(11.30 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, dámy a pánové, já snad jenom stručně zopakuji své lehké výhrady, které mám a které mě vedou k tomu, že nebudu podporovat tento návrh zákona o evropských politických stranách. Myslím, že to je bohužel jeden z typických prvků násilné evropské federalizace, že ze strany Evropské komise a ze strany Evropského parlamentu je tlak na to, aby byly vytvořeny jednotné evropské strany, ne tak, jak je známe dneska, kdy jsou to konglomeráty jednotlivých národních stran sdružených tu v lidové straně, tu v socialistické internacionále, tu v dalších, tu v konzervativních formacích, víceméně na bázi Evropského parlamentu, případně na bázi nějakých mezinárodních uskupení, kde spolu komunikují. A tady je snaha, a ta snaha bude samozřejmě v následujících letech zřejmě podpořena, už teď je a bude výrazně podpořena i financemi, aby začalo docházet ke vzniku evropských stran, a tím pádem k prohlubování evropské federalizace.

Pokládám to za krok, který není správný. Dokonce si myslím, že v dnešní situaci bychom měli přemýšlet o tom, jestli se ta cesta evropského sjednocování nemá spíše zbrzdit a řekněme znormálnit, jestli nemáme mnohem více trvat na principu subsidiarity než na těchto unijních principech stále těsnějšího a těsnějšího sjednocování. A obávám se, že evropské politické strany jsou přesně krok k tomuto těsnějšímu a těsnějšímu sjednocování, k vytváření jakéhosi Evropana, evropského člověka, k vytváření jakýchsi evropských elit ještě odtrženějších od běžných občanů České republiky, ale i všech ostatních států, než jsou ty dosavadní elity. To je důvod, proč já návrh zákona o evropských politických stranách nepodpořím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo takový nehlásí, končím obecnou rozpravu. Neeviduji, že by byla podána námitka. Rozhodneme tedy podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1110 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Je tady žádost o odhlášení. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jsem jej přednesl.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 149, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Bylo tedy rozhodnuto, že v jednání budeme pokračovat. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. 

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů podle sněmovního tisku 1110."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 150, přihlášeno 121 poslankyň a poslanců, pro 84, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven.

 

Děkuji panu zpravodaji. Pan ministr si ještě místo u stolku zpravodajů uchová, neb naším dalším bodem jednání je

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení

Z pověření vlády i tento návrh zákona uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Pan ministr nemá zájem o úvodní slovo.

Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 1024/1 a 1024/2.

Nyní tedy prosím zpravodaje výboru pro bezpečnost pana poslance Stanislava Humla, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobré dopoledne. Výbor projednal tento tisk na svém pravidelném zasedání a přijal pozměňovací návrhy, které máte v samostatném tisku načteném ve sněmovním systému. K tomuto tisku se v podrobné rozpravě přihlásím. Součástí toho jsou i odůvodnění, takže si to můžete nastudovat. Ode mě vše. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče. Již bez telefonu máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - něco, co je mi velmi blízké a co jsme projednávali jak na podvýboru pro policii, tak samozřejmě na výboru pro bezpečnost. Již při prvním čtení jsem zde zmínil některé věci a okruhy, které mě mrzí, že nejsou v této novele obsaženy. A byl to ten bod, který se týkal úmrtného.

Pan ministr, pokud si vzpomínáte, tady hned z lavice zareagoval a řekl: Ano, úmrtné uděláme, připravíme, dáme ho do zákona. Takže na tomto místě bych panu ministrovi poděkoval, že taková práce opravdu odvedena byla. Nemusíme se ve všem shodovat s Armádou České republiky, takže naše pojetí úmrtného je trochu jiné, než mají vojáci ve svém zákoně. A myslím si, že to je dobře, že máme jinou úpravu než vojáci.

Ještě jednou, pane ministře a zaměstnanci Ministerstva vnitra, děkuji, že jste se toho chopili, byť návrh, který jsme projednali ve výboru pro bezpečnost a který je výborem pro bezpečnost doporučován ke schválení, má nějakou alternativu, ale musím říci, že mě po dalších diskusích s příslušníky vedl k tomu, že jsem to ještě, jak se říká, vylepšil a snažím se docílit toho, aby nebyl rozdíl mezi tím, když při výkonu služby zemře příslušník, který slouží tři roky, čtyři roky, nebo pět let, nebo patnáct let. Návrh, který jsme přijali ve výboru pro bezpečnost, takové rozdíly dělá. Protože pokud umře příslušník, který sloužil pět let, tak mu je vyplácen jeden celý plat a poté za každý rok jeden půlnásobek platu. Takže zemřel-li by příslušník po pěti letech výkonu služby při výkonu služby, byly by mu vyplaceny čtyři platy. Jemu už ne, on už se toho nedožil, chudák, ale té rodině. Pokud vezmu průměrný plat takového mladého příslušníka třeba 25 tisíc korun, tak mluvíme o částce, vážené kolegyně a kolegové, 100 tisíc korun. (Reakce z pléna.) Kolega mě tady doplňuje, že pohřeb stojí 30. Ale to jsou jiné paragrafy zákona o služebním poměru a i na to vnitro myslí a za to vnitru děkujeme. I to by bylo schopno vnitro zaplatit, včetně toho, že by obětovalo pár nábojů a udělalo čestnou salvu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP