(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kudela. Poprosím, je-li to možné, nepokřikovat na sebe, nediskutovat nahlas, vyslechnout ty, kteří mají slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, tahle debata, která se zde vede, se vede nad jednou větou, která se vkládá do zákona o obcích. Mám za to, že tato věta byla i ve starém zákoně o obcích, a ze své praxe komunálního politika si pamatuji, že jsme ji jednou využili s tím, že jsme k usnesení přidali odůvodnění, které bylo součástí toho usnesení, proč pozemek, který se prodává, se prodává za cenu, která byla nižší, než byla cena dle znaleckého posudku. Prostě jsme tento krok odůvodnili a bylo to součástí usnesení.

Takže já budu podporovat vložení této věty i do nového zákona o obcích, jen si dovolím vznést úvahu. Doufám, že tohoto institutu nebude nadužíváno, například v jeden a půl miliardě případů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Fiala. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Moje faktická poznámka reaguje na vystoupení pana poslance Chalupy, vaším prostřednictvím, který se zde pokusil interpretovat roli parlamentu ve velmi redukované, nesprávné podobě. Tak bych chtěl jemu a všem připomenout, že parlament má jako jednu z podstatných funkcí definovánu funkci komunikační, a tato komunikační funkce znamená, že parlament se může vyjadřovat k jakékoli otázce. K jakékoli otázce bez ohledu na to, zda spadá do jeho kompetence zákonodárného sboru, nebo se třeba týká pravomoci exekutivy. Součástí práce parlamentu a jednou z jeho funkcí je přijímat i stanoviska, usnesení a doporučení, která se vztahují k vládě. A Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nic jiného neudělala, než naplňovala tuto svoji komunikační funkci, na kterou má zcela jednoznačně právo.

Takže pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, můžete samozřejmě vyjadřovat svůj nesouhlas s obsahem, způsobem, jakým to většina Poslanecké sněmovny provedla, ale nemůžete zpochybňovat fakt, že to Poslanecká sněmovna provedla. Máme na to právo, je to naše úloha a je to naše jasně definovaná funkce.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Tak bych vystoupil a jsem rád, že řídím schůzi a nemůžu.

Vyčerpali jsme faktické poznámky. Ptám se, zda má ještě někdo...? Ono je dobře, že nevystoupím.

Jsme stále v bodu, který se týká novely zákona o obcích. Paní poslankyně Černochová se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já myslím, pane místopředsedo, že vy to víte, ale pokud po vaší pravici sedí dva kolegové místopředsedové, tak vás mohou u řečnického pultu nahradit a můžete vystoupit, ale asi nechcete.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já to vím, paní poslankyně. Děkuji vám. Myslím, že se chceme všichni posunout dál k hlasování. Ptám se, jestli chce ještě někdo vystoupit v rozpravě. Není-li tomu tak, tak rozpravu končím a ptám se paní navrhovatelky či pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj vystoupí. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Jen co se týká zhodnocení rozpravy, která tady proběhla. Můžu konstatovat, že si nejsem úplně jistý, jestli všechny příspěvky byly přímo k tématu, nicméně když se podíváte na tu vkládanou větu, tak já bych tam jenom chtěl, a zaznělo to v některém příspěvku, říci, že v podstatě při každém rozhodování zastupitelstev je součástí příslušného materiálu důvodová zpráva. Myslím, že nejde o nic jiného, než aby minimálně v té důvodové zprávě podle té vkládané věty bylo to zdůvodnění, o kterém se píše. Pokud samozřejmě dojde k podezření ze spáchání trestného činu, tak vždy, pokud to dojde k soudní moci, bude o příslušných věcech rozhodovat soud.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Je dobře, že zůstáváte na svém místě. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kořenek: Takže děkuji. Já bych v tuto chvíli navrhl následující proceduru. Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna hlasovala ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 249/3 v následujícím pořadí. Jako bod 1 hlasovat o případných návrzích legislativně technických úprav podaných podle § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Za druhé hlasovat společně jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A. Pozměňovací návrhy z usnesení garančního výboru A1 až A6 tvoří věcný a logický celek, takže tady společně. A pak hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak. Já vám děkuji. Nejprve jsem zaregistroval žádost pana předsedy Kučery, abych vás všechny odhlásil. Této žádosti samozřejmě vyhovím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. V rozpravě nezazněly žádné legislativně technické?

 

Poslanec Petr Kořenek: Já jsem si to ověřil, nezazněly žádné legislativně technické, takže v tom případě si myslím, že o bodu 1 nemusíme hlasovat, resp. z té procedury můžeme vypustit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Souhlasím. Teď si myslím, že ta procedura je natolik... Dobře. Schválíme proceduru, budeme respektovat jednací řád v plném rozsahu. Já tedy nechám odsouhlasit proceduru tak, jak byla přednesena. Budeme hlasovat pouze o pozměňovacích návrzích pod písmenem A a poté o návrhu zákona jako celku.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takovou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57. Přihlášeno 161 poslanců, pro 161 poslanců, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Takže nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou v usnesení garančního výboru pod čísly A1 až A6, tvoří věcný a logický celek a týkají se doplnění, aby se tato novela vztahovala i na vyšších územní celky a město Prahu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 58. Přihlášeno 161 poslanců, pro 154. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Nyní můžeme hlasovat o novele zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 249, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 59. Přihlášeno 163 poslanců, pro 139, proti 4. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím tento bod.

 

Otevírám další bod. Je to

340.
Informace předsedy vlády o opatřeních
proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou

Prosím, aby se slova ujal předseda vlády Bohuslav Sobotka. Všechny vás poprosím o klid v sále. Máte-li něco k diskusi, máte k dispozici předsálí. Ještě vás poprosím, pane premiére, chviličku, než se kolegové utiší. (Předsedající zvoní.) Týká se to i případně hovořících ministrů. Prosím, máte slovo, pane premiére. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP