(12.50 hodin)
(pokračuje Schwarz)

Za třetí hlasování D varianta 2 - návrh je nehlasovatelný v případě přijetí D varianta 1.

Čtvrté hlasování D varianta 3 - návrh je nehlasovatelný v případě přijetí D varianty 1 nebo 2 D.

Za páté hlasování tentokrát o komplexním pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení výboru pro bezpečnost - návrhy B a C jsou totožné s A, a tudíž jsou nehlasovatelné.

A šesté hlasování - hlasování o návrhu zákona jako celku.

Tak by to mělo být, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda má někdo návrh na úpravu procedury. Nevidím tento návrh. V tom případě... nejprve vás odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s navrženou procedurou, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 353. Přihlášeno je 98 poslankyň a poslanců, pro návrh 97. S návrhem procedury jsme vyslovili souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Pane místopředsedo, teď bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu... omlouvám se, o legislativně technických - první hlasování po změně procedury. Takže bych poprosil -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jedná se o to, že budou-li ve třetím čtení předneseny. Myslím, že legislativně technické úpravy nebyly v třetím čtení předneseny. Budeme tedy hlasovat o variantě D.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Nebyly ano. Tak bych přešel na pozměňovací návrh varianta D varianta 2 - (Předsedající: Varianta 1.)

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Varianta 1, ano. Varianta 1 prosím. Jedná se o vypuštění měření rychlosti z komplexního návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě k proceduře pan předseda Stanjura. Prosím. K proceduře? (Poslanec Stanjura: K tomuto bodu.) K tomuto bodu. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Poprosil bych pana zpravodaje, abychom se dobře orientovali. Ono se vždycky řekne, že se něco vypouští z návrhu. Ale jaký je finální stav, pokud ten pozměňující návrh bude přijat? To znamená, že tento pozměňovací návrh znamená, že městská policie nebude měřit, nebo že bude měřit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Požádám pana zpravodaje, aby upřesnil tyto pozměňovací návrhy. Prosím.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: To je moje chyba. Měl jsem to popsat lépe. Pokud bude přijat tento pozměňovací návrh, znamená to, že vše při měření rychlosti zůstane nastejno tak, jak je dneska. (Poslanec Stanjura: A pokud ne?) No tak budeme hlasovat dále o dalších variantách.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Požádám vás o stanovisko garančního výboru. (Stanovisko garančního výboru je doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 354. Přihlášeno je 101 poslankyň a poslanců, pro návrh 84, proti 10. S tímto návrhem jsme vyslovili souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: V tuto chvíli se stalo to, co se ptal pan předseda Stanjura. Takže nyní bychom přikročili přímo k hlasování komplexního pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pod písmenem A. (Zpravodaj: Ano, pod písmenem A.) Stanovisko garančního výboru? (Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 355. Přihlášeno je 101 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Pane místopředsedo, teď bych přistoupil k poslednímu hlasování, které se týká návrhu zákona jako celku, protože pozměňovací návrhy byly odhlasovány, komplexní taky. Takže návrh zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 681, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 356. Přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, pro návrh 93, proti 7. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přečtu další omluvu. Dnes se od 12 hodin z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Vlastimil Gabrhel.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

295.
Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 791/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele hejtman Libereckého kraje - čímž vás tady vítám, pane hejtmane - a dále zpravodajka garančního výboru poslankyně Věra Kovářová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 791/5, který byl doručen dne 24. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 791/6.

Táži se navrhovatele pana hejtmana Martina Půty, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ano.) Je tomu tak. Prosím, pane hejtmane, máte slovo.

 

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta Vážený pane místopředsedo, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, všechny vás zdravím od řečnického pultíku. Chtěl bych jenom velice krátce shrnout průběh dosavadního projednávání tohoto návrhu zákona Libereckého kraje. Budu jenom konstatovat, že tento návrh zákona byl schválen v zastupitelstvu kraje loni v březnu 41 hlasy zastupitelů ze všech politických stran a hnutí, které byly v té době v zastupitelstvu zastoupeny. Pevně věřím, že podobně k tomu hlasování přistoupí i Poslanecká sněmovna ve třetím čtení.

Návrh je velice prostý. Navrhujeme zvýšit podíl na daňových příjmech pro obce a města na 23,58 %. V odhadech, které Ministerstvo financí předložilo na projednávání v garančním výboru, se uvádí, že jde zhruba o 8,5 mld. korun. Zároveň byly předneseny některé pozměňovací návrhy, ke kterým budu konstatovat, že jsem víceméně neutrální, protože nijakým způsobem nenarušují základní myšlenku tohoto předloženého návrhu.

Pak tam byly předloženy pozměňovací návrhy, které se týkají trochu jiného zákona. Tady budu konstatovat, že bych samozřejmě jako hejtman byl rád, kdyby bylo nějakým způsobem systémově zakotveno, z čeho máme opravovat silnice druhých a třetích tříd. Na druhou stranu musím ale říct, že vnímám ten návrh změnit zákon o výběru daně z minerálních olejů a tento výběr jaksi určit do příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury a přilepit to tak trochu k tomuto návrhu Libereckého kraje jako ne úplně ideální řešení. A pevně věřím, že ta diskuze nastane někdy v budoucnosti.

Tolik za mě. Ještě jednou díky za možnost tady vystoupit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane hejtmane. Otevírám rozpravu, do které eviduji nejprve přihlášku paní zpravodajky s přednostním právem. Poté pan ministr financí. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Obcím a městům bychom měli přát. Nejen ve svých vystoupeních, ne v různých slibech, kterých teď bude asi přibývat, ale hlavně v těch praktických hmatatelných krocích. A takovým praktickým a hmatatelným krokem je navýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty. K takovému praktickému a hmatatelnému kroku máme blízko právě dnes, kdy ve třetím čtení projednáváme návrh předložený zastupitelstvem Libereckého kraje, který právě o posílení daňových příjmů obcí a měst usiluje. Vnímám to jako určitý reparát, protože o podobných návrzích jsme tu už v tomto volebním období diskutovali, ale prosadit je v plné šíři se bohužel nepodařilo, mimochodem i kvůli výraznému odporu a posléze velmi nesrozumitelnému postoji tehdejšího ministra financí. Teď máme nového ministra financí a spolu s ním můžeme to, co vnímám jako nešťastné rozhodnutí Sněmovny, napravit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP