(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Dříve než budeme pokračovat v programu, dovolte mi přečíst omluvy. Nevím, jestli už byly čteny, či nebyly. Pro jistotu je přečteme. Omlouvá se z dnešního dne od 15 hodin do skončení jednacího dne pan poslanec Milan Urban, dále se omlouvá pan poslanec Bronislav Schwarz dne 7. 6. mezi 15. a 19. hodinou z důvodu návštěvy lékaře, dále se omlouvá pan poslanec Vlastimil Vozka dnes mezi 15. a 19. hodinou z pracovních důvodů, dále se omlouvá pan ministr vnitra Milan Chovanec od 14.30 do konce jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností, dále se omlouvá pan ministr životního prostředí Richard Brabec z odpolední části dnešního jednání z pracovních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Miloš Babiš od 15.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Zlatuška z jednání sněmovny 7. 6. od 14.30 do konce jednacího dne a zítra, 8. června, po celý jednací den z pracovních důvodů.

Než přistoupíme k projednání dalších pevně zařazených bodů, prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za zapnutí mikrofonu a udělení slova. Vám, vážené kolegyně a kolegové, přeji dobré odpoledne. Mám pro vás připraveny výsledky čtyř volebních bodů, které jsme hlasovali tajným způsobem ve Státních aktech.

Za volební komisi mohu konstatovat, že volby proběhly v naprostém pořádku v souladu, že jejich sečtení bylo poměrně rychlé a relativně z pohledu úspěšnosti počtu zvolených kandidátů jsme byli úspěšní, i když ne ze sta procent. Tak a teď jednotlivé body.

 

První volební bod je

354.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

V tomto případě jsme stejně jako u České televize vybírali z devíti navržených kandidátů, tedy z trojnásobku neobsazených míst. A já mohu konstatovat, že v této volbě bylo vydáno 139 hlasovacích lístků, stejný počet byl také odevzdán. Je to číslo stejné pro všechny volby. Bylo to vždy 139 lístků. Tedy 139 z vás. Kvorum nutné pro zvolení v každé z těch voleb tedy bylo přesně 70.

Tak, a jaký je výsledek volby do Rady Českého rozhlasu. Zbigniew Czendlik získal 45 hlasů, Jozef Ftorek 27, Jiří Hlaváč 14, Vítězslav Jandák 92, Michael Prostějovský 10, Jaroslav Růžička 8, Jan Stanzel 36, Michal Stehlík také 36 a Ivan Tesař 35 hlasů.

Takže podle volebního protokolu konstatuji, že náš kolega Vítězslav Jandák byl zvolen v prvním kole členem Rady Českého rozhlasu. On tu není, ale můžeme mu asi zatleskat. (Několik poslanců tleská.) A na dálku poblahopřát. Snad pod čarou mohu dodat, že členství v Radě Českého rozhlasu je neslučitelné s funkcí poslance. Takže předpokládám, že pan kolega, když měl o tuto funkci zájem, že i personálně se s námi brzy rozloučí, aby se mohl tedy posléze ujmout výkonu nové funkce v médiích.

Tak. A jak to je v souladu s jednacím řádem a volebním řádem Sněmovny, do druhého kola postupuje dvojnásobek počtu neobsazených míst. To znamená, zůstala dvě neobsazená místa a na ně tedy postoupili čtyři kandidáti, kteří dosáhli další nejvyšší počet hlasů. A jsou to postupující Zbigniew Czendlik se 45 hlasy, dále Jan Stanzel a Michal Stehlík, oba měli 36 hlasů, a Ivan Tesař s 35 hlasy. To jsou tedy postupující do druhého kola.

 

K další volbě:

355.
Návrh na volbu členů Rady České televize

Opět tři členové, opět 139 účastníků volby a 70 bylo kvorum nutné pro zvolení. Martin Doktor získal 90 hlasů, Jakub Končelík 14, René Kühn 36, Oldřich Kužílek 7, Dana Makrlíková 18, Tomáš Němeček 12, Dagmar Raupachová 6 hlasů, Tomáš Samek 72 hlasy a Jiří Závozda 46. Znamená to, že v této volbě byli v prvním kole zvoleni dva kandidáti. Je to Martin Doktor s 90 hlasy, známý olympijský reprezentant, a Tomáš Samek 72 hlasů.

Zůstalo neobsazeno jedno místo. Na to podle počtu hlasů postupují do druhého kola René Kühn a Jiří Závozda.

 

Ke třetí volbě:

356.
Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Jsou to návrhy od pana prezidenta Miloslava Kaly na dvě neobsazená místa už od loňského léta. Konstatuji, že bohužel ani v jednom případě jsme tady opět nebyli úspěšní. Jan Kinšt získal 62 hlasů a Jana Schenková dokonce pouze 13 hlasů. Takže v této volbě nebyl nikdo zvolen. Je to už čtvrtá volba, a protože je vždy jednokolová, tak ta volba končí a panu prezidentu Kalovi tím vzniká opět povinnost dodat Sněmovně nové návrhy.

 

A konečně poslední volba:

357.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Tam jsou dvě neobsazená místa. Výbor pro vědu, školství a mládež navrhl pouze jedno jméno, a to paní profesorku Janu Geršlovou. A tady konstatuji, že získala 98 hlasů a byla do této kontrolní rady zvolena.

Takže tolik dnešní výsledky voleb a o dalším postupu volební komise vás budu informovat. Minimálně jsem slíbil teď na stenozáznam a na mikrofon, že vyhlásím lhůtu pro návrhy na předsedu té nové vyšetřovací komise. Informoval jsem se u předsedů klubů, že souhlasí s tím včasným termínem, aby ta volba mohla být provedena v pátek.

Takže prosím, vyhlašuji tímto lhůtu na návrhy na předsedu nové vyšetřovací komise pro možné úniky ze spisů dnes do 18 hodin. A zároveň předběžně avizuji a prosím členy volební komise, abychom se chvíli poté, po 18. hodině, sešli tady u klavíru, abychom přijali usnesení a mohli volbu připravit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. A nyní postoupíme k programu, k pevně zařazenému bodu, a tím bodem je

38.
Návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka,
Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka
a Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1019/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Václav Votava, kterého tímto prosím, aby se ujal slova... Vidím, že tady došlo ke změně. Takže za navrhovatele vystoupí pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Tento bod je poměrně jednoduchý. Jenom přiblížím těm, kteří pozapomněli, oč běží. Jedná se o novelu zákona o pojištění vozidel, a to v té oblasti, kdy Česká kancelář pojistitelů, jak možná víte, spravuje určitý garanční fond, který proplácí škody v případě, že tu škodu spáchal člověk, který není pojištěný. A protože hospodaření tohoto fondu je tvořeno určitými příspěvky a čerpají se z něj a přicházejí tam určité regrese, tak jde o to, aby se spravedlivěji rozložilo břemeno fungování tohoto fondu. To je smysl pozměňovacího návrhu.

Osvěžím vám, že garančním výborem byl určen rozpočtový výbor v prvním čtení. Vláda bez připomínek vyslovila s tímto tiskem souhlas a ani z diskuse jsem zatím nezachytil výraznější polemiku či příspěvek. Jen za sebe dodávám, že se pak přihlásím do podrobné rozpravy, abych se přihlásil k jednomu technickému detailu, který je v podstatě dohodnut mezi předkladateli, ale i dalšími zúčastněnými subjekty, a to jde o myšlenku, že by tento fond a hospodaření s ním mělo být důkladněji kontrolováno. Tedy smyslem toho pozměňovacího návrhu je vsunout do návrhu ještě režim nezávislého auditu nad správou hospodaření tohoto fondu. Toť za mne vše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP