(12.40 hodin)

 

Poslanec Václav Klučka: Výborně, pane místopředsedo. Takže hlasování o C3, opět alternativa změny trestního řádu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je to mimo C3.5.

 

Poslanec Václav Klučka: Mimo C3.5. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko?

 

Poslanec Václav Klučka: Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 284 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 284, z přítomných 157 pro 40, proti 62, ani tento návrh nebyl přijat. Máme před sebou tedy další hlasování. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Ano, je to hlasování o komplexu pozměňujících návrhů kolegy Váni pod písm. D až D1 až D4. Stanovisko výboru - doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda? D1 až D4, pane předsedo vlády. (Stanovisko je kladné.)

Zahájil jsem hlasování č. 285. Ptám se, kdo je... (Námitka.) Pardon, prohlašuji hlasování č. 285 za zmatečné, všechny jsem vás odhlásil, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O pozměňovacích návrzích D1 až D4 rozhodneme v hlasování č. 286, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 286, ze 152 přítomných pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Všichni, kteří je předkládali, myslím, že souhlasí s tímto návrhem, zpravodaj také. (Nejsou námitky.) Můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 855, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování číslo 287, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 287 z přítomných 150 pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji předsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 262.

 

Než budeme pokračovat, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. O omluvu své nepřítomnosti na zbytek jednání požádal pan poslanec Andrej Babiš. Dále požádal pan místopředseda Jan Bartošek od 12 hodin o omluvu na dnešní odpolední jednání. Dále se omlouvá z dnešního jednání od 12.30 hodin do 17 hodin pan ministr Stropnický a pan poslanec Leoš Heger od 14.30 hodin do 18.30 hodin.

Máme 12.43 a netroufám si zahájit bod 267, protože bychom ho projednat nemohli. Takže požádám pana předsedu volební komise, aby se dostavil, má na to ještě minutu, protože to je pevně zařazený bod, respektive body.

Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, podle pořadu schůze schváleného včera odpoledne jsme si na dnešních 12.45 hodin zařadili šest volebních bodů, a to body 352, 353, 354, 355, 356 a 357. Požádám předsedu volební komise, aby jednotlivé body uváděl, a budeme se řídit jeho návrhy. Prosím, pane předsedo volební komise, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji za slovo a přeji dobré odpoledne. Kolegyně a kolegové, těch volebních bodů je šest, z toho první dva budeme hlasovat veřejně aklamací tady v sále a další čtyři body jsou připraveny k tajné volbě ve Státních aktech. Takže prosím vás o pozornost a dochvilnost, abychom vše stihli. Tím, že těch bodů je šest, tak ta řeč bude chvíli trvat, ale slibuji společně s panem řídícím schůze, že se omezíme na nezbytné minimum.

 

První volební bod je bod číslo

352.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Na lavice vám k tomuto bodu bylo rozdáno usnesení volební komise č. 171. Otevírám rozpravu k tomuto bodu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím nejdříve o klid kolegy a kolegyně. K bodu změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny se vysloví předseda klubu Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám procedurální návrh k hlasování, a to tak, abychom v bodě, kdy budeme naplňovat kontrolní výbor, kde návrh je pan poslanec Andrej Babiš, abychom o tom hlasovali zvlášť, a hned to vysvětlím.

V posledních týdnech jsme v médiích zaznamenali nepřiznaný dar hnutí ANO od brněnského sponzora, významného zákulisního hráče v Brně. Ta veřejná vyjádření byla velmi protichůdná. Brněnský primátor říká "ano, tento dar jsme obdrželi", pan poslanec Babiš říká "já jsem to nepodepsal, dar nebyl". Pan předseda kontrolního výboru se už veřejně vyjádřil, protože kontrolní výbor přezkoumává hospodaření politických stran, myslím, že se jedná o rok 2014, že se tím kontrolní výbor bude zabývat. A já nepovažuji za vhodné, aby předseda strany, která má podezření na černé fondy ve svém účetnictví, byl členem toho výboru, který bude toto podezření prozkoumávat.

Všimněte si, že jsem dvakrát použil slovo podezření. To se musí vysvětlit. A protože odpovědnost má za to období stále ještě kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, tak si nemyslím, že ta nominace je správná. A abychom mohli hlasovat o těch, které máme bezproblémové, to znamená rezignaci pana poslance Kubíčka a schválení jeho nominace do hospodářského výboru, tak mám tento procedurální návrh k hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Někdo dál do rozpravy? Pan kolega Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jenom k bodu volby. Já jsem předseda výboru pro evropské záležitosti, který taktéž Sněmovna zřizuje z jednacího řádu, tedy ze zákona. Jsou tři, je to rozpočtový, kontrolní a evropský. A nám už tam dlouhodobě chybí minimálně dva poslanci. Vládní koalice tam už nemá většinu a přitom například schvaluje premiérovi mandát při jednání Evropské rady. Já jsem očekával, že dojde ke změně, resp. k výměně, že poté, co odejde pan poslanec Pilný, který se stal ministrem, tak pan poslanec Babiš, který už ministrem není, přijde do našeho výboru. Protože nám tam opravdu chybí lidi a někdy máme problémy s usnášeníschopností. Takže bylo by dobré, kdyby to příslušné kluby řešily. Byť se nám volební období chýlí ke konci, tak ještě určitě budeme zasedat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Paní poslankyně Zelienková. Prosím o klid ve Sněmovně! Hovoří jenom ti, kterým bylo uděleno slovo. Nyní má slovo paní poslankyně Zelienková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP