Pátek 9. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

295.
Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 791/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele hejtman Libereckého kraje - čímž vás tady vítám, pane hejtmane - a dále zpravodajka garančního výboru poslankyně Věra Kovářová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 791/5, který byl doručen dne 24. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 791/6.

Táži se navrhovatele pana hejtmana Martina Půty, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ano.) Je tomu tak. Prosím, pane hejtmane, máte slovo.

 

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta Vážený pane místopředsedo, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, všechny vás zdravím od řečnického pultíku. Chtěl bych jenom velice krátce shrnout průběh dosavadního projednávání tohoto návrhu zákona Libereckého kraje. Budu jenom konstatovat, že tento návrh zákona byl schválen v zastupitelstvu kraje loni v březnu 41 hlasy zastupitelů ze všech politických stran a hnutí, které byly v té době v zastupitelstvu zastoupeny. Pevně věřím, že podobně k tomu hlasování přistoupí i Poslanecká sněmovna ve třetím čtení.

Návrh je velice prostý. Navrhujeme zvýšit podíl na daňových příjmech pro obce a města na 23,58 %. V odhadech, které Ministerstvo financí předložilo na projednávání v garančním výboru, se uvádí, že jde zhruba o 8,5 mld. korun. Zároveň byly předneseny některé pozměňovací návrhy, ke kterým budu konstatovat, že jsem víceméně neutrální, protože nijakým způsobem nenarušují základní myšlenku tohoto předloženého návrhu.

Pak tam byly předloženy pozměňovací návrhy, které se týkají trochu jiného zákona. Tady budu konstatovat, že bych samozřejmě jako hejtman byl rád, kdyby bylo nějakým způsobem systémově zakotveno, z čeho máme opravovat silnice druhých a třetích tříd. Na druhou stranu musím ale říct, že vnímám ten návrh změnit zákon o výběru daně z minerálních olejů a tento výběr jaksi určit do příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury a přilepit to tak trochu k tomuto návrhu Libereckého kraje jako ne úplně ideální řešení. A pevně věřím, že ta diskuze nastane někdy v budoucnosti.

Tolik za mě. Ještě jednou díky za možnost tady vystoupit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane hejtmane. Otevírám rozpravu, do které eviduji nejprve přihlášku paní zpravodajky s přednostním právem. Poté pan ministr financí. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Obcím a městům bychom měli přát. Nejen ve svých vystoupeních, ne v různých slibech, kterých teď bude asi přibývat, ale hlavně v těch praktických hmatatelných krocích. A takovým praktickým a hmatatelným krokem je navýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty. K takovému praktickému a hmatatelnému kroku máme blízko právě dnes, kdy ve třetím čtení projednáváme návrh předložený zastupitelstvem Libereckého kraje, který právě o posílení daňových příjmů obcí a měst usiluje. Vnímám to jako určitý reparát, protože o podobných návrzích jsme tu už v tomto volebním období diskutovali, ale prosadit je v plné šíři se bohužel nepodařilo, mimochodem i kvůli výraznému odporu a posléze velmi nesrozumitelnému postoji tehdejšího ministra financí. Teď máme nového ministra financí a spolu s ním můžeme to, co vnímám jako nešťastné rozhodnutí Sněmovny, napravit.

Mimochodem jsem moc ráda, že pokud se tak stane, stane se tak na návrh krajského zastupitelstva, právě konkrétně Libereckého kraje. To je podle mého přesvědčení poměrně dobré vysvědčení o tom, jak se kraje dokážou plnohodnotně zapojit do legislativní činnosti. Ostatně vedle Libereckého kraje předložil téměř stejný návrh také Pardubický kraj, resp. jeho zastupitelstvo. Z toho bych měla velkou radost.

Menší radost mám z toho, že potřeba posílit finančně obce a města, a to systematicky, v čase spíše vzrůstá, než by klesala. Dokladem může být třeba to, co jsem kritizovala ve včerejších interpelacích. Vláda rozhodla v návaznosti na zvýšení mezd řidičů o kompenzaci pro kraje. Budiž, byť ta kompenzace je ve výši jen poloviny odhadovaných nákladů. Na obce a města, které budou navýšením mezd řidičů také dotčeny, se ale s žádnou kompenzací nepamatuje. Zaplatí to prostě z vlastní kasy.

Pokud dnes návrh Libereckého kraje schválíme, posílíme komunální rozpočty, které si s vynaložením nových prostředků už třeba s ohledem na velký vnitřní dluh, který v této oblasti máme, určitě budou vědět rady. Budou si s nimi vědět rady i vzhledem k výdajům přenášeným na ně ze strany státu, o kterých jsem mluvila v předchozí části svého vystoupení. Budou si s nimi vědět rady i proto, že samosprávy na rozdíl od státu až na naprosté výjimky s penězi ve prospěch svých občanů hospodařit umějí.

Proto vás závěrem moc prosím, abychom tento smysluplný návrh podpořili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr financí. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já rozhodně souhlasím s trendem toho, aby pokud se týká rozpočtového určení výnosů některých daní, bylo více směřováno k územně správním celkům. Je to určitě správná tendence, protože tam je asi větší šance k efektivnosti, než když se některé takové prostředky vydávají v rámci státního rozpočtu. O tom není žádných pochyb. Je to zásah do státního rozpočtu ve výši 8,5 miliardy. 8,5 miliardy. Přesto si myslím, že to je krok správným směrem, a s tímto zákonem bych neměl opravdu žádné problémy, kdyby se do něho nedostalo něco, co tam vůbec nepatří, a to je návrh pana poslance Klašky.

Ministerstvo financí nesouhlasí s tím zavázat část daňových výnosů v konkrétní výši na určitý účel. Jednak u daňových příjmů nelze ten konkrétní výnos určit předem, ale zejména nelze souhlasit s takovýmto porcováním daňových příjmů a současně zdrojů, které náleží státnímu rozpočtu. Financování silnic druhé a třetí třídy náleží do samostatné působnosti krajů, přičemž jejich daňové příjmy v posledních letech meziročně přinášejí nárůsty v řádu miliard korun. U krajů bez hlavního města Prahy došlo za rok 2016 k 7,8miliardovému nárůstu daňových příjmů proti roku 2015. Pouze zhruba polovina odpovídá růstu podílu krajů na DPH ze 7,86 na 8,92 od roku 2016 novelou zákona o rozpočtovém určení daní schválenou k roku 2015. Zbývající částku z ročního přírůstku lze přičíst převážně vlivu rostoucího inkasa sdílených daní. S růstem daňových příjmů krajů se počítá i v následujících letech.

Chtěl bych říct, že nelze souhlasit s tím, aby zákonem o Státním fondu dopravní infrastruktury byly stanoveny mandatorní výdaje na majetek, který není v majetku státu. Návrhy považujeme za nesystémové, mimo jiné i proto, že se týkají pouze jednoho druhu dopravní infrastruktury, a to je silnic. Prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury jsou určeny na financování zejména majetku ve vlastnictví státu a platný zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury to zcela jasně určuje.

Musím poznamenat, že v letech 2015 a 2016 byly z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty prostředky na financování silnic druhé a třetí třídy z prostředků, které fond ušetřil. Kraje takto získaly 4,4 miliardy v roce 2015 a 3 miliardy v roce 2016 dokonce i s příspěvkem státu, protože ta rezerva Státního fondu dopravní infrastruktury na to nestačila. Jsem členem řídicího výboru Státního fondu dopravní infrastruktury a tam s tímto postupem, aby toto bylo kodifikováno v zákoně, byl vysloven zásadní nesouhlas.

Pomíjím teď to, že účinnost novely zákona o rozpočtovém určení daní, to je sněmovní tisk 791, jsem navrhl od 1. 1. 2018, kdežto pan poslanec Klaška má ve svém pozměňovacím návrhu, že nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení. To nebere v potaz, že z technických důvodů nelze realizovat změnu zákona o rozpočtovém určení daní uprostřed rozpočtového roku.

S tímto návrhem mám opravdu velké problémy jako ministr financí, protože do státního rozpočtu přináší další výdaje 4 miliardy korun. Mám potom říct panu ministru Ťokovi, že mu prostě, když 4 miliardy pošle tedy ze Státního fondu dopravní infrastruktury na dvojky a trojky, že nebudeme mít na dálnice a nebudeme mít na silnice první třídy, které můžeme v příštím roce opravdu efektivně zahájit? Myslím si, že tohle se týká prostě i krajů, obcí a dalších komunit, protože ty silnice prostě potřebujeme.

Pokud jsem rozuměl tomu, co tady říkal pan hejtman Půta, tak má k tomu opravdu také velmi rozumný a racionální přístup. A můžeme se o tom bavit, až budeme konstruovat možná další rozpočty, až uvidíme, jak bude probíhat čerpání Státního fondu dopravní infrastruktury, protože vždycky, když tam byly přebytky, tak byly na tyto silnice určeny.

Také musím konstatovat, že kraje s rozpočtovými prostředky, pokud se týká dopravy, zacházejí velmi různě. Někde jsou opravdu využívány na dopravu, někde jsou využívány na zcela jiné účely, takže na dopravu se tam nedostává. Tím nechci říct, že silnice v druhé a třetí třídě jsou v nějakém vyžilém stavu, to určitě ne. Ale je to majetek krajů, není to majetek státu.

Takže já mám zásadní problém s tímto pozměňovacím návrhem. A pokud bude přijat, tak já nemohu pro tento zákon hlasovat, přestože myslím, že jde opravdu správným směrem, ale tento přílepek k tomuto zákonu ho dokonale znehodnotil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Kučery. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuju za slovo. Já bych v mnohém s vystoupením pana ministra financí souhlasil, pokud by samozřejmě ta slova byla na začátku volebního období a znamenala by nějaké avízo toho, co chce dělat do budoucna. Bohužel to, co dělal jeho předchůdce z hnutí ANO, exministr Andrej Babiš, svědčí úplně o opaku.

Nicméně se chci jenom krátce dotknout právě toho financování oprav silnic druhé a třetí třídy z přebytku SFDI. To mi připadá prostě nesystémové. Myslím si a jsem přesvědčen, že kraje mají mít dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohly korektně plánovat a opravovat silnice i bez toho, že by čekaly, zda rozpočet SFDI, tedy státní hospodaření, bude mít, či nebude mít nějaký přebytek. To, že jim tam na přilepšenou přitečou nějaké peníze z přebytku SFDI, má být pouze jakýsi bonus, nikoli systémové financování. Takže proti tomu bych chtěl tady protestovat. A naopak bych chtěl říct, že pokud kraje se mají starat o silnice a komunikace, které jsou v jejich vlastnictví, tak by měly především využívat své rozpočty a v těch rozpočtech by měl být dostatek financí. Toto by mělo být naší prioritou. A vše ostatní je pouze jakýmsi bonusem, ale ne systémovým financováním.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve pan ministr Pilný, po něm pan poslanec Votava. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom dvě čísla, která jsem už tady citoval. Teď v tom zákoně o rozpočtovém určení daní, který určitě budu podporovat, pokud nebude podpořen ten přílepek pana poslance Klašky, dáváme přece 8,5 miliardy z rozpočtového určení daní. A také jsem tady říkal, že v roce 2016 došlo k 7,8miliardovému nárůstu daňových příjmů u krajů, tzn. když tohleto sečtete, tak je to 16 miliard - 16 miliard, které dává po schválení tohoto zákona státní rozpočet krajům. To se rozhodně nedá označit za částku, která je zanedbatelná. Další čtyři miliardy ve státním rozpočtu díky tomu přílepku jsou prostě pro státní rozpočet nepřijatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, rozumím motivaci pana kolegy Klašky, který podával tento pozměňovací návrh, na druhou stranu rozumím i tomu, co říká pan ministr Pilný. Ono v tom rozpočtovém určení daní teď uděláme zásek do státního rozpočtu 8,5 miliardy ve prospěch obcí. To, co by tedy přišlo pro ty kraje, je 4,5 miliardy, takže asi nějaký peníz to je. Nechám na každém, ať se zachová, jak se zachová, ať hlasuje, jak hlasuje, je to samozřejmě jeho právo. Nicméně je třeba tady opravdu říci, že kraje dostaly do vínku v roce 2000 komunikace druhé a třetí třídy a dostaly je ve velmi špatném stavu. Ve velmi špatném stavu. Je tam na nich obrovský vnitřní dluh. Je pravda, že kraje teď dostaly ad hoc asi 7,5 miliardy během dvou let, ale já si přece jen myslím, že by nějaký systém, aby kraje dostávaly ještě mimo rozpočtové určení daní nějaké peníze pro opravu těch komunikací druhé a třetí třídy, že by tady ten nějaký prostor měl být a ten systém by měl být vytvořen. Nemůžeme se na to dívat jenom z hlediska kraje, prosím vás, nebo krajů, že je to krajská záležitost, dvojky a trojky. Proboha, vždyť ty dvojky a trojky jsou celostátní záležitost. To, že je spravují kraje, je jedna věc, a to, že se využívají celostátně, je na ně navázaná další infrastruktura, je naprosto zřejmé a my bychom měli mít zájem, aby právě tyto komunikace také byly v odpovídajícím stavu. Ale nechám na každém, ať se zachová, jak se zachová.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Někdy to, že jsou blízko volby, je docela dobře. Taková vzácná politická shoda, jak je správné těm obcím přidat. Když jsme přidávali krajům a já a moji kolegové jsme tady stáli jak z našeho klubu, tak z hnutí, z klubu TOP 09 a Starostové a navrhovali jsme totéž, tak vládní poslanci byli ostře proti. Ostře proti. Podívejme se do sněmovního dokumentu 791/1. To je stanovisko vlády ČSSD, ANO 2011 a KDU k tomuto návrhu zákona. Určitě vás to nepřekvapí. Nesouhlasné stanovisko. Mám citovat ta silná slova? Pan ministr financí, kdybych vzal jeho dnešní vystoupení a přečetl si stanovisko vlády, tak si člověk řekne: Vystoupil lídr opozice. Úplně rozcupoval argumenty vlády, ukázal té vládě, jak se hluboce mýlí, protože vládě říká, že je to nedostatečně komplexní, nevyvážená změna, nejsou na to peníze atd. Takže já jsem rád, že nám vládní kluby daly, sice pozdě, ale přece jen, za pravdu. A kdybychom měli víc času, bohužel máme málo času, tak bych vám citoval ze stenozáznamu. Pan předseda rozpočtového výboru byl proti tomu, když jsme navrhovali přidat obcím. Proč? Protože to navrhl někdo jiný. Já tomu rozumím. A bylo daleko do voleb. To jsou dva hlavní důvody.

Abych tak rozdával ty politické šťouchy rovnoměrně, tak doufám, paní poslankyně, pane hejtmane, že nemáte nachystané oslavné články, jak hnutí STAN prosadilo změnu RUDu. Už nám to udělali jednou v minulém volebním období, tehdy jsem byl naštvaný a teď vám to říkám dopředu, protože to, že projednáváme zrovna tento návrh, je jenom díky naší velkorysosti, protože jsou tři návrhy. A jistě omylem paní zpravodajka zapomněla říct, že sněmovní tisk 830 je poslanecký návrh zákona poslanců ODS, který obsahuje zvýšení podílu daní DPH na 23,58, a byly to naše návrhy. Tak já pevně doufám, že ty oslavné články nevyjdou, a pokud ano, tak tam bude napsané: Poslanci za STAN, TOP 09 a ODS dlouhodobě navrhovali a dnes prosadili. Nechám se mile překvapit.

K těm pozměňovacím návrhům. Pan ministr financí říká, že řídicí výbor SFDI je proti těm návrhům. Tomu věřím, ale bohužel SFDI jako instituce to chce dlouhodobě. Sám jsem byl tomu tlaku vystaven, protože taková ta iluzorní představa, že zavážu nějaké peníze, pošlu do jedné části státního rozpočtu, tak ta jedna část má vymalováno a je úplně jedno, co bude s tím zbytkem. Logická reakce každé vlády, pokud by to prošlo, je, že sníží dotace SFDI, které dneska nejsou nula. Někdy je to 20, někdy je to 17, někdy 25 miliard. Je to úplně k ničemu. Úplně k ničemu. Že to tam dneska je, já nevím, jak se tam historicky dostalo těch 9,1 % výnosu daní, to skutečně nevím. Takže ono už to v tom zákoně je u SFDI, že mají nárok na tuhle část. Navíc kdybychom chtěli pomoct krajům, tak jim to jde do RUDu, protože tímto systémem sice jakoby tam pošlete čtyři miliardy, ale zachováte ten nepružný systém. Vypsání titulu, podávání žádosti, kontroly žádosti, vyplacení peněz, kontroly plnění atd. Takže je to takové jakoby rychlé řešení. Na SFDI o tom sní vlastně od založení této instituce, která je podle mě k ničemu, a spíš bychom ji měli zrušit a financovat to všechno přímo ze státního rozpočtu a bavit se, kolik si myslíme, že je rozumné, aby stát investoval do rozvoje dopravní infrastruktury.

Takže my ty pozměňovací návrhy nepodpoříme. Ne že bychom nechtěli podpořit kraje, ale nic neřeší. To se jako říká: Tak přidáme čtyři miliardy. No tak ta vláda tato, příští, přespříští řekne: Tak místo 20 pošlu 16, protože čtyři už mají. Když to takhle řeknu. A ty peníze jsou dokonce ještě vyšší. Padesát procent výnosů, to je úplně mimo realitu. My když přijdeme s návrhem jako opozice třeba státního rozpočtu a řekneme miliardu přesunout, tak velmi často, a já tomu rozumím, dělali jsme to i my ve vládní koalici. A kde tu miliardu vezmete? Tak tady zní dotaz třeba na pana poslance Klašku, když tam dal 50 % toho výnosu do SFDI, jak tento výpadek vykompenzujeme v rámci státního rozpočtu a dalších výdajů státního rozpočtu. Takže ten návrh je příliš jednoduchý, možná příliš lákavý, a my ho nepodpoříme, protože nic neřeší. Ale není to o tom, jestli si myslíme, že kraje mají dost, nebo málo na opravu dvojek a trojek. Za prvé si myslím, že peníze nemají mít mašličky, protože to jenom vytváří prostor pro ty zbytečné byrokratické systémy. Pravdu má pan ministr, v tom okamžiku, když to je bez mašliček, tak je to na tom kraji, jestli to použije na komunikace, sociální služby nebo na úplně něco jiného.

Já věřím, že jste si všichni aspoň trošku přečetli státní rozpočet. Kterýkoliv. A když se podíváte na to, kolik manévrovacího prostoru má každá vláda, tak je to hrozně málo. Máme tolik mandatorních a pseudomandatorních výdajů, že pak už je to, když budu velkorysý, 300 miliard, které má z 1 bilionu 400 miliard k dispozici vláda k politickému rozhodnutí a k naplňování svého programového prohlášení a politických priorit. A tady chceme další část toho manévrovacího prostoru vládě snížit a ještě ho zmenšit. Říkám, je to pro každou vládu. Mohl bych možná jako poctivý politik říkat dobře a tak to vláda nemá. Vzpomínám si, jak bývalý ministr financí říká: No vy jste ale navrhovali daňové zákony, které měly platit až v příštím volebním období, a to je mina. To je nefér, to je mina. A dneska vládní koalice chce udělat to samé. Dává za pravdu opozici. Takže vidíte, když se to hodí, a já myslím, že se to hodí, že je to správně, tak umíme změnit zákon, který bude platit až v příštím volebním období, a kterýkoli ministr dotací bude muset najít zhruba těch 8,4 miliardy. A najednou to nevadí. Minule, když jsme chtěli snížit daně ze závislé činnosti a mělo to platit od 1. ledna 2015, tak to hrozně vadilo a bylo to označené za minu.

Já chci říct, že náš klub ten zákon podpoří bez ohledu na to, jak dopadne hlasování o pozměňovacích návrzích. Silně nedoporučujeme podpořit pozměňující návrhy pana poslance Klašky, protože krajům nepomohou. Možná pomohou krajům, to je možné, ale Státnímu fondu dopravní infrastruktury a samotným investicím do dopravní infrastruktury nijak nepomohou, nezvýší objem státních prostředků ani o jednu jedinou korunu, jenom vytvoří nový dotační titul se všemi náležitostmi, které ke každému dotačnímu titulu patří. A pak někdy v roce 2028 bude zpráva NKÚ, že prověřili dotační program čerpání investic na dvojky a trojky ze SFDI v letech 2015 až 2020 a došli k závěru, že není prokázán ekonomický efekt těchto investic. Že není jasné, na základě jakých kritérií byly ty projekty, a budou velké novinové titulky o tom, jak nebyly řádně a efektivně využity státní prostředky.

Co se týče těch dvou návrhů, které zvyšují podíl počtu žáků na celkovém rozdělení sdílených daní, tak my podporujeme stanovisko rozpočtového výboru, protože to druhé stanovisko, které podal pan poslanec Andrej Babiš, jde příliš proti čtyřem největším městům. A myslím si, že těm už jsme vzali minule hodně a tentokrát bychom to dělat nemuseli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Nechci tady teď vést velkou polemiku se svým ctěným kolegou z rozpočtového výboru, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, tak pan kolega Kanjur... Stanjura určitě ví, jak - (Oživení v sále.) Prosím? Nevím, jestli jsem se přeřekl, tak se nějak omlouvám, věřím, že... Prosím? Ano, pana kolegy Stanjury. On dobře zná koaliční vládnutí a ví, že někdy prostě člověk musí, to tady nechci nějak zbytečně zdůrazňovat. Někdy je ten názor trošku jiný a zastává názor samozřejmě koalice. A určitě dobře ví, jak jsem hovořil také na rozpočtovém výboru, kdy pan ministr Babiš tehdy byl ostře proti, a dokonce říkal, že obce mají hrozně peněz na účtech a není třeba další. Já jsem mu říkal, aby už to nikdy neříkal, takovou věc! Že obce hospodaří dobře, a jestliže mají peníze na svých účtech, tak je mají na kofinancování svých potřeb, na investice atd. Takže to jenom pro vysvětlení, pane kolego.

A v podstatě jsme tuto věc začali prosazovat ještě dříve, než s tím samozřejmě přišel i pan ministr Babiš. To je poctivé říci.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já v mnohém s panem předsedou rozpočtového výboru souhlasím. Možná to nebylo úplně jasné, tak to řeknu úplně přesně. Chtěl bych ocenit názorový veletoč hnutí ANO Andreje Babiše, který po letech přišel na to, že jsme měli pravdu. Skutečně jsem rád a doufám, že to dneska schválíme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Svoboda. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, budu velmi stručný. Za prvé, nepodpoříme Klašku a už kolega Stanjura tady říkal proč. Chcete stavět dálnice, chcete stavět rychlou železnici, anebo chcete lepit dvojky, trojky? S tím, že si uvědomuji, jaký gigantický dluh v tom je. Ale tady přidáme krajům, tak proboha, kde to skončí? Navíc, nevím, ale my jsme si vyžádali na nějaké jednání paní ministryni Šlechtovou, aby řekla, jak se čerpá nebo nečerpá ten fond pro regionální rozvoj, kde tvrdí, že je spousta miliard. A kdyby někdo vyplňoval ty asi dost příšerné papíry, tak asi chce peníze jednodušeji z fondu.

Takže já pořád preferuji to, aby se nejdřív postavil základní dálniční skelet, a pak se bavme o tom, že stát začne financovat v té kaskádě zatíženosti, dopravních nehod a tak další silnice nižších tříd. Já bych to krajům přál, ale tady skutečně koalice to teď dostala do stavu, že až budou ty velké dopravní stavby připraveny, tak nebudou na ně peníze. To už je dneska jasné a evidentní.

Nepodpoříme Babišův návrh, podpoříme ten pozměňovací návrh, který se týká škol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Svobody. Připraví se pan poslanec Kořenek. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Hezké poledne. Dovolte, abych vám připomněl jednu historickou reminiscenci. Úprava RUDu, která vzešla z této Sněmovny, znamenala pro Prahu 850 milionů minus. Je to jeden z důvodů, proč se nemohl dokončovat jeden úsek pražského okruhu. A budeme-li takto hovořit a vzpomeneme-li si na slova kolegy Babiše o tom, že obce neumějí hospodařit, tak je to pravda. Praha v současné době pod vedením primátorky Krnáčové neinvestuje vůbec nic. Má několik desítek miliard na účtu, se kterými neví co. Ale v okamžiku, kdy povede to město někdo, kdo bude vědět, že ten dopravní okruh Prahy je podmínka sine qua non pro jakýkoliv další vývoj Prahy, tak tam všecky ty peníze nasype přímo a nepotřebuje na to žádný balíček.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Kořenek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já bych se chtěl jenom trošku ohradit. Velké stavby, pokud vím, byly z větší části zastaveny za vlády Věcí veřejných, přímo ministra Bárty. Ale to je minulost. Já bych chtěl jenom připomenout, že většina obyvatel, třeba i našeho kraje, jezdí po těch dvojkách, trojkách. My ty silnice prostě potřebujeme. My nemůžeme čekat na tu velkou infrastrukturu. Samozřejmě podporuji a podporujeme, ale vidíte, že my kvůli křečkovi nestavíme už několik let, a spoustu jiných příkladů bych mohl říct. A mezitím se na těch cestách druhé a třetí třídy taky můžeme pozabíjet.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Laudáta. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já už jsem nechtěl vystupovat, ale, prosím vás, nechte už těch blábolů, že za něco může Bárta. Bárta vládl v roce 2010 až 2011 na dopravě. Rok. Tak ať Ministerstvo dopravy zveřejní tu analýzu, kterou si udělalo, že ten, kdo zparalyzoval a ztratil dvě stavební sezóny, byl jistý pan Prachař! A už prosím vás tady přestaňte tyhle fejky a alternativní informace šířit! Samozřejmě, pan Bárta z blbosti zastavil dopravní stavby. Ale ten nenadělal tolik škod, co udělal váš partajní straník, nebo koaliční, kterého jste si vy odhlasovali tady. Za rok ztratil dvě stavební sezóny! To je ta realita. Takže už se otáčejte na sebe. Dneska máme, soudruzi, rok 2017. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Kořenka. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Vážený pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, já jsem mluvil o konkrétní stavbě. Tam se zastavily přípravy. A vy dobře víte, že ty přípravy se nedají obnovit během půl roku ani jednoho roku, že je to dlouhodobá záležitost. A vím, o čem mluvím, protože bohužel u dvou staveb, které se dotkly mého regionu, jsem byl. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám řadu dalších faktických poznámek. Tak nejprve pan poslanec Kolovratník, pan poslanec Laudát a další. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Přátelé, kolegyně, kolegové, já vás chci ve faktické poznámce poprosit, abychom se zdrželi faktických poznámek. Mě mrzí, že zrovna tím jedním pozměňovacím návrhem, jehož předkladatel ještě neměl šanci promluvit - podívejte se na ten čas -, ohrozíme ten návrh zákona, na kterém cítím, že je tady shoda v té sněmovně a má velkou šanci projít. Tak prosím o střídmost a zkuste si to rozmyslet.

Za mne jediné. Bylo tu mnohé řečeno, k tomu SFDI. Já jsem v dozorčí radě. Ono to vlastně už dneska funguje. Je tam jeden z příspěvkových programů, jako jsou chodníky, cyklostezky, bezpečnost, do nich se nějaké peníze dávají, tak jeden z těchto programů je takto vytvořen právě na ty dvojky, trojky. Jediný rozdíl je, že dnes v něm nejsou prostě dopředu žádné peníze. Vždycky se to politicky rozhoduje, ty dva tři roky zpátky, v tomto volebním období až někdy v zimě. Já třeba za sebe jako člen hospodářského výboru bych si dovedl představit debatu při tvorbě toho rozpočtu. Kolegové, sedíme tam, známe, jak to funguje. To znamená, při debatě v září, na přelomu srpna, září, nebo pak při debatě tady na plénu. A můžeme krajům, pokud ty peníze budou k dispozici, a po dohodě s ministrem financí tu částku avizovat dopředu.

Ale opravdu můj názor je takový, že není možné ten rozpočet takhle podvázat a slíbit to de facto mandatorně dopředu. Takže to říkám svůj názor, ale zároveň prosím, je to jeden z pozměňovacích návrhů. Asi stejně svůj názor nezměníme. Pojďme dát šanci tomu, ať to do té 14. hodiny stihneme. Moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Ovšem k soudruhům - čtyřletka vám nestačí na obnovení zastavených dopravních staveb. Kolik budete potřebovat? Osm? Dvanáct? Šestnáct let? Nebo kolik? To si děláte snad srandu, ne? A za další - tady zatínáte další mandatorní výdaj. A docela je zajímavé, že najednou koalice neexistuje. Na omezování svobody, to se shodnete, na tomhle najednou ne. Takže chováte se jak... Jak chaotický spolek. Stochastický. (Ozývá se smích v plénu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jako další vystoupí pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mně stačí 25 vteřin. Pozměňovací návrh pana poslance Klašky se týká dvojek a trojek. Přípravu, pane poslanče Kořenku prostřednictvím pana předsedajícího, dvojky a trojky nemá v rukou nikdy žádný ministr dopravy. Takže neargumentujte jablky, když podporujete nákup hrušek. Nemá to žádný smysl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Tak on to víceméně teď řekl můj předřečník na adresu pana poslance Kořenka. Jenom bych možná doplnil prostřednictvím pana předsedajícího, že já bych mohl vyjmenovat celou řadu staveb, kterou zastavil váš ministr koaliční, váš ministr dopravy v našem regionu. A myslím si, že místní lidé by vám poslali celou řadu v uvozovkách zdravic.

A k panu poslanci Kolovratníkovi. Mně se líbí ta výzva "prosím, zanechme těch faktických poznámek", a pak dvouminutový monolog tady za tímto mikrofonem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Kořenek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Jednu větu. Pánové, vy víte, že jsem mluvil o dvou věcech a reagoval na dvě různé věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, tak jsem rád, že se dostávám ke slovu, protože doposavad to bylo o mně beze mě... Takový možná národní... Nechci zabíhat do jiných konsekvencí.

Dovolte mi tedy, abych vysvětlil, proč jsem podal tento pozměňující návrh. A je to pouze pozměňující návrh. Využil jsem jako nosiče návrh Libereckého kraje na změnu rozpočtového určení daní, který se týká obcí. A pokud tedy pan ministr financí - chápu jeho stanovisko - mluvil o těch miliardách, tak pozor, abychom nepletli obce a kraje. Protože já mám pocit, že ty peníze, o kterých pan ministr mluvil, budou určeny obcím, ale ne krajům. O tom hovoří můj pozměňující návrh. A je to jeden z pozměňujících návrhů. A já chápu, že každý poslanec má plné právo pro něj hlasovat podle svého vlastního svědomí.

Proč jsem tedy tento pozměňující návrh podal? Podal jsem ho ve dvou variantách. Je to proto, že v celém tomto volebním období, už od jeho začátku, na hospodářském výboru probíhaly různé diskuse, jak urychlit přípravu velkých infrastrukturních staveb. A ukázalo se, že to není tak jednoduché. Je tady dluh z minulosti, ten jste si tady vyměnili v těch technických poznámkách, jak to bylo, nebo nebylo. Ale ono objektivně, když půjdete na Státní fond dopravní infrastruktury - mnozí to víte - nebo na ŘSD, tak zjistíte, že ta příprava takových velkých infrastrukturních staveb trvá deset a více let. Proto motivem hospodářského výboru bylo využít jakéhosi mezidobí a jaksi volné peníze, které nelze proinvestovat v těchto velkých infrastrukturních projektech, poukázat alespoň na opravy silnic druhé a třetí třídy, které státu nepatří, patří krajům, byly jim předány, ale tak jak tady bylo řečeno, ve velmi špatném stavu a s velmi velkým vnitřním dluhem jak na silnicích, tak na mostech, které překlenují tyto silnice. Kraje dostávají na to nějaké peníze, ale samozřejmě nejsou účelově zavázány. Konkrétně od roku 2002 je to 3,5 mld. na provoz organizací správ údržby silnic a potom 7,5 mld. na opravy a případné investice. Mají to v rozpočtovém určení daní a je věcí krajů, jak s těmi penězi naloží.

Ten můj pozměňující návrh se týká toho, že by mohl pokračovat stav, který jsme tady tři roky měli, jenom s tím rozdílem, že kraje by to věděly dostatečně dopředu a přes tentýž Státní fond dopravní infrastruktury jako doposavad, přes tentýž dotační program, o kterém hovořil kolega Kolovratník, s pravidly podle státního fondu, podle pravidel modernizace a bezpečnosti, např. Centra dopravního výzkumu, bychom mohli dále těm krajům jednak pomáhat, jednak je korigovat, i co se týče bezpečnosti.

Dále co bych chtěl k tomu říci, je, že jsou koordinace. Když my jsme teď třikrát - a já jsem si to loni prožil, protože jsem začal s ministrem financí jednat o dalším poskytnutí nějakých peněz krajům nebo podpoře krajů loni v dubnu, skončil jsem v prosinci doprovodným usnesením Sněmovny ke státnímu rozpočtu, které říkalo - poskytněme další peníze krajům. Tehdy to tady podpořilo 147 poslanců, proti nebyl nikdo. Problém je v tom, že když ty peníze poskytneme, než se k těm krajům dostanou, je tak zhruba duben, květen, možná červen, než oni to vysoutěží, přes prázdniny, možná v září, a na realizaci těch oprav máme možná září, možná říjen, a kdo ví, kdy zamrzne. No tak takhle se to opravdu moc dobře nedělá. To není opravdu systémové. A potom se naráz uzavře velká většina, nebo celé penzum těch opravovaných silnic, po těch zbývajících jezdí veškerý provoz a vznikají kolony, zácpy a dopravní zdržení opravdu nadměrného a zbytečného rozsahu. Takže rozhodneme-li se pro to a budou-li to kraje vědět dopředu, budou moci lépe, dříve plánovat, aby si třeba i tu stavební sezónu mohly rozdělit na jakousi jarní a podzimní část, pokud ty opravy nejsou řekněme na celý rok. I to je samozřejmě možné.

Potom koordinace... nebo proč další důvod pro krajské silnice. Pokud opravujeme dálnice nebo stavíme, vznikají na těch opravovaných silnicích výluky. A ten stejný provoz, který i za plného provozu dálnice stěží zvládají, musí někudy protékat, protože nejsou stanoveny objízdné trasy. To jde na margo... (Odmlka pro hluk v sále, zejména od předsednického stolu, kde sedí poslanec František Laudát u místopředsedy Gazdíka a hovoří s ním.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím pokračujte, pane poslanče, já jsem vám zjednal pořádek. Prosím, mluvte.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: My si to pak asi s Františkem musíme vyřídit soukromě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mým prostřednictvím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Prostřednictvím pana místopředsedy.

Takže chtěl jsem říci, že... Chtěl jsem říci, že ta koordinace může probíhat daleko lépe. A ten provoz i dneska částečně vyháníme z dálnic - a kudy asi probíhá? Probíhá zase po krajských silnicích, které tímto způsobem při snaze opravit ty dálnice devastujeme. Můžete se podívat do terénu, tak jak to já činím.

Takže z těchto důvodů jsem se rozhodl ve dvou variantách pro tento pozměňující návrh. Notabene v té mírnější variantě C2 tento stav už zde byl. Státní fond dopravní infrastruktury před časem už měl alokováno 20 % spotřební daně z paliv, resp. z minerálních olejů. To, že se část těch prostředků převedla do rozpočtového určení krajů bez účelového zavázání, tak teď má Státní fond dopravní infrastruktury 9,1 % výtěžku z této spotřební daně. Myslím si, že není důvod, proč to nevrátit. Dopad na státní rozpočet je, samozřejmě, je v intervalu 0 až 4 mld. podle toho, jak se bude dařit velkým infrastrukturním projektům.

Tak vám děkuji za pozornost a doufám, že podpoříte můj pozměňující návrh, anebo se zachováte moudře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan ministr financí. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to faktická poznámka, takže budu opravdu faktický. Řídil jsem přes padesát schůzí hospodářského výboru. Na žádné schůzi hospodářského výboru nikdy hospodářský výbor nevyzýval k ničemu jinému, než aby přebytky z rozpočtu SFDI byly případně využity na opravy silnic druhé a třetí třídy. To je první věc.

Druhá věc. Všechny tyto peníze, a bylo jich přes 7 mld., byly bezezbytku vyčerpány. Byly vyčerpány právě proto, že kraje nás ujišťovaly, že mají připravený přebytek projektů na opravy. Není to otázka připravenosti, kraje byly připraveny, peníze byly průběžně čerpány a úplně bezezbytku vyčerpány, takže žádný problém to nedělalo. Nikdy to nedělalo. A je zbytečné to kodifikovat. Já znovu říkám, že prostě tento přílepek k tomuto zákonu ohrožuje samotnou podstatu. Pokud jsem tady mluvil o penězích, tak samozřejmě vím, že teď mluvíme o 8,5 mld., které jdou obcím, ale já jsem tady citoval čísla, která byla do rozpočtu krajů.

Takže znovu vyzývám poslance opravdu ke zdravému rozumu a odpovědnosti, protože určitě nechceme tento zákon zničit nějakým přílepkem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, konečně jsem se dostal na řadu a budu se snažit jenom fakticky. Proč vystupuji? Spousta lidí už to tady řekla, ale rád bych jenom řekl opravdu několik věcí na podporu toho, co budeme schvalovat za chviličku, a moc chci poděkovat za změnu rozhodnutí během dvou let, kdy tady bylo několik návrhů v Poslanecké sněmovně a neprošlo navýšení rozpočtového určení daní pro obce. Jsem velmi vděčný všem, ať to jsou vládní, či nevládní poslanci, že dnes by rozhodnutí mělo přinést rozpočtové navýšení pro obce a města.

Ale já vám i řeknu některé věci. V minulosti už to mělo být vyšší. Obce opravdu potřebují finanční prostředky a už v minulosti je měly dostat a nedostaly. Když vám řeknu, že od roku 2013 došlo k navýšení rozpočtového určení daní, tak finanční prostředky, které přišly do obcí, zaznamenaly velký rozvoj obcí a měst a následně tyto peníze, které půjdou zase do rozpočtu obcí a měst, opět přinesou zlepšení kvality života. Pan ministr tady říkal o 8,5 mld. A já mu za to děkuji, že to podpořil. Myslím si, že většina peněz se vrátí zpátky do rozpočtu, protože obce budou investovat. Všichni víte, že peníze, které se investují, se částečně vracejí na daních zase zpátky do rozpočtu. Už to tady bylo řečeno, že obce vědí, jak a kam mají investovat.

Jenom jeden krátký příklad nakonec. Setkáváme se se slovenskými starosty, kteří pláčou nad tím, že u nás je velké rozpočtové určení daní na rozdíl od nich. Mají rozpočty poloviční, než máme my. Jejich rozvoj je zastaven o deset, patnáct let zpátky. My jsme mnohem dál a blížíme se už západní Evropě, za což samozřejmě děkuji všem, kteří nějakým způsobem rozpočtové určení daní podpořili. A také děkuji vám, že dnes to podpoříme a zlepšíme kvalitu života v obcích a městech napříč celou Českou republikou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se někdo další ještě hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě rozpravu končím a táži se na závěrečná slova, zda si chce pan navrhovatel vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Paní poslankyně Kovářová? Není tomu tak. Pan poslanec Horáček? Také ne.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás nejprve seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo.

Nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů.

Za druhé budeme hlasovat body A1 až A3 jako celek. Potom bude B1 nehlasovatelné. Pokud nebude schválen bod A, lze hlasovat o B1.

Za třetí bychom hlasovali o bodě B1. Hlasuje se, pouze pokud nebude schválen bod A.

Za čtvrté budeme hlasovat o bodu B2, což jsou přechodná ustanovení.

Za páté C1 s úpravou účinnosti. Potom bude nehlasovatelný C2. Pokud nebude schválen C1, bude hlasováno o C2.

Za šesté C2 s úpravou účinnosti. Pouze pokud nebude schválen bod C1.

Za sedmé budeme hlasovat zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se táži, zda má někdo návrh na úpravu této procedury. Žádný návrh nevidím.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh procedury, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 357. Přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas.

 

Než přikročíme k hlasování, eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy nejprve všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Ještě jednou pro pořádek vás odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. A nyní tedy můžeme pokračovat. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, které se týkají pozměňovacího návrhu pana poslance Klašky K.C1 a K.C2.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.) Stanovisko navrhovatele? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 358. Přihlášeno je 93 poslankyň a poslanců, pro návrh 61, proti 22. Já konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nyní můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat o návrzích A1 až A3 jedním hlasováním. Týká se to navýšení podílu DPH na výnosu na 23,58 a dále úprava koeficientu. Navyšuje se váha kritéria na žáky ze 7 na 9 % a následně se upravují koeficienty přepočítávací pro Prahu, Plzeň, Ostravu a Brno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko navrhovatele? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 359. Přihlášeno je 94 poslankyň a poslanců, pro návrh 92. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní bychom byli bývali měli hlasovat o bodu B1, pokud by bod A nebyl schválen, ale byl schválen, takže přejdeme k hlasování o bodu B2, což jsou přechodná ustanovení. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan navrhovatel? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 360. Přihlášeno je 94 poslankyň a poslanců, pro 94, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat o bodu C1, což je tedy pozměňovací návrh pana poslance Klašky. Týká se zvýšení podílu výnosu daně z minerálních olejů pro SFDI z 9,1 % na 50 a současně určení stálého podílu z těchto příjmů na opravy silnic druhé a třetí třídy ve výši původního příjmu. Výbor stanovisko nepřijal.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 361. Přihlášeno je 95 poslankyň a poslanců, pro návrh 21, proti 54. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: A právě proto, že byl zamítnut, budeme hlasovat o bodě C2. Zase je to pozměňovací návrh pana poslance Klašky a týká se zvýšení podílu výnosu daně z minerálních olejů z 9,1 % na 20 % a určení stálého podílu z těchto příjmů na opravy silnic druhé a třetí třídy ve výši 25 %.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Výbor stanovisko nepřijal.) Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.).

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 362, přihlášeno je 95 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 52. Tento návrh byl také zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: A nyní bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 791, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 363, přihlášeno je 96 poslankyň a poslanců, pro návrh 96, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Ojedinělý potlesk.)

 

Děkuji jak panu hejtmanu, tak paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP