(13.00 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Mimochodem jsem moc ráda, že pokud se tak stane, stane se tak na návrh krajského zastupitelstva, právě konkrétně Libereckého kraje. To je podle mého přesvědčení poměrně dobré vysvědčení o tom, jak se kraje dokážou plnohodnotně zapojit do legislativní činnosti. Ostatně vedle Libereckého kraje předložil téměř stejný návrh také Pardubický kraj, resp. jeho zastupitelstvo. Z toho bych měla velkou radost.

Menší radost mám z toho, že potřeba posílit finančně obce a města, a to systematicky, v čase spíše vzrůstá, než by klesala. Dokladem může být třeba to, co jsem kritizovala ve včerejších interpelacích. Vláda rozhodla v návaznosti na zvýšení mezd řidičů o kompenzaci pro kraje. Budiž, byť ta kompenzace je ve výši jen poloviny odhadovaných nákladů. Na obce a města, které budou navýšením mezd řidičů také dotčeny, se ale s žádnou kompenzací nepamatuje. Zaplatí to prostě z vlastní kasy.

Pokud dnes návrh Libereckého kraje schválíme, posílíme komunální rozpočty, které si s vynaložením nových prostředků už třeba s ohledem na velký vnitřní dluh, který v této oblasti máme, určitě budou vědět rady. Budou si s nimi vědět rady i vzhledem k výdajům přenášeným na ně ze strany státu, o kterých jsem mluvila v předchozí části svého vystoupení. Budou si s nimi vědět rady i proto, že samosprávy na rozdíl od státu až na naprosté výjimky s penězi ve prospěch svých občanů hospodařit umějí.

Proto vás závěrem moc prosím, abychom tento smysluplný návrh podpořili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr financí. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já rozhodně souhlasím s trendem toho, aby pokud se týká rozpočtového určení výnosů některých daní, bylo více směřováno k územně správním celkům. Je to určitě správná tendence, protože tam je asi větší šance k efektivnosti, než když se některé takové prostředky vydávají v rámci státního rozpočtu. O tom není žádných pochyb. Je to zásah do státního rozpočtu ve výši 8,5 miliardy. 8,5 miliardy. Přesto si myslím, že to je krok správným směrem, a s tímto zákonem bych neměl opravdu žádné problémy, kdyby se do něho nedostalo něco, co tam vůbec nepatří, a to je návrh pana poslance Klašky.

Ministerstvo financí nesouhlasí s tím zavázat část daňových výnosů v konkrétní výši na určitý účel. Jednak u daňových příjmů nelze ten konkrétní výnos určit předem, ale zejména nelze souhlasit s takovýmto porcováním daňových příjmů a současně zdrojů, které náleží státnímu rozpočtu. Financování silnic druhé a třetí třídy náleží do samostatné působnosti krajů, přičemž jejich daňové příjmy v posledních letech meziročně přinášejí nárůsty v řádu miliard korun. U krajů bez hlavního města Prahy došlo za rok 2016 k 7,8miliardovému nárůstu daňových příjmů proti roku 2015. Pouze zhruba polovina odpovídá růstu podílu krajů na DPH ze 7,86 na 8,92 od roku 2016 novelou zákona o rozpočtovém určení daní schválenou k roku 2015. Zbývající částku z ročního přírůstku lze přičíst převážně vlivu rostoucího inkasa sdílených daní. S růstem daňových příjmů krajů se počítá i v následujících letech.

Chtěl bych říct, že nelze souhlasit s tím, aby zákonem o Státním fondu dopravní infrastruktury byly stanoveny mandatorní výdaje na majetek, který není v majetku státu. Návrhy považujeme za nesystémové, mimo jiné i proto, že se týkají pouze jednoho druhu dopravní infrastruktury, a to je silnic. Prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury jsou určeny na financování zejména majetku ve vlastnictví státu a platný zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury to zcela jasně určuje.

Musím poznamenat, že v letech 2015 a 2016 byly z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty prostředky na financování silnic druhé a třetí třídy z prostředků, které fond ušetřil. Kraje takto získaly 4,4 miliardy v roce 2015 a 3 miliardy v roce 2016 dokonce i s příspěvkem státu, protože ta rezerva Státního fondu dopravní infrastruktury na to nestačila. Jsem členem řídicího výboru Státního fondu dopravní infrastruktury a tam s tímto postupem, aby toto bylo kodifikováno v zákoně, byl vysloven zásadní nesouhlas.

Pomíjím teď to, že účinnost novely zákona o rozpočtovém určení daní, to je sněmovní tisk 791, jsem navrhl od 1. 1. 2018, kdežto pan poslanec Klaška má ve svém pozměňovacím návrhu, že nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení. To nebere v potaz, že z technických důvodů nelze realizovat změnu zákona o rozpočtovém určení daní uprostřed rozpočtového roku.

S tímto návrhem mám opravdu velké problémy jako ministr financí, protože do státního rozpočtu přináší další výdaje 4 miliardy korun. Mám potom říct panu ministru Ťokovi, že mu prostě, když 4 miliardy pošle tedy ze Státního fondu dopravní infrastruktury na dvojky a trojky, že nebudeme mít na dálnice a nebudeme mít na silnice první třídy, které můžeme v příštím roce opravdu efektivně zahájit? Myslím si, že tohle se týká prostě i krajů, obcí a dalších komunit, protože ty silnice prostě potřebujeme.

Pokud jsem rozuměl tomu, co tady říkal pan hejtman Půta, tak má k tomu opravdu také velmi rozumný a racionální přístup. A můžeme se o tom bavit, až budeme konstruovat možná další rozpočty, až uvidíme, jak bude probíhat čerpání Státního fondu dopravní infrastruktury, protože vždycky, když tam byly přebytky, tak byly na tyto silnice určeny.

Také musím konstatovat, že kraje s rozpočtovými prostředky, pokud se týká dopravy, zacházejí velmi různě. Někde jsou opravdu využívány na dopravu, někde jsou využívány na zcela jiné účely, takže na dopravu se tam nedostává. Tím nechci říct, že silnice v druhé a třetí třídě jsou v nějakém vyžilém stavu, to určitě ne. Ale je to majetek krajů, není to majetek státu.

Takže já mám zásadní problém s tímto pozměňovacím návrhem. A pokud bude přijat, tak já nemohu pro tento zákon hlasovat, přestože myslím, že jde opravdu správným směrem, ale tento přílepek k tomuto zákonu ho dokonale znehodnotil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Kučery. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuju za slovo. Já bych v mnohém s vystoupením pana ministra financí souhlasil, pokud by samozřejmě ta slova byla na začátku volebního období a znamenala by nějaké avízo toho, co chce dělat do budoucna. Bohužel to, co dělal jeho předchůdce z hnutí ANO, exministr Andrej Babiš, svědčí úplně o opaku.

Nicméně se chci jenom krátce dotknout právě toho financování oprav silnic druhé a třetí třídy z přebytku SFDI. To mi připadá prostě nesystémové. Myslím si a jsem přesvědčen, že kraje mají mít dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohly korektně plánovat a opravovat silnice i bez toho, že by čekaly, zda rozpočet SFDI, tedy státní hospodaření, bude mít, či nebude mít nějaký přebytek. To, že jim tam na přilepšenou přitečou nějaké peníze z přebytku SFDI, má být pouze jakýsi bonus, nikoli systémové financování. Takže proti tomu bych chtěl tady protestovat. A naopak bych chtěl říct, že pokud kraje se mají starat o silnice a komunikace, které jsou v jejich vlastnictví, tak by měly především využívat své rozpočty a v těch rozpočtech by měl být dostatek financí. Toto by mělo být naší prioritou. A vše ostatní je pouze jakýmsi bonusem, ale ne systémovým financováním.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve pan ministr Pilný, po něm pan poslanec Votava. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP