(17.10 hodin)
(pokračuje Bendl)

Nebudu tady číst podrobně celý pozměňovací návrh, neboť se týká řady bodů, tak aby byl pojat komplexně, a řady paragrafů, § 78, § 90, § 91 i § 92, tak to nebudu číst podrobně, protože to by bylo nadlouho a četl bych tady stránku a půl. Jenom drobné zdůvodnění k této záležitosti. Podle článku dva bodu osm směrnice číslo 2003 z roku 1998 Evropského společenství, o některých aspektech úpravy pracovní doby, je práce na moři "práce vykonávaná hlavně na zařízení nebo z něj (včetně vrtných zařízení) spojená přímo nebo nepřímo s průzkumem, těžbou nebo dobýváním nerostných zdrojů včetně uhlovodíků a potápění v souvislosti s takovýmito činnostmi, prováděném ze zařízení na moři nebo z plavidla". A pro tyto pracovníky umožňuje v článku 17 výjimky z pravidel pro rozvržení směn a doby odpočinku. Překvapivě i v České republice, jak už jsem řekl, jsou tedy zaměstnanci, kteří, byť dočasně, pracují na ropných plošinách, například při zavádění softwaru pro klienta, ale i při jiných případech, a tato úprava se jich tedy může bezprostředně dotýkat. Fungování provozu na těchto plošinách zpravidla umožňuje dopravu na a z plošiny ve dvou- až třítýdenních turnusech. Umožnění výjimek z obecné úpravy pro tyto zaměstnance by pomohlo jak zaměstnavatelům, tak zásadně i zaměstnancům samotným. Došlo by ke zkrácení pobytu v někdy velmi nehostinných podmínkách, byla by kratší pracovní cesta, a tedy i kratší odloučení od rodiny a podobně.

Jedná se konkrétně o možnost zkrátit těmto zaměstnancům odpočinek mezi dvěma směnami, myšleno nepřetržitý denní odpočinek, až na 8 hodin z 24 hodin denně, což se týká § 90 odst. 2. Možnost prodloužit dobu poskytnutí kompenzačního volna za zkrácený odpočinek obdobně sezónním pracím v zemědělství, § 90 písm. a). Možnost nařídit těmto zaměstnancům práci ve dnech pracovního klidu, což se týká § 91 odst. 3. A možnost dohodnout se zaměstnancem, zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu tak, aby byl následně kompenzován delším odpočinkem v následujících třech týdnech, což se týká § 92 odst. 3 písm. a).

Podotýkám, všechny navrhované změny jsou v souladu s článkem 17 směrnice 2003/88/ES. Není tam nic, co by překračovalo rámec evropského vnímání legislativy, a myslím si, že by stálo za to, kdybychom lidem, kteří jsou z našeho pohledu nám velmi vzdáleni a nežijí na pevnině, ale svou významnou část pracovního života tráví na moři - aby měli šanci být u rodin déle za podmínky, že jim některá nadbytečná ustanovení zákoníku práce upravíme tak, aby šla v praxi používat. Myslím si, že oni sami by tuto úpravu ocenili.

Děkuji vám za pozornost a v podrobné rozpravě přečtu všechny konkrétní návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat v rozpravě. Před kolegou Kořenkem využije své přednostní právo zpravodaj, takže ho požádám o strpení. Kolega Zavadil, tady mám poznámku, že se hlásil, ale před ním ještě kolegyně Černochová s faktickou poznámkou. Takže faktická poznámka paní kolegyně Černochové. Prosím paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k těm prázdným lavicím za mnou, přede mnou, vedle mě vlevo, vedle mě vpravo, tak myslím, že stejně jako vy ostatní cítím, že tato norma dneska nemá šanci na to, aby se doprojednala. Myslím si, že bychom měli požádat, a už tady něco podobného říkali někteří mí předřečníci, požádat členy vládní koalice, aby buďto tento návrh stáhli, dohodli se v rámci vládní koalice. Myslím si, že těch norem, které ještě máme před sebou a které stojí za to, a je na nich shoda projednat do konce volebního období, máme dost. Tady se skutečně zaobíráme něčím, co nemá šanci v této Sněmovně projít. A všichni to tak cítíme. Skutečně chceme tady mrhat časem, energií, finančními prostředky? Navrhuji přerušení tohoto bodu do září 2017.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je hezký procedurální návrh. Musím honem spočítat, že to není víc než 120 dnů. Já samozřejmě o tomto procedurálním návrhu dám hlasovat bez rozpravy. Nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Zagonguji. A jakmile se ustálí počet přihlášených, tak o tom nechám hlasovat. (Nedostatečné kvorum. Poslanci přicházejí do sálu.) Já samozřejmě musím posečkat, až bude potřebné kvorum pro procedurální hlasování. (Prodleva.) Samozřejmě požádám předsedy vládních poslaneckých klubů, aby zvýšili svoji aktivitu v zajištění svých kolegů. (Kvora dosud nedosaženo.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP