(12.00 hodin)

 

Poslanec Václav Zemek: Dále hlasujeme B4, což je úprava přílohy 1 v jednom bodu. Zde je stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 265, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 145, proti 1. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Dále hlasujeme B5, což je opět úprava přílohy. Zde je stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 266, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 155, proti 2. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Dále hlasujeme B6, kde je stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 267, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Hlasujeme B7, kde je i v tomto případě stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 268, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 159, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem C, což je pozměňovací návrh paní kolegyně Pěnčíkové, který se týká zavedení sankce u porušení povinností autorizované osoby. Zde je stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 269, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 144, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Nyní hlasujeme návrhy D1 až D2 pana kolegy Zahradníka. Zde stanovisko výbor nepřijal.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 270, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 53, proti 63. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Konečně poslední pozměňovací návrhy jsou D3 až D7 pana kolegy Zahradníka. Zde je stanovisko výboru negativní, to znamená, nedoporučuje se.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 271, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 24, proti 82. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Poslanec Václav Zemek: Nyní bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1003, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 272, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 161. (Proti nikdo.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji, končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo

60.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1067/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jsme v prvním čtení, ale vláda navrhuje postupovat podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu, to znamená, je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Ještě než dám slovo předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, požádám vás o klid s tím, že předpokládám, že debaty týkající se jiného bodu budou přesunuty do předsálí. Žádám kolegy, aby se ztišili. Prosím o klid ve sněmovně! A zároveň děkuji panu poslanci Danielu Kortemu, který je zpravodajem pro tento tisk a už zaujal místo u stolku zpravodajů.

Nyní tedy požádám předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku, aby přednesl návrh. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tato novela je technická, nezasahuje významným způsobem do práv a povinností v oblasti ochrany utajovaných informací. De facto pouze rozvádí možnost využití elektronických nástrojů pro správu dokumentů. Proto také vláda navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády za jeho stručný úvod a požádám nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Daniela Korteho, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Pěkné poledne, dámy a pánové. Budeme se zabývat sněmovním tiskem 1067, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v podmínkách České republiky zejména upravuje nakládání s utajovanými informacemi a v oblasti administrativní bezpečnosti dosud výhradně upravuje jejich zpracování v analogové podobě. Pokud jde o jejich zpracování v informačních systémech nakládajících s utajovanými informacemi, nevztahuje se administrativní bezpečnost na utajované informace v podobě digitální.

Vzhledem k zavedení elektronického systému spisové služby u většiny orgánů státu, který se stane součástí informačních systémů nakládajících s utajovanými informacemi, navrhuje se tímto sněmovním tiskem vztáhnout některá ustanovení administrativní bezpečnosti, která jsou v návrhu přímo uvedena, i na nakládání s utajovanými informacemi v elektronické podobě. V podstatě tento návrh zaceluje mezeru, která vznikla v roce 2012 novelou archivního zákona č. 499/2004 Sb. Roky 2012, 2017 - pět let si nikdo této mezery nevšiml, ale budiž. Koneckonců, co je pět let proti věčnosti, že? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP