(13.20 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Opět pro stenozáznam musím Sněmovnu seznámit s těmi devíti navrženými kandidáty. (Mnozí poslanci opouštejí jednací sál.) Jsou to podle abecedního pořadí Zbigniew Czendlik, Jozef Ftorek, Jiří Hlaváč, Vítězslav Jandák, Michael Prostějovský, Jaroslav Růžička, Jan Stanzel, Michal Stehlík a Ivan Tesař.

A prosím, vidím, že kolegové odcházejí ze sálu, ale v tomto případě musíme hlasovat o návrhu na tajnou volbu. Jinými slovy, volební komise navrhuje volbu tajnou, ale musíme rozhodnout hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zagonguji, abych přivolal kolegyně a kolegy zpátky. Otevírám rozpravu, jestli se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

 

Je tedy jediný návrh na tajnou volbu a to rozhodneme v hlasování číslo 293. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 293, ze 132 přítomných pro 88, proti 2. Tajná volba byla schválena. Přerušuji bod 354.

 

Otevírám bod

355.
Návrh na volbu členů Rady České televize

Žádám pana předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Zde je příběh stejný. Je to návrh na volbu členů Rady České televize. I v této radě končí funkční období třem členům, jenom o něco později, je to 30. června. A ty lhůty a jednotlivé kroky Sněmovna absolvovala stejným způsobem jako u předchozího bodu.

Nyní pro stenozáznam vás seznámím s devíti kandidáty, je to tedy trojnásobek počtu neobsazených míst. Martin Doktor, Jakub Končelík, René Kühn, Oldřich Kužílek, Dana Makrlíková, Tomáš Němeček, Dagmar Raupachová, Tomáš Samek a Jiří Závozda. I v tomto případě volební výbor i komise navrhují volbu tajnou. A prosím po případné rozpravě, pane předsedající, abychom také hlasovali o tomto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu k bodu číslo 355. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nemám písemně přihlášeného, z místa také ne. Rozpravu končím. Je tady jediný návrh, a to hlasovat o tajné volbě. (Žádost z pléna o odhlášení.) Dobře, tak vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

hlasování číslo 294 rozhodneme o tajné volbě členů Rady České televize.

Zahájil jsem hlasování 294 a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 294, z 87 přítomných pro 84, proti 2. Tajná volba byla schválena a přerušuji bod číslo 355.

 

Zahajuji bod

356.
Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Pane předsedo volební komise, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dlužím vám ještě jednu doplňkovou informaci. Ty předchozí dva body - je to volba tajná dvoukolová, to znamená, pokud by nebylo dosaženo potřebného počtu hlasů, postupujeme pak do druhého kola a to by, předpokládám, proběhlo v tom posledním červnovém týdnu.

Nyní bod 356 - volba členů Nejvyššího kontrolního úřadu. Tady je to malinko jiné. Je to volba tajná, ale jednokolová, protože Sněmovna svým hlasováním pouze potvrzuje, přijímá nebo nepřijímá návrhy, které dostáváme od prezidenta NKÚ pana Kaly. A tady krátce řeknu, že ta dvě místa jsou neobsazena už od 5. června, resp. 19. července loňského roku, a dnes jsme již ve čtvrté tajné volbě na uvedená místa. Bohužel ty předchozí volby nebyly úspěšné. A já se pouze omezím na konstatování, že pan prezident Kala nám dodal, mohu říci, staronové návrhy na ta dvě neobsazená místa. Jsou to jména: Jan Kinšt a Jana Schenková.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste i zde otevřel rozpravu. A připomínám, i tady musíme hlasovat o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Nechci zdržovat, ale alespoň několik slov mi dovolte. Inženýra Jana Kinšta nám prezident NKÚ Kala navrhuje již potřetí. V těch prvních dvou volbách nebyl úspěšný a Sněmovna tuto nominaci odmítla. Já nevím, jestli jste se všichni měli možnost seznámit s životopisem Jana Kinšta, ale myslím si, že není v republice mnoho osob, které by byly vhodnější na post v Nejvyšším kontrolním úřadu. Jan Kinšt byl 12 let v Evropském účetním dvoru. Byl předsedou auditního výboru Europolu. Byl předsedou auditního výboru Účetního dvora. Na NKÚ působil také. Tak jen prosím, abyste zvážili případnou podporu tomuto kandidátovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím. Rozpravu končím. A jediný návrh, který máme k hlasování, je hlasování o tajné volbě.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 295, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 295, z přítomných 88 pro 83, proti 2. Návrh byl přijat. Přerušuji bod 356.

 

Zahajuji bod

357.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Je to už poslední bod, takže slibuji posledních několik minut. Je to návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Tady v té agentuře už bohužel od 19. února jsou neobsazena dvě místa. Je to poměrně dlouhé období. Procedura návrhu nominace pro nás pro plénum je obdobná jako například u médií, ale v tomto případě ji má na starost výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod taktovkou předsedy poslance Jiřího Zlatušky. Tento výbor vyhlásil veřejnou lhůtu a my jsme jak tedy do volební komise, tak sem v tuto chvíli obdrželi do dneška pouze jeden návrh, který budete mít na hlasovacím lístku. Jedná se o jednu kandidátku, paní profesorku Janu Geršlovou, kterou nominovala Mendelova univerzita v Brně.

I zde prosím o otevření rozpravy a následně o návrh na tajné hlasování, jak to navrhla volební komise ve svém usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

 

Máme jediný návrh, a to je rozhodnutí o tajné volbě. Rozhodneme v hlasování 296. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 296, z přítomných 88, pro 81, proti 2. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy i tento bod.

 

Zahajujeme volbu k bodům 354, 355, 356, 357. Jak dlouho budete potřebovat, pane předsedo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Odhaduji lhůtu na označení lístků na 18 minut, takže volební místnost bude otevřena do 13.45 a o půl třetí na začátku odpoledního programu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, ne. Vzhledem k tomu, že jsou volby, dodržím polední přestávku a sejdeme se až v 15 hodin, protože to byste jako asi těžko sečetli a všechno dali dohromady. Takže myslím, že to je logický výsledek toho, že jsme přece jen malinko přetáhli přes 13. hodinu.

Ještě budu konstatovat omluvy. Pan kolega Ondřej Benešík se omlouvá do 14.30 z dnešního jednání. Mezi 14. a 15. hodinou se z osobních důvodů omlouvá Daniel Korte. Daniel Herman se omlouvá od 13.10 do 14.30 z resortních důvodů. Pan poslanec Štětina se omlouvá dnes od 17 hodin z osobních důvodů a zítra na celý den 8. 6. z pracovních důvodů. A upřesňuji omluvu pana ministra Stropnického. Ten se omlouvá od 12.30 do konce dopoledního jednání a dnes ještě od 17 hodin do konce odpoledního jednání, a to z pracovních důvodů. Pan poslanec Stanislav Berkovec se omlouvá dnes od 14.30 do konce dnešního jednání z pracovních důvodů. Tím jsem udělal jednu opravu. Přečetl jsem omluvy.

Přerušuji jednání na tajné volby a na polední přestávku do 15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.29 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP