost z hlediska potenciálních povinností podnikatelů, vůbec nevědí, jaké ty povinnosti oni mají. Samotní autoři té legislativy.

A tady jsem možná došel k tomu jádru pudla, jak se říká. Myslím si, že skutečně pro některé úředníky tento zákon přinese trošku větší práci. Ano, oni s tím, že na základě politického zadání zejména této vlády připravují nové povinnosti a nové zátěže pro podnikatele, budou muset současně těm podnikatelům přehledně sdělit, jaké povinnosti mají. Nezlobte se na mě, ale to, že se tam navýší pro některé úředníky určitá povinnost, je naopak v pořádku. Oni mají dělat službu ne pro sebe, ne pro vládu, politickou reprezentaci, ale pro občany této země. A podnikatelé jsou také občané této země.

Takže kolegyně a kolegové, pokud chceme pro podnikatele, a zejména pro ty malé a střední podnikatele, které zatěžuje současná vláda různými, často nesmyslnými povinnostmi, udělat aspoň nějakou službu, tak prosím, podpořme tento návrh zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plíškovi za jeho vystoupení. Posledním přihlášeným v rozpravě je pan poslanec Marek Benda. Alespoň prozatím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážení páni předkladatelé a dámy a pánové, já už budu velmi stručný, protože když se člověk pokusí přihlásit, tak vystoupí tolik lidí s faktickými poznámkami, že už je všechno dávno vyčerpáno a myslím, že už toho také máme v pátek téměř, pravděpodobně poslední pátek tohoto volebního období, všichni plné zuby. Já jenom několik drobných poznámek k tomu, co tady zaznělo.

Za prvé podnikatelé, ano, jsou také občané, ale zákony se k nim chovají v mnoha směrech přísněji než k občanům. V sankčních částech, povinnostech, v řadě dalších věcí plní i řadu věcí, které plní navíc. A ukládá jim je stát. A plní je navíc, nad to, co plní všichni občané. Takže se netvařme, že je něco zcela nenormálního, jestli by jim stát poskytl ten drobný servis, že by jim sdělil, co v rámci své podnikatelské činnosti mají konat, ve kterém zákoně.

Už tady o tom mluvil poměrně rozsáhle kolega Plíšek. Problematika toho, že skutečně ani autoři norem mnohdy nevědí, co se má plnit. Když se podíváme na slavný protikuřácký zákon, pro který tady hlasovala většina této Sněmovny, aby pak všichni řekli, nebo téměř všichni, abych se někoho nedotkl, téměř všichni řekli ano, to jsme přehnali, to jsme zkazili, příště už to spravíme. Víte, kolik tam bylo přestupkových podstat? Asi 80. Víte, kolik máme v celém právním řádu skutkových přestupkových právních skutečností? 5 300 podle odhadu Ministerstva vnitra - a není si tím tak úplně jisto! Není si tím tak úplně jisto. 2 700 správních deliktů. A místo toho, aby přineslo vnitro - a říkal jsem to tady asi před rokem a půl, když se dělala revize přestupků - místo aby přineslo nějaké sjednocení, tak přineslo takhle tlustý spis, ve kterém se všechno jenom přejmenovalo. A to se tváříme, že děláme něco pro občany? Já mám prostě pocit, že ano, bude složitější podnikatelům, pokud něco takového bude přijato, od příště dávat nové povinnosti. Mně to vůbec nevadí. Já myslím, že naším dluhem by mělo být odteď povinnosti jenom škrtat, procházet, přemýšlet, které jsme dali navíc, a zavázat se po celé příští období, že už žádnou povinnost nikomu neuložíme. A pokud nikomu žádnou povinnost neuložíme, tak ten zákon je zcela neškodný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Další písemnou přihlášku nemám. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.

Po skončené rozpravě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Ale předtím se zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Můžeme tedy požádat zpravodaje, aby nás nejdříve seznámil s procedurou a potom nás tou procedurou provázel, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a (nesrozumitelné) k nim vyjádřil. Za navrhovatele se vyjádří pan poslanec Stanjura. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Děkuji za tu debatu. Padaly argumenty na obou stranách a bude tedy teď na rozhodnutí těch vytrvalých, kteří tu s námi vydrželi až do těchto pátečních hodin.

Garanční hospodářský výbor, jak jsem řekl, přijal návrh procedury ve svém usnesení číslo 1089/4 plus ještě dnes v rozpravě zástupce předkladatelů poslanec Stanjura navrhl legislativně technické úpravy. Takže v souladu s těmito dvěma podklady navrhuji, abychom proceduru provedli v tomto pořadí. Nejdříve návrh na zamítnutí zákona, poté návrhy legislativně technických úprav, poté návrhy označené pod písmenem A1 až A7 společně jedním hlasováním. To byly pozměňovací návrhy poslance Kudely. Dále návrhy B1 až B4 společně jedním hlasováním. To byly návrhy poslance Stanjury. A konečně návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je návrh procedury. Má někdo připomínku? Nikoho nevidím.

Proceduru schválíme v hlasování číslo 103, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tuto proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 103, z přítomných 110 pro 78. Návrh byl přijat.

 

Podle procedury budeme postupovat. Můžeme začít, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak v prvním hlasování je návrh na zamítnutí návrhu zákona, garanční výbor tento návrh nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak pan navrhovatel také nedoporučuje. (Navrhovatel: Nesouhlas.) Ale já vás nejdřív všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci na požadavek z pléna. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami, abychom zjistili přesný počet přihlášených přítomných poslanců.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování číslo 104, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 104, z přítomných 81 poslance pro 21, proti 33. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme tedy pokračovat druhým návrhem na hlasování, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní prosím hlasování k návrhům legislativně technických úprav, jak je dnes přednesl pan poslanec Stanjura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 105. (Z pléna: Stanoviska.) Ne. Hlasování číslo 105 prohlašuji za zmatečné. Požádám o stanoviska k legislativně technickým úpravám. Pane zpravodaji? (Souhlasné, kladné. Navrhovatel: Souhlas.)

 

Rozhodneme v hlasování číslo 106, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro legislativně technické úpravy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 106, z přítomných 83 pro 72, proti nikdo. Bylo schváleno. Třetí návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Třetí návrh jsou pozměňovací návrhy pod písmeny A1 až A17. Stanovisko garančního výboru je záporné, tedy nedoporučující. (Navrhovatel: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 107, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 107, z přítomných 83 pro 3, proti 38. Návrh nebyl přijat. Čtvrtý návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh jsou pozměňovací návrhy pod písmeny B1 až B4. Ty byly garančním výborem projednány tentokrát kladně, tedy souhlasné stanovisko. (Navrhovatel: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v hlasování číslo 108, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 108, z přítomných 83 pro 55, proti nikdo. Tyto pozměňovací návrhy byly schváleny.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Pane zpravodaji, je tomu tak?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Potvrzuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nikdo se nehlásí, že nebylo o jeho návrzích hlasováno. Můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1089, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování číslo 109 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 109, z přítomných 81 poslance pro 47, proti 13. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 41.

 

Podle schváleného pořadu schůze jsme vyčerpali všechna třetí čtení, která jsou připravena na dnešní jednací den. Podle dohody předsedů poslaneckých klubů podle § 54 odst. 9 přeruším dnešní jednání do úterního odpoledne do 14 hodin, kdy bychom začínali dalšími body z bloku smluv ve druhém čtení. To je tedy předběžný návrh. Očekávám, že se s vámi setkám v úterý 12. září ve 14 hodin, kdy budeme pokračovat v jednání schůze.

Přeji hezký víkend a na shledanou.

 

(Jednání skončilo ve 13.14 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP