(12.10 hodin)
(pokračuje Válková)

Jako zpravodajka, která hovořila i s předkladateli, zde mohu jenom potvrdit to, že zatím nepanuje shoda, která by pro tento návrh vytvořila příznivou půdu a vedla ve svém výsledku ke schválení. Takže za této situace, kdy i já jako občan bych přivítala takovou změnu, ale jako právník mám pochybnosti hraničící s jistotou, že navrhované znění novely je nejen v rozporu s celým systémem, ale současně by mohlo vyvolat i řadu kontraproduktivních výsledků, tak jako zpravodajka vás na tyto skutečnosti upozorňuji. Čili projednat ano, ale obávám se, že ve svém výsledku i s ohledem na naše pokročilé volební období ta výslednost nebude úspěšná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Jako první se hlásí pan poslanec Benda a jako další pan poslanec Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já vystoupím v první řadě s procedurálním návrhem, a to procedurálním návrhem na přerušení tohoto bodu, a to do okamžiku, než přijde na řadu projednávání bodu 146, sněmovního tisku 799, návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů.

Jde o to, že tady máme dva tisky, jeden vládní - a teď se nevyjadřuji vůbec k jejich věcné kvalitě - a jeden poslanecký. Ten poslanecký tady byl dřív a bez ohledu na to, že to je poslanecký návrh pana poslance Babiše, to teď nechci rozlišovat, jak mám jednotlivé kolegy rád či nerad, ale pokládám za spravedlivé, aby když se dostaneme do takové situace, aby vždycky ty věci byly projednávány alespoň současně a nedocházelo k tomu - a víte dobře, že jsme to tady z opozice mnohokrát říkali, že není fér, když jsou předřazovány vládní návrhy a na ty poslanecké nedojde. Proto si myslím, že i v tomto případě bychom se měli chovat stejně, a navrhuji, abychom to přerušili do okamžiku, než přijde k projednávání bod 146. Kdyby tady byl pan poslanec Babiš, tak samozřejmě navrhnu, aby ty body byly projednávány současně, ale protože tady není... (Někteří poslanci ukazují na Miloše Babiše.)

To je prosím jiný pan poslanec Babiš, který není pod tímto návrhem podepsán. Znám ho samozřejmě, mám ho mnohem raději než toho, který pod tím návrhem podepsán je, a pokládám za nemožné, aby tento pan poslanec Babiš předkládal návrh druhého pana poslance Babiše. (Pobavení.) Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Je to procedurální návrh, pro pořádek ho zopakuji. Pane poslanče Bendo, pro pořádek jej zopakuji. Chcete přerušit tento bod do projednávání bodu 146, sněmovní tisk 799. (Posl. Benda souhlasí.)

Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás nejprve všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 170, přihlášeno je 83 poslankyň a poslanců, pro návrh 80, proti 1. S tímto návrhem byl vysloven souhlas a projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

Já tedy otevírám další bod dnešního jednání a tím je

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 987/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já už jsem tento návrh podrobně představoval v rámci prvního čtení, a protože chci ponechat co nejvíce prostoru pro diskuzi v rámci druhého čtení, ale zároveň bych byl rád, abychom to stihli dokončit, tak jen velmi stručně.

Jde o soubornou novelu procesních předpisů v oblasti civilního procesního práva, kde vyhovujeme aplikační praxi v tom, že tam provádíme, řekněme, technické změny, které se ukázaly v praxi jako potřebné, či dokonce nezbytné. Snažíme se nějakým způsobem regulovat nápad věcí na Nejvyšší soud, který je za současného stavu přetížený, implementujeme rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a posilujeme pomocí tzv. automatického generátoru přidělování věcí právo na zákonného soudce.

Na úvod si myslím, že to stačí, a dále pak v diskuzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 987/1 a 987/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Lukáš Pleticha, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pan poslanec Pleticha není přítomen a já požádám pana poslance Tejce, aby jej zastoupil a přednesl nám stanovisko výboru. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil odkázat ve stručnosti na tisk 987/2, který obsahuje usnesení ústavněprávního výboru číslo 304 ze dne 20. dubna 2017. My jsme přijali řadu pozměňovacích návrhů, a to věcně k soudnímu poplatku ve věcech odpovědnosti státu za škodu, k možnosti, abychom umožnili videokonferenční zařízení v civilním řízení, dnes je to možné v řízení trestním. Přijali jsme také technickou úpravu, tak aby bylo možné zareagovat na věcnou změnu, která se týká úroku z prodlení u výživného pro nezletilé dítě, která byla přijata v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Také byla přijata změna, která se týká soudních poplatků u dovolání a také v případě dovolání se mění, resp. upravuje zpětvzetí návrhu, bezdůvodnost dovolání a lhůty pro vydání usnesení.

To jsou základní věci, ke kterým se vyjádřil ústavněprávní výbor. A já bych poté se přihlásil už nikoliv jako zpravodaj až do podrobné rozpravy k dalším návrhům, které se týkají velmi diskutovaného generátoru rozdělování jednotlivých věcí, tedy automatickému rozdělování věcí soudcům. Tato věc bude jistě diskutována ve třetím čtení a ještě na jednání garančního výboru, neboť je tam několik variant možného postupu, a proto bych to nechal až na debatu ve výboru či ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Určitě se přihlaste do rozpravy, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, a to pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl v obecné rozpravě nejprve vyjádřit k samotné novele a potom odůvodnit dva pozměňovací návrhy.

Musím říci, a přerušením předchozího bodu jsme toho byli svědky, že současná vláda místo toho, aby splnila svůj závazek a předložila nové moderní procesní předpisy, které zkvalitní, zefektivní a hlavně zrychlí soudní řízení, mezi něž patří i občanský soudní řád, tak sem předkládá jednu novelu občanského soudního řádu za druhou, řeší v ní zcela nesouvisející věci zcela nekoncepčně, a jak jsem zmínil už při vyjádřeních k zákonu o veřejné prospěšnosti, toto zůstává jako velký dluh pro příští volební období. A pokud někdo z občanů má pocit, že justice nebo soudní řízení nefungují efektivně, rychle a často jednoduše, tak samozřejmě může poděkovat i současnému ministru spravedlnosti.

Já tady chci odůvodnit a představit dva pozměňovací návrhy, protože pan ministr bohužel místo toho, aby nové procesní předpisy předložil, tak ještě v rámci těchto přichází s různými experimenty z mého pohledu nesmyslnými. A jedním z nich je právě ustanovení zavádějící tzv. automatický generátor výběru zákonného soudce.***
Přihlásit/registrovat se do ISP