(17.00 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Nechci zde zdržovat dalším opakováním a vyjmenováním připomínek k tomuto zákonu, protože opravdu už tady bylo mnohé řečeno mými předřečníky, a věřím, že nám paní ministryně alespoň na některé otázky v průběhu projednávání odpoví. Přesto si dovolím jedno podrobné vyjádření.

Snad všechny dotčené resorty v připomínkovém řízení měly jednu ze zásadních připomínek - zcela vypustit navrženou úpravu, vznik nové sociální služby pod novým paragrafem 56a domovy pro děti na přechodnou dobu a také nové služby domova pro děti. Tato zmíněná sociální služba byla však rozhodnutím vlády 29. března vyjmuta, což bylo odbornou veřejností jednoznačně kvitováno. Dále však v návrhu zákona zůstala sociální služba domovy pro děti na přechodnou dobu. A jak zde již paní ministryně zmínila, jde o vyjmutí této poskytované služby ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí do zákona o sociálních službách. Tuto změnu kritizovala veškerá odborná veřejnost - kraje, poskytovatelé, asociace a především zástupci ústavní péče. Zde by dle mého soudu ale mělo především Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví mít negativní postoj. Bohužel z informací, které dostáváme z různých jednání a konferencí, se především Ministerstvo školství staví velmi chladně k obhajobě ústavních zařízení a dá se říci, že nepřímo přikyvují návrhům paní ministryně Marksové, která má snahu převést veškerá ústavní zařízení pro děti pod Ministerstvem školství a pod Ministerstvem zdravotnictví pod své ministerstvo.

V předložené novele jsou zásadní rozpory v rozhodnutí soudu. Chybí zde svobodné rozhodnutí dítěte, že do tohoto zařízení chce umístit na vlastní žádost - ano, i takové situace se stávají -, tak jak je umožněno dle současné legislativy. A hlavní problém je také financování těchto zařízení. V Poslanecké sněmovně leží již přes rok senátní návrh, který by jednoduše a optimálně řešil finanční stav zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Bohužel pokud by byla přijata tato novela zákona o sociálních službách, můžeme zde otevřeně hovořit, že dojde ještě k horšímu stavu, jako je personální zabezpečení a další. Připomínek a obav z této změny ze strany poskytovatelů, samotných pracovníků OSPOD je mnoho a opravdu si nemyslím, že je to cesta, která vede k jednotnému cíli, a to pomoci především dětem, které to potřebují. Obávám se, že tato cesta vede k jinému cíli, a ta se jako jednání v nejlepším zájmu dítěte nazývat nedá.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Dnes od 17.45 do 19 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek. (Poslanec Sklenák se hlásí před mikrofonem.) Nejprve s přednostním právem byla přihlášena paní zpravodajka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Dovolte, abych se tentokrát velmi krátce vyjádřila k zákonu. Vše potřebné jsem již řekla ve zpravodajské zprávě. Nesouhlasím, aby se část zákona ze sociálně-právní ochrany dětí přesunula do zákona o sociálních službách. Převod zařízení vyžadující okamžitou pomoc do jiného zákona považuji za zmatečný a vyjmutí ze zákona o sociálně-právní ochrany jako za narušení kontinuity. Místo toho, aby se posílilo financování této služby, a já velmi podporuji návrh senátora Papouška na zvýšení finančních prostředků na provoz těchto zařízení, nevyřeší se to tím, že se služba zařazuje do jiného zákona, klade nároky na financování a prostředky z dotací. Tato služba bude muset dále podléhat výběrovému řízení. To považuji za likvidaci klokánků a podobných zařízení a tento trend je pro rozkolísání celého systému velmi nebezpečný. (Hluk v sále.)

Proto navrhuji, aby se zákon vrátil k přepracování s úkolem vrátit zpět do zákona o sociálně-právní ochraně dětí vše, co z něj bylo vyjmuto. Služba pro rodinu, která je zřízena nově v zákoně, může fungovat i v budoucím zákoně nadále jako poradenská. A znovu opakuji, měla by se nejvíce posílit pomoc primární rodině a tímto směrem napnout všechny síly.

Není žádným tajemstvím, že paní ministryně chce pod sebe dostat všechna zařízení, jak zdravotnická, tak školská, která zajišťují výchovnou, vzdělávací a zdravotní péči, pod jeden resort. Znovu zdůrazňuji, ministerstva by měla mezi sebou spolupracovat, a tak zajistit provázanost péče o děti, které mají ve svých zařízeních. Nelíbí se mi tento trend.

Vypustí se mediální - a nezlobte se, kolegyně a kolegové, za tento výraz - kachna, že se zruší kojenecké ústavy, že se zruší dětské domovy a v terénu začnou všichni šílet a bombardovat nás. Co bude s dětmi? Nejdříve, pokud chceme něco zrušit, musíme mít adekvátní náhradu. Až tady budeme mít nadbytek pěstounů, můžeme přistoupit k těmto věcem a rušit. Ale my je nemáme.

Znovu na závěr zopakuji svůj požadavek o navrácení tohoto sněmovního tisku zpět k přepracování s podmínkou vyjmutí celé oblasti, která byla převzata ze sociálně-právní ochrany a zasazení zpět. Pokud tomu tak nebude a neprohlasujeme toto navrácení zpět k přepracování, žádám vás, kolegyně a kolegové, abychom nezkracovali dobu pro projednání ve výboru pro sociální politiku. Je potřeba takto rozsáhlé materii věnovat dostatek času na jeho projednání a připravení pozměňovacích návrhů tak, aby bylo vyhověno tomu, aby oblast, která byla vyjmuta ze sociálně- právní ochrany dětí, byla navrácena zpátky.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Dnes od 17.15 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec David Kádner.

A nyní s přednostním právem pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, velmi pozorně poslouchám všechny ty připomínky a výhrady. Jistě je neberu na lehkou váhu a můžu říct, že s řadou z nich i souhlasím. Nicméně návrhy, které zde zaznívají, na vrácení k přepracování, nebo i na to, abychom nezkracovali lhůtu, se rovnají ukončení legislativního procesu. To jsme si asi všichni vědomi. A pokud se chceme pokusit o to dostat novelu zákona o sociálních službách do podoby, která by mohla být schválena v Poslanecké sněmovně v tomto volebním období, tak je naprosto nezbytné naopak lhůtu zkrátit pro projednání ve výborech, jinak prostě ten proces projednávání ukončíme.

Tímto si dovoluji navrhnout zkrácení lhůty na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní faktická poznámka paní zpravodajky. Prosím. (Zpravodajka nedávala pozor a diví se, že má jít k mikrofonu.) Máte faktickou poznámku, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Ano, ano, mám, pane předsedající. Já jsem přeslechla to jméno.

Vrátila bych se prostřednictvím vás, pane předsedající, ke kolegovi Sklenákovi. Tohle je opravdu velmi obsáhlá materie, kterou je potřeba řádně projednat. A já prostě nesouhlasím s tím, aby byla zkrácena lhůta na projednání. Nechci, aby vyšel zmetek a byly nevypořádány připomínky. Řada organizací, které působí v sociální oblasti, má k této novele výhrady. A prostě s tím nesouhlasím. Zákon o sociálních službách byl během volebního období otevřen dvakrát. Ať se ten základ novely stane pro budoucí Poslaneckou sněmovnu základem pro novou novelu zákona o sociálních službách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní poprosím paní poslankyni Chalánkovou s faktickou poznámkou a potom pan předseda Sklenák. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Jak tady poslouchám ty různé návrhy, tak bych určitě chtěla podpořit návrh na vrácení k dopracování, to určitě ano. Pokud nebude schválen návrh na vrácení k dopracování, tak bych navrhla prodloužení lhůty o 20 dní a také projednání kromě výboru sociálního jako výboru garančního také výbor zdravotní, protože se tam budeme určitě dotýkat práce nebo činností, které se týkají dětí do tří let, a také výbor ústavněprávní vzhledem k té neprovázanosti s občanským soudním řádem, občanským zákoníkem a podobně. (Trvalý hluk v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP