(10.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme pokračovat bodem 261, a to až se uklidní situace u stolku zpravodajů... (Několik poslanců tam hovoří s ministrem Havlíčkem.) Požádám pana ministra a pana zpravodaje, aby uvolnili místo u stolku zpravodajů dalším, kteří budou předkládat zákon ve třetím čtení.

 

Jde o

261.
Návrh poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy
a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 853/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujali zástupce navrhovatelů pan poslanec Martin Plíšek a zpravodaj garančního výboru, tedy ústavněprávního výboru, poslanec Jeroným Tejc. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 853/3, který vám byl doručen 28. dubna letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 853/4.

Ptám se zástupce navrhovatelů, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Slova se ujme pan poslanec Martin Plíšek. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych krátce ve třetím čtení připomněl jednak základní obsah novely zákona o advokacii, která byla předložena poslanci napříč politickým spektrem. Návrh obsahuje, řekněme, dva základní okruhy problémů. Zpřesňuje a upravuje se samotná advokátní zkouška a zároveň se zpřesňují některé podmínky pro školení koncipientů ze strany advokátů. Také se posiluje kárná odpovědnost advokátů, kdy se tedy mezi ty sankční, kontrolní a kárné nástroje České advokátní komory doplňuje přímo do zákona možnost zabavit podpisovou knihu advokáta v případě, že se dopustí provinění, poruší zákon nebo stavovský předpis, a dále může Česká advokátní komora pozastavit výkon advokacie.

Garanční výbor projednal tento návrh. Já podporuji pozměňovací návrhy, které přijal ústavněprávní výbor. Zmíním ty, které jsou podstatné. Jsou to pozměňovací návrhy, které vedou k určitému zmírnění té původní verze, která se týká počtu koncipientů, které může advokát školit, včetně délky jeho praxe, kdy může školit. Je tam také důležitá garance časové lhůty pro pozvání k advokátní zkoušce a zároveň zákon na základě pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru by tedy zastropoval poplatek za advokátní zkoušku, to znamená, stanovil jeho maximální výši. K tomu také směřovaly některé pozměňovací návrhy, takže jenom upozorňuji, že výbor si již toto osvojil.

Ústavněprávní výbor se také shodl na potřebě upravit neoprávněné poskytování právních služeb, kterého jsme často svědky. Současná úprava, kdy na jedné straně máme trestněprávní sankci a na druhé straně možnost postihnout toto nekalé jednání cestou živnostenského zákona, ukazuje, že není funkční. Proto se tedy zavádí nový správní delikt neoprávněné poskytování právních služeb, tak jako je tomu v některých evropských zemích.

A poslední věc. Tady chci za předkladatele zmínit určitou vstřícnost k tomu, protože Ministerstvo spravedlnosti a vláda bohužel včas do Poslanecké sněmovny nepředložily potřebný zákon o bezplatné právní pomoci, tak jsme jako předkladatelé tohoto zákona nabídli možnost upravit bezplatnou právní pomoc v tomto návrhu. Bylo to na základě jednání také s Českou advokátní komorou, která ji bude poskytovat, ale samozřejmě i s Ministerstvem spravedlnosti. Došli jsme k jakési kompromisní variantě pro určitý typ řízení, těch, která jsou na základě jednání občana se státní mocí, to znamená zejména tedy u Nejvyššího správního soudu, případně Ústavního soudu. Ta bezplatná právní pomoc samozřejmě musí nějakou dobu zafungovat. Je možné, že v budoucnu se ještě upraví. Pro mě je samozřejmě důležité, že je tam také určitá spoluúčast klienta, kterému je bezplatná právní pomoc poskytována, protože musíme také sledovat náklady ze státního rozpočtu. Takže za předkladatele říkám, že pozměňovací návrh, který předložila kolegyně Válková, je přijatelný a je určitým kompromisem a že je dobře, že v rámci tohoto tisku bude bezplatná právní pomoc rozšířena.

Chci také závěrem ještě jednou konstatovat, že na tomto zákoně došlo k dohodě poslanců napříč politických spektrem a téměř všechny pozměňovací návrhy, až na jeden, který se týká určité modifikace bezplatné právní pomoci, za předkladatele podporuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci předkladatelů a otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Zdeňka Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k tomuto materiálu a k pozměňovacímu návrhu, který je pod písmenem d), o kterém zde hovořil zástupce předkladatelů Martin Plíšek. V podstatě shrnul, jak celý tento materiál a celý návrh novely zákona vznikal.

Chtěl bych zde říci, že bezplatná právní pomoc je jedním z bodů, který měli kolegyně a kolegové z klubu KSČM ve svém volebním programu, a předložili jsme tento zákon sem do Poslanecké sněmovny hned na začátku volebního období. Vládní koalice nám však neumožnila jeho projednání a více než dva roky byl tento návrh zde zaparkován, přičemž vláda sama řekla, že bezplatná právní pomoc je také jednou z priorit této koaliční vlády. Bohužel jsme čekali dlouhé tři roky, než byla vláda schopna jakoukoliv úpravu této oblasti předložit, a nového zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti jsme se vlastně ani nedočkali.

Na jednom jednání ústavněprávního výboru, kde se projednával právě náš poslanecký návrh o bezplatné právní pomoci, jsme se s Ministerstvem spravedlnosti a s předkladateli tohoto materiálu, skupinou poslanců, dohodli na určitém postupu. Ministerstvo spravedlnosti předložilo již připravený materiál, který si osvojila paní profesorka Válková a který předložila, je pozměňovací návrh pod písmenem C. V rámci diskuse, kterou jsme s paní profesorkou a s předkladateli vedli o tom, jestli ten návrh je dostatečně široký, či nikoliv, bylo zde předloženo v rámci druhého čtení ještě rozšiřující znění toho paragrafu... 18, ne... (Napovídá poslankyně Válková.) 23, děkuji - ve kterém jsme právě doplnili, že by bezplatná právní pomoc byla poskytována také v řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správní soudem a v občanském soudním řízení podle části páté u krajských soudů. Je to ten materiál, který je rozšířen.

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti, které původně tento materiál zpracovalo a které z něho ucuklo těsně předtím, než paní profesorka Válková předložila svůj materiál pod písmenem C, říká, že to je nadbytečné, protože ta právní pomoc u těch tří řízení, to znamená před Nejvyšším soudem, řízení před Nejvyšším správním soudem a řízení před krajskými soudy podle části páté občanského soudního řádu je v současné právní úpravně již obsažená, a to konkrétně v občanském soudním řádu, soudním řádu správním a v trestním řádu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP