(11.40 hodin)
(pokračuje Zahradník)

A za druhé navrhuji, aby se změnila i formálně samotná ta podpisová listina, to znamená podporující podpisová listina. Poslední dobou sledujeme, že se sbírají podpisy kandidátů na úřad prezidenta republiky, a ta podpisová listina musí kromě jména, příjmení, bydliště obsahovat také číslo občanského průkazu nebo pasu. Ty listiny podle našeho zákona, který tady projednáváme, a které už tam jsou zakotveny, tuto náležitost nemají. Signatář listiny nemusí uvádět číslo občanského průkazu nebo pasu. To když říkám lidem, kteří tak nějak to slyší poprvé, tak tomu ani nechtějí věřit. Nechtějí věřit tomu, že by tak zásadní listina, která dokáže zablokovat veřejně prospěšnou stavbu ad infinitum, která prostě způsobuje ve svém důsledku celou řadu problémů lidem, kteří by rádi měli z toho veřejného zájmu užitek, tak že mohou být takto jaksi napůl identifikovatelní, napůl zřejmí, že prostě tam musí být nějaké jméno, nějaké bydliště, nějaké datum narození, ale jediný dohledatelný aspekt, to je to číslo občanského průkazu nebo pasu, tam být nemusí. Proto navrhuji, aby se změnila i ta struktura listiny a přibylo tam kromě stávajících údajů ještě i číslo občanského průkazu nebo pasu.

To je tedy k těm návrhům D1 a D2.

Samozřejmě jsem podal ještě další návrhy, které by měly nějakým způsobem upravit podmínky pro ty specialisty, kteří předkládají, vytvářejí posudky podle zákona. Tam platnost jejich certifikace je na pět let, pak musejí dělat nějaké další zkoušky u jiných typů posuzování, třeba v ochraně ovzduší, nebo u biologických posudků to být nemusí, tam je to na dobu neurčitou. Ale to je věc, která je podle mého názoru také důležitá, ale jaksi o kategorii méně důležitější, nežli je to upřesnění pozice dotčené veřejnosti, a já klidně řeknu ekologických aktivistů, kteří chtějí nějakým způsobem zasahovat do procesu a kteří by se měli podle mě velmi zřetelně identifikovat i občanským průkazem.

Pak zde mám ještě jednu věc. V té proceduře, kterou bude pan zpravodaj načítat, je určitým způsobem jeden výborový návrh, aby se návrhy A1 až A26 hlasovaly en bloc. Je tam jeden návrh, který určitým způsobem zasahuje do stávajícího stavu velmi výrazně - snížení počtu parkovacích míst, do jejichž dosažení se nemusí dělat posouzení podle zákona, z 500 na 300. To je věc, která je velmi kontroverzní. Opět tím způsobíme problémy. Opět tím zablokujeme, dáme možnost zablokovat celou řadu staveb, ať už jsou to stavby občanské vybavenosti, ale i bytové výstavby, která, jak dobře víme, skomírá. A tady by bylo třeba dát těm poslancům, kteří chtějí odpovědně zvážit tuto věc a kteří by chtěli hlasovat proti tomuto návrhu, tak aby se ten návrh A18 hlasoval samostatně. Ostatní A1 až A26 kromě A18 mohou být hlasovány podle mého názoru en bloc. Věřím, že pak po proceduře tento návrh padne, a my ho samozřejmě podpoříme.

Dámy a pánové, seznámil jsem vás s těmito věcmi, čili prosím vás o podporu mých návrhů. K mému utěšení výbor pro životní prostředí, obvykle zamítající tyto návrhy, už tedy hlasoval podle mého názoru daleko k mému návrhu jaksi s větší podporou a nepřijal usnesení, takže není tam zamítavé stanovisko, což jsem tedy ocenil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Až bude přednášena procedura, dejte návrh na její změnu.

Eviduji dvě faktické poznámky - první má pan poslanec Zemek, po něm pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Doufám, že moje faktická poznámka nespustí další řetěz faktických poznámek. Nicméně bych chtěl upozornit - to je moje první poznámka k tomuto -, že novela, kterou tady dneska projednáváme, vede k výraznému urychlení staveb a celého procesu. To znamená, chápu problémy, které tady mají kolegové s aplikací zákona EIA. Nicméně si myslím, že tady jsou trošku mimo, protože tato novela všechno výrazně urychluje. Jen připomínám, že tam došlo k výrazné revizi přílohy 1, která vlastně stanovuje záměry, které podléhají procesu EIA. Vypouští se vlastně z procesu projednávání nebo vyjadřování posudek, který se dělá v rámci toho procesu, což přináší úsporu několika týdnů, ne-li měsíc. Takže tady si myslím, že bychom toto měli podpořit. A myslím si, že na tom je široká shoda, že tady není nikdo proti tomu.

Na co bych chtěl ještě zareagovat na kolegu Zahradníka. Tady trochu vzniká dojem, že se veřejnost přihlašuje do procesu EIA. Ale dámy a pánové, proces EIA není správní proces. Tam se může kdokoli z vás - já, vy, pan Novák, pan Zahradník, občanská sdružení - kdokoli se během procesu EIA může k tomuto vyjádřit. To není správní proces, to znamená, že tam není potřeba se přihlašovat. To, co tady kolega Zahradník předestřel, to se týká pouze jednoho typu správních řízení. Podotýkám, že v rámci novely stavebního zákona jsme brutálně omezili účast veřejnosti v takzvaných následných řízeních, tak těch už se to netýká.

A pouze jedna věc, kdy úřad posuzuje na základě přílohy, kde máme takzvané limitní a podlimitní záměry, tak u těch podlimitních záměrů probíhá takzvané zjišťovací řízení. A konkrétní místně příslušný úřad řekne ano, tento podlimitní záměr bude dál posuzován v procesu EIA. A toto se dává rozhodnutím. A pouze tady do tohoto rozhodnutí se může veřejnost přihlásit jako účastník řízení. Takže pouze tohoto typu se týká ten pozměňovací návrh pana kolegy Zahradníka. (Upozornění na čas.) Nikoliv celého procesu EIA.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Schválně jsem si vzal faktickou, protože věřím, že se vejdu do těch dvou minut.

To, co tady říkal předřečník, je pravda. A kdybyste poslouchal pana předsedu poslaneckého klubu ODS, který říkal, že nemá zásadní problém s tím návrhem zákona, tak to podtrhuji. Nicméně jsou tam pozměňovací návrhy, které jdou přesně opačným směrem. A zmiňoval ho pan kolega Zahradník, a je to návrh, kdy do EIA má padat mnohem nižší počet parkovacích míst, než který byl podle mého hlubokého přesvědčení dosažený kompromis z minulosti, a to je to snižování hranice z 500 na 300, kdy my víme, že to bude obrovsky komplikovat problém s bydlením, bude to vstupovat do staveb. Možná se dostane stát do situace, kdy začne nějaké soudní řízení, protože v době už jaksi projednávání nějaké platné legislativy si někdo nastaví investice atd. Proto chceme, aby se hlasovalo o tomto pozměňovacím návrhu zvlášť, protože i v duchu toho, kdy jsme tu projednávali stavební zákon a říkali jsme zjednodušit, pokud možno zkrátit stavební termíny atd.

Moc prosím, hlasujme zvlášť o tomto návrhu. A pokud možno ho nepodpořme, protože prodlouží stavby a zkomplikuje lidem bydlení, neboť to je často přímo navázané na počty parkovacích míst.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Tak jako v předchozím případě, až bude přednesen návrh procedury, dejte k němu pozměňovací návrh.

Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Žádnou přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně zpravodajů. Pan vicepremiér si vezme závěrečné slovo. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuju vám za vstřícné připomínky i ty komentáře. Pak se k nim vyjádřím v rámci hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Omlouvám se, jenom vaším prostřednictvím k panu předsedovi Stanjurovi.

Pane předsedo, já jsem nelhal. Rád na to odpovím třeba při interpelaci, ať se teď nezdržujeme. Ani nevíte, jak mě štve, že to takhle vypadá, a kolik slov jsme si vyměnili s panem ministrem dopravy o tom, a byla to některá slova, která jsou publikovatelná až po 22. hodině. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP