(10.30 hodin)
(pokračuje Birke)

Při své činnosti komise narazila i na problematiku záručních dob u liniových staveb. Komise z protokolu o přebírání jednotlivých stavebních objektů na kontrolovaných poškozených úsecích D47 zjistila, že všechny objekty byly přebírány postupně dle dokončení s konstatováním, že jsou v pořádku a bez zjevných závad. Od převzetí nabíhaly záruční doby bez ohledu na možnost jejich používání. U mostních objektů se jedná o záruku na izolace v délce 84 měsíců, na ostatní části v délce 60 měsíců. U silničních staveb byla záruka v délce 60 měsíců. U většiny kontrolovaných úseků D47 vykazujících vady tím došlo k marnému uplynutí záruční doby a u zbytku došlo k realizaci reklamace na horní hranici záruční doby v roce 2014. Na základě uvedeného zjištění komise doporučuje přehodnotit způsob přebírání jednotlivých objektů liniových staveb a nahradit jej převzetím celého nasmlouvaného úseku stavby. Současně by bylo vhodné ve smlouvách o dílo zajistit, aby záruční doba začala běžet nejdříve v okamžiku povolení předčasného užívání stavby.

Za závažný problém považuje komise dále skutečnost, že některé nároky ŘSD vůči zhotovitelům byly shledány jako promlčené. Komise považuje za nutné, aby ŘSD dostatečně objasnilo, jak k promlčení, a to nikoliv pouze v jednom případě, mohlo dojít. Toto objasnění by mělo být poskytnuto Ministerstvu dopravy ČR, vládě ČR a Poslanecké sněmovně.

Závěrem je nutno zmínit, že při své činnosti byla komise značně limitována tím, že doposud nebyly pravomocně ukončeny veškeré spory, které ŘSD vede se zhotoviteli staveb. Komise proto žádá ŘSD, aby po ukončení těchto sporů byla provedena podrobná analýza jejich průběhu, výsledku a nákladů na právní zastoupení. Tato analýza by měla být poskytnuta Ministerstvu dopravy ČR, vládě ČR a Poslanecké sněmovně.

Posud toť vše závěrečné vyhodnocení a doporučení. Dále jsou pouze a jen přílohy. Přílohou je celkem osm usnesení Poslanecké sněmovny, která jsou z roku 2014, týkající se předchozích kontrol, z roku 2016, tam jich je celá řada, kdy vyšetřovací komise konstatovala a zásadně byla ustanovena vyšetřovací komise právě k D47 pod mým vedením.

Dále se jedná o seznam svědků. Dovolím si jenom částečně citovat a dovolte mi, abych se zmínil především, než začnu citovat svědky, tak bych odcitoval své kolegy. Původně v tom usnesení byli jmenováni Jan Birke za sociální demokracii, Olga Havlová za Úsvit, Václav Klučka - sociální demokracie, Petr Kudela - KDU-ČSL, Herbert Pavera - TOP 09 a Starostové, Stanislav Pfléger - ANO 2011, Bronislav Schwarz - ANO 2011, Zbyněk Stanjura - ODS a Karel Šidlo - KSČM.

Samozřejmě v průběhu jednotlivých časů docházelo k odstupování, zásadně pak následně jenom velmi kose došlo k naplnění členů do komise ze strany ANO, kdy nastoupili Jan Sedláček a Martin Sedlář, nicméně zásadně se komise neměnila, akorát s tím rozdílem, že už nikdy zástupce hnutí Úsvit, který byl iniciátorem této vyšetřovací komise, se do této komise nevrátil, ani žádný její zástupce.

Dovolte mi tedy ještě, abych vám přečetl seznam svědků. Komise vyslechla Ing. Jana Kroupu, současného generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic, dále Martina Borovku, předsedu představenstva Eurovia CS, a. s., Ing. Petra Laušmana, bývalého generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic, Ing. Alfréda Brunclíka, též bývalého generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic, Ing. Josefa Černého, bývalého ředitele závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic, Ing. Tomáše Mráčka, správce stavby, tzv. kontroly na daných úsecích, a kapitána Mgr. Petra Czinege, zpracovatele spisu ÚOKFK SKPV PČR, expozitura Ostrava.

Dovolte mi, abych z tohoto titulu jako předseda komise především poděkoval svému zástupci kolegovi za ODS poslanci Zbyňku Stanjurovi za skvělou spolupráci a vynikající zastupování v době mé nepřítomnosti. Dále určitě za vynikající práci Karlu Šidlovi, který v zásadě formuloval konečné důsledky závěrečné zprávy. Za to moc panu kolegovi chci poděkovat. Chci poděkovat Václavu Klučkovi, ale i Petru Kudelovi, Herbertu Paverovi, ale chci říci, že i oběma dvěma zástupcům hnutí ANO, kteří se sice na poslední chvíli, ale velmi aktivně zapojili do práce vyšetřovací komise.

Dámy a pánové, to je zhruba vše, co jsem chtěl sdělit v rámci textace vyšetřovací komise, a samozřejmě můžu přednést závěrečné usnesení, ale moje otázka zní, pane předsedající, jestli tak můžu učinit teď, či až v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím, abyste tak učinil až v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Poslanec Jan Birke: Takže vám děkuji za pozornost, dámy a pánové, a to je vše. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi vyšetřovací komise. Nyní prosím, aby se slova ujal určený zpravodaj pan poslanec Karel Šidlo. A než pan zpravodaj přijde, ještě jedna omluva. Paní poslankyně Miroslava Strnadlová se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin z osobních důvodů. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vyslechli jsme si závěrečnou zprávu vyšetřovací komise k D47. Já děkuji za uznání mého podílu na činnosti komise předsedovi, na druhé straně musím říci, že jako člen komise jsem se zúčastnil všech jednání komise, tak mi dovolte učinit pár poznámek k tomu, jak jsem vnímal průběh jednání.

Je to součástí mé zpravodajské zprávy, že všechna jednání, která proběhla, byla v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, a jsem přesvědčen, že jsme vždy hledali cestu, která přesně odpovídá legislativě, kterou je komise zřízena. Jediný problém, který jsem viděl a byl trošičku nešťastný při jednání celé vyšetřovací komise k D47, byl faktor času.

Předseda tady v závěrečné zprávě řekl několik věcí a já si dovolím je ještě znova zdůraznit, a to byly záležitosti od samého vzniku vyšetřovací komise usnesením Poslanecké sněmovny, což bylo v srpnu roku 2014. V prosinci roku 2014 jsme byli jmenovitě ustaveni Poslaneckou sněmovnou za členy této vyšetřovací komise. V dubnu 2016, to znamená jeden a půl roku po, byl zvolen předseda vyšetřovací komise, a tím byl v podstatě nastartován začátek činnosti komise. V květnu bezprostředně po ustavení předsedy dva kolegové z ANO odešli z komise, v září odešla kolegyně, která iniciovala fungování komise za hnutí Úsvit. 10. listopadu roku 2016 došlo k opakovanému jmenování dvou zástupců za ANO, a jak už bylo zmíněno, Úsvit už se dál činnosti komise neúčastnil. Vše se dělo v souladu s jednacím řádem Sněmovny a snažili jsme se eliminovat jakoukoliv možnost napadení jak průběhu jednání komise, tak samozřejmě i výslednou závěrečnou zprávu komise, aby nebylo zpochybňováno to, že se nezúčastnily nominované subjekty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP