(16.20 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Pokud jde o financování sociálně-právní ochrany dětí, tak s tímto zásadně nelze souhlasit, protože si je třeba uvědomit, že financování zejména zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je nevhodně nastaveno i teď, nicméně tato situace tento případ skutečně nenapravuje. Dojde naopak ještě k velké roztříštěnosti úpravy sociálně-právní ochrany dětí, kdy část sociálně-právní ochrany dětí by upravoval zákon č. 359/1999 Sb. a část zákon č. 108/2006 Sb. Je uvedeno, že rozpočtový dopad - tyto částky zde byly již sděleny. Já jsem přesvědčena, že bude mnohem větší a nelze tomuto plně důvěřovat. Nicméně navržený způsob financování bude z hlediska Ministerstva financí velice nepřehledný, bude velice obtížně zjistitelné, kolik finančních prostředků se vynakládá na sociálně-právní ochranu dětí.

Je třeba zajistit zefektivnění fungování současných zařízení sociálně-právní ochrany dětí, ale pouze komplexní novelou zákona, a nikoliv násilnickým a nekoncepčním smícháním dvou zcela odlišných problematik do jednoho zákona.

Ministerstvo zdravotnictví se ohradilo a žádalo, aby tato novela, která se týká převedení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do sociálních služeb, jasně stanovila, že se týká pouze dětí, které jsou starší tří let, protože děti do tří let jsou v dětských centrech a mají zde poskytované také zdravotní služby. Toto vyslechnuto nebylo. Česká biskupská konference se také ohrazuje, že tento návrh je diskriminační vůči poskytovatelům sociálních služeb, kteří nejsou zařazeni v základní síti kraje. To je velká problematika, o které jsem již hovořila při financování sociálních služeb.

Lze navrhnout různá řešení, která se týkají jak registrace poskytovatelů sociálních služeb, tak žádostí o dotace, kdy tyto systémy by se daly i teoreticky oddělit, aby mohli ti, kteří se zaregistrují a splní standardy, získávat i jiné finanční zdroje, například od rodin apod. Těch možností je určitě víc.

Dále jsou zde další připomínky. Tato připomínka je vysloveně žádoucí, protože ve zvláštní části této důvodové zprávy se uvádí, že každé umístění dítěte do ústavního zařízení lze považovat za významnou skutečnost, o které by měl být orgán sociálně-právní ochrany dětí informován. Takovéto tvrzení popírá podstatu sociálně-právní ochrany dětí, neboť orgán sociálně-právní ochrany dětí musí být o dítěti ohroženém umístěním mimo rodinu informován mnohem dříve a s rodinou dítěte pracovat. Navrhovaná úprava zužuje sociálně-právní ochranu dětí na pouhou terciární prevenci, tedy odebrání dítěte.

Dále ještě z orgánů sociálně-právní ochrany dětí chodí další a další připomínky. Možná se k nim ještě vrátím, pokud se přihlásím. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Kaňkovského. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé kolegyně, vážení kolegové. Na úvod mého vystoupení mi dovolte pár čísel. Dnes máme v kalendáři datum 17. 5. 2017, máme před sebou rozsáhlou novelu zákona o sociálních službách, kde jen novelizačních bodů k samotnému zákonu č. 108/2006 Sb. je 169, dále zde následuje několik desítek novelizačních bodů k souvisejícím zákonům.

Mně to nedá se nezeptat, vážená paní ministryně, proč. Neptám se na to, proč je zde předložena novela zákona o sociálních službách. O její potřebnosti nepochybuji ani na okamžik. Ptám se na to, proč tato zásadní a pro praxi velmi potřebná novela je předkládána k jednání Sněmovny teprve 4,5 měsíce před faktickým koncem volebního období, a to ještě s celou řadou nevypořádaných připomínek. Tyto připomínky komplikovaly již projednávání na vládě a zcela jistě budou komplikovat i projednávání zde ve Sněmovně.

Já chápu, že jste si dala velmi těžký úkol, resp. byl na vaše bedra vložen, protože platné znění zákona i po novelizaci zákona z roku 2014 vykazuje řadu nedostatků. Také dobře vím, že není jednoduché ve velmi široké problematice, kterou zákon o sociálních službách zahrnuje a která ovlivňuje řadu zájmových skupin, najít přijatelný kompromis. Ale přesto se znovu musím zeptat - proč? Proč si Ministerstvo práce a sociálních věcí klíčové zákony, jako je tento, ale například i zákon o sociálním bydlení, nedalo jako svoji jednoznačnou prioritu a nepřizpůsobilo tomu i své kroky a své nasazení nad těmito problematikami, anebo proč jste v časové tísni, paní ministryně, nezvolila možná ústupovou, ale z mého pohledu čestnější cestu. Mám na mysli možnost přinést sem úspornější novelu, která by vyřešila ty nejpalčivější problémy sociálních služeb, jako je například z našeho pohledu velmi potřebné navýšení příspěvku na péči u nejtěžšího stupně postižení, tedy stupně 4, nebo která by našla řešení společně s Ministerstvem zdravotnictví tolik diskutované problematiky paliativní a hospicové péče. A pokud se vám nepodařilo vyřešit kontroverzní body - a neberte to jako výčitku - jakými jsou zásahy do problematiky sociálně-právní ochrany dětí a další, proč jste tyto nenechala k řešení pro další volební období. Anebo - nerad spekuluji, ale i takto se dá současný stav vyložit - nekalkuluje snad vedení Ministerstva práce a sociálních věcí s tím, že se v časové tísni podaří Sněmovnou protlačit zákon i s ustanoveními, která jednoznačně zasluhuji revizi?

Možná se odpověď na to, proč až dnes projednáváme zásadní zákonnou normu pro sociální systém v České republice, nedozvíme.

Poslanecký klub KDU-ČSL za těchto okolností dlouho diskutoval nad tím, jak se k předložené novele postavit. Dobře si uvědomujeme, že na některé potřebné změny veřejnost i zaměstnanci v sociálních službách už dlouho čekají, ale na druhé straně je naší povinností přistoupit zodpovědně k této normě jako k celku. Poslanecký klub KDU-ČSL nakonec podpoří v prvním čtení tuto novelu k jednání do výborů. Očekáváme ale ve výborech velmi složitou diskusi a nutnou revizi některých ustanovení.

Mohl bych tady velmi obšírně hovořit o problematikách, o kterých se zde zmínili již předřečníci. Nebudu vás tím zdržovat.

Na závěr mi dovolte, paní ministryně, jeden návrh. Zvažte urychlenou přípravu komplexního pozměňovacího návrhu, kterým vypustíte ty nejproblematičtější pasáže, a zkuste upravit ty, které upravit lze. Tak zvýšíte šanci na to, že se alespoň ty nejpotřebnější změny podaří ještě v tomto volebním období schválit. V tomto ohledu také varuji před návrhy na zkrácení lhůt, protože by to byl velmi riskantní krok.

Milé dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí řádně přihlášená paní poslankyně Maxová, připraví se pan poslanec Vilímec. (Hlásí se poslanec Sklenák.) V tom případě vás požádám o strpení, paní poslankyně. S přednostním právem pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já jen přicházím s procedurálním návrhem, jak jsme avizovali. Dovoluji si jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011 navrhnout, abychom dnes jednali a hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP