Středa 6. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

90.
Zpráva vlády o kompenzacích podnikům
postiženým letošním katastrofálním suchem

Prosím, aby se slova ujal pověřený člen vlády, ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jelikož jsem už v tom čase 14.30 až 14.40 vlastně udělal úvod k této problematice, tak to tady nebudu znovu přednášet, takže bych dal slovo případně dalším přihlášeným v rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobrá. Zahajuji přerušenou obecnou rozpravu. (Hlásí se poslanci Faltýnek a Kováčik.) Omlouvám se, nejprve jsem viděl pana poslance Faltýnka, pak pan poslanec Kováčik a další řádně přihlášení. Prosím. (Poslanec Faltýnek říká mimo mikrofon, že dá přednost kolegovi Kováčikovi.) V tom případě nejprve pan poslanec Kováčik, pak pan poslanec Faltýnek a pan poslanec Kučera. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, to nebyla žádná galantnost od pana kolegy Faltýnka, ale to bylo to, že si uvědomil, že celou dobu projednávání tohoto bodu bude muset sedět u stolku zpravodajů, a protože předkladatelem nebo navrhovatelem toho bodu jsem já, tak je zvykem, že ten, kdo sem ten bod přinese, je za to potrestán tím, že musí sedět u stolku zpravodajů. Takže to beru jako svoji povinnost. Proto jsem pana kolegu Faltýnka předběhl.

Já nechci vůbec hovořit dlouho, protože téma hospodaření vodou v krajině v širším slova smyslu, principy udržování nebo zadržování vody v krajině, principy správné zemědělské praxe, principy správného hospodaření, nastavení znovu rovnovážného stavu v zemědělské výrobě tak, aby se v těchto zeměpisných šířkách udržel především obsah humusu, ale i další principy takové agrotechnické praxe, které by umožňovaly co nejpomalejší odtok vody z krajiny a co nejlepší zadržení srážek ve všech půdních horizontech včetně toho, že by se eliminovala rizika náhlých silných a těžkých přísušků v některých oblastech, na to tady padlo už tolik vět, tolik řečí a tolik návrhů, že je opakovat nehodlám.

Chci jenom říci, že tohoto tématu se po letech, kdy jsem se cítil jako žíznící na poušti nebo sám voják v poli, chápou konečně i další politické strany a další kolegyně a kolegové a je dobře, že už to není jenom ojedinělý hlas, ale že to je doopravdy vážná věc a vážná situace.

Dnes, nebo při tomto bodu nám jde - mně a těm, kteří ze zemědělských občanských sdružení a dalších institucí mě požádali, abych to téma zvedl do pozornosti a pokusil se, abychom ještě před volbami dali jasně najevo, jakým způsobem chceme zemědělcům pomoci - především o tu okamžitou pomoc, o řešení aktuální situace, jak o tom velmi přesně hovořil pan ministr ve svém úvodním slově.

Já jsem přesvědčen o tom, že navzdory tomu, že budou volby, že bude trvat nějakou dobu, než se povolební situace ustálí natolik, že bude třeba možné vyslovit důvěru nové vládě, že nová vláda bude mít nějaký čas na to, aby si zvykla ve svých funkcích, v křeslech, ale také v povinnostech a úkolech, takže dosavadní vláda až do toho okamžiku bude mimo jiné velmi intenzivně pracovat na toto tématu. Z toho projevu pana ministra zemědělství jsem měl pocit, že to vláda myslí vážně. Můžeme se tady bavit - a ta čísla dojdou teprve, myslím konkrétní čísla o konkrétních škodách, konkrétních podnicích, konkrétních úrovních srážek, tak aby nedocházelo k nějakým nejasnostem nebo snad i zneužitím té situace, tak se můžeme bavit o tom, jestli uvažovaná částka, o které se hovoří a kterou je snad možná i ochoten pan ministr financí, pravda, se skřípěním zubů uvolnit, je dostatečná, nebo ne.

V minulých dobách, když docházelo k podobným kompenzacím, nikdy nedošlo ke stoprocentní úhradě újmy, ale mějme na paměti to, že zemědělec ať už velký, střední, nebo malý je dnes téměř ohroženým druhem a že navzdory tomu, že ekonomická situace v tomto státě je zatím - aspoň se to tvrdí - poměrně solidní, jsme ve fázi, kdy je růst, tak toho zemědělství se to příliš netýká.

Také bych rád vyvrátil určité domněnky neznalé veřejností nebo málo informované některé veřejnosti, že zemědělství v České republice je pouze Agrofert a že ty věci, o kterých teď hovoříme, ta kompenzace, ty pomoci, které by měla vláda, potažmo Ministerstvo zemědělství naordinovat na úhradu té újmy nebo alespoň částečnou úhradu té újmy, pobere hlavně Agrofert. Není to žádná pravda. Tak jak kdo prokáže konkrétní škodu, ať už to bude velký, střední, nebo malý zemědělec, takovým způsobem ministerstvo tu věc - věříme - zúřaduje.

Budeme navzdory tomu, že je předvolební období a že budeme rozběhnutí po svých regionech a budeme, jak se říká, vést onu horkou fázi kampaně, budeme také velmi pečlivě sledovat, jestli vláda tu záležitost bere vážně, jestli finanční prostředky, které budou uvolněny, budou uvolněny dostatečně rychle, aby těm, kteří jsou nejpostiženější, těm podnikům, které jsou nejpostiženější, pomohla se založením nové úrody a s nákupem případně i objemných či jadrných krmiv pro živočišnou výrobu, tak aby nadcházející zimní krmné období ty podniky přežily bez vážnější úhony. Nejhorší by bylo, kdyby právě v živočišné výrobě, která se, zdá se, začíná nadechovat k určitému rozvoji, tak právě tato situace způsobila, že se vrátíme o několik roků nazpět a že by znovu došlo k rušení chovů, k likvidaci stád zejména hovězího dobytka neboli skotu, kde to znovunastartování je daleko obtížnější.

V této chvíli si dovolím nenavrhovat žádné usnesení, protože z řeči pana ministra je patrné, že bere tu věc velmi vážně, a rád bych tedy, abychom maximálně - protože máme zemědělský výbor svolaný i na toto téma vedle tématu rozdílné kvality na příští týden do Kraje Vysočina, do Jihlavy, tak abychom v té Jihlavě jako výbor, který to bude zcela určitě projednávat, dostali už možná nějaké konkrétnější údaje nebo informace o vývoji v té situaci.

Děkuji vládě České republiky, že vzala moji výzvu vážně, a těším se na to, že tentokrát to nebude od zemědělců kvitováno pouze stesky, že bylo mnoho povyku pro nic, ale že pocítí spolu s nimi i spotřebitel, že se situaci pomohlo. Nepomůžeme-li jim, můžou ty ceny, které poslední doby rostou poměrně velmi rychle, růst ještě více. Výkyv počasí, který způsobuje tyto trable, není jenom v České republice. Je v určité části Evropy nebo i jiných kontinentů. Je dneska nad slunce jasnější, že se to zapíše do cen. A prosím pěkně, nebude-li pomoženo, nebude-li ta ingerence státu, může se stát, že máslo nebude pouze v uvozovkách za padesát korun. V tom smyslu hovořím o spotřebitelích, o zákazníkovi.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic nalevo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a požádám vás, abyste zaujal místo zpravodaje. S faktickou poznámkou se hlásí pan ministr financí Ivan Pilný. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, já mám všechny zuby. Kdybych jako ministr financí měl skřípat zuby při každém požadavku na státní rozpočet, tak už mám jenom dásně. (Smích a zatleskání.)

Já naprosto uznávám oprávněné požadavky zemědělců, stejně tak jako uznávám oprávněné požadavky dalších subjektů, které žádají o zbytky státního rozpočtu na rok 2017, případně na rok 2018. Musím jenom zdůraznit, že teď je na rozhodnutí vlády, jestli budeme dělat věci, které vyžaduje jedna koaliční strana, a to přidávat plošně od 1. listopadu, anebo jestli budeme kompenzovat ty lidi, kteří se dostali do neštěstí třeba díky klimatickým podmínkám. Je to rozhodnutí vlády, ministr financí se podle něj bude řídit. Prostředků v letošním rozpočtu je málo, v příštím rozpočtu záleží na tom, na co je rozpustíme. Já jsem tady od toho, abych zúřadoval rozhodnutí vlády, takže závisí na rozhodnutí vlády. Požadavek není konkretizován, nevím, kolik to bude, ale tuším, že se bude muset vláda rozhodnout, jaká je priorita. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Dámy a pánové, já bych tady k tomu tématu uvedl spíše pár technických záležitostí. Potvrdil bych to, co tady říkal místopředseda zemědělského výboru Pavel Kováčik, že se chceme touto věcí zabývat na zemědělském výboru příští čtvrtek 14. září. Mám nyní nějaké konkrétní informace přímo od zemědělců, kdy v současné době se de facto - a už to tady říkal pan ministr Jurečka - sčítají škody. Ty zatím nejsou přesně vyčíslené, nicméně pokud bychom našli nějaké peníze na pomoc zemědělcům v rámci toho katastrofálního sucha, tak už máme notifikovaný rozhodčí titul v rámci národních dotací, je notifikován v Bruselu, čili s tím problém není. Už se z něho vyplácely kompenzace na sucho za rok 2015 a dvakrát nějaké drobné kompenzace u mrazů u ovoce. Ten titul byl notifikován až do výše 12,5 miliardy korun, a vyčerpány jsou zhruba 2 miliardy, čili tam je poměrně velký prostor. Pokud by ty zdroje byly k dispozici, jak hovořil pan ministr financí, že to v podstatě můžeme udělat bez nějakého konfliktu s Evropskou unií.

Ten princip je takový, že musí být v každém podniku na dané plodině ztráta vyšší než 30 % v porovnání s pětiletým průměrem. Je snaha samozřejmě, aby se objektivně podle srážek a výnosů stanovily katastry, kde tato ztráta byla způsobena nebo realizována. V roce 2015, jenom pro oživení, se objektivně spočítal ten objem na 1,2 miliardy. Ale tady upozorňuji, že tehdy tím katastrofálním suchem byly postiženy pouze krmné plodiny a kukuřice, protože to přišlo pozdě, a tráva, kdežto v letošním roce bohužel to mělo dopad i na obiloviny, řepku, brambory. Takže odhad zemědělců podle aktuálních informací, které mám já, se pohybuje někde mezi třemi až čtyřmi miliardami korun. A půjde o to opravdu, aby ve vládě byla vedena debata, co je prioritou ještě v letošním roce, jestli pomoc zemědělcům tady s touto záležitostí, anebo řešit nějaké jiné věci.

Pokud se týká zdrojů, tak samozřejmě resort zemědělství nějaké zdroje má. Mám na mysli odvod do státního rozpočtu ze zisku Lesů České republiky a z Budvaru, ale tím nechci samozřejmě navádět pana ministra zemědělství. To je jeho kompetence. Já jenom spíš apeluji na to a budu tak činit na zemědělském výboru a věřím, že to získá většinu na zemědělském výboru napříč politickým spektrem, abychom zemědělcům něco na škody suchem v letošním roce dali.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Kučera řádně přihlášený do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Dnes se zabýváme velice závažným tématem, to je suchem, které postihlo ve velké míře samozřejmě nejen zemědělce, ale i ostatní obyvatele České republiky. Ten problém je samozřejmě celosvětový, nicméně u nás, co se týká sucha, tak si musíme přiznat, že jednou z těch příčin je samotné zemědělství. Tím nemyslím zemědělce, ale zemědělství. Je to samozřejmě vliv velké rozlohy vysoce intenzivní zemědělské krajiny, která je silně fragmentovaná a na druhé bohatství je zásadní.

Zásadním současným problémem je intenzivní hospodaření na velkých blocích zemědělské půdy bez dostatečné takzvané zelené infrastruktury krajiny. Proč to říkám? Protože tato vláda neudělala příliš mnoho pro to, aby se tento způsob hospodaření v krajině změnil. A je to vidět. Ty kroky, které byly a které tady možná mí kolegové za chvíli řeknou, že už udělali, byly naprosto nedostatečné.

Negativní vlivy zemědělské činnosti působí nejen na ekosystémy zemědělské krajiny, ale samozřejmě i na přilehlé vodní a lesní ekosystémy. Je třeba si uvědomit, že zemědělsky využívaná krajina významně ztratila schopnost jímat vodu. A voda téměř není schopná zasakovat do podzemí a obohacovat vodní zdroje přes tu utuženou a dalšími degradačními procesy negativně ovlivněnou půdou. Toto je opět dopad toho intenzivního způsobu hospodaření. To, že půda v České republice není v dobrém stavu a je ohrožena mnoha degradačními faktory, už zaznělo mnohokrát. Bohužel zatím se nepodařilo udělat to hlavní, to znamená změnit systém hospodaření.

Ten nejvýznamnější negativní vliv jsem už tady jmenoval, ten souvisí se stále intenzivnější zemědělskou výrobou, a samozřejmě aby to nebylo jenom o intenzivní zemědělské výrobě, tak to samozřejmě je zapříčiněno i intenzifikací produkce dřeva v hospodářských lesích spojenou s odnosem vyprodukované biomasy, ale to samozřejmě i ztrátou zásob organické hmoty, následnou ztrátou půdních organismů, jejich funkcí, samozřejmě oním zhutněním používaným způsobem hospodaření na polích těmi těžkými mechanismy atd., ztrátou půdní struktury a narušením živinových cyklů.

Proč o tom mluvím? Samozřejmě tyto diskuse probíhají na mnoha fórech, na mnoha platformách, na mnoha seminářích, nicméně aby byly přetaveny do skutečných kroků, tak to se této vládě nepříliš podařilo. Měla k tomu poměrně dost velké příležitosti, hodně příležitostí, nicméně výsledky zatím nejsou vidět. Samozřejmě slyšel jsem celou řadu prohlášení, četl jsem celou řadu informací o tom, jak by to mělo být, nicméně skutečný dopad na hospodaření v krajině vidět není. Respektive vidět je, ten skutečný dopad se potom (nesrozumitelné) kompenzace podnikům postiženým letošním suchem.

Takže já bych z tohoto místa chtěl vyzvat nejen ministra zemědělství, ale i ministra životního prostředí, jehož to je také velká odpovědnost, ale celou vládu, aby se této oblasti věnovali skutečně velmi vážně, protože pokud tady hovoří ministr financí a hovoří o nějakých prioritách, tak já bych tohleto zařadil skutečně mezi priority číslo jedna. Protože pokud nebudeme zdravě hospodařit v krajině, tak to bude mít dopady nejenom do toho, že budeme muset kompenzovat zemědělcům jejich neúrodu, ale budeme muset řešit podstatně větší dopady do celého života v naší republice. To znamená, ještě jednou vyzývám vládu, aby se tomuto tématu velmi vážně věnovala, ne pouze na nějakých fórech a diskusních klubech, ale skutečnými kroky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. Pane zpravodaji, počkejte, jste v pořadí přihlášen s faktickou poznámkou. Takže v pořadí, jak přišly, nejprve pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. To, co tady říkal předseda klubu TOP 09 Michal Kučera, výjimečně s ním souhlasím, teď budu souhlasit zčásti. Jde o to, jestli jsme schopni, a já samozřejmě nevím, kdo tady bude sedět po volbách v Poslanecké sněmovně, ale jestli ta budoucí Sněmovna a nová vládní koalice nebo nějaký nový vládní půdorys bude vůbec schopen se do této debaty vážně pustit. Protože on zapomněl ještě na jednu věc a to je organická hmota v půdě. A tím, jak vlastně dramaticky poklesla živočišná výroba v České republice, zejména chov skotu, tak tím poklesla i organická hmota v půdě. A právě ta organická hmota váže vodu a zadržuje tu vodu v půdě. Čili to není jenom otázka velikosti bloků a jejich vhodného členění tak, aby na svazích byly nějaké zádržné pásy, remízky atd., ale stávající koaliční vláda udělala minimálně obrátku v tom, že začala více podporovat chovatele s živočišnou výrobou z národních zdrojů, aspoň tohle, že se ten propad zastavil. Je pravda, že neudělala moc toho v motivaci zemědělců, aby tady ty krajinotvorné prvky více prostě do krajiny a do těch svých hospodářství zabudovali. Protože ono je to o penězích. Ono je to o penězích, nikdo nebude jenom tak, prostě když podniká za účelem zisku, členit svoje půdní bloky nějakými pásy nebo nějakými remízky. A to si myslím, že tato debata by tedy měla nastoupit, abychom potom hledali nějaký konsenzus, abychom v podstatě podpořili ty subjekty, které tohle chtějí udělat. To si myslím, že je nějaká cesta, která může vést postupně, bude to tedy strašně dlouho, než se podaří zlepšit půdní strukturu a než se podaří do té krajiny vrátit zpátky aspoň část těch původních prvků, které tam byly.

Ale možná ministr zemědělství na to bude reagovat. Já v tuto chvíli nemám ten detail, jestli je nějaká motivace, jak motivovat zemědělce k tomu, aby mimo návrat k živočišné dělali tyto záležitosti i ve vztahu k těm půdním blokům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní pan poslanec Kováčik, připraví se pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pan kolega Faltýnek mi to značně usnadnil, protože řadu věcí už řekl za mne. Prosím pěkně jenom pro zopakování. Není rozdíl mezi velkým, středním, malým zemědělcem, není takový rozdíl, který bychom museli napravovat. To, že tady máme velkoplošné hospodaření na řekněme většině výroby potravin, to jenom umožnilo vůbec českému, moravskému a slezskému zemědělství přežít. A máme tady před sebou jako zemědělci obrovský úkol zvyšovat soběstačnost a potravinovou bezpečnost. A nemluvím o kvalitě potravin, která u nás je tradičně vysoká, nemluvím o tom, že doporučujeme spotřebiteli, chce-li se vyhnout problémům, ať nakupuje české, moravské a slezské potraviny od výrobců, od zpracovatelů. Je lhostejné, jestli je to od malého, středního nebo velkého, ale od českého spotřebitele (?). To je první věc.

Druhá věc. To, o čem mluvil pan kolega Faltýnek z hlediska organické hmoty v půdě, to je přece o tom, co tady vyprávím už dvacet dva let, že je narušená soustava zemědělská ve vyváženosti živočišné a rostlinné výroby, že se rabují pole, že se z pole odveze i sláma, že podniky jsou leckdy zaměřené pouze na rostlinnou výrobu a že se odveze úplně všechno bez toho, aby se tam dávalo. To jsou věci, které taky vedou k té vyváženosti. A prosím pěkně, aby kterákoliv vláda, chceme-li naplnit to, co zemědělství má pro společnost produkovat, nejen potraviny, ale i ty mimoprodukční funkce, krajinotvorba atd., tak aby tyto věci měla také na paměti. Věřte, celý dosavadní aktivní život se zemědělstvím mám spojený a vím, o čem hovořím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane přesedající. Kolegyně, kolegové, tohle téma tady diskutujeme dlouho, čtyři roky se bavíme o tom, jestli udržet vodu v krajině a co pro to všechno uděláme. Já musím potvrdit slova pana předřečníka Kučery, který říkal, že děláme málo. Doložitelně podíváte-li se na čísla výdaje kapitoly Ministerstva zemědělství na oblast vodohospodářství, tak výdaje klesají. Že na jedné straně říkáme, že voda je pro nás priorita, ale když se pak podíváme na to, co konkrétně vlastně děláme, pak ta skutečnost je malinko jiná.

To, co se v minulosti udělalo - a je dobře, že se na tom dál pracuje - se týká právě vůbec šance, že byl notifikován program tak, aby bylo možné pomoci zemědělcům, kteří se ne vlastní vinou dostali do tragické situace, ať už je to suchem, či jiným přírodním postižením. Ten program to umožňuje. Začali jsme ho my a v podstatě ho dotáhl pan ministr Toman s tím, že tato vláda toho využila. A je dobře, že toho využívá. A jestliže už ten program vznikl, je třeba jej naplnit. Jsem přesvědčený, že Ministerstvo zemědělství má dostatek finančních prostředků, nebo vláda by měla mít - pan ministr financí odešel - měla by mít vždy dostatek finančních prostředků na to, aby toto jako jednu z priorit byla schopna řešit. Přece se asi shodneme na tom, že máme-li tady desítky milionů korun výdajů na opravu kapliček na straně jedné a na straně druhé potřebu řešit situaci v zemědělství v oblasti sucha, tak se asi shodneme na tom, co je větší priorita.

Já jsem tady na to upozorňoval několikrát a takových příkladů tady v rozpočtu Ministerstva zemědělství najdeme několik. Doufám, že na tom jednání zemědělského výboru nakonec bude shoda. Že bude schopna buď kapitola Ministerstva zemědělství... A ještě připomenu, že ministerstvo - (Předsedající upozorňuje na čas.) Dobře, já se přihlásím ještě jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Já vám děkuji, pane poslanče, že respektujete jednací řád. S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Běhounek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, členové vlády, bylo tady řečeno všechno. Já jenom, abychom byli v obraze. Velmi děkuji ministerstvu a panu ministrovi, že se tím zabývá, protože kromě těch ztrát, které tady byly řečeny na kukuřici, obilovinách a tak dále, tak nenarostla žádná píce. Jižní Morava a Třebíčsko nemá čím krmit. A já mám z Vysočiny informace, že pokud se to nepodaří někde nakoupit - a ono v dostupné vzdálenosti toho také moc nenarostlo - tak skutečně hrozí vybíjení dalších stád nebo snižování stavu skotu. Takže pokud se tím zemědělský výbor bude zabývat, jsem tomu velmi rád a prosím, abyste tuhle záležitost skutečně zvážili. A jak bylo řečeno kolegou Kováčikem i kolegou Faltýnkem, je úplně jedno, o jak velký podnik se jedná. To sucho je úplně všude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Kováčik. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já navážu, paní a pánové, na pana kolegu Běhounka, který děkoval ministerstvu, že se tím začalo zabývat. Myslím si, že je třeba poděkovat vám všem, kteří jste svým hlasováním můj návrh na zařazení tohoto bodu podpořili. Dáváte tím najevo, že vám český, moravský a slezský venkov a české zemědělství a budoucnost našich lidí na venkově není úplně lhostejná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Bendl. Připraví se pan vicepremiér Brabec. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já už jenom doplním to, co se mi nepodařilo doříct v té předešlé poznámce. Vláda podědila po předešlých vládách na účtech Budvaru a Lesů České republiky částku možná větší než 18 mld. korun. Když se podíváte na to, kolik tam z ní zbylo, příliš mnoho peněz to není. Nicméně jsem přesvědčený, že třeba zrovna z Lesů České republiky nebo z jiných zdrojů by měly být vytvářeny rezervy, které by byly schopny krýt takovéto situace, do kterých se české zemědělství dostává poslední léta poměrně často, tak, aby pak ministr financí nemusel říkat zdroje nejsou. Zkrátka by měla vláda jako celek a Ministerstvo zemědělství spolu s ní myslet na to, že takováto situace může přijít. A měla by povinně být na ni připravena.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan vicepremiér Richard Brabec. Prosím máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já pro urychlení také vydržím jenom s faktickou. No, když jsem přišel na resort životního prostředí, tak jsem si nějak nevšiml, že by po té minulé vládě, jejímž jménem teď vystupoval pan předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kučera a i pan poslanec Bendl, že by po té minulé vládě zbyla nějaká strategie boje proti suchu. S tou jsme přišli my. Tady nikdo proti suchu nic nedělal. Před dvaceti lety už se mělo začít. Česká republika je docela dobře připravena na povodně, ne tak na sucho.

My jsme schválili nejenom základní strategické materiály včetně několika stovek konkrétních úkolů, které jsme začali realizovat. Jenom za nás, Ministerstvo životního prostředí, jsme investovali, nebo vypsali výzvy zhruba zatím za devět miliard. Další čtyři miliardy máme připravené na stovky velmi konkrétních opatření boje proti suchu. Takže mi připadá opravdu mimořádně licoměrné, pokud někdo tady říká, že naše vláda pro to nic neudělala. Kdybychom měli, vážení kolegové, vaším prostřednictvím pane předsedající, na čem stavět, tak jsme byli dál. Ale bohužel jste nám nechali nula. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Další dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Kučera, potom pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Tak já bych jenom krátce zareagoval na mého předřečníka, na pana ministra Brabce. To, že neudělali nic, ví celá odborná veřejnost. Že po této vládě zůstane hromada papírů, víme taky. To, že se tady zaváděly programy typu dešťovka, které jsou naprosto absurdní, které se zadržováním vody v krajině nemají vůbec nic společného, naopak tu vodu odvedou někam do kanalizace, to víme taky všichni. Ale tady se bavíme o zemědělství. To je to dnešní téma.

A tady skutečně, pokud se budeme bavit o životním prostředí, o Ministerstvu životního prostředí a o ministru životního prostředí, tak tady naprosto selhal ministr životního prostředí. Protože to měl být on, kdo měl neustále upozorňovat na to, že současný zemědělský systém je naprosto nevhodný k tomu, aby zadržoval vodu v krajině. To znamená, že naopak tento systém hospodaření v krajině přispívá k suchu. A dokonce nejvíce, nejvíce ze všech těch faktorů, o kterých jsme se bavili.

Já samozřejmě vím, že to se nedá změnit z roku na rok. To nechci nikomu vyčítat a nechci nikomu říkat, že to mohl tady během čtyř let změnit. Natolik jsme samozřejmě všichni tady soudní. Na druhou stranu tady už mohla existovat celá řada opatření, která mohla významně změnit hospodaření v krajině. A bohužel ta tady moc nevidím. Jsou tady nějaké dílčí kroky, které by to mohly nějakým způsobem kosmeticky vylepšit. Ale pokud chceme skutečně výrazně změnit hospodaření v krajině, tak k tomu potřebujeme dělat výrazně významnější kroky. A ty tady prostě za současné vlády nevidím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Bendl a další faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. No, já musím panu ministrovi životního prostředí - protože on to asi neví, protože kdyby to věděl, tak by, myslím, takhle nevystupoval. Ten program, na základě kterého teď tato vláda může kompenzovat zemědělcům postiženým suchem jejich škody, vznikal za Nečasovy vlády, doložitelně. A říkám tady a řekl jsem to už předtím, dotáhl ho ministr Toman. Takže není pravda, že by se tomu nikdo nevěnoval. Jak to můžete říct, pane ministře?

Stejně tak je tady i řada dalších věcí. Připravil se monitoring erozí, způsob práce s erozí jako takovou a pracuje se s ním. A já jsem i tady z tohoto místa říkal, že je to dobře, že se to dělá. Tak proč říkáte, že se nic nestalo nebo nedělo? A miliardy, o kterých tady mluvíte. To jsou české miliardy, nebo evropské? Evropské. A kdo je připravoval, ty programy? Ne, ne, ne, pane ministře. Ty připravovala ještě Nečasova vláda a dotahovala Tomanova. Fakt že jo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan ministr zemědělství s faktickou poznámkou, po něm pan ministr životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Tím, že pan poslanec Kováčik zařadil tento bod, tak si myslím, že mně přijde až dojemná snaha některých, především bývalého ministra zemědělství, nyní poslance Bendla, tady komentovat věci, jako kdybychom my se za poslední tři roky nepostavili automaticky čelem k mrazům roku 2016, k suchům 2015, k velké krizi v mléčném sektoru. Vždycky jsme automaticky my šli a komunikovali. V roce 2009, tehdy za ministrů ODS, když bylo v roce 2012 sucho, nebyla vyplacena zemědělcům ani koruna. My jsme udělali maximum opatření pro to, abychom pomohli zemědělcům s mlékem, s vepřovým masem. Byly platby, které jim byly směřovány ve velkých objemech. A to děláme i teď. Děláme to přirozeně, protože to je práce Ministerstva zemědělství.

Samozřejmě, vy se odvoláváte na to, že ten notifikační program tehdy se rozbíhal. To je částečně pravda. Ale když jsme kompenzovali i z národních zdrojů situaci v mléčném sektoru a sektoru vepřového masa, tak jsme to zvládli i bez notifikovaného rámce. Byla to otázka vůle. Takže my to děláme přirozeně, my k tomu nepotřebujeme mít tady x dalších, kteří nám říkají, že bychom měli.

A to vaše vyčítání na adresu tzv. kapliček. Podívejte se na ten dotační titul celý, co je v něm všechno zahrnuto. Jsou v něm zahrnuty polní cesty, jsou v něm zahrnuty hasičárny, jsou v něm zahrnuty věci, které se týkají obecně občanské vybavenosti. My prostředky na Ministerstvu zemědělství samozřejmě hledat budeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan vicepremiér Richard Brabec a připraví se pan poslanec Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Tak to je fakt úsměvné. Tak my jsme třeba jenom za posledního půl roku více než 200, myslím, že dnes je to 220 obcí, především menších obcí, připravili speciální program, který dnes čerpají, a pro 100 tisíc lidí, teď myslím, že je víc než 100 tisíc lidí z 220 obcí, jsme třeba dali dotace na to, aby si mohli prohloubit studny, vyvrtat nové studny, aby měli pitnou vodu. Sto tisíc lidí, to není tak úplně málo, si myslím. Dešťovka je jenom špička ledovce. Ano, možná to vyřeší záležitost kolem 10 tisíc lidí nebo 10 tisíc domácností. Ale kromě toho jsme třeba už teď udělali vlastně 300 nových vodních nádrží, 300 rybníků. Jsou tady stovky konkrétních opatření. Já to speciálně nechápu od ODS, kde jsme se včera ještě vůbec bavili o tom, zda připouštíte, že existuje klimatická změna, a vy jste říkali, že vlastně neexistuje. S tím souvisí sucho. A teď najednou my jsme ti špatní.

Já jenom chci říct to, že opravdu tato vláda a především spolupráce Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství přinesla konkrétní programy a konkrétní řešení. Protože jak může třeba pan předseda Kučera říct, že nic není? No a co jste tam dělali vy? Když měla ODS ministra životního prostředí čtyři roky, nebo necelé čtyři roky, TOP 09 tam měla svého náměstka? Kdybyste ty programy tedy tak připravili, tak už tady ta opatření musela být dávno hotová. Ale nejsou. Začali jsme s nimi my, bohužel to nejde systémem hop na krávu, bude tele. Takže prostě asi z toho bude profitovat ještě příští vláda. Ale ty základy jsme položili my. Jsme na to docela hrdí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou. Připraví se... V tom případě, jste-li řádně přihlášen (k poslanci Kováčikovi), dám slovo panu poslanci Kučerovi s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji. Ještě jenom velice krátce zareaguji na svého předřečníka pana ministra Brabce. Ta opatření, o kterých tady hovořil, mně by se chtělo říct: je to slabé, je to slabé, je to slabé. My se tady bavíme skutečně o naprosto zásadní změně a ta zásadní změna musí přijít směrem k zemědělství. Toto je dnešní téma. Já skutečně nemohu odpovídat za předchozí ministry z ODS. To je samozřejmě dneska velmi smutné, když se po čtyřletém volebním období někdo ještě odvolává na minulou vládu. To je prostě velmi špatné. To, že se vybudovaly nádrže, tak samozřejmě všichni víme, že nádrže pro zadržování vody v krajině, ony možná nějakou funkci plní, ale ta funkce je samozřejmě v rozdílu těch hladin. Jednou se ta nádrž naplní a potom už je plná. A retenční schopnost je v rozdílu těch hladin. To je všechno, co do budoucna ty nádrže přinesou.

Ale to téma dneska se jmenuje hospodaření v krajině, v zemědělství. A já chápu, že se do toho ministr životního prostředí nechtěl pouštět. To je obrovsky v uvozovkách silový resort, je tam i obrovská lobby, jsou v tom obrovské peníze, je tady velká lobby i ve Sněmovně, v zástupcích Agrofertu. Jeden je předseda zemědělského výboru, což je tuším vytýkáno i Evropskou komisí a nazýváno jako střetem zájmů. A vůči tomu se ministr životního prostředí neohradil vůbec. Samozřejmě, protože je taky z Agrofertu. Možná ano, možná ne. Ale v každém případě to nezaznělo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktické poznámky, nejprve pan ministr s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Musím se důrazně ohradit vůči tomu, jak tady zaznívá, že se nic nezměnilo v krajině, že se nedělají opatření proti dopadům klimatické změny a častým výskytům sucha. Na Ministerstvu zemědělství za posledních 12 měsíců máme přes 500 žádostí na výstavbu nových rybníků, retenčních nádrží, na jejich obnovu a odbahnění. Za poslední tři roky jsme uspokojili všechny žádosti zemědělců o výstavbu, obnovu či investice do závlahových systémů, pane poslanče Kučero prostřednictvím pana předsedajícího. To je pravda. Přijďte, já vám velice rád ta čísla dám. Nebo můžete přijít za kolegy na vodní hospodářství. Ten systém máme nastaven. Prosím, nepokřikujte na mě, já na vás taky nepokřikuji, mimo jednací řád Sněmovny.

Dále, když se podíváme na nárůst ploch meziplodin, bílkovinných plodin, trvalých travních porostů, lesních porostů, všechny tyto plochy rostou. Lesní porosty vysazujeme především na lokalitách, které mají nejnižší bonitu. Dělají se věci, které jsou systémové a jsou provázané. V posledním roce nám rostou i stavy hospodářských zvířat a zlepšuje se i bilance organické hmoty. Takže říkat, že tady se nic neudělalo a je všechno špatně, je buď neznalost, anebo je to čirá účelovost. Což doufám, že to není váš úmysl v tomto.

My spolupracujeme s panem ministrem životního prostředí. Dost často nás zemědělci kritizují, že přicházíme s věcmi, které jsou proti produkci. My vidíme dneska nárůst ploch biopásů za poslední tři roky. Vidíme spoustu pozemků, velkých pozemků, které jsou dneska rozděleny buď jinou plodinou, nebo speciální směskou na osev biopásů. To jsou věci, které v krajině jsou vidět, jsou prokazatelně dokumentovatelné na hektarech, které takovýmto způsobem jsou obdělávané.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Petr Bendl, pan poslanec Pavera. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Já už naposledy. Ten kompetenční spor mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí v oblasti péče o vodu a vodní zdroje je dlouhodobý. A já jsem přesvědčen o tom, že je to dnes nastaveno velmi v neprospěch Ministerstva zemědělství. Nicméně pořád platí, a pan ministr to určitě nepopře, že na tu oblast vodohospodářství opravdu se dává méně peněz, a to téměř každý rok poslední dva nebo tři roky. Je to možné, můžeme to rozebrat na zemědělském výboru, ať případně tady nikoho nezdržujeme. Protože já na to tady upozorňuji skoro při každém projednávání státního rozpočtu.

A ministrovi životního prostředí bych řekl, že sto tisíc obyvatel, to je tak možná jedna čtvrť Prahy. Že to určitě není něco, čím bychom se mohli nějak super chlubit, na straně jedné. Na straně druhé, i ministr životního prostředí musí dobře vědět, že se vždycky v minulosti, a teď řeknu padni komu padni, každé vládě, vždycky něco udělalo v téhle oblasti. Česká republika za posledních 20 nebo 25 let udělala obrovský pokrok, co se týká kvality vod, její čistoty atd., všeho, co s tím souvisí. To je potřeba si přiznat. A neplatí, že by se neudělalo a nedělá nic, to určitě neplatí. Platí, že by se mělo dělat víc a že efektivita vynakládaných prostředků, tak jak je možná dnes, by měla být rozhodně lepší.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Pavera s faktickou poznámkou, prosím.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezký dobrý večer. Opravdu se budu snažit být stručný.

Určitě zemědělství je velmi důležité pro rozvoj venkova a mělo by se podporovat nějakým způsobem tak, aby opravdu především na venkově vznikaly další malé farmy, další zemědělské podniky i potravinářské podniky. Ale to jsem nechtěl říci. Spíše jsem chtěl upozornit na to, že na jižní na Moravě, na Vysočině i v jižních Čechách samozřejmě mají smůlu v tom, že přece jen je tam větší teplo, je tam i sucho, ale pravděpodobně tam došlo v uplynulých padesáti letech k nějakým velkým zásahům do přírody, které stáhly vodu z určitého území. Proto bych doporučoval panu ministru životního prostředí, aby třeba nepovoloval stavby, které by mohly ohrozit ještě hospodaření s vodou v dané oblasti, jako je třeba jižní Morava apod., kdyby se otevíraly nové štěrkovny a pískovny, protože ty můžou přinést té krajině opravdu velké nebezpečí, že stáhnou vodu z velkého území. Myslím si, že tak jak to říkal pan ministr, že vidí ty pásy zelené atd., ony už tady byly i za minulé vlády, biokoridory kolem lesa se dělaly a samozřejmě by se měly dělat dál. Ale pořád to není to, co by to mělo být, tzn. že by plochy neměly mít rozlohu 200 a více hektarů, což si myslím, že je v kompetenci Ministerstva zemědělství. Takže tolik jenom na sdělení.

Jinak musím poděkovat našim zemědělcům v našem kraji, kteří měli to štěstí, že jim tam více pršelo, a měli velmi dobrou úrodu, dokonce nadprůměrnou. Třeba můžou nějakým způsobem pomoci zemědělcům na jižní Moravě a jinde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, čas se naplnil pomalu, ale jistě. Že mě to nenapadlo, že v této době se především budou jednotlivé vládní minulé či současné garnitury napadat, kdo za to může. Býval bych býval byl ještě racionálnější.

Nicméně musím říci, že mýtus o škodlivosti velkoplošného hospodaření je doopravdy pouze mýtem, a že jestli tedy chceme dojít ke kořenu toho problému, i když ta konkrétní opatření nám to nepřinese, že teprve pan ministr - a pan ministr - a pan ministr vyrobí, tak musíme říci, ptejme se, kdo nechal uřezat kravám ty hlavy a to celé zbortilo celý ten osevní postup a přísun organické hmoty do půdy, ale to bychom tady byli ještě mnoho hodin.

Takže já v této chvíli si dovolím poděkovat za diskusi, která probíhá do této doby, a přece jenom navrhuji usnesení. A teď, prosím pěkně, věnujte mi pozornost: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra zemědělství o postupu řešení následků katastrofálního sucha a žádá zemědělský výbor, aby projednal a zkonkretizoval jednotlivá opatření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Návrh tohoto usnesení bude potřeba přednést v podrobné rozpravě, abychom o něm mohli dát hlasovat. Já bych vás poté poprosil, abyste ho zopakoval.

Žádnou další přihlášku do rozpravy nevidím. V tom případě končím a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo - pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k podrobné rozpravě a požádám vás, pane zpravodaji, abyste přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Odkazuji se na návrh usnesení, který jsem předložil v obecné rozpravě. Ale vzhledem k tomu, že je velmi složitý, radši ho zopakuji: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra zemědělství o řešení následků katastrofálního sucha a žádá zemědělský výbor, aby zkonkretizoval jednotlivá opatření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. V tom případě podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda chcete v tento moment závěrečné slovo - pan zpravodaj, pan ministr? Není tomu tak. Eviduji žádost na odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Návrh usnesení byl přednesen. Táži se, zda je potřeba ho zopakovat. Žádost nevidím. V tom případě dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl přednesen v podrobné rozpravě, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 30, přihlášeno 96 poslankyň a poslanců, pro návrh 88. (Proti nikdo.) Já konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Ještě přečtu omluvy. Dnes od 18.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík, dále od 19 hodin se omlouvá pan poslanec Tomio Okamura a Radim Fiala z pracovních důvodů do konce jednacího dne a dále od 18.16 z pracovních důvodů se omlouvá do konce jednacího dne paní poslankyně Jana Pastuchová.

Na základě dohody toto byl poslední bod dnešního jednání. Já vám děkuji, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítřejších 9 hodin ráno. Přeji vám pěkný zbytek dnešního dne.

 

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP