Pátek 8. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

35.
Vládní návrh zákona o platebním styku
/sněmovní tisk 1059/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr financí Ivan Pilný a zpravodaj garančního rozpočtového výboru pan poslanec Adam Rykala. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1059/3, který byl doručen dne 12. července 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1059/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, ve svém úvodním slově budu velmi stručný. Návrh zákona o platebním styku byl podrobně představen v prvním a druhém čtení, proto již nepovažuji za nutné znovu vysvětlovat, v čem spočívá. Chtěl bych pouze poděkovat Poslanecké sněmovně za projednání tohoto návrhu zákona, neboť věřím, že navrhovaný předpis posílí postavení klientů bank a umožní vznik řady inovací na finančním trhu.

Děkuji vám za pozornost a v rozpravě se případně vyjádřím k některým pozměňovacím návrhům, protože k návrhům B, D1 a E má Ministerstvo financí negativní stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není zájem o závěrečná slova ani pánů zpravodajů ani pana ministra.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim své stanovisko. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Rykala: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Rozpočtový výbor projednal tento sněmovní tisk na své 59. schůzi dne 30. srpna a navrhuje hlasovat o pozměňovacích návrzích v tomto pořadí:

Nejprve pozměňovací návrh A1, což je návrh rozpočtového výboru. Potom pozměňovací návrh A2, také návrh rozpočtového výboru. Dále pozměňovací návrh B, což je návrh ústavněprávního výboru, s tím ale, že pokud projde návrh B, nesmíme už hlasovat o C2 a D1, protože je to v kolizi s návrhem B. Dále budeme hlasovat o C1. Pokud nebude přijato B, tak můžeme hlasovat o C2. Bude-li přijato C2, je dále D1 nehlasovatelné. Ale pokud by nebylo přijato C2 nebo B, tak budeme hlasovat dále o D1. A pokud vše tady toto projde, tak už je to jednoduché. Poté se hlasuje o D2, E1, E2, E3 a naposledy tedy o zákonu jako celku. Navrhujeme tedy tuto proceduru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Ptám se, jestli má někdo nějaké výhrady nebo jiné návrhy k proceduře. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj garančního výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto proceduru, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 70, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 113, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. Protože jsme schválili proceduru, budeme nejprve hlasovat o návrhu pod písmenem A1, což je pozměňovací návrh, který vzešel z usnesení garančního rozpočtového výboru ze dne 17. května 2017. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr, prosím stanovisko? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem A1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 71, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 114, proti žádný. Pozměňovací návrh A1 byl přijat.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. Dalším hlasováním je hlasování o pozměňovacím návrhu garančního výboru pod písmenem A2. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu A2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 72, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 114, proti žádný. I návrh A2 byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. Dále nás čeká hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Jde o pozměňovací návrh ústavněprávního výboru z 88. schůze ze dne 31. května 2017. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 73, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 26. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Adam Rykala: Pokud není námitek, budeme hlasovat dále o C1. Je to návrh pana poslance Raise. Garanční výbor nepřijal k tomuto stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu C1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 74, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 73, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Adam Rykala: Protože bylo přijato B, nebudeme o návrhu C2 hlasovat, ani tedy o D1. Takže nás čeká hlasování o návrhu pod písmenem D1 - ne, pardon, takže D2, který navrhuje pan poslanec Havíř. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem D2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 75, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E1, což je návrh pana poslance Bendy. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu E1 pana poslance Bendy. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 76, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Adam Rykala: Dále je tady návrh pod písmenem E2 také pana poslance Bendy. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem E2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 77, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 75, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. A chybí tedy poslední pozměňovací návrh k hlasování a to je návrh pod písmenem E3, také návrh pana poslance Bendy. A garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu E3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 78, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 51, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o platebním styku podle sněmovního tisku 1059, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 79, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 118, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je zákon, který souvisí se zákonem, který jsme právě přijali, a je to

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP