(12.20 hodin)

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem této novely - jenom pro připomenutí - je především jednotně stanovit pravidla, nezbytná k zajištění toho, aby subjekty, kterým byla způsobena škoda v důsledku porušení soutěžních pravidel, mohly účinněji než dosud uplatňovat své soukromoprávní škodní nároky žalobami v občanském soudním řízení. Právě tyto žaloby jsou důležitým prvkem účinného systému soukromoprávního prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži a zajistí rovnováhu mezi veřejnoprávní a soukromoprávní cestou jejich vymáhání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády za jeho úvodní vystoupení. Konstatuji, že pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 991/2, který vám byl doručen 17. května letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 991/3.

Ptám se pana zpravodaje, jestli chce před otevřením rozpravy také ještě vystoupit. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikdo. Můžeme tedy rozpravu ukončit.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Požádám zpravodaje garančního výboru pana poslance Michala Kučeru, aby přednesl zmíněný pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělil své stanovisko. O totéž požádám pana předsedu vlády. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Máme před sebou hlasování o třech bodech. Nejprve budeme hlasovat návrhy technických úprav podle § 95. Ty nebyly předneseny, takže v tuto chvíli budeme hlasovat pouze o pozměňovacím návrhu pana poslance Marka Černocha a poté o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Má někdo výhradu, považujete za potřebné schvalovat proceduru hlasování? Asi ne, protože jde o hlasování o jediném pozměňovacím návrhu a jinak to ani udělat nejde. Prosím tedy o přednesení pozměňovacího návrhu, pane zpravodaji, a vaše stanovisko.

 

Poslanec Michal Kučera: Pozměňovací návrh, přednesený panem poslancem Markem Černochem, sněmovní dokument 6368: V § 25 se slova "jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy" nahrazují slovy "je příslušný krajský soud, v jehož obvodu má sídlo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže". Toto je pozměňovací návrh pana poslance Marka Černocha.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. A stanovisko, pane zpravodaji? (Stanovisko je nedoporučující.) Pan předseda vlády? (Stanovisko je rovněž negativní.)

Dobře, budeme hlasovat o tomto návrhu.

Zahájil jsem hlasování číslo 275 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 275, z přítomných 142 poslanců pro 11, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže), podle sněmovního tisku 991, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahájil jsem hlasování číslo 276 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 276, z přítomných 143 pro 123 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu předsedovi vlády a končím bod číslo 265.

 

Můžeme pokračovat. Děkuji panu předsedovi vlády, že zůstal u stolku zpravodajů, protože i další bod je bodem, který on bude přednášet. Zároveň děkuji panu kolegovi Václavu Klučkovi, zpravodaji garančního výboru pro bezpečnost, že zaujal místo u stolku zpravodajů. Jde o

262.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 855/ - třetí čtení

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 855/8, který vám byl doručen 17. května letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 855/9.

Táži se navrhovatele, pana předsedy vlády, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to pana poslance Zdeňka Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane premiére, předtím než budeme hlasovat, bych vás upozornil na pozměňovací návrh od poslance Marka Bendy pod písmenem C, který při samotné realizaci povolování procesních úkonů, zejména prohlídek jiných prostor, v podstatě nic nemění. Mění pouze příslušnost soudů pro povolování takového úkonu v rámci trestního řízení. To, že se tím fakticky zpochybňuje nestrannost a odbornost soudců okresních a obvodních soudů, raději nebudu komentovat. Podstata návrhu však je v něčem jiném. Myslím, že záměrem předkladatele bylo stanovit další podmínky či pravidla, za kterých budou úkony trestního řízení povolovány, resp. nařizovány a následně i realizovány. To však tento návrh v podstatě neřeší.

Tím, že jsem obdobných prohlídek provedl, a dokonce dříve sám nařizoval mnoho, bych chtěl upozornit na komplikace, které by to přineslo do policejní praxe. Návrh na provedení prohlídky by reálně nebylo možné v podstatě vůbec podat, neboť informace o tom, které objekty a zabezpečené oblasti jsou zařazeny do kategorie tajné a přísně tajné, nejsou veřejně přístupné. Není vedena žádná evidence těchto informací. Tyto informace nejsou orgánům činným v trestním řízení známé a nelze je v zásadě standardně získat jinak než na základě kooperace se subjektem, který příslušné objekty v zabezpečené oblasti a jednací oblasti vytváří, což by v důsledku vedlo k dekonspiraci záměru nebo ke zmaření jeho účelu, či alespoň k zcela neúměrnému zvýšení rizika zmaření tohoto účelu.

Jako další z důvodů pro odmítnutí tohoto pozměňovacího návrhu bych mohl uvést možnou přetahovanou, resp. odstrkovanou v rámci určování příslušnosti soudů. Každý soud zkoumá ihned na počátku řízení svoji příslušnost. V případě větší realizace by některé úkony nařizoval okresní soud a některé pak soud vrchní. Problémy by mohly nastat, i pokud by úkony probíhaly na více místech v rámci České republiky a příslušnost vrchních soudů podle pozměňovacího návrhu C2 by byla rozdílná.

Znovu říkám, že chápu deklarovaný záměr předkladatele, který zde u řečnického pultu i na jednání ústavněprávního výboru přednesl, ale návrh přináší mnohé komplikace a mám spíše obavu, zda není záměrem spíše znemožnit skutečnou možnost realizace předmětných trestněprávních úkonů. My proto takový návrh podporovat nebudeme a žádám vás, kolegyně a kolegové, abyste tento návrh také pečlivě zvážili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Marek Benda se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, já budu velmi stručný, abych nezdržoval příliš. Chtěl jsem jenom krátce zareagovat na to, co tady teď přednesl pan poslanec Ondráček.

Ano, znamená to komplikaci pro orgány činné v trestním řízení, ale já myslím, že situace, kdy orgány činné v trestním řízení mají jít do prostor, ve kterých se nacházejí materiály - ne nacházejí, které jsou vyhrazené pro uchovávání materiálů v kategorii tajné a přísně tajné, jsou opravdu jako na prstech jedné ruky spočítatelné za rok. A pak je správně, aby tam byla jistá míra komplikací. Jenom tolik ve stručnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP