Úterý 5. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1064/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/, ve znění pozdějších předpisů. Předložený návrh zákona má jediný cíl, a sice v lesním zákoně zakotvit výslovnou nezcizitelnost státních lesů. Důvodem předložení tohoto návrhu je mimo jiné závazek vyplývající z koaliční smlouvy.

 

Stávající právní úprava nakládání se státními lesními pozemky příliš přísně reguluje, když vyžaduje předchozí souhlas Ministerstva zemědělství. Zákaz státní lesní pozemky zcizit však dosud v právním řádu obsažen není. Obsahem předloženého návrhu je tedy výslovný zákaz zcizovat státní lesy. Nezcizitelnost státních lesů však nemůže být bezvýjimečná a zákon musí umožňovat, aby státní lesy bylo možno v odůvodněných případech, zejména z důvodů, které zajistí účelné hospodaření, nadále zcizovat. Návrh zákona proto vymezuje výjimky ze zákazu zcizovat státní lesy. Jedná se o směny pozemků a prodeje spoluvlastnických podílů státu, a to zejména z důvodu scelování pozemků, dále prodej takzvaných odloučených lesních pozemků, vydání věci podle restitučních právních předpisů a o případy, které budou odůvodněny veřejným zájmem. Pouze v těchto případech tedy bude nadále možné státní lesy zcizovat, ovšem pouze s předchozím souhlasem Ministerstva zemědělství.

V souladu s § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny současně navrhuji, aby Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení, a to z toho důvodu, že se jedná o návrh čistě technické povahy, upravující pouze specifický režim nakládání se státními lesy.

Děkuji za pozornost a za podporu tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, milé kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, vážení členové vlády. Jenom doplním pana ministra zemědělství, že tento zákon, který sem přišel na poslední chvíli, mohl přijít do Poslanecké sněmovny mnohem dříve. Zákon samozřejmě přináší to, co tady pan ministr říkal, že by měl zamezit zcizování státních lesů, které by neměly přecházet volně do rukou jiných, soukromých, s výjimkou těch, které tady byly uvedeny.

Co se týká další věci, tak se pak přihlásím do rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jménem dvou poslaneckých klubů, a to klubu ODS a TOP 09, vznáším veto na projednávání tohoto návrhu zákona podle § 90 odst. 2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Eviduji vaše veto. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo takový nehlásí, pak končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně zpravodaje. Není zájem.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak.

 

Já přivolám naše kolegy z předsálí. (Gonguje.) Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 21, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 104, proti 1. Návrh jsme přikázali zemědělskému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Navrhuje někdo jiný výbor? Pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, jaký je váš návrh?

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já vím, že máme pocit, že už je to úplně zbytečné, tak nevím, proč se to sem tlačilo, ale samozřejmě návrhy zákonů, které zakazují někomu - a to včetně veřejného sektoru - cokoli zcizovat, by měl projednat v první řadě ústavněprávní výbor, protože si myslím, že v mnoha směrech tyto zákony mohou být v rozporu s Ústavou České republiky. Takže doporučuji, abychom jako dalšímu výboru přikázali návrh ústavněprávnímu výboru. Říkám to spíše pro futuro, kdyby to někdy někoho ještě v příštím volebním období napadlo, tak že to není věc zemědělství, ale že to je věc ústavních práv.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ústavněprávní výbor. Má ještě někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru dle návrhu pana poslance Bendy.

 

Zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 22, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 68, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán zemědělskému výboru jako garančnímu. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP