(9.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych to jenom dokončila. Ta navrhovaná změna zní: "Služba konaná nad základní týdenní dobu služby nesmí po dobu více než 26 po sobě jdoucích týdnů v průměru činit více než osm hodin týdně. Za službu konanou nad základní týdenní dobu služby nad 150 hodin v kalendářním roce a službu konanou ve svátek náleží vojákovi náhradní volno." Jak jsem říkala, znamená to, že se bude více proplácet. Chtěla bych vědět od pana ministra částku, o jakou se bude jednat. Také bych chtěla ubezpečit, že rozpočet pro rok 2017 s touto částkou počítá, nic proti tomu, ale skutečně rozpočet není trhací kalendář.

Pak mě v té souvislosti zajímá to náhradní volno, protože je dobře, že buďto si budou moci vzít vojáci finanční prostředky, pokud na ně bude armáda mít, ale proto to souvisí s tím rozpočtem, kde mě zajímá, jestli skutečně v tom rozpočtu bude dostatek finančních prostředků, protože pokud by dostatek finančních prostředků nebyl, budou si muset čerpat volno, a pak se ptám, kdo bude zajišťovat obranu naší země, kdo se bude účastnit cvičení. Víme, že každý rok máme přes tisíc vojáků na zahraničních operacích, takže skutečně mám obavu, aby nám nechyběli lidé po této změně. Tu změnu podpořím, ale chci tyto věci vědět před tím hlasováním, když už mi je resort Ministerstva obrany nebyl schopen zajistit před tímto projednáváním třetího čtení.

A skutečně tady tedy vyjadřuji, pane ministře obrany Stropnický, velké nespokojení nad tím, že pokud si poslanec výboru řekne o nějaké podklady, takže je prostě nedostane, a že tady najednou projednáváme třetí čtení a vaši lidé nesplnili to, co mně před kolegy a co je na záznamu výboru pro obranu, co mně garantovali, že dostanu. Zřejmě má váš resort jiné starosti: řešit, komu udělíte generálskou hodnost, společně s panem prezidentem, kdo nesplňuje zákonné předpoklady pro to, aby se stal generálem Armády České republiky, a nota bene kdo má vzdělání, které skutečně odpovídá té éře před rokem 1989. Tehdy se tomu říkalo politruk. Takže gratuluji panu ministrovi k tomu, že pro jeho PR je teď splněna ta čárka v předvolebním programu, že má svou paní generálku politručku z Gottwaldovy akademie nebo univerzity.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, jsem trochu překvapený z kolegyně Černochové. Ona byla na jednání výboru pro obranu. Ty pozměňovací návrhy jsou zdůvodněné, ona je dostala písemně, nevím, jestli si to nepřečetla. Takže zkusím jenom stručně reagovat, abych dostál té výzvě.

Takže co se týká § 102, § 110 a § 111. U § 102, ony jsou provázané, takže pro odstranění neodůvodnitelných rozdílů při aplikaci stávajícího znění § 102 se novým zněním vymezují extrémní případy jako zvláštnost služby vojáků a případného vzniku škody při plnění služebních úkolů, kdy voják za škodu neodpovídá. Dosavadní právní úprava pro určení nižší částky, než je skutečná škoda, popř. než je čtyřapůlnásobek průměrného hrubého měsíčního platu, umožňuje podle § 110 odst. 3 služebnímu orgánu vzít v úvahu plnění služebních povinností ze strany vojáka, společenský význam škody, výši a povahu vzniku škody. Jenomže v praxi jsou nejednotná aplikace a nejednoznačná kritéria dosavadní právní úpravy a ty vedou k vytváření neodůvodnitelných rozdílů jednak mezi vojáky navzájem, ale také rozdílů mezi vojáky a občanskými zaměstnanci, jejichž pracovněprávní vztahy ke státu se řídí zákoníkem práce. Dosavadní kritéria pro snížení náhrady škody podle stávající úpravy § 110 odst. 3 nejsou správně aplikována, zohledněno bývá pouze kritérium plnění služebních povinností ze strany vojáka.

Co se týká § 110, k úpravě ustanovení tohoto paragrafu dochází z neodůvodnitelných rozdílů mezi právní úpravou odpovědnosti za škodu vojákem podle tohoto zákona a právní odpovědnosti za škodu občanským zaměstnancem, který se řídí zákoníkem práce. A rovněž zohledňuje neodůvodnitelné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi vojáků zařazených na služební místa, se kterými je spojeno řízení a ovládání vojenské techniky, protože tam dochází vlastně k tomu plnění a těm problémům nejvíce. Dosavadní právní úprava zohledňovala pouze jednu kategorii vojáků, a to vojáků při řízení vojenských vozidel. Ostatní obecná specifika a zvláštnosti výkonu služby při obraně státu všemi kategoriemi vojáků jsou zohledněna v nově navrhovaném ustanovení § 102.

A poslední je § 111 odst. 3, kdy dosavadní znění není pojmově jednotné jak ve vztahu k obecnému vymezení pojmu pohledávka provedené občanským zákoníkem, tak ve vztahu ke způsobu a možnostem nakládání s pohledávkou státu ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Novou navrhovanou úpravou dojde k jednotnému chápání závazkového práva podle § 1721 občanského zákoníku, kdy ze závazků má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo s plněním dluhu uspokojit. A závěrem, dojde také k pojmovému sblížení, faktickému sblížení s postupy při nakládání s pohledávkami státu, které upravuje zákon o majetku státu.

Takže tolik stručně k tomu výkladu k těm mým pozměňovacím návrhům.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě než dám slovo paní poslankyni, tak přečtu omluvy. Paní poslankyně Maxová od 17.00 do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Okamura mezi 9.00 a 12.00 z důvodu nemoci a pan poslanec Fichtner od 14.00 z pracovních důvodů.

Nyní tedy faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu poslanci Seďovi vaším prostřednictvím za doplnění těch informací a skutečně ten jeho výklad mě ubezpečil, že ta ustanovení, která navrhuje v pozměňovacích návrzích kolega Seďa, jsou naprosto v pořádku, jak už jsem řekla v úvodu. Tady skutečně i kolega Seďa a ostatní členové výboru vědí, že jsem tam vznášela dotazy, na kterém jsem měla dostat písemnou odpověď od Ministerstva obrany před třetím čtením, a proto jsem tady řekla, že bohužel musím tady ty dotazy panu ministrovi klást, protože jsem žádnou odpověď nedostala. Pan kolega Seďa jako vždy na tom výboru ty věci měl připraveny precizně, takže tím jsem nechtěla v něm vyvolat nějaký pocit, že bych zpochybňovala jeho návrhy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Teď s řádnou přihláškou pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že jsem byl vyzván, abych se vyjádřil k pozměňovacím návrhům C1 a C2, tak C1 - dle mého názoru jde pouze o legislativně technickou úpravu toho výrazu "bezúhonného", že se nahrazuje tedy slovy "trestně bezúhonného", protože v tom návrhu, jak je pojat návrh zákona, tak tam jsou vlastně popsány v podstatě jedině trestné činy, kterých se může voják dopustit, tzn. je to s ohledem na tuto skutečnost, je tam doplněno to slovo "trestně bezúhonného". Nejde ani o změkčení, ani o zhoršení, je to legislativně technická úprava a myslím si, že právníci asi vědí, o čem hovořím.

Pokud jde o C2, tak trvám na tom, že ten návrh je správně a jde o celkový trend, tak jak tady i paní kolegyně naznačila, vaším prostřednictvím. Jde o celkový trend, jak sladit aspoň základní parametry služeb v ozbrojených a bezpečnostních složkách tak, aby do budoucna ti, co nosí uniformy, když to řeknu lidově, aby jejich podmínky služby byly co nejblíže sobě, aby se právě odstranily i ty věci, co se týká náborů a dalších věcí, ale to je dlouhodobý proces. Jak to bude personálně a finančně zajištěno, je samozřejmě věcí k řešení ministerstva a úředníka ministerstva, ale myslím, že se s tím prostě budou muset nějakým způsobem poprat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP