(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

Protože neeviduji návrh na vrácení garančnímu výboru k novému projednání, zahajuji rozpravu podrobnou. Kdo se prosím hlásí do podrobné rozpravy? Není zájem o vystoupení v podrobné rozpravě, proto končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dalším bodem našeho jednání je návrh zákona, který s předchozím bodem souvisí, protože je to

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
/sněmovní tisk 1070/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvedl v prvém čtení pan ministr Milan Chovanec. Pan ministr nemá zájem o úvodní vystoupení.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Dále byl přikázán výboru pro zdravotnictví. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisk 1070/1 až 3.

Nyní prosím zpravodajku výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj paní poslankyni Věru Kovářovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který na své 56. schůzi po odůvodnění JUDr. PhDr. Petrem Mlsnou, Ph.D., náměstkem ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslankyně Ing. Věry Kovářové a po rozpravě přijal usnesení, kterým

I. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1070 projednat a schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, který zní: V části čtvrté čl. IV se bod 1 vypouští;

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu;

III. pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. A nyní taktéž prosím pana zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jiřího Běhounka, aby nás informoval o projednání návrhu v tomto výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Je to 241. usnesení 48. výboru z téhož dne 17. května k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci, sněmovní tisk 1070.

Po úvodním slovu dr. Strouhala, náměstka ministra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, zpravodajské zprávě Jiřího Běhounka a po rozpravě výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně PČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci, sněmovní tisk 1070, včetně přijatých pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy ve vám dodaném tisku 1070/3.

Tyto dva pozměňovací návrhy velice krátce okomentuji. Jeden z nich je pozměňující návrh v systému pod číslem 6393 a je to změna zákona o léčivech, který umožňuje Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv vstupovat do základních registrů obyvatel, aby mohl vykonávat svoji činnost.

Druhý pozměňovací návrh je číslo 6394, který souvisí se změnou zákona o zdravotních službách, kdy se ČR přihlásila v rámci EU do budování evropské infrastruktury pro digitální služby eHealth, tzv. EH and DSI, a pro tuto činnost otevírá pozměňovací návrh možnost vytvoření národního kontaktního centra pro elektronické zdravotnictví, který potřebuje tento proces prohloubit a dále rozvíjet.

Dále zmocňuje zpravodaje výboru poslance Jiřího Běhounka, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a zmocňuje zpravodaje, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Štěpán Stupčuk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych se chtěl touto cestou přihlásit k pozměňujícímu návrhu k tomuto tisku, který je evidován v systému pod číslem 6454.

Ve stručnosti, obsahem tohoto pozměňovacího návrhu je doplnění množiny informačních systémů veřejné správy, vůči kterým bude Národní identifikační autorita ověřovat údaje o evidenci občanských průkazů. Druhý okruh navrhované úpravy je dále rozšíření elektronické služby veřejné správy občanům o vedení přehledného katalogu veřejných služeb v rámci již stávajícího registru práv a povinností. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Děkuji paní zpravodajce. Pan ministr si ještě místo u stolku zpravodajů ponechá, neb je dnes ve sněmovně velmi populární, a protože další jeho bod je

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 681/ - druhé čtení

Z pověření vlády i tento návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Pan ministr své sdělil už v prvním čtení.

Návrh jsme v první čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru, dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 681/1 až 4.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost a zároveň zpravodaj ústavněprávního výboru, takové dva v jednom, pan poslanec Bronislav Schwarz, informoval nás o projednání návrhu ve výborech a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne všem, kolegyně, kolegové, pane místopředsedo. Já bych vystoupil - zpravodaj výboru pro bezpečnost, to nás teprve čeká jako garanční výbor k projednání tisku. Tento tisk jsme projednali v ústavněprávním výboru, kde jsem současně zpravodajem. Ústavněprávní výbor na svém jednání doporučuje schválit tento zákon ve znění, tak jak byl předložen. V dalším výboru pro regionální rozvoj, doufám, že vystoupí kolega, myslím, Zahradníček, nebo někdo.

Pro vaši informaci, v prvním čtení vystoupilo 14 vystupujících, kde se vyjadřovali právě k zákonu o obecní policii a změnám, které by se měly připravit a byly předloženy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Josefa Zahradníčka, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu v tomto výboru. Pan poslanec je ale bohužel omluven. Místo něj se tohoto úkolu ujme pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 53. schůzi po odůvodnění JUDr. Jaroslavem Strouhalem, náměstkem ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslance Josefa Zahradníčka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 681 ve znění schváleného komplexního pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, bylo to vyčerpávající, pane poslanče, jste velice laskav.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, zastupující kolega Klán zmínil, že výbor pro bezpečnost přijal komplexní pozměňovací návrh k tomuto vládnímu návrhu, který je brán za základ na další projednání. Já se nebudu vyjadřovat ke všemu, co je součástí komplexního pozměňovacího materiálu, byť jsou tam některé věci, které jsou, řekněme, třeba zbytečné, ale nediskutujme o nich, vychází to z většinového názoru vás poslanců, takže budiž.

Jediné, k čemu se tady asi vyjádřím, je nově vložený odst. 3 do § 3c, Společné ustanovení k veřejnoprávním smlouvám, kde je uvedeno: Veřejnoprávní smlouvy podle § 3a a 3b nelze použít pro výkon oprávnění strážníka měřit rychlost vozidel podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích. Z toho vyplývá to, že antiradarová lobby si u vás poslanců výboru pro bezpečnost prosadila to, že nebude městská policie měřit rychlost jízdy. Toto oprávnění by zůstalo pouze v obci, kde byla zřízena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP