(10.50 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Samostatný problém je problém strusky, která byla zabudována do tělesa dálnice. Bylo řečeno, že byly doložené příslušné atesty. Já si ale myslím, že na každé stavbě, na každé významné stavbě dálniční a silniční se pohybují také lidé, kteří vykonávají zkoušky. To znamená zkoušky materiálu, který je do silnice nebo do dálnice zabudován, a nejenom tedy do vlastního tělesa řekněme betonového nebo asfaltového krytu, ale i do podloží. To znamená, že musel někdo vykonávat zkoušky. A jestliže se ukazuje, že ta stavební firma dokladuje, že veškeré atesty byly v pořádku, ptám se: Byl doložen také výsledek zkoušek? Protože tam by se dalo odhalit, že byl použit nekvalitní materiál a že někdo musel rozhodnout, že ten nekvalitní materiál se v takovém objemu použije do násypu zemního tělesa.

Z těchto důvodů, které jsem zde řekl, si dovoluji předložit tři návrhy k usnesení k závěrečné zprávě vyšetřovací komise:

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu o stanovení konkrétní odpovědnosti státních organizací, firem a osob vykonávajících dozor investora u státních zakázek za škody způsobené státu výkonem nekvalitního dozoru na stavbách dálnice D47 a pozdním uplatněním nároku, které způsobilo promlčení těchto nároků.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby firmám a fyzickým osobám odpovědným za škody a pozdní uplatnění nároku investora na stavbě D47 nebylo nadále umožněno vykonávat dozor investora na stavbách zadávaných státem a státními organizacemi.

3. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby zajistila, že veškeré doklady k významným dopravním stavbám budou archivovány po celou dobu životnosti stavby.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, projednáváme závěrečnou zprávu vyšetřovací komise k D47. Tato vyšetřovací komise byla zřízena pod obrovským tlakem zjistit pravdu, proč došlo k zvlnění dálnice. Vyšetřovací komise, a tady to již zaznělo, narazila na problém časové osy, na problém dohledání údajů díky uběhlému času. Přesto přijala závěr, který se nám nemusí mnohým líbit, ale dle mého názoru je seriózní a jasně ukazuje směry možného dalšího postupu. Protože další postup v této věci je to, co bylo hlavní, proč tato komise byla ustanovena.

Jako občan Moravskoslezského kraje využívám tuto dopravní stavbu, význačnou dopravní stavbu našeho kraje, a mě velice zajímá, co s ní bude dále. Proto osobně mě velice mrzí, že zde není ministr dopravy. Toto je stěžejní materiál, který se týká Ministerstva dopravy. To je stěžejní materiál, který pro něho by měl být základem, alfou a omegou budoucí spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic. Tento materiál odkrývá problémy tohoto Ředitelství silnic a dálnic. A kdyby to byly problémy krátkodobé, kdyby to byly problémy personální, byl bych schopen to pochopit. Ale toto jsou systémové, dlouhodobé problémy, které tato zpráva odkryla. To není vinou jednoho ředitele, to není vinou jednoho technika, jednoho stavebního dozoru. To je základní systémový problém výstavby dopravní infrastruktury pod vedením Ředitelství silnic a dálnic. To si řekněme. Tato zpráva o tom hovoří.

Jak bude reagovat ministr dopravy? Tuto zprávu již měl k dispozici stejně jako my všichni. Čekal jsem, že tady bude, vystoupí a řekne pár slov, jak on vnímá závěry této zprávy, a hlavně co chce dělat, aby se to nemohlo opakovat, a jaké řešení nabízí. To neuslyšíme dneska a bojím se, že do voleb už vůbec ne. Má se zavřít voda nad tímto problémem. Ono ještě probíhají soudní spory, tak počkáme, nebudeme se plést do soudní moci, nechme to tak. Ti, co to vlastně způsobili, tam již dneska nejsou, už jsou tam jiní, noví. Vlastně se nic neděje. Ale vždyť je to špatné! Vždyť přece nemůžeme připustit takovýto postup! A já očekávám, že ministr dopravy přijde. Ne možná dnes k tomuto bodu, ale řekne své stanovisko k této zprávě, popřípadě by mělo být vypracováno písemné stanovisko ministra a předáno nám poslancům, jak se na tuto zprávu dívá, co hlavně s tím řešením chce uvést.

Chci se vrátit k jedné věci, která z té zprávy vyplývá a nebyla zde ještě řečena, a to je stopa Ministerstva životního prostředí. Tato stopa, která svým způsobem stála nad (do vládních lavic přichází ministr Brabec) - vítám ministra životního prostředí, přišel zrovna včas. (Poznámka z pléna: Za všechno může Brabec.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přišel zrovna na svou stopu. Ano, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Ta stopa, která zde je uvedena, se vine jako ta nit. Jak byl zvolen materiál do podkladu dálnice? Proč byl vybrán ten materiál a ne jiný? Odpovídá, odpovídá tato zpráva a říká: on byl tady určitý úkol - spotřebovat odvaly, spotřebovat nekvalitní materiál v rámci... A to je ta úloha Ministerstva životního prostředí, zkvalitnění životního prostředí. A následně někdo upravil normu, aby posvětil ty kroky, které byly učiněny. To je druhý moment, který tady z této zprávy vyplývá, a budu velice rád, když zde přítomný na rozdíl od ministra dopravy ministr životního prostředí řekne své stanovisko, a jak chce on prošetřit, jak bylo nakládáno s tou normou, s tím předpisem, který upravoval ty technické parametry odvalu, aby bylo je možno použít k silniční dopravě a k výstavbě dálnice D47.

Dle mého názoru je to velký problém i do budoucna, protože dálnice stavíme, liniové stavby stavíme, a používat odvaly, popřípadě suroviny, které svou nehomogenitou mají problém určitý technický... A my se musíme umět spolehnout na technické zprávy a na technické výsledky ověření těchto materiálů, že když je jednou do té dálnice dáme, tak že se nám za půl roku tyto materiály nezvlní a nezbobtnají. Kdo to všechno ověřoval, potvrzoval a z čeho vycházel? On nám to předpis povoloval, tak jsme to tam dali. To je otázka, která musí být odpovězena, a já věřím, že Ministerstvo životního prostředí, které je jemně zmiňováno v tomto materiálu, zaujme stanovisko a řekne, jak bylo postupováno, a hlavně jak bude postupováno do budoucna s tímto materiálem a s těmito problémy vyplývajícími z těchto stavů.

Ještě jedna věc zde není a to je politická rovina rozhodování, zodpovědnosti. Existoval v této zemi ministr dopravy, Bárta se jmenoval, který možná stál u zrodu těch problémů svým nekompetentním rozhodováním v oblasti dopravy, v oblasti výstavby. Všichni si pamatujeme, aspoň my, kteří jsme tu politiku v regionech vnímali, jeho spanilé jízdy, kdy z okna své služební limuzíny zastavoval dopravní stavby. "Tady se stavět nebude, tomu nevěřím." Když vylezl z limuzíny, řekl: "Jo, tady by se mělo stavět, protože to je nejlepší." Aniž by měl jakékoliv podklady, jakékoliv řešení. Jaká je politická zodpovědnost bývalých vládních činitelů za kroky, které učinili?***
Přihlásit/registrovat se do ISP