(11.00 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Mým záměrem jako předkladatele bylo ujednotit bezplatnou právní pomoc u všech typů řízení, které je možné mít v zákoně o advokacii. Takto, pokud bude občan požadovat bezplatnou právní pomoc v řízení před orgány veřejné správy, popř. v řízení před Ústavním soudem, bude se obracet přímo na Česku advokátní komoru. Pokud tak bude chtít učinit v řízení před Nejvyšším soudem, bude muset požádat soud podle občanského soudního řádu, bude-li chtít žádat o bezplatnou právní pomoc v řízení před Nejvyšším správním soudem, bude muset požádat znovu soud v rámci soudního řádu správního, a pokud bude vést spor občanskoprávní podle části páté občanského soudního řádu, tzn. ve věcech, bude muset požádat soud podle řádu trestního.

Přijde nám to nelogické a myslím si, že občan není dostatečně právně vzdělán na to, aby hledal, v kterém řízení, nebo vůbec v řízení, které vede, aby hledal, na koho se má obrátit, aby mu byla poskytnuta právní pomoc.

Smysl té, řekněme, rozšiřující úpravy pro návrh pod body C paní profesorky Válkové je jediný. Víme, že bezplatná právní pomoc poskytována býti může, ale naší snahou je dostat to pod jednu instituci, kterou je v tomto případě Česká advokátní komora.

Jak zmínil kolega poslanec Martin Plíšek, ústavněprávní výbor na svém jednání doporučuje všechny pozměňovací návrhy, které jsou, s výjimkou mého rozšiřujícího, pod písmenem D, kdy ústavněprávní výbor nezaujal žádné stanovisko. Není to tedy nedoporučující, je to bez stanoviska. Je na každém z vás, vážené kolegyně a kolegové, jak se rozhodnete. Jestli chcete občanovi ulehčit, aby v případě, že bude žádat o bezplatnou právní pomoc, mohl oslovit pouze jednu instituci a tou bude Česká advokátní komora, nebo aby musel sám hlídat řízení, které vede, a podle toho žádat buď soud podle některého z řádů, který se vede, správní řád, trestní řád, nebo aby oslovil Českou advokátní komoru.

Já pro občany, kteří jsou většinou neznalí práva, bych požádal, abyste podpořili rozšiřující návrh pod písmenem D. A ten drobný nedostatek, který tam je ve výkonu dohledu, o kterém se také zmiňuje Ministerstvo spravedlnosti, lze poměrně snadno napravit v příštím volebním období. Je to pouze dohled, není to nic zásadního, co by nemohlo fungovat. Děkuji za případnou podporu i mého rozšiřujícího návrhu. A je na vás, jestli chcete občanovi opravdu ulehčit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. A nyní je faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, naprosto můžu potvrdit slova svého předřečníka kolegy pana poslance Ondráčka, protože skutečně ta jednání jsme vedli v zájmu těch, kteří bezplatnou právní pomoc potřebují. Oba dva, nejenom my, ale Česká advokátní komora, Ministerstvo spravedlnosti, předkladatelé - zejména předkladatelé byli v tomto ohledu aktivní - jsme se snažili najít kompromis. Já bych ho stejně jako pan poslanec Ondráček viděla v tom, že bychom rozšířili bezplatnou právní pomoc na ty případy, které jmenoval, právě proto, abychom ušetřili občanům, kteří o ni požádají, procesní svízele, které je jinak čekají, a ty různé postupy, jak on to příhodně nazval, různé cesty k různým institucím.

Ale - a teď přijde to, proč třeba můj návrh zůstal podpořen na ústavněprávním výboru, zatímco rozšiřující návrh pana poslance Ondráčka nikoli. Ale na straně České advokátní komory, ať to tady zazní, kolegové si chtějí vyzkoušet, jak bude v praxi bezplatná právní pomoc vypadat, jak budou schopni žadatele a v jakém rozsahu uspokojit, a nebudou se jistě v budoucnu bránit, jak říkají, rozšíření bezplatné právní pomoci i na případy třeba podle částí páté zejména občanského soudního řádu, a před těmi jinými nejvyššími soudy.

Z jednání jsem nabyla dojmu, že jak po stránce organizační, tak po stránce fiskální ještě Česká advokátní komora není připravena natolik, i organizačně, aby mohla požadovanou bezplatnou právní pomoc v kvalitě, která se očekává, garantovat. A to je také důvod, proč já se třeba tady zdržím hlasování. Nebudu hlasovat proti panu poslanci Ondráčkovi, protože bych velmi ráda, kdyby byla bezplatná právní pomoc širší, ale samozřejmě podpořím svůj užší návrh, který zřejmě má větší pravděpodobnost, že v hlasování projde. Ale samozřejmě neskrývám malinké zklamání nad tím, že jsme mohli mít tu širší bezplatnou právní pomoc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní mi dovolte načíst dvě omluvy, došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 13.00 hodin do konce jednacího dne pan poslanec Vladislav Vilímec a na dny 24. až 26. se omlouvá ze zdravotních důvodů pan poslanec Václav Votava.

Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou děkuji vaším prostřednictvím paní profesorce Válkové. Paní profesorko, já váš pozměňovací návrh také podpořím, protože nejprve budeme hlasovat o variantě D, té širší, a je to samozřejmě na každém z vás, zda podpoříte tu širší variantu, anebo poté podpoříme variantu užší paní profesorky Válkové. Ale v každém případě věřím tomu, že minimalistická bezplatná právní pomoc ve vašem návrhu z dílny Ministerstva spravedlnosti určitě bude, a jsem za to samozřejmě i jménem klubu KSČM rád, ale stále apeluji na to, můžeme občanům ulehčit, že nebudou muset běhat a hledat, koho kde mají žádat.

Ještě jednou žádám o podporu D. Když ne D, tak potom písmena C. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktická poznámka pana poslance Ondráčka, děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, budu také pokud možno stručný, ale když se tady všichni tak pěkně chválí, jak se to na poslední chvíli dodělalo, tak bych jenom s lehkým kritickým ostnem vůči jak bývalé paní ministryni spravedlnosti, která tam ale, pravda, nebyla příliš dlouho, tak vůči současnému ministru spravedlnosti, který tam byl mnohem déle, konstatoval, že už to mělo být hotové dávno a že je opravdu poměrně nešťastné, pokud se takové věci předkládají čtyři měsíce před volbami, a ještě formou poslaneckých návrhů. Je to notorieta s tímto ministrem, a já doufám, že si to všichni budou pro příští volební období pamatovat, že jestli opravdu chtějí, aby z Ministerstva spravedlnosti nevyšlo nic, pak ať si tam znovu navrhují pana ministra Pelikána. Jinak je to nedobrý krok.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a požádám zpravodaje, aby nás provedl procedurou hlasování. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím navrhnout proceduru, resp. zopakovat návrh procedury, tak jak ji předkládá ústavněprávní výbor. Protože jsem nezaznamenal, že by byly navrženy legislativně technické úpravy, proto bychom hlasovali nejdříve o návrzích A.A až A.E a následně současně společně A.G až A.H, a to jedním hlasováním. Jediný návrh, o kterém bychom hlasovali samostatně, z návrhů, které byly podpořeny ústavněprávním výborem, je A.F, který je konfliktní ve vztahu k návrhu E pana poslance Zahradníka, resp. pana poslance Karamazova. Ony v zásadě vedou ke stejnému cíli, nicméně jinými cestami, a týkají se výše poplatků za advokátní zkoušku. Poté bychom hlasovali o návrhu B pana poslance Stupčuka, který se týká zrušení podmínek praxe a věku pro členy orgánů České advokátní komory. Poté o návrhu pod písmenem D pana poslance Ondráčka, tzn. tom, o kterém tady bylo hovořeno, o bezplatné právní pomoci, a to tak, že on rozšiřuje návrh, o kterém bychom hlasovali následně, a to o návrzích C1 až C7 jedním hlasováním, to je návrh paní poslankyně Válkové na bezplatnou právní pomoc. A poté už jako sedmé hlasování návrh zákona jako celku. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP