(11.20 hodin)
(pokračuje Pleticha)

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jejíž zřízení je navrhováno, by se proto měla zaměřit na zodpovězení především otázek, které zde v nedávné minulosti zazněly. Přestože zaznívají od řady právníků názory, že jednání zachycené na zveřejněných nahrávkách by mohlo být trestné, je třeba pamatovat na to, že vyšetřovací komise neprovádí vyšetřování trestné činnosti. Jejím cílem je důsledné zjištění všech nezbytných informací týkajících se ohrožení veřejného zájmu, kvůli němuž je zřízena.

Důležitou roli hraje i odpovědnost politická a morální, přičemž je možné připomenout, že sám pan Ing. Andrej Babiš se zavázal k respektování nezávislosti sdělovacích prostředků provozovaných jím ovládanými právnickými osobami. Přestože vyšetřovací komise může, nasvědčují-li jí zjištěné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, oznámit svá zjištění orgánům činným v trestním řízení, klíčovou je její role především při osvětlení zjištění skutečností vůči veřejnosti a možnost předložit případné návrhy řešení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. A to by mělo být i cílem vyšetřovací komise, jejíž zřízení je nyní navrhováno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Prosím vás, abyste se mnou sledoval u stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, a tu tímto otevírám. Eviduji jedinou přihlášku a to je vaše, pane poslanče. Chci se zeptat, zda chcete vystoupit ještě ve všeobecné rozpravě. Není tomu tak. Já vás tedy odmažu jako řečníka. Táži se, zda někdo další chce vystoupit ve všeobecné rozpravě. Žádnou přihlášku neeviduji, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, než otevřu podrobnou rozpravu. Není tomu tak.

Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Prosím, pan zpravodaj. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, rád bych vám přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení této vyšetřovací komise.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu.

Poslanecká sněmovna

I. zřizuje podle článku 30 Ústavy České republiky a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu;

II. ukládá vyšetřovací komisi prověřit, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu;

III. stanoví lhůtu do 31. srpna 2017, v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně;

IV. určuje počet členů vyšetřovací komise na sedm, a to v zastoupení poslaneckých klubů ČSSD - jeden člen, ANO 2011 - jeden člen, KSČM - jeden člen, TOP 09 a Starostové - jeden člen, ODS - jeden člen, KDU-ČSL - jeden člen, Úsvit - Národní Koalice - jeden člen.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za návrh usnesení a táži se, zda se někdo další hlásí v podrobné rozpravě. Žádnou přihlášku nevidím. Je-li tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Táži se vás, pane navrhovateli, zda si chcete vzít závěrečné slovo v tento moment. Není tomu tak.

V tom případě přistoupíme k hlasování o navrženém usnesení. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Táži se, zda je potřeba opakovat návrh usnesení, jak byl přečten v podrobné rozpravě. Není tomu tak. V tom případě bych zahájil hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, jak byl načten v podrobné rozpravě, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 148, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 82, proti 36. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a vyšetřovací komise byla zřízena.

 Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Naším dalším bodem programu jednání je bod

66.
Vládní návrh zákona o evropských politických stranách
a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 1110/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona o evropských politických stranách a politických nadacích a o změně některých zákonů. Tento návrh byl již Parlamentem projednán jako sněmovní tisk 876. Dne 4. dubna 2017 Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu zákona vráceného Senátem a zákon nepřijala. Přijetí návrhu tohoto zákona je však nezbytné z důvodu adaptace právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady pod č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a politických nadací, které řídí jejich činnost.

Návrh je Poslanecké sněmovně opětovně předkládán v obdobném znění, které již Parlament projednal. Do návrhu jsou však promítnuty změny, které inicioval Senát pozměňovacím návrhem. Byla tady vypuštěna nadbytečná novela zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Po projednání s Ministerstvem financí došlo i k vypuštění rovněž nadbytečné novely zákona o účetnictví.

Vláda navrhuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila již v prvém čtení podle § 90 jednacího řádu. Důvodem je časová tíseň, neboť evropské nařízení, na které se má právní řád adaptovat, je již účinné od 1. ledna 2017 a také se blíží konec volebního období.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. A nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Vladimíra Koníčka, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr u tak krátkého zákona řekl skoro všechno, protože těch šest stránek jsou opravdu jen změny, které po nás požaduje nařízení. V kontrolním výboru jsme si při projednávání minulého tisku 876 vyjasnili pozici kontaktního místa, které se podle tohoto zákona zřizuje, a také jsme navrhli změnu účinnosti a ta je v tomto návrhu akceptována. Doufám, že to dopadne jinak, protože když se hlasovalo posledně, bylo přítomno 132 poslanců, teď máme 133, tak uvidíme, jak dopadne závěrečné hlasování. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP