(14.50 hodin)

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se tímto hlásím k pozměňovacím návrhům označeným jako sněmovní dokument 6434 a 6435. Oba pozměňovací návrhy řeší jednu problematiku, ale ve dvou variantách, a z toho důvodu by bylo vhodné, abychom potom ve třetím čtení hlasovali nejdříve o sněmovním dokumentu 6434, který umožňuje ten akcelerovaný postup příslušníků, a teprve pokud nebude schválen, tak pak hlasovat o sněmovním dokumentu 6435, který umožňuje hlásit se policistům do výběrového řízení na pozici pouze o tu jednu hodnost vyšší.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Procházkovi. Paní poslankyně Jana Černochová a její další přihláška do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já se jenom zdvořile připomínám panu ministrovi, že jsem neobdržela odpovědi na své otázky. Každopádně se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uvedený pod číslem 6273, 6274 a 6275. A mám naději, že pan ministr v tom poledním čase buď na ty otázky zapomněl, takže když se teď o ně znovu přihlásím, takže mi na ně odpoví, protože si myslím, že to nebylo nic, na co by on jako ministr vnitra neměl mít nějaký pevný názor. Netrénuji ho tady z nějakých paragrafů, jestli když vypadne slovo že a nahradí se slovem ale, tak co to znamená. Ptám se ho jako čelného představitele tohoto resortu, jaký má názor na stabilizační příspěvek, a prosím, aby mi odpověděl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan ministr jistě na paní poslankyni bude myslet.

Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Tak ještě jednou děkuji a budu teď úplně stručný. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 6108. Vůbec nebudu poníženě žádat o to, abyste mě podpořili, ale spoléhám na to, že při rozhodování budete vedeni tím, co jste slíbili v poslaneckém slibu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Roman Váňa a jeho přihláška do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Děkuji. Jestli dovolíte, rád bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem sněmovního tisku 6441.

A dále bych si ještě dovolil tady na místě načíst jeden pozměňovacímu návrh, a to návrh: V článku I se bod číslo 30 ruší. Následující body se přečíslují.

Odůvodnění tohoto návrhu. Vypuštění článku I bodu 30 je navrženo s ohledem na skutečnost, že úpravu § 186 odst. 10 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje již návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, sněmovní tisk 929. Ke schválení tohoto návrhu zákona dojde s největší pravděpodobností ještě před schválením vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361 o služebním poměru bezpečnostních sborů, to je sněmovní tisk 1024, a proto by ponecháním výše uvedeného znění článku I bodu 30 došlo k nadbytečné dvojí novelizaci § 186 odst. 10 zákona č. 361/2003 Sb. Sněmovní tisk 929 přitom obsahuje řešení provázané se zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 29 až 32, a zákonem o některých přestupcích, reflektuje dvě lhůty zániku odpovědnosti a jako důvody pro přerušení běhu lhůty zániku odpovědnosti pracuje vedle trestního řízení též se soudním řízením správním a přestupkovým řízením, přičemž účinnost všech těchto zákonů je navržena od 1. července 2017, účinnost novely zákona č. 361/2003 Sb. až od 1. ledna 2018. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy... Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Huml: Já bych ještě si dovolil přečíst, že výbor pro bezpečnost, který je garantem, ve svém usnesení 167, přijal také několik pozměňovacích návrhů. Zejména šlo o to, že úmrtné by se mělo zvýšit ze 200 na 400 tisíc, což je bod jedna. Potom jsme tam upravovali výši úmrtného, polovinu měsíčního služebního platu variantně. A já jsem dostal za úkol, abych s tímto usnesením seznámil Sněmovnu. Opakuji tedy, je to usnesení číslo 167 výboru pro bezpečnost, ke kterému se hlásím. Předpokládám, že na příštím zasedání výboru se vyjádříme i k ostatním pozměňovacím návrhům. Budeme o tom ještě vést velkou diskusi.

Ode mne vše. Návrh na zamítnutí nepadl, návrh na vrácení do prvého čtení také ne, takže myslím, že můžete, pane předsedo, skončit toto projednávání.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrhy na vrácení či zkrácení lhůty, či aby se garanční výbor návrhem nezabýval, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

14.
Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci
/sněmovní tisk 1069/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře. Pan ministr nechce uvést.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Dále byl přikázán výboru pro zdravotnictví. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisk 1069/1 až 3.

Nyní prosím zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyni Věru Kovářovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 56. schůze ze dne 19. dubna 2017. Dostali jste toto usnesení pod číslem 1069/1.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 56. schůzi po odůvodnění panem Ing. Petrem Kuchařem, ředitelem odboru Ministerstva vnitra, po zpravodajské zprávě Ing. Věry Kovářové a po rozpravě přijal usnesení, kterým za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1069 projednat a schválit v předloženém znění, zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu, a za třetí pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Nyní prosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jiřího Běhounka, aby nás informoval o projednání návrhu v tomto výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, kolegové, členové vlády, výbor pro zdravotnictví na své 48. schůzi přijal 240. usnesení dne 17. května k vládnímu návrhu zákona o elektronické identifikaci, sněmovní tisk, jak bylo řečeno, 1069. Po úvodním slovu doktora Jaroslava Strouhala, náměstka ministra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, a zpravodajské zprávě Jiřího Běhounka a po rozpravě výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o elektronické identifikaci, sněmovní tisk 1069, a zmocňuje zpravodaje výboru poslance Jiřího Běhounka, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP