(16.50 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Já nebudu protahovat své vystoupení k tomuto tisku. I v případě tohoto návrhu platí, že byl předložen příliš pozdě, obsahuje celou řadu věcných změn, vyžadujících také vyšší personální náklady u krajů, ale i obcí. Vím, že paní ministryni tlačí čas, pokud to chce skutečně projednat a pokud chce, aby taková norma byla schválena. Není to však nějaká technická norma a trošku se obávám, že případný tlak ze strany ministerstva na jeho schválení za každou cenu do konce volebního období, a tedy i pravděpodobný požadavek na zkrácení lhůt, protože jinak to asi nejde, k jeho projednání může mít vliv na kvalitu tohoto zákona. To víme a ukázalo se to i v některých jiných případech právě na novelách zákona o sociálních službách.

Takže děkuji za pozornost. Já jsem také optimista jako pan poslanec Kaňkovský, ale tady skutečně jsem přesvědčen, že nějaké přepisování tohoto zákona není vůbec namístě. Jestli se z toho zruší 90 % a zůstane tam jenom zvýšení příspěvku na péči ve čtvrté kategorii nebo nějaké záležitosti spojené s těmi hospici, to nevím. Ale pokud by byla snaha skutečně kompletně ten zákon přepisovat, tak to nechme na příští volební období.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Dorazila další omluva. Dnes od 17 a 21 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Michal Kučera.

Nyní s přednostním právem paní zpravodajka Hnyková. (Chce až po všech vystoupeních.) Až na konec rozpravy, dobře. Nyní tedy paní poslankyně Válková. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Mně se chce říci: Milá paní ministryně, je to obrovská škoda - vaším prostřednictvím tedy, pane předsedající - je to obrovská škoda, že se ta příležitost nevyužila. Já jsem dokonce v naději, že tento zákon unese i nikoliv obsahový, ale z hlediska názvu formální přílepek, vložila do systému pozměňovací návrh, kterým by se umožnilo, aby daňový bonus jako součást daňového zvýhodnění na vyživované dítě nepodléhal výkonu rozhodnutí ze strany soudních exekutorů. Tedy opravdu do posledního okamžiku jsem důvěřovala tomu, že by mohl tento sněmovní tisk obstát potud, že když se zpracuje komplexní pozměňovací návrh, tak by se mohl pustit do dalšího čtení. Po tom, co jsem si tady vyslechla a co jsem si rychle ještě ověřila, tak přinejmenším za tu oblast, která je mně nejbližší, tedy provázání s civilními a procesními předpisy, občanským soudním řádem, říkám ne.

Divila jsem se, že to Ministerstvo spravedlnosti, které má oblast justice v gesci, pustilo, ale pak jsem se dozvěděla, že ty připomínky nebyly vypořádané a že ve skutečnosti to prošlo vládou, nevím jak, nevím proč. Nakonec to bylo tedy schválené jako vládní návrh. Očividně se stalo nedopatření. Já si teď myslím, že to bohužel nelze napravit komplexním pozměňovacím návrhem a za situace, že by bylo spácháno, byť s dobrým úmyslem, více škody než užitku tím, že systém, který má řadu vad a některé z nich samozřejmě napravuje ten vládní návrh, by ale mohly být vytvořeny chyby nové. Navrhuji tedy, abychom zvážili vrácení k přepracování. A je mi to velmi líto. Je to jeden z návrhů zákonů, který bych velice ráda podpořila, protože jsou tam některé změny, které velmi nutně potřebujeme. Ale takovýhle - dovolte, abych to vyjádřila - legislativní... nechci říct zmetek přímo, ale blížící se k tomuto termínu, bychom jako Poslanecká sněmovna rozhodně neměli podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Hana Aulická. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, cílem změny této novely je optimalizace, zpřehlednění, zjednodušení systému sociálních služeb a služeb poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, dále zvýšení stability systému sociálních služeb, prohloubení spolupráce veřejné správy a posílení meziresortní spolupráce, což by dle Ministerstva práce a sociálních věcí vedlo k výraznému zefektivnění a také ke zvýšení kvality a srozumitelnosti ve způsobu financování a plánování systému sociálních služeb. Hlavním cílem navrhované právní úpravy je, aby poskytované sociální služby lépe odpovídaly potřebám klientů a byly přístupnější a efektivnější pro klienty, občany a další aktéry systému sociálních služeb. Návrh by také umožnil poskytování sociálních služeb na míru prostřednictvím přesněji vydefinovaného východiska pro poskytování sociální služby klientovi, tj. nepříznivé sociální situace atd. Tak hovoří důvodová zpráva a samozřejmě je to jenom začátek tohoto návrhu.

A jak hodnotí záměry a cíle kraje? Ministerstvo práce a sociálních věcí, předložený návrh ve své podstatě neřeší optimální poskytování zdravotních a sociálních služeb natolik odlišným způsobem, jako tomu je doposud. Pouze ulevuje zdravotním pojišťovnám od kontraktační povinnosti a přenáší financování zdravotní péče do systému sociálních služeb. Problém lidí, kteří potřebují v důsledku svého neuspokojivého zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace zdravotní a sociální služby zároveň, by jistě řešen měl být. S tím lze souhlasit. Taktéž lze souhlasit s tvrzením závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace, ve kterém je obsaženo, že ve zdravotnickém zařízení nejsou naplňovány sociální služby osob, které jsou zde léčeny. Již ale nelze souhlasit s tvrzením, že v zařízeních sociálních služeb nejsou dostatečně naplněny zdravotní potřeby jejich klientů. I nyní jsou poskytovány zdravotní výkony v zařízeních sociálních služeb, a to řádně a v odpovídající kvalitě a odborně způsobilým personálem. Bohužel díky financím ze státního rozpočtu to opravdu není. O situaci s personálem v sociálních službách víme všichni a kraje a obce dělají, co mohou. Bohužel ze strany státu taková pomoc stále nepřichází. Je tedy zbytečné komplikovat tento stav tím, že poskytovatel sociálních služeb bude muset registrovat další sociální službu. Naopak by se měly vytvořit podmínky pro to, aby tito poskytovatelé mohli poskytovat potřebné výkony, ošetřovatelské, léčebné, rehabilitační a paliativní péče, a to bez zbytečné zátěže administrativní, časové atd. spojené s další registrací.

Za Ústecký kraj - a bylo to tady řečeno už mojí kolegyní - bylo celkem podáno 56 zásadních připomínek. Bohužel ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí nebyly většinou tyto připomínky akceptovány a vypořádány. Proto Ústecký kraj ve svém posledním dopise paní ministryni poslal alespoň 16 zásadních připomínek, na kterých trvají - i když samozřejmě většina z těch 56 nebyla stále vypořádána.

Zpravodajská zpráva kolegyně Hnykové byla opravdu podrobná a vyjmenovala podrobné změny, které s sebou novela nese. Nebudu se tedy znovu opakovat a dovolím si vyjádřit se jen k některým návrhům. Jak zde bylo řečeno, tato novela se připravovala přes dva roky. I na výboru pro sociální politiku jsme byli několikrát ujištěni, že potřebné změny, na které jsme upozorňovali, budou zapracovány v připravované novele. Musím konstatovat, že v závěru tohoto volebního období byla předložena novela, která přinesla spíše rozporuplné pohledy a mnohé negativní připomínky. Bohužel některé přínosné návrhy se ztrácejí mezi návrhy, které můžeme nazývat jako nepotřebné, problematické a spíše by měly negativní dopad. Myslím, že i uvedené stanovisko kraje mnohé napovídá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP