Pátek 9. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

358.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 681/ - třetí čtení

Prosím, aby u místa stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Bronislav Schwarz. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 681/5, který byl doručen dne 25. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 681/6.

Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neeviduji. Je-li tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele. Pane ministře, chcete závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj Schwarz nechce závěrečné slovo, pan poslanec Zahradníček - závěrečné slovo? Nevidím zájem.

V tom případě postoupíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne už, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, hlasovací procedura je jednoduchá. Musím za ni poděkovat i vám všem, že při pozměňovacích návrzích zákona o obecní policii jsme postupovali opravdu ne v rámci lidové tvořivosti, ale s přehledem podle dohod tak, aby ten zákon přinesl to, co by přinést měl. Takže hlasování by mělo proběhnout následovně.

První hlasování - o návrzích legislativně technických bychom měli hlasovat.

Druhé hlasování - varianta D varianta 1. Tento návrh E je totožný s D varianta 1, tudíž je nehlasovatelný.

Za třetí hlasování D varianta 2 - návrh je nehlasovatelný v případě přijetí D varianta 1.

Čtvrté hlasování D varianta 3 - návrh je nehlasovatelný v případě přijetí D varianty 1 nebo 2 D.

Za páté hlasování tentokrát o komplexním pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení výboru pro bezpečnost - návrhy B a C jsou totožné s A, a tudíž jsou nehlasovatelné.

A šesté hlasování - hlasování o návrhu zákona jako celku.

Tak by to mělo být, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda má někdo návrh na úpravu procedury. Nevidím tento návrh. V tom případě... nejprve vás odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s navrženou procedurou, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 353. Přihlášeno je 98 poslankyň a poslanců, pro návrh 97. S návrhem procedury jsme vyslovili souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Pane místopředsedo, teď bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu... omlouvám se, o legislativně technických - první hlasování po změně procedury. Takže bych poprosil -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jedná se o to, že budou-li ve třetím čtení předneseny. Myslím, že legislativně technické úpravy nebyly v třetím čtení předneseny. Budeme tedy hlasovat o variantě D.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Nebyly ano. Tak bych přešel na pozměňovací návrh varianta D varianta 2 - (Předsedající: Varianta 1.)

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Varianta 1, ano. Varianta 1 prosím. Jedná se o vypuštění měření rychlosti z komplexního návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě k proceduře pan předseda Stanjura. Prosím. K proceduře? (Poslanec Stanjura: K tomuto bodu.) K tomuto bodu. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Poprosil bych pana zpravodaje, abychom se dobře orientovali. Ono se vždycky řekne, že se něco vypouští z návrhu. Ale jaký je finální stav, pokud ten pozměňující návrh bude přijat? To znamená, že tento pozměňovací návrh znamená, že městská policie nebude měřit, nebo že bude měřit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Požádám pana zpravodaje, aby upřesnil tyto pozměňovací návrhy. Prosím.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: To je moje chyba. Měl jsem to popsat lépe. Pokud bude přijat tento pozměňovací návrh, znamená to, že vše při měření rychlosti zůstane nastejno tak, jak je dneska. (Poslanec Stanjura: A pokud ne?) No tak budeme hlasovat dále o dalších variantách.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Požádám vás o stanovisko garančního výboru. (Stanovisko garančního výboru je doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 354. Přihlášeno je 101 poslankyň a poslanců, pro návrh 84, proti 10. S tímto návrhem jsme vyslovili souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: V tuto chvíli se stalo to, co se ptal pan předseda Stanjura. Takže nyní bychom přikročili přímo k hlasování komplexního pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pod písmenem A. (Zpravodaj: Ano, pod písmenem A.) Stanovisko garančního výboru? (Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 355. Přihlášeno je 101 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Pane místopředsedo, teď bych přistoupil k poslednímu hlasování, které se týká návrhu zákona jako celku, protože pozměňovací návrhy byly odhlasovány, komplexní taky. Takže návrh zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 681, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 356. Přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, pro návrh 93, proti 7. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přečtu další omluvu. Dnes se od 12 hodin z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Vlastimil Gabrhel.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP