Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

28.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou
na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé
/sněmovní tisk 1000/ - druhé čtení

Prosím pana ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka o úvodní slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji. Vážený pane předsedající, já se velmi omlouvám, ale ještě možná pár slov k předchozímu bodu. Já už jsem nechtěl tu debatu protahovat. Nicméně pro pana poslance Gabala vaším prostřednictvím, pane předsedající.

Členy Mezinárodního vědeckého fóra jsme byli od roku 2011. A pokud jde o to penzum informací, které jsme dostali, tak nebylo pro nás jako pro ministerstvo využitelné. Já vám teď nejsem schopen zde na místě říct přesný seznam dokumentů, které jsme v této organizaci získali, ale mohu vás ujistit, že vám tyto informace můžeme poskytnout dodatečně písemně, pokud s tím budete souhlasit.

Pokud jde o tento aktuálně projednávaný bod, kterým je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé, tato dohoda byla během prvního čtení i při projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny popsána poměrně zevrubně a diskuse byly často velmi bouřlivé. Proto jen krátce připomenu základní fakta.

Dohoda, která je jinak známa pod zkratkou CETA, otevírá 35milionový trh pro český export a prohlubuje hospodářskou spolupráci s jedním z našich nejdůležitějších mimoevropských spojenců. Už nyní víme o mnoha společnostech, které budou chtít nové dohody využít. Firmy mají velký zájem o informace a konzultace a čekají na letošní den 21. září, kdy v režimu prozatímního provádění začne platit většina částí této dohody. Plný text vstoupí v platnost až po ratifikaci v národních parlamentech.

Konkrétní příklady, jak CETA může českým firmám pomoci, popisuje veřejně přístupná dopadová studie, kterou si nechalo Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovat. Ta mimo jiné dokládá, že ekonomický dopad v řádech desítek milionů korun bude viditelný okamžitě v důsledku odstranění cel a ještě citelněji se projeví v dlouhodobém horizontu díky snižování dalších obchodních překážek. Důležité je pro firmy také zpřístupnění zakázek, veřejných zakázek v Kanadě na federální úrovni i v jednotlivých provinciích.

Je důležité zopakovat, že Česká republika potřebuje uzavírat obchodní dohody. Pro zemi, jako je Česká republika, s menším vlastním trhem a silnou průmyslovou tradicí, je zásadní, abychom měli otevřené i další trhy, kam můžeme prodávat naše výrobky. Obchodní dohody včetně CETA zlepšují podmínky pro export, zjednodušují byrokracii a zamezují diskriminaci českých firem v zahraničí. Nově vznikající příležitosti pomáhají diverzifikovat náš export i mimo EU, což je jedním z našich dlouhodobých cílů v oblasti exportní politiku.

Na kritiku, která zaznívala při projednávání ve Sněmovně, jsme reagovali už mnohokrát. Nedávno jsme také členům jak hospodářského, tak zahraničního výboru zaslali podrobný dopis, v němž byly námitky, které zazněly, velmi důkladně popsány a vysvětleny. Nyní ve stručnosti zopakuji, že CETA nijak nezasahuje do regulatorních pravomocí EU a členských států. Na evropský trh smějí být i nadále dováženy pouze ty výrobky, které splňují naše standardy a naše normy. Zachováno je také právo regulovat ve veřejném zájmu a ochrana veřejných služeb. Dohoda také výrazně zlepšuje systém investiční ochrany oproti dosavadnímu systému arbitráží. Ve vyjednáváních se nám podařilo dosáhnout velmi dobrého výsledku a české firmy budou mít mnohem snazší cestu uspět na kanadském trhu. Právě proto bychom měli ratifikaci této dohody podpořit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, panu ministrovi. Tento sněmovní tisk byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 1000/1 a 2. Prosím, aby se postupně ujali slova a odůvodnili usnesení - zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Matěj Fichtner. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Já jsem vůbec netušil, že na tuto dohodu přijde dnes řeč. Nicméně dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru, které se týká tohoto předkládaného návrhu.

Zahraniční výbor na své 36. schůzi dne 13. července 2017 přijal následující usnesení ke sněmovnímu tisku 1000.

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu pana Ing. Jiřího Koliby, zpravodajské zprávě poslance Matěje Fichtnera a po rozpravě zahraniční výbor:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé, která byla podepsána dne 30. října 2016.

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. To jsem právě učinil.

A vzhledem k tomu, že kolegové z KSČM už jsou na startovní čáře, tak nebudu déle zdržovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, panu zpravodaji. Dějí se tady dnes věci... Ano. Zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Pavel Šrámek je druhým zpravodajem, který odůvodní usnesení výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji, pane místopředsedo za slovo. Dnes už pojedenácté děkuji. Tento tisk projednával hospodářský výbor na své 56. schůzi dne 13. července 2017 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Koliby, zpravodajské zprávě poslance Pavla Šrámka a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi hospodářského výboru.

Dámy a pánové, rád bych vás požádal, abyste speciálně tuto velmi důležitou smlouvu podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. Páni ministři, dámy a pánové, jistě uznáte, že nechat na tak závažný bod, jakým je tento, který se poněkud vymyká z těch ostatních, které jsme zvládli velice rychle, pouhopouhých deset minut, je trochu málo. Dovolte mi, abych po dohodě s dalšími navrhl, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do úterka.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jestli je to dohoda předsedů poslaneckých klubů, nebudu o ní tedy dávat hlasovat. (Námitky v sále.) Je prosím taková dohoda mezi předsedy poslaneckých klubů? (Někteří předsedové nesouhlasí.)

Eviduji, že je to procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Všechny vás odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do úterka příštího týdne, tak jak to navrhl pan poslanec Černý. (Připomínky ze sálu: Kvorum! Nejsme usnášeníschopní!)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení? Kdo je proti?

 

Prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože nebylo dosaženo kvora přítomných, tudíž přerušuji jednání sněmovny do 13. hodiny, kdy následuje obědová pauza, tudíž přerušuji jednání sněmovny do 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat bodem Ústní interpelace. Přeji vám dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno v 12.52 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - z členů vlády nikoho nevidím - hezké odpoledne. Máme před sebou bod číslo 92, to jsou ústní interpelace, nejdříve na předsedu vlády a poté na členy vlády České republiky.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP