(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní a pánové, členové vlády, poslanci, poslankyně. Děkuji paní Soně Markové za její vystoupení. Eviduji její přihlášku do podrobné rozpravy. V obecné rozpravě ještě má slovo pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych vás chtěl seznámit s pozměňovacím návrhem, ke kterému se přihlásím potom v podrobné rozpravě. Týká se legislativně technické úpravy, která souvisí s tím, že jeden zákon byl přijat dřív než ten druhý, a tím pádem došlo k tomu, že v dřívějším zákoně je zastaralá terminologie. Týká se to tzv. zákona o přestupcích, tj. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky. Mělo by zde dojít k záměně slov - správní delikt se bude nahrazovat slovem přestupek. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v obecné rozpravě. Ptám se, kdo další se do obecné rozpravy hlásí. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova v obecné rozpravě - pan ministr, pan zpravodaj? Není zájem.

Otevírám rozpravu podrobnou. První přihlášená je paní poslankyně Soňa Marková, pan zpravodaj má ale přednostní právo, takže pan zpravodaj s přednostním právem v podrobné rozpravě. Pojďte, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, dámy a pánové, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod č. 6391 a týká se té legislativně technické úpravy, jak jsem o ní před chvílí mluvil. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v podrobné rozpravě. Nyní paní poslankyně Soňa Marková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu v těch dvou variantách, jak jsem tady odůvodnila v obecné rozpravě. Je to pozměňovací návrh vložený do systému pod číslem 6405. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Soně Markové a ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Písemnou přihlášku nemám. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy mohu končit s tím, že jsme ve druhém čtení, žádný návrh, který by byl hlasovatelný po podrobné rozpravě ve druhém čtení nepadl. Mohu tedy i ukončit druhé čtení tohoto tisku 1018, bodu č. 28. Děkuji, pane ministře, děkuji, pane zpravodaji.

 

Budeme pokračovat v dalším bodu našeho jednání a tím je bod číslo

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 903/ - druhé čtení

U stolku zpravodajů zaujmou svá místa paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jaroslav Zavadil. Požádám také o připravenost pana poslance Františka Laudáta, který je zpravodajem hospodářského výboru.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, jestli chcete úvodní slovo ve druhém čtení... Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já děkuji za slovo. To je takové druhé čtení už napodruhé.

Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, já bych ráda připomněla, že vládní návrh zákoníku práce, který byl předložen do Poslanecké sněmovny, je výsledkem asi dvouleté práce nejen ministerstva, ale i sociálních partnerů. Je to kompromisní verze, na které se dohodly obě strany. Připomínám, že třeba jedna věc, která je tam důležitá, je změna úpravy náhrady za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti uchazeče o zaměstnání tak, aby už nedocházelo k jejímu snížení při navyšování minimální mzdy. Týká se to např. horníků, kteří mají po nejrůznějších pracovních úrazech, ale samozřejmě zdaleka nejenom jich. Týká se to každého, kdo se dostal do pracovní neschopnosti kvůli pracovnímu úrazu. Zároveň se třeba zde navrhuje zajištění návratu na stejné pracovní místo po skončení rodičovské dovolené. Teď je to jenom ta krátká doba po dovolené mateřské, a jak víme, většina rodičů, tedy zejména matek, je samozřejmě doma mnohem déle, než je jenom ta dovolená mateřská. Dále se tam jedná třeba o úpravu doručování nejrůznějších dokumentů, hlavně třeba výpovědí, které doručuje Česká pošta. Dále se třeba zpřesňují podmínky přechodu práv a povinností zaměstnance k jinému zaměstnavateli atd.

Vlastně to, co způsobilo, že se tady zákoník práce v uvozovkách zasekl, byly některé pozměňovací návrhy. A já teď tady zmíním stručně ty, které vyvolaly nejvíce sporů.

Jeden je návrh, aby se dovolená prodloužila na pět týdnů pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně. Tady jsme se dohodli zase na kompromisním návrhu, že by byl předložen pozměňovací návrh, který těch pět týdnů zaručí jen těm, kteří pracovali pro příslušného zaměstnavatele nepřetržitě alespoň dva roky.

Další pozměňovací návrh se týká úpravy toho, když budou odborové organizace požadovat zastavení výroby nebo provozu, jestliže se tam vyskytnou závady, které vážně ohrožují život a zdraví zaměstnanců.

Další návrh se týká pozměňovacích návrhů, které upravují home office, protože to způsobilo také mnohé kontroverze. Takže my také souhlasíme s pozměňovacími návrhy poslankyně Kailové a poslance Opálky, kde by to tedy bylo něco mezi platnou právní úpravou a tou novou právní úpravou.

Dále se zde jedná o pozměňovací návrh týkající se mzdy zaměstnanců u poskytovatele zdravotních služeb, to tady bude všechno podrobněji vysvětleno.

Takže já jsem se chtěla jenom přimluvit za to, aby tento zákon byl normálně projednáván a propuštěn dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové za úvodní slovo. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Iniciativně tento návrh projednal hospodářský výbor. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 903/1 a 903/2.

Nyní žádám zpravodaje garančního výboru pana poslance Jaroslava Zavadila, aby nás informoval o jednání výboru pro sociální politiku a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych napřed řekl několik úvodních slov jako zpravodaj k tomuto tisku, a pak teprve se dostal k těm věcem, o kterých jste hovořil.

Chtěl bych říci, že předložený návrh tohoto zákona, kterým se mění zákoník práce, což je sněmovní tisk č. 903, přináší některé koncepční změny v oblasti právní úpravy pracovních vztahů, které reagují na problémy, které vznikají při aplikaci zákoníku práce v praxi, zajišťují soulad s reformou soukromého práva evropskými směrnicemi i úmluvami Mopky, čili Mezinárodní organizace práce, a v neposlední řadě se snaží vyjít vstříc potřebám zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců.

V souladu s principem flexikurity, na němž stojí evropské pracovní právo, směřuje koncepční novela tohoto zákona k větší flexibilitě pracovních vztahů požadované zaměstnavateli při zajištění ochrany zaměstnanců požadované zaměstnanci a jejich zástupci, odbory. Zakotvení např. institutu vrcholových řídících zaměstnanců jako zvláštní kategorie vedoucích zaměstnanců v přímé řídicí působnosti statutárního orgánu zaměstnavatele s pružnějším režimem v oblasti pracovní doby se vychází vstříc požadavkům zaměstnavatelů. Převedení zaměstnance na jinou práci na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem s výjimkou případů, kdy půjde o veřejný zájem, tak směřuje k zajištění souladu s reformou soukromého práva založenou na smluvní svobodě stran, když dohodou nahrazuje dosavadní jednostranné opatření zaměstnavatele, které lze provést v současné době i bez souhlasu převáděného zaměstnance. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP